Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af overenskomst af 29. marts 1967 med Libanon om gensidig fritagelse for dobbeltbeskatning af skibsfarts- og luftfartsindtægter.


Ved en noteveksling af 29. marts 1967 er der i Beirut indgået følgende overenskomst mellem Danmark og Libanon om gensidig fritagelse for dobbeltbeskatning af skibsfarts- og luftfartsindtægter:

Oversættelse

KONGELIG DANSK AMBASSADE

Beirut

DEN 29. MARTS 1967.

Deres Excellence,

Jeg har den ære at meddele Dem, at den danske regering, med henblik på at undgå dobbeltbeskatning af indtægter hidrørende fra skibsfarts- og luftfartsvirksomhed og for at fremme skibsfarten og luftfarten mellem Republikken Libanon og Kongeriget Danmark, er rede til med den libanesiske regering at indgå en overenskomst af følgende ordlyd:

  • (1) Den danske regering fritager al indkomst hidrørende fra libanesiske foretagenders udøvelse af skibsfarts- og luftfartsvirksomhed mellem Kongeriget Danmark og andre lande for indkomstskat og for alle andre skatter af indkomst eller fortjeneste, som kan eller i fremtiden vil kunne pålignes i Kongeriget Danmark.
  • (2) Den libanesiske regering fritager al indkomst hidrørende fra danske foretagenders udøvelse af skibsfarts- og luftfartsvirksomhed mellem Republikken Libanon og andre lande for indkomstskat og for alle andre skatter af indkomst eller fortjeneste, som kan eller i fremtiden vil kunne pålignes i Republikken Libanon.
  • (3) Fritagelserne ifølge stk. (1) og (2) skal gælde i tilfælde, hvor danske eller libanesiske luftfartsforetagender er deltagere i pool-aftaler af en hvilken som helst art.
  • (4) I nærværende overenskomst

a. betyder »libanesiske foretagender« den libanesiske regering, fysiske personer med fast bopæl i Republikken Libanon, som ikke har fast bopæl i Kongeriget Danmark, samt virksomheder og selskaber oprettet i overensstemmelse med gældende libanesisk lov og ledet og kontrolleret i Libanon;

b. betyder »danske foretagender« den danske regering, fysiske personer med fast bopæl i Kongeriget Danmark, som ikke har fast bopæl i Republikken Libanon, samt virksomheder og selskaber oprettet i overensstemmelse med gældende dansk lov og ledet og kontrolleret i Danmark;

c. betyder »skibsfart- og luftfartsvirksomhed« den af ejeren eller befragteren af skibe eller luftfartøjer udøvede virksomhed, der går ud på at befordre personer, varer eller post.

  • (5) Nærværende overenskomst får virkning i begge lande for indkomst opstået efter den 31. december 1964.
  • (6) Hver af parterne kan skriftligt opsige nærværende overenskomst med seks måneders varsel.

Såfremt den libanesiske regering kan tiltræde foranstående bestemmelser, har jeg den ære at foreslå, at nærværende note og Deres Excellences svar af tilsvarende indhold betragtes som udgørende en mellem de to regeringer om denne sag indgået overenskomst, der skal træde i kraft på den i ovenstående stk. (5) omhandlede dato.

Modtag, Deres Excellence, forsikringerne om min mest udmærkede højagtelse.

Troels Munk

Charge d'affaires a.i.

Hans Excellence hr. Mohamed Sabra,

Chef for afdelingen for økonomiske, kulturelle og sociale anliggender, Udenrigsministeriet,

Beirut.

Oversættelse.

DEN LIBANESISKE REPUBLIK

UDENRIGSMINISTERIET

Hr. Charge d'affaires a.i.,

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres note af dags dato, der lyder som følger:

(Her følger teksten til den danske note)

I besvarelse heraf har jeg den ære at meddele Dem, at den libanesiske regering godkender foranstående forslag og anser Deres note og nærværende svar for at udgøre en mellem de to regeringer om denne sag indgået overenskomst, der skal træde i kraft i overensstemmelse med bestemmelserne i ovenstående stk. (5).

Jeg benytter denne lejlighed til påny at forsikre Dem om min udmærkede højagtelse.

Beirut, den 29. marts 1967.

Mohamed Sabra

Hr. Troels Munk,

Danmarks charge d'affaires a.i., den kongelige danske ambassade,

Beirut.

Udenrigsministeriet, den 23. juni 1967.

Hans Sølvhøj.

Officielle noter

Ingen