Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om kommunalbestyrelsernes medvirken ved
administration af lov om landbrugsejendomme

(Til samtlige kommunalbestyrelser)

 

1. Indledning

Denne vejledning beskriver kommunalbestyrelsernes opgaver i forbindelse med kontrollen med overholdelse af erhvervelsesbestemmelserne i lov om landbrugsejendomme (lov nr. 435 af 9. juni 2004) og deres deltagelse i kontrollen med overholdelsen af lovens øvrige regler om landbrugsejendommes drift, samdrift og forpagtning mv.

2. Erhvervelsesreglerne i hovedtræk

Efter reglerne i lov om landbrugsejendomme kan en eller flere personer erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller på en anpart i en sådan, når erhververen afgiver erklæring om opfyldelse af lovens erhvervelsesbetingelser, jf. lovens §§ 12-16.

Et selskab kan erhverve adkomst på en landbrugsejendom, når selskabet afgiver erklæring om opfyldelse af erhvervelsesbetingelserne i lovens § 20, stk. 1.

Ejere af almene vandforsyningsanlæg og visse fonde kan erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom (som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning), når der afgives erklæring om, at erhvervelsesbetingelserne i lovens §§ 23 eller 24 er opfyldt.

Erklæringerne skal afgives på et af følgende skemaer:

2. 1. Oversigt over skemaer

Personer

Personers erhvervelse af en landbrugsejendom - § 12, stk. 1 og 2

(Almindelig fri handel - ejendom nr. 1)

Personers erhvervelse af en landbrugsejendom - § 12, stk. 3

(Almindelig fri handel - ejendom nr. 2 eller flere)

Personers erhvervelse af en landbrugsbedrift - § 13

(Erhvervelse af flere landbrugsejendomme samtidig)

Personers erhvervelse af en landbrugsejendom - § 14

(Arv, uskiftet bo og deling af fællesbo)

Personers erhvervelse af en landbrugsejendom - § 15

(Familiehandel)

Personers erhvervelse af en anpart (sameje) i en landbrugsejendom - § 16

Selskaber

Selskabers erhvervelse af en landbrugsejendom - § 20

Bilag om investorer, erhvervelse - § 20

(Bilag til skema vedrørende selskabers erhvervelse af en landbrugsejendom - § 20)

Selskabers erhvervelse af en landbrugsbedrift - § 20, jf. § 13

Bilag om investorer, erhvervelse - § 20, jf. § 13

(Bilag til skema vedrørende selskabers erhvervelse af en landbrugsbedrift - § 20, jf. § 13)

Vandforsyningsanlæg og fonde

Almene vandforsyningsanlægs erhvervelse af en landbrugsejendom - § 23

Fondes erhvervelse af en landbrugsejendom - § 24

2.2. Generelt om skemaer mv.

Desuden findes et skema ”Uddannelsesattest ved erhvervelse af en landbrugsejendom - § 12”, der skal anvendes ved erhvervelse af en landbrugsejendom i fri handel, hvor arealgrænsen på 30 ha overskrides.

Som supplement til skemaerne er der endvidere en samlet ”Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme”, som findes på Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside (www.dffe.dk eller www.landbrugsloven.dk).

Skemaer og vejledning findes på direktoratets hjemmeside, hvor skemaerne udfyldes elektronisk og udskrives. Der findes ikke længere fortrykte skemaer, men hvis en erhverver mv. ikke har mulighed for at udskrive skemaerne selv, kan der bestilles en udskrift hos direktoratet. Kommunerne er velkommen til at yde den samme service.

Kommunen bør være opmærksom på, at skemaerne på nettet kan blive justeret/ændret, og at det som udgangspunkt er det nyeste skema, der skal benyttes, da det er det skema, som er gældende på underskriftsdatoen, der skal benyttes.

Kontrollen med overholdelse af de nævnte erhvervelsesbestemmelser udøves ved et samarbejde mellem tinglysningsmyndighederne og kommunerne, jf. bekendtgørelse om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme (bekendtgørelse nr. 865 af 19. august 2004).

Kommunen kontrollerer, at de fornødne erklæringer er afgivet, og påtegner skødet herom, inden det kan tinglyses, jf. punkt 4.

Tinglysningsdommeren påser, at skødet er påtegnet af kommunen, eller at der er meddelt tilladelse efter lov om landbrugsejendomme til erhvervelsen.

Der gælder dog følgende undtagelser, hvor erhververen ikke skal afgive erklæring på de nævnte skemaer:

1) Erhvervelse af en landbrugsejendom, der i sin helhed ligger i byzone eller i sommerhusområde i henhold til lov om planlægning, eller erhvervelse af en anpart af en sådan ejendom. Dette kan ske på grundlag af erklæring i skødet om, at ingen del af ejendommen ligger i landzone.

2) Erhvervelse, hvor erhververen er en dansk offentlig myndighed eller kommunalt fællesskab, jf. lovens § 22.

3) Erhvervelse af en del af en landbrugsejendom ved arealoverførsel (udstykning mv.), jf. punkt 3.

3. Særlige skemaer ved udstykning mv.

Erhvervelse af en del (et areal) af en landbrugsejendom forudsætter, at der gennemføres en matrikulær ændring af ejendommen ved udstykning, arealoverførsel m.m.

Ved køb af suppleringsjord, der overføres fra en landbrugsejendom til en anden landbrugsejendom, skal ejeren af den ejendom, der suppleres i forbindelse med arealoverførslen, afgive erklæring efter reglerne i § 29 i lov om landbrugsejendomme om, at lovens erhvervelsesbetingelser er opfyldt. Denne erklæring indsendes af ansøger / landinspektør til Direktoratet for FødevareErhverv, hvilket sker uden kommunalbestyrelsens medvirken. Det er derfor i denne situation ikke nødvendigt at afgive anden erklæring om opfyldelse af lovens erhvervelsesbetingelser i forbindelse med tinglysning af skøde.

For så vidt angår forholdet til reglerne i kapitel 7, 9 og 10 i lov om landbrugsejendomme om erhvervelse af landbrugsejendomme er der ved udstykning mv. tale om to forskellige situationer:

1) Hvis der er tale om erhvervelse af et delareal, hvor landbrugspligten ophæves ved udstykning mv., eller hvor et delareal erhverves og overføres til en anden landbrugsejendom (arealoverførsel), og hvor restejendommen ikke skifter ejer, skal der ikke afgives erklæring om opfyldelse af lovens erhvervelsesbetingelser på et af de nævnte skemaer.

2) Hvis der er tale om, at en del af ejendommens jorder fraskilles, jf. nummer 1, mens restejendommen med ejendommens bygninger afhændes som en selvstændig landbrugsejendom, skal der afgives erklæring om opfyldelse af erhvervelsesbetingelserne i lov om landbrugsejendomme på et af de nævnte skemaer i forbindelse med tinglysning af skøde på restejendommen med bygninger.

Erklæringen om personers erhvervelse af en landbrugsejendom kan som udgangspunkt først udfyldes af erhververen og påtegnes af kommunen efter, at de matrikulære forandringer som følge af udstykning m.m. er registreret i matriklen.

Hvis en erhverver imidlertid ønsker at få et skøde på en landbrugsejendom indført i tingbogen, inden de matrikulære forandringer som følge af udstykning mv. er registreret i matriklen, kan erhververen dog udfylde det relevante skema og få det påtegnet hos kommunen, hvis en praktiserende landinspektør afgiver attestation om ejendommens fremtidige areal. Skødet kan derefter påtegnes af kommunen og indføres foreløbigt i tingbogen.

4. Kommunens kontrol af erklæringsskemaer

Kommunernes kontrol af erklæringsskemaer - og reglerne i lov om landbrugsejendomme generelt - er et vigtigt led i at sikre en overholdelse af reglerne og dermed en styrkelse af loven.

For så vidt angår kommunernes kontrol af erklæringsskemaer, er der en række forhold, som kommunerne skal være opmærksomme på.

4. 1. Almindelige kontrolregler

Når et skøde indleveres til påtegning i henhold til lov om landbrugsejendomme, påser kommunen,

at samtlige erhververe, der er anført i skødet, har afgivet erklæring på hver sit skema,

at der ikke er foretaget overstregninger, rettelser eller tilføjelser, der ændrer indholdet af erklæringen,

at der er overensstemmelse mellem arealangivelsen i erklæringen og i kommunens ejendomsregister, jf. dog ovenfor punkt 3 om attestation ved en praktiserende landinspektør om ejendommens areal efter gennemførelse af matrikulære forandringer,

at der ikke er åbenlyse fejl i udfyldelsen af erklæringen, og

at erklæringen er underskrevet af erhververen på et gældende skema.

4.2. Personers erhvervelse

Ved personers erhvervelse af en landbrugsejendom påser kommunen endvidere,

at alle relevante rubrikker i den pågældende erhvervelsessituation er besvaret med ja,

at erklæringen er attesteret af jordbrugskommissionen eller af en praktiserende landinspektør om fradragsarealer, hvis arealgrænserne på 30 ha, 100 ha eller 400 ha ønskes fraveget, uden at der søges om dispensation til erhvervelsen,

at der er vedlagt en gyldig uddannelsesattest ved erhvervelse af en landbrugsejendom, hvor arealgrænsen på 30 ha overskrides, og at den er attesteret af jordbrugskommissionen, hvis det er en forudsætning for at den er gyldig.

4.3. Selskabers erhvervelse

Ved selskabers erhvervelse af en landbrugsejendom påser kommunen ud over det i punkt 4.1 anførte,

at der er givet fornødne oplysninger om selskabet, herunder at selskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved registreringsnummer og selskabsnavn mv.,

at alle relevante rubrikker vedrørende den deltager, der opfylder lovens erhvervelsesbetingelser og kravet om stemmeflertal mv. i selskabet, er besvaret med ja,

at erklæringen er attesteret af jordbrugskommissionen eller af en praktiserende landinspektør om fradragsarealer, hvis arealgrænserne på 30 ha, 100 ha eller 400 ha ønskes fraveget, uden at der søges om dispensation til erhvervelsen,

at der er vedlagt en gyldig uddannelsesattest ved erhvervelse af en landbrugsejendom, hvor arealgrænsen på 30 ha overskrides, og at den er attesteret af jordbrugskommissionen, hvis det er en forudsætning for at den er gyldig,

at erklæringsskemaet er vedlagt bilag som oplyst om i afsnittet ”bilag”, og

at bilag om investorer til det aktuelle erklæringsskema er udfyldt og vedlagt i de situationer det er påkrævet.

Afgørelse om dispensation i medfør af lovens § 20, stk. 10, træffes af Direktoratet for FødevareErhverv.

4.4. Almene vandforsyningsanlæg og fonde

Ved almene vandforsyningsanlægs og fondes erhvervelse af en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom (som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning) påser kommunen ud over det i punkt 4.1 anførte,

at der er givet fornødne oplysninger om vandforsyningsanlægget / fonden

at alle relevante rubrikker i den pågældende erhvervelsessituation er besvaret med ja.

4.5. Påtegning af skødet

Hvis skemaet er udfyldt efter ovenstående retningslinier, jf. også nævnte vejledning, påtegner kommunen skødet. Af påtegningen skal fremgå, at der er afgivet erklæring efter lov om landbrugsejendomme.

Påtegning af skødet kan tidligst ske sammen med vurderingspåtegningen.

I forbindelse med påtegning af skødet udfylder kommunen afsnittet ”kommunens påtegning” i skemaet.

Skemaer indsendes (sammenhæftet med eventuel uddannelsesattest og bilag) så vidt muligt mindst en gang månedligt til Direktoratet for FødevareErhverv.

Hvis skemaet ikke er korrekt udfyldt, kan kommunen ikke påtegne skødet om, at der er afgivet erklæring efter lov om landbrugsejendomme.

Tvivlsspørgsmål kan forelægges jordbrugskommissionen eller Direktoratet for FødevareErhverv, skriftligt som telefonisk.

Der stilles ikke længere krav om, at kommunen skal opbevare kopier af de indsendte skemaer. Kommunen skal således kun opbevare kopier, hvis kommunen selv har behov for kopierne til eget brug.

5. Efterfølgende kontrol med erhvervelsesbetingelserne

Den efterfølgende kontrol af erhvervelsesbetingelser retter sig først og fremmest mod de betingelser, der ikke er opfyldt ved erhvervelsen, men som erhververen skal opfylde efter erhvervelsen.

Bopælskravet skal normalt opfyldes inden 6 måneder efter erhvervelsen, ved arv og familiehandel dog inden 2 år. Kravet indebærer, at den pågældende rent faktisk skal have fast og varigt ophold på ejendommen og overnatte på denne, medmindre særlige forbigående omstændigheder foreligger. Den pågældende skal samtidig være tilmeldt kommunens folkeregister som boende på ejendommen, således at denne tjener som hovedbopæl i skattemæssig forstand, jf. § 2, stk. 1, i lov om kommunal indkomstskat. Det er således ikke tilstrækkeligt, at den pågældende alene er tilmeldt kommunens folkeregister som boende på ejendommen.

Bopælskravet og driftskravet skal opfyldes i mindst 8 år fra det tidspunkt, hvor forpligtelsen indtræder. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme.

Direktoratet for FødevareErhverv registrerer en del af de oplysninger, der afgives på erklæringsskemaer i forbindelse med erhvervelse af landbrugsejendomme i direktoratets grunddataregister ELB (Erhvervelse af LandBrugsejendomme ) med henblik på en efterfølgende kontrol af overholdelse af loven. Oplysningerne om bopælskrav kontrolleres således bl.a. ved samkøring med folkeregisteret.

Det er dog ikke tilstrækkeligt, at den pågældende alene er tilmeldt kommunens folkeregister, og det er således et væsentligt element i kontrollen med overholdelse af erhvervelsesbestemmelserne i loven, at kommunen indberetter f.eks. i situationer, hvor erhververen rent faktisk ikke har taget fast bopæl på ejendommen.

6. Tilsynsopgaver efter lov om landbrugsejendomme

Det påhviler kommunerne i forbindelse med deres arbejde at være opmærksom på, om reglerne i lov om landbrugsejendomme overholdes, jf. lovens §§ 35, stk. 2, 38, 48 og 49.

Det gælder således bestemmelserne i lovens §§ 8-11 om landbrugsejendommes drift mv., herunder reglerne om vedligeholdelse af beboelsesbygninger og driftsbygninger, drift af jorderne og inddragelse af jorder til andre formål, samt reglerne i bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav m.v. (bekendtgørelse nr. 824 af 2. oktober 2002). Kommunen skal bl.a. orientere jordbrugskommissionen i situationer, hvor ejeren af en landbrugsejendom ønsker at nedrive beboelsesbygningen, idet der skal tinglyses en deklaration på ejendommen, jf. lovens § 10, stk. 1 og 2.

Det gælder også tilsynet med overholdelse af bestemmelserne i lovens §§ 26-28 om samdrift og forpagtning mv., herunder navnlig begrænsningerne med hensyn til areal / antal ejendomme.

Det gælder endvidere tilsynet med overholdelse af vilkår om fast bopæl, der har været en forudsætning for godkendelse af sammenlægning, supplering eller erhvervelse af landbrugsejendomme, jf. lovens §§ 8, 12-17, 20-21 og 29.

Da tilsynsopgaverne først og fremmest søges varetaget som et led i kommunernes arbejde, angår kommunernes tilsynsopgaver hovedsagelig opfyldelsen af bopælskravet, tilsyn med beboelses- og driftsbygninger mv.

Indberetning om eventuelle overtrædelser af bestemmelser i lov om landbrugsejendomme skal ske til jordbrugskommissionen. Ved overtrædelse af lovens § 20 (selskaber) skal der dog ske indberetning til Direktoratet for FødevareErhverv.

7. Ikrafttræden

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 25 af 22. februar 2000 om kommunalbestyrelsernes medvirken ved administration af landbrugsloven.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 3. juni 2005

Arent B. Josefsen

/Morten Blom Andersen