Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om kommunalt tilsyn med støttet byggeri, opført med støtte efter tidligere gældende love om boligbyggeri


Bygge- og Boligstyrelsen er på foranledning af konkrete henvendelser blevet opmærksom på, at nogle kommunalbestyrelser har været i tvivl om mulighederne for at stille krav med hensyn til driften af specielt lette kollektivboliger, men også de byggerier, som har fået tilsagn efter dagældende boligbyggerilove før den 1.4.1976.

De gældende tilsynsbestemmelser findes i:

- Pkt. 46 i Boligministeriets cirkulære af 22.6.1967 om offentlig støtte til byggeri for sociale og kulturelle institutioner,

- Pkt. 53 i Boligministeriets cirkulære af 17.2.1971 om offentlig støtte til byggeri for sociale og kulturelle institutioner eller

- Pkt. 37 i Boligministeriets cirkulære af 1.9.1976 om støtte til opførelse af lette kollektivboliger mv.

De anførte tilsynsbestemmelser, som vedrører støttede byggerier med tilsagn efter dagældende love om boligbyggeri, kap. VI og fra 1976 kap. X, efter den 22.7.1967 og frem til 31.12.1987, har alle samme formulering.

Efter disse bestemmelser føres et kommunalt tilsyn med de pågældende byggerier efter de ovenfor anførte bestemmelser, så længe det ydede stats- eller kommunale lån eller lån med stats- eller kommunal garanti ikke er indfriet, eller så længe der ydes rentesikring eller rentebidrag til institutionen.

Efter de anførte bestemmelser i de pågældende cirkulærer påser kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor institutionen er beliggende, at institutionen tilrettelægger en forsvarlig drift i overensstemmelse med de herom gældende bestemmelser.

Efter styrelsens opfattelse giver tilsynsbestemmelserne i de anførte cirkulærer kommunalbestyrelsen hjemmel til bl.a. at fremsætte krav vedrørende anvendelsen af henlagte midler eller efter en konkret vurdering af behovet herfor forbud mod mellemregning mellem den selvejende institution og institutionens forretningsfører.

De ovennævnte cirkulærer giver i øvrigt kommunalbestyrelsen muligheden for selv at tilrettelægge, hvorledes der skal føres tilsyn med institutionerne for at sikre en forsvarlig drift. Dette indebærer efter styrelsens opfattelse, at kommunalbestyrelsen fx. kan tage udgangspunkt i de regler, som er gældende for det almennnyttige byggeri og forlange, at de bestemmelser, som finder anvendelse for det kommunale tilsyn med almennytigt boligbyggeri i øvrigt, finder tilsvarende anvendelse

H.E. Rasmussen

/Birthe Lehmann

Officielle noter

Ingen