Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af tandplejere og kliniske tandteknikere


I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 498 af 12. juni 1996 om

tandplejere, til § 2, stk. 4, 5 og 6, i lov nr. 100 af 14. marts

1979 om kliniske tandteknikere, som ændret senest ved § 24 i lov nr.

352 af 14. maj 1992 og til § 2, stk. 8, i lov nr. 508 af 30. juni

1993 om åben uddannelse, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsernes formål og struktur

Tandplejer

§ 1. Formålet med tandplejeruddannelsen er, at de studerende opnår teoretiske kundskaber, fagetisk og -kritisk holdning, samt praktiske og kliniske færdigheder, som kvalificerer dem til selvstændigt at varetage tandplejerens sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og terapeutiske opgaver i overensstemmelse med skiftende samfundsbehov.

Stk. 2. Uddannelsen er normeret til 21/2 år, og den samlede maksimale studietid fastsættes i studieordningen, jf. § 9.

Klinisk tanktekniker

§ 2. Formålet med uddannelsen til klinisk tandtekniker er, at de studerende - som en overbygning på laboratorietandteknikeruddannelsen i aftagelig protetik - opnår sådanne kundskaber, fagetisk og -kritisk holdning, samt praktiske og kliniske færdigheder, at den kliniske tandtekniker kan varetage kliniske og laboratoriemæssige funktioner inden for konventionel aftagelig protetik, dels selvstændigt, dels i samarbejde med en tandlæge.

Stk. 2. Uddannelsen er normeret til 2 år, og den samlede maksimale studietid fastsættes i studieordningen, jf. § 9.

Kapitel 2

Uddannelsernes indhold

Tandplejer

§ 3. Tandplejeruddannelsen omfatter teoretisk, praktisk og klinisk undervisning og består af følgende hovedelementer:

 • 1) Biologiske og medicinske basisfag, f.eks. anatomi, ernærings- og kostlære, farmakologi, fysiologi, generel medicin, mikrobiologi, tandmorfologi.
 • 2) Samfunds- og adfærdsfag, teori og praksis, f.eks. informationsteknologi, materiale- og litteratursøgning, organisation og planlægning af forebyggende tandpleje, praksisadministration, psykologi, pædagogik, samfundsodontologi, sociologi, sundhedspædagogiske opgaver og projekter.
 • 3) Kliniske fag, teori og praksis, f.eks. bidfunktion, cariologi, kirurgi, klinisk hygiejne og sterilisation, omsorgs- og handicaptandpleje, oral patologi og medicin, ortodonti, parodontologi, patientbehandling med undersøgelser, forebyggende og terapeutiske behandlinger samt tandsundhedsundervisning og kostvejledning i klinikken, protetik, pædodonti, radiologi.

§ 4. Hovedelementerne skal hver for sig udgøre ca. følgende procentuelle andel af den samlede undervisningstid:

 

 1) Biologiske og medicinske basisfag  10 pct. 

 2) Samfunds- og adfærdsfag       20 pct. 

 3) Kliniske fag            65 pct. 

Stk. 2. Den nærmere tilrettelæggelse af undervisningen, herunder af den resterende del af studietiden, 5 pct., og undervisningens fordeling på de 21/2 uddannelsesår fastlægges i en studieordning, jf. § 9.

§ 5. Den kliniske og praktiske undervisning foregår dels på skolernes klinikker, dels på eksterne institutioner og klinikker.

Klinisk tanktekniker

§ 6. Uddannelsen består af følgende 3 hovedelementer:

 • 1) Biologiske og medicinske basisfag, f.eks. anatomi, ernæringslære, farmakologi, fysiologi, generel medicin, hygiejne, mikrobiologi, tandmodellering, tandmorfologi.
 • 2) Samfunds- og adfærdsfag, f.eks. ergonomi, projekter, psykologi, pædagogik, retsodontologi, sociologi, studieteknik.
 • 3) Kliniske discipliner, teori/praktik, f.eks. bidfunktionslære, cariologi, gerodonti, orientering om kirurgi, laboratoriearbejde, odontologisk klinik, parodontologi, oral diagnostik, protetik.

§ 7. Hovedelementerne skal hver for sig udgøre ca. følgende procentuelle andele af den samlede undervisningstid:

 

 1) Biologiske og medicinske basisfag 10 pct. 

 2) Samfunds- og adfærdsfag       5 pct. 

 3) Kliniske fag            75 pct. 

Stk. 2. Den nærmere tilrettelæggelse af undervisningen herunder af den resterende del af studietiden, 10 pct., og undervisningens fordeling på de 2 uddannelsesår fastlægges i en studieordning, jf. § 9.

Kapitel 3

Bedømmelse

§ 8. For eksamen herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbevis, klage over eksamen m.v. gælder bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Ved bedømmelsen gives karakterer efter bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Stk. 3. Uddannelseselementer, hvis indhold og arbejdsformer begrunder det, kan helt eller delvis dokumenteres ved kursusattest for deltagelse i undervisningen. Nærmere bestemmelser herom fastlægges i studieordningen, jf. § 9.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 9. Den enkelte skole fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om hver enkelt uddannelse i en studieordning.

Stk. 2. Ud over, hvad der fremgår af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal studieordningen indeholde:

 • 1) Mål og indhold for de enkelte fag.
 • 2) Angivelse af normeret og maksimal studietid.
 • 3) Eventuelt den rækkefølge, hvori fagene skal gennemføres og fagenes tidsmæssige fordeling på undervisningsårene.
 • 4) Eventuelle særlige krav til undervisnings- eller arbejdsformer samt til opnåelse af kursusattest.
 • 5) Eventuelle betingelser for at kunne indstille sig til prøve.
 • 6) Prøvetidspunkter.
 • 7) Formen for de enkelte prøver.
 • 8) Antallet af prøver og fastsættelse af ved hvilke prøver, der gives karakterer og ved hvilke prøver, der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.
 • 9) Hvilke prøver der bedømmes under medvirken af ministerielt beskikkede censorer.
 • 10) Bestemmelser om reeksamination og sygeeksamen.
 • 11) Bestemmelser om den rækkefølge, hvori prøver skal bestås og kursusattest erhverves.
 • 12) Eventuelle særlige krav om beståede prøver og kursusattester før fortsættelse af studiet.
 • 13) Eventuelle særlige krav til tilmelding og afmelding til studiets prøver.

Stk. 3. Inden en studieordning vedtages og ved væsentlige ændringer af studieordninger, tager institutionen kontakt til censorformanden.

Stk. 4. Studieordninger og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 5. Studieordninger og ændringer af studieordninger sendes til orientering til den anden institution, der udbyder uddannelser efter denne bekendtgørelse, censorerne og Undervisningsministeriet.

§ 10. Beståede uddannelseselementer eller dele heraf ved en institution, der udbyder uddannelser efter denne bekendtgørelse, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved den anden institution, der udbyder uddannelserne.

Stk. 2. Den enkelte skole kan i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler godkende, at gennemførte uddannelseselementer eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Ved godkendelse efter stk. 2, anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

§ 11. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen, som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 12. Klager over en skoles afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til skolen. Skolens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 5

Overgangsbestemmelser og ikrafttræden m.v.

§ 13. Skolerne tilbyder i henhold til § 18, stk. 3, i lov om tandplejere personer, der har bestået den 2-årige tandplejeruddannelse, et af Undervisningsministeriet godkendt supplerende kursus i teoretisk og klinisk odontologi, som giver ret til autorisation som tandplejer med adgang til at udøve selvstændig virksomhed og foretage infiltrationsanalgesi. Kurset udbydes som undervisning på deltid efter reglerne i lov om åben uddannelse som et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb af et omfang, der svarer til 1/2 årsværk.

Stk. 2. Skolerne tilbyder personer, som ifølge § 18, stk. 3, i lov om tandplejere har ret til autorisation som tandplejer med adgang til at udøve selvstændig virksomhed, et af Sundhedsstyrelsen godkendt kursus i infiltrationsanalgesi. Omfanget svarer til det pensum, de tandlægestuderende følger på 5. semester. Kursus afsluttes med en obligatorisk prøve, der skal bestås, før tilladelse til at foretage infiltrationsanalgesi gives. Kurset udbydes som enkeltfagskursus efter reglerne i lov om åben uddannelse.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1996.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 668 af 13. juli 1994 ophæves.

Stk. 3. Den enkelte skole afgør, hvornår den sidste gang afholder prøver efter reglerne i bekendtgørelse nr. 668 af 13. juli 1994 for studerende, der er optaget efter nævnte bekendtgørelse.

Stk. 4. Den enkelte skole afgør, hvornår den sidste gang tilbyder supplerende kurser i medfør af § 13, stk. 1 og 2.

Undervisningsministeriet, den 22. august 1996

Ole Vig Jensen

/ Carl Erik Lautrup