Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Herved bekendtgøres lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 677 af 13. juli 1994, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 957 af 25. november 1994 og § 1 i lov nr. 1092 af 20. december 1995.


§ 1. Efter bestemmelserne i denne lov svares en afgift til statskassen af ansvarsforsikringer for de ifølge færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne, sættevogne, sidevogne og påhængsredskaber. Endvidere svares afgift af ansvarsforsikringer for cykler med hjælpemotor (knallerter).

§ 2. Afgiften svares af de forsikringsselskaber, der tegner de i § 1 nævnte ansvarsforsikringer. Udenlandske forsikringsselskaber, som ikke er etableret her i landet, skal over for de statslige told- og skattemyndigheder udpege en herboende repræsentant. Forsikringsselskaber, der er etableret i Danmark, betegnes i det følgende selskaberne.

Stk. 2. Selskaberne og repræsentanterne skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, der udsteder et bevis for registreringen.

§ 3. (* 1)(* 2) Afgiften udgør 50 pct. af præmien for de i § 1, 1. pkt., nævnte ansvarsforsikringer, afgiften ikke indbefattet. Undtaget for afgift er forsikringer vedrørende last- og varemotorkøretøjer og hertil hørende påhængsvogne, der med tilladelse efter lov om godskørsel anvendes til godskørsel for fremmed regning (vognmandskørsel). For forsikringer vedrørende busser, der alene udfører turist- og bestillingskørsel med tilladelse efter lov om buskørsel, udgør afgiften 40 pct. af præmien. Afgiften af ansvarsforsikringer for trehjulede eldrevne motorcykler og knallerter udgør 230 kr. årlig.

Stk. 2. Såfremt afgiften efter stk. 1, 1. pkt., for et kalenderår udgør mindre end 55 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 50 pct. af præmien, eller såfremt afgiften efter stk. 1, 3. pkt., for et kalenderår udgør mindre end 44 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 40 pct. af præmien, indbetaler selskaberne eller repræsentanterne forskelsbeløbet i afgift. Ved opgørelsen af de i kalenderåret udbetalte erstatninger kan udbetalinger hidrørende fra en enkelt forsikringsbegivenhed højst indgå med en andel på 5 pct. og udbetalinger hidrørende fra tre enkelte forsikringsbegivenheder højst indgå med en andel på 10 pct. af de samlede erstatningsudbetalinger. Ved opgørelsen af de procentdele, der er nævnt i 2. pkt., indgår erstatningsudbetalinger for den enkelte forsikringsbegivenhed med højst 1 mio. kr.

Stk. 3. Selskaber eller repræsentanter kan for en periode på 5 år vælge at opgøre eventuelle forskelsbeløb på grundlag af de præmieindtægter hidrørende fra biler som nævnt i stk. 2, som kan henføres til kalenderåret, og erstatninger, der kan henføres til skader sket i kalenderåret. Valget skal senest foretages den 1. april i det kalenderår, der følger seneste 5-års-periode. Såfremt den henførte afgift beregnet som 50 pct. af de henførte præmieindtægter vedrørende biler, der er afgiftspligtige med 50 pct. af præmien, udgør et mindre beløb end 55 pct. af de således opgjorte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 50 pct., eller såfremt den henførte afgift beregnet som 40 pct. af de henførte præmieindtægter vedrørende biler, der er afgiftspligtige med 40 pct. af præmien, udgør et mindre beløb end 44 pct. af de således opgjorte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 40 pct., indbetaler selskaberne eller repræsentanterne forskelsbeløbet i afgift. Ved opgørelsen af de til kalenderåret henførte erstatninger kan erstatninger hidrørende fra en enkelt forsikringsbegivenhed højst indgå med en andel på 5 pct. og erstatninger hidrørende fra tre enkelte forsikringsbegivenheder højst indgå med en andel på 10 pct. af de samlede erstatninger. Ved opgørelsen af de procentdele, der er nævnt i 4. pkt., indgår erstatningsudbetalinger for den enkelte forsikringsbegivenhed med højst 1 mio. kr.

Stk. 4. Såfremt et kalenderårs forskelsbeløb beregnet efter stk. 2 overstiger 5 pct. af de udbetalte erstatninger opgjort efter stk. 2, kan den overskydende del af forskelsbeløbene fradrages i den afgiftsindbetaling efter stk. 1, 1. pkt., eller stk. 1, 3. pkt., der indgår i beregningsgrundlaget for forskelsbeløbet efter stk. 2 i efterfølgende kalenderår. Fradraget kan kun foretages, såfremt og i det omfang det efterfølgende kalenderårs afgiftsindbetaling efter stk. 1, 1. pkt., overstiger 60 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 50 pct. af præmien, eller såfremt afgiften efter stk. 1, 3. pkt., overstiger 48 pct. af de udbetalte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 40 pct. af præmien.

Stk. 5. Såfremt forskelsbeløb beregnet efter stk. 3 overstiger 5 pct. af erstatningerne opgjort efter stk. 3, kan den overskydende del af forskelsbeløbene fradrages i de henførte afgiftsbeløb, der indgår i beregningsgrundlaget for forskelsbeløbet efter stk. 3 i efterfølgende kalenderår. Fradraget kan kun foretages, såfremt og i det omfang de til det efterfølgende kalenderår henførte afgiftsbeløb overrstiger 60 pct. af de henførte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 50 pct. af præmien, eller såfremt de til det efterfølgende kalenderår henførte afgiftsbeløb overstiger 48 pct. af de henførte erstatninger vedrørende ansvarsskader hidrørende fra biler, der er afgiftspligtige med 40 pct. af præmien.

§ 4. (* 2) Selskaberne og repræsentanterne skal føre et regnskab over præmieindtægterne for de afgiftspligtige forsikringer, der kan danne grundlag for opgørelse af det i hver måned opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen med afgiftens rigtige erlæggelse.

Stk. 2. Selskaberne og repræsentanterne skal føre et regnskab over udbetalte erstatninger, der kan danne grundlag for afgiftens erlæggelse og endelige opgørelse efter § 3, stk. 2, jf. § 3, stk. 4, eller § 3, stk. 3, jf. § 3, stk. 5.

§ 5. Selskaberne og repræsentanterne skal efter udgangen af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive størrelsen af den afgiftspligtige præmieindtægt og afgiften heraf for den forløbne måned fordelt på de i § 3 nævnte afgiftssatser. Angivelsen skal være underskrevet af repræsentanten eller selskabets ansvarlige ledelse.

Stk. 2. Den afgiftspligtige præmieindtægti en måned omfatter de præmier, herundera conto-præmier, der forfalder til betaling i den pågældende måned. Præmier, der godtgøres forsikringstagerne eller afskrives som uerholdelige, fradrages i den afgiftspligtige præmieindtægt i den måned, hvor tilbagebetalingen eller afskrivningen finder sted.

§ 5 a. (* 2) Selskaber og repræsentanter, der opgør eventuelle forskelsbeløb efter § 3, stk. 2, jf. § 3, stk. 4, skal senest den 1. april efter hvert kalenderår til de statslige told- og skattemyndigheder angive summen af de udbetalte erstatninger i det foregående kalenderår fordelt på de i § 3, stk. 2, nævnte køretøjskategorier. Angivelsen skal være underskrevet af repræsentanten eller selskabets ansvarlige ledelse.

Stk. 2. Selskaber og repræsentanter, der har valgt at opgøre eventuelle forskelsbeløb efter § 3, stk. 3, skal senest den 1. april efter hvert kalenderår til de statslige told- og skattemyndigheder angive de præmieindtægter, som kan henføres til de foregående 5 kalenderår, og de erstatninger, der kan henføres til skader sket i de foregående 5 kalenderår, fordelt på de i § 3, stk. 3, nævnte køretøjskategorier. Angivelserne skal være underskrevet af repræsentanten eller selskabets ansvarlige ledelse.

§ 6. (* 2) Afgiften af den afgiftspligtige præmieindtægt i en måned skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den følgende måned. Eventuel afgift efter § 3, stk. 2, jf. § 3, stk. 4, eller § 3, stk. 3, jf. § 3, stk. 5, indbetales senest den 15. april i det følgende kalenderår. Eventuelle afgiftsbeløb opstået som følge af fornyet opgørelse for tidligere kalenderår skal indbetales senest den 15. april i det år, hvor de er opgjort i henhold til § 5 a, stk. 2. Eventuelt for meget indbetalt forskelsbeløb opstået som følge af fornyet opgørelse for tidligere kalenderår tilbagebetales. I det omfang tilbagebetalingen ikke kan ske ved modregning, udbetales beløbet til selskabet efter de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler.

Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag, dog mindst 50 kr.

§ 6 a. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for regnskabsførelse, opgørelse, angivelse og indbetaling af afgiften af ansvarsforsikringer for knallerter.

§ 7. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af selskaberne eller repræsentanterne, og til at efterse selskabernes eller repræsentanternes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Repræsentanterne eller de i selskaberne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

§ 8. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder enhver oplysning til brug ved de statslige told- og skattemyndigheders registrering af selskaberne eller repræsentanterne og kontrollen med afgiftens betaling.

§ 9. (* 2) Såfremt det konstateres, at et selskab eller en repræsentant har afgivet urigtig angivelse efter § 5 eller § 5 a, således at selskabet eller repræsentanten har betalt for lidt i afgift, afkræves selskabet eller repræsentanten det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, som påhviler selskabet eller repræsentanten, ikke opgøres på grundlag af selskabets eller repræsentantens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftsbeløbet. Afgørelsen skal indeholde oplysning om den i stk. 3 nævnte klageadgang.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 2 kan af selskabet eller repræsentanten indbringes for det i merværdiafgiftslovens § 79 omhandlede nævn.

Stk. 4. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af selskabet eller repræsentanten, dog mindst 50 kr.

§ 9 a. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

§ 10. (* 2) Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

a. Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen.

b. Overtræder § 2, stk. 2, § 4, § 5, stk. 1, § 5 a, § 7, stk. 2, eller § 15, stk. 2.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§ 11. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 12. Det nævn, der er nedsat efter merværdiafgiftslovens § 79, har den endelige administrative afgørelse af

  • 1) spørgsmål om afgiftspligtens omfang,
  • 2) spørgsmål om, hvilket beløb afgiften skal beregnes af,
  • 3) klager over skønsmæssige ansættelser efter § 9, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse for de i stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 3, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.

§ 12 a. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.

§ 13. Skatteministeren kan fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af loven.

§ 13 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at afgørelser, der er truffet af Told- og Skattestyrelsen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog § 12.

§ 13 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgift efter denne lov.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. juli 1975, jf. dog § 15, stk. 2.

§ 15. (Overgangsbestemmelser, udeladt)

§ 16. Præmien for ansvarsforsikringer kan af selskaberne eller repræsentanterne forhøjes med afgiften.

Stk. 2. Forsikringstageren kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af forhøjelse af præmien, som alene sker i medfør af stk. 1.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 12. september 1996

Carsten Koch

/ K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

(* 1) Lov nr. 957 af 25. november 1994, § 2 (ændring af § 3, stk. 1, 2. pkt.) trådte i kraft den 1. januar 1995.

(* 2) Lov nr. 1092 af 20. december 1995 (indsættelse af § 3, stk. 2-5, § 4, stk. 2, § 5 a og ændring af § 6, stk. 1, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1) trådte i kraft den 1. januar 1996.

Opkrævning af eventuelle forskelsbeløb sker første gang for kalenderåret 1996.

Opgørelser for tidligere kalenderår i henhold til § 5 a, stk. 2, kan først ske med virkning for kalenderåret 1996 eller senere.

Valg af opgørelsesmetode i henhold til § 3, stk. 3, skal første gang ske senest den 1. april 1997.