Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om omdannelse af almennyttige boligselskaber m.v. til almene boligorganisationer


I medfør af §§ 32, 184 og 195 i lov nr. 374 af 22. maj 1996 om

almene boliger m.v., fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Almennyttige boligselskaber

§ 1. Dette kapitel omfatter omdannelsen af almennyttige boligselskaber til almene boligorganisationer pr. 1. januar 1997 efter § 189, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. Kapitlet omfatter ikke almennyttige forretningsførerselskaber og andelsselskaber.

Stk. 2. Ved omdannelsen pr. 1. januar 1997 mærkes boliger, der den 31. december 1996 tilhørte et almennyttigt boligselskab, automatisk efter følgende retningslinjer:

  • 1) Ungdomsboliger mærkes som almene ungdomsboliger.
  • 2) Ældreboliger mærkes som almene ældreboliger.
  • 3) Boliger, der ved tilsagnet om offentlig støtte er forbeholdt (klausuleret for) ældre og personer med handicap, eller som med offentlig støtte efter bistandsloven er indrettet særligt til ældre og personer med handicap, mærkes som almene familieboliger. Disse boliger kan udlejes med fortrinsret for ældre og personer med handicap eller efter de samme regler, der gælder for almene ældreboliger, jf. bekendtgørelse om udlejning af almene boliger.
  • 4) Lette kollektivboliger etableret med støtte efter tidligere love om boligbyggeri mærkes som almene ældreboliger.
  • 5) Enkeltværelser opført med støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap mærkes som almene ældreboliger
  • 6) Enkeltværelser, der den 31. december 1996 modtog driftsstøtte efter § 99 i lov om almene boliger m.v., mærkes som almene ungdomsboliger.
  • 7) Enkeltværelser, der ikke mærkes som almene ungdomsboliger eller almene ældreboliger efter nr. 5-6, mærkes som almene familieboliger.
  • 8) Boliger, der ikke mærkes efter nr. 1-7, mærkes som almene familieboliger.

§ 2. Den myndighed, der indtil ikrafttrædelse af lov om almene boliger m.v. var øverste myndighed, har de beføjelser og varetager de opgaver, der efter lov om almene boliger m.v. henhører under den øverste myndighed, indtil boligorganisationens repræsentantskab er etableret i overensstemmelse med lov om almene boliger m.v. og denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Udarbejdelse og godkendelse af vedtægter sker efter reglerne i §§ 3-4, jf. dog § 9.

§ 3. Boligorganisationens ledelse udarbejder udkast til nye vedtægter for den almene boligorganisation med ikrafttræden senest den 1. marts 1997, jf. dog §§ 4 og 9. Vedtægterne må ikke fravige bestemmelserne i lov om almene boliger m.v. eller bestemmelser udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Vedtægtsudkastet godkendes i fællesskab af den ved ikrafttrædelsen af lov om almene boliger m.v. siddende bestyrelse og de ved lovens ikrafttrædelse siddende afdelingsbestyrelsers fællesmøde.

Stk. 3. Vedtægtsudkastet forelægges bestyrelsen og afdelingsbestyrelsernes fællesmøde til godkendelse senest den 1. februar 1997.

Stk. 4. Har bestyrelsen og afdelingsbestyrelsernes fællesmøde ikke godkendt nye vedtægter inden 4 uger efter modtagelse af vedtægtsudkastet, betragtes vedtægtsudkastet som godkendt.

Stk. 5. Et eksemplar af de efter stk. 3-4, godkendte vedtægter fremsendes af boligorganisationen til kommunalbestyrelsen efter § 12, stk. 5, i lov om almene boliger m.v.

§ 4. Hvis selskabets vedtægter den 1. januar 1997 opfylder bestemmelserne i lov om almene boliger m.v., og regler udstedt i medfør heraf, er det ikke et krav, at der udarbejdes nye vedtægter efter § 3. Et eksemplar af vedtægterne fremsendes af boligorganisationen til kommunalbestyrelsen efter § 12, stk. 5, i lov om almene boliger m.v., idet det angives, at vedtægterne i henhold til 1. pkt. ikke skal ændres.

§ 5. Efter modtagelsen af vedtægter efter §§ 3 eller 4 , fremsender kommunalbestyrelsen orientering om omdannelsen med angivelse af boligorganisationens navn til Bygge- og Boligstyrelsen, Hypotekbanken, Landsbyggefonden, realkreditinstitutterne og Byggeskadefonden. Orientering af Byggeskadefonden skal dog kun foretages, hvis afdelinger under organisationen er opført med tilsagn efter den 30. juni 1986.

§ 6. I boligselskaber, hvor den øverste myndighed efter omdannelsen bliver et repræsentantskab, vælger hver afdelingsbestyrelse det i vedtægterne fastsatte antal repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab, jf. dog § 7. Valget af repræsentanter foretages senest den 1. april 1997.

Stk. 2. Boligorganisationens administration indkalder efterfølgende til et repræsentantskabsmøde, dog senest den 1. maj 1997, hvor de stemmeberettigede er boligselskabets eksisterende bestyrelse samt de efter stk. 1, valgte afdelingsrepræsentanter, jf. dog § 8. Dagsorden for mødet skal omfatte valg af det i vedtægterne fastsatte antal medlemmer af organisationsbestyrelsen.

Stk. 3. I selvejende boligselskaber med kun en afdeling skal indkaldes så mange afdelingsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet efter stk. 2, at der blandt de til repræsentantskabsmødet indkaldte er et flertal af beboere.

§ 7. Hvis boligselskabets øverste myndighed den 1. januar 1997 opfylder bestemmelserne i lov om almene boliger eller regler udstedt i medfør heraf, er det ikke et krav, at der foretages nyvalg til den øverste myndighed efter bestemmelserne i § 6. I disse tilfælde fortsætter repræsentantskab eller generalforsamling uændret efter den 1. januar 1997.

§ 8. Hvis boligselskabets bestyrelse den 1. januar 1997 opfylder bestemmelserne i lov om almene boliger m.v. eller regler udstedt i medfør heraf, er det ikke et krav, at der foretages valg af ny bestyrelse efter bestemmelserne i §§ 6 og 9. I disse tilfælde fortsætter bestyrelsen uændret efter den 1. januar 1997.

§ 9. I andelsboligforeninger kan godkendelse af vedtægter og valg af det i vedtægterne fastsatte antal medlemmer af organisationsbestyrelsen ske på første ordinære repræsentantskabsmøde eller generalforsamling i 1997.

§ 10. Den efter § 6 valgte organisationsbestyrelse tiltræder umiddelbart efter valget, dog senest den 15. maj 1997.

Stk. 2. Parter, der i henhold til de efter § 3, stk. 3-4, godkendte vedtægter skal have repræsentation i organisationsbestyrelsen, herunder den hidtidige generalforsamling i garantiselskaber, anmodes af organisationens ledelse om at udpege repræsentanter inden afholdelse af det første bestyrelsesmøde.

§ 11. Frem til organisationsbestyrelsens tiltrædelse efter § 10, stk. 1, varetages boligorganisationens drift af boligselskabets eksisterende bestyrelse.

§ 12. Senest på det første ordinære repræsentantskabsmøde eller generalforsamling efter den 1. januar 1997 tager øverste myndighed stilling til kommunalbestyrelsens repræsentation i organisationsbestyrelsen, jf. § 13 i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at det i stk. 1 nævnte spørgsmål behandles på mødet.

§ 13. I almene boligorganisationer, der er datterorganisationer eller administrerede boligorganisationer under en forretningsførerorganisation eller et andelsselskab, og hvor den øverste myndighed i henhold til de efter § 16, stk. 2-3, godkendte vedtægter er et repræsentantskab, vælger bestyrelsen senest den 1. maj 1997 det i forretningsførerorganisationens eller andelsselskabets vedtægter, jf. § 16, fastsatte antal repræsentanter til forretningsførerorganisationens eller det almene andelsselskabs repræsentantskab, jf. dog § 20. Mindst en af den enkelte organisations repræsentanter skal i henhold til § 11, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. være beboer i den pågældende datterorganisation eller administrerede organisation.

Kapitel 2

Almennyttige forretningsførerselskaber og andelsselskaber

§ 14. Dette kapitel omfatter omdannelsen af almennyttige forretningsførerselskaber til almene forretningsførerorganisationer og omdannelse af almennyttige andelsselskaber til almene andelsselskaber pr. 1. januar 1997 efter § 189, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.

§ 15. Den myndighed, der indtil ikrafttrædelse af lov om almene boliger m.v. var øverste myndighed, har de beføjelser og varetager de opgaver, herunder godkendelse af vedtægter, der efter lov om almene boliger m.v. henhører under den øverste myndighed, indtil forretningsførerorganisationens eller andelsselskabets repræsentantskab er etableret i overensstemmelse med lov om almene boliger m.v.

§ 16. Organisationens ledelse udarbejder udkast til nye vedtægter for den almene forretningsførerorganisation eller andelsselskab med ikrafttræden senest den 1. marts 1997, jf. dog § 17. Vedtægterne må ikke fravige bestemmelserne i lov om almene boliger m.v. eller bestemmelser udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Vedtægtsudkastet forelægges den i § 15 nævnte øverste myndighed til godkendelse senest den 1. februar 1997.

Stk. 3. Har den i § 15 nævnte øverste myndighed ikke godkendt nye vedtægter inden 4 uger efter modtagelse af vedtægtsudkastet, betragtes vedtægtsudkastet som godkendt.

Stk. 4. Et eksemplar af de efter stk. 2-3, godkendte vedtægter fremsendes af boligorganisationen til kommunalbestyrelsen efter § 12, stk. 5, i lov om almene boliger m.v.

§ 17. Hvis selskabets vedtægter den 1. januar 1997 opfylder bestemmelserne i lov om almene boliger m.v., og regler udstedt i medfør heraf, er det ikke et krav, at der udarbejdes nye vedtægter efter § 16. Et eksemplar af vedtægterne fremsendes af organisationen til kommunalbestyrelsen efter § 12, stk. 5, i lov om almene boliger m.v., idet det angives, at vedtægterne i henhold til 1. pkt. ikke skal ændres.

§ 18. I andelsselskaber og forretningsførerselskaber, hvor den øverste myndighed efter omdannelsen bliver et repræsentantskab, indkalder boligorganisationens administration til et repræsentantskabsmøde senest den 1. juni 1997, hvor de stemmeberettigede er forretningsførerselskabets eller andelsselskabets eksisterende bestyrelse samt de efter § 13 valgte repræsentanter for datterorganisationer og administrerede selskaber, jf. dog § 21. Dagsorden for mødet skal omfatte valg af det i vedtægterne fastsatte antal medlemmer af forretningsførerorganisationens eller det almene andelsselskabs bestyrelse.

§ 19. I andelsselskaber og forretningsførerselskaber, hvor den øverste myndighed efter omdannelsen bliver en generalforsamling, indkalder boligorganisationens administration til en generalforsamling senest den 1. juni 1997, jf. dog § 21. Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte valg af det i vedtægterne fastsatte antal medlemmer af organisationsbestyrelsen.

§ 20. Hvis forretningsførerselskabets eller andelsselskabets øverste myndighed den 1. januar 1997 opfylder bestemmelserne i lov om almene boliger eller regler udstedt i medfør heraf, er det ikke et krav, at der foretages nyvalg til den øverste myndighed efter bestemmelserne i § 18. I disse tilfælde fortsætter repræsentantskab eller generalforsamling uændret efter den 1. januar 1997.

§ 21. Hvis forretningsførerselskabets eller andelsselskabets bestyrelse den 1. januar 1997 opfylder bestemmelserne i lov om almene boliger eller regler udstedt i medfør heraf, er det ikke et krav, at der foretages valg af ny bestyrelse efter bestemmelserne i §§ 18-19. I disse tilfælde fortsætter bestyrelsen uændret efter den 1. januar 1997.

§ 22. Den efter §§ 18-19 valgte organisationsbestyrelse tiltræder umiddelbart efter valget, dog senest den 15. juni 1997.

Stk. 2. Parter, der i henhold til de efter § 16, stk. 2-3, godkendte vedtægter, skal have repræsentation i organisationsbestyrelsen, herunder den hidtidige generalforsamling i garantiselskaber, anmodes af andelsselskabets eller forretningsførerorganisationens ledelse om at udpege repræsentanter inden afholdelse af det første bestyrelsesmøde.

§ 23. Frem til organisationsbestyrelsens tiltrædelse efter § 22, stk. 1, varetages boligorganisationens drift af forretningsførerselskabets eller andelsselskabets eksisterende bestyrelse.

§ 24. Senest på det første ordinære repræsentantskabsmøde eller generalforsamling efter den 1. januar 1997 tager øverste myndighed stilling til kommunalbestyrelsens repræsentation i organisationsbestyrelsen, jf. § 13 i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at det i stk. 1 nævnte spørgsmål behandles på mødet.

Kapitel 3

Kommunale og amtskommunale ældreboliger

§ 25. Kommunale og amtskommunale ældreboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, omdannes pr. 1. januar 1997 til kommunale og amtskommunale almene ældreboliger efter § 189, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet tager initiativ til afholdelse af det første afdelingsmøde, der skal afholdes senest den 1. april 1997. Dagsorden for afdelingsmødet skal omfatte valg af afdelingsbestyrelse.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 12. september 1996

Rud Werborg

/ Vibeke Køie

Officielle noter

Ingen