Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Ulvshale-Nyord Vildtreservat

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3 samt § 54, stk. 3 i lov nr. 269

af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre såvel vand- som landarealer ved Ulvshale og Nyord som raste- og yngleområder for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Ulvshale-Nyord Vildtreservat i Storstrøms Amt omfatter som angivet på kortbilag:

 • 1) Stege Bugt, Ulvshale Løb, Bøgestrøm, Ægholm Sand og Sækkesand mod sydvest afgrænset af broen over Ulvsund ved Kalvehave og mod nord og nordøst af rette linier mellem Bønsvig Strand på Jungshoved og positionerne 55 grader 06,52' N. 12 gradere 13,20' E (ved Stenhage), 55 grader 05,55' N. 12 grader 15,10' E (ved Hvide Hage) samt 55 grader 04,05' N. 12 grader 17,20' E (det sydøstligste punkt på Sækkesand) og det nordligste punkt på Ulvshale.
 • 2) Følgende landarealer på Nyord:

Matr. nr. 95 a , 86 b og 90 b Nyord Ø, Nyord samt de lodder af matr. nr. 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96 og 97 smst., der er beliggende syd og sydøst for vejen mellem Ulvshale og Nyord By.

 • 3) Følgende landarealer på Ulvshale:

Offentligt ejede arealer på Horsnæs Enge og Vedelen beliggende sydvest for Telefonstien på strækningen mellem Nyord-broen i nord og Hegnede i syd.

 • 4) Ægholm (matr.nr. 21 y, Nyord Ø, Nyord) og Tyreholm (matr.nr. 4 b, Ulvshale, Stege Jorder).
 • 5) Tilvækstarealer til de under nr. 2, 3 og 4 nævnte arealer.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1, nr. 1 nævnte dele af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Stk. 3. De anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til Mercator Projection ED 50.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle:

 • 1) På den del af det i § 2, stk. 1, nr. 1 nævnte område, der er beliggende syd og sydvest for Nyord og Ulvshale og nordøst for rette linier mellem det østlige molehoved i Nyord Havn, positionerne 55 grader 01,24' N. 12 grader 12,67' E (v. Strømjord), 55 grader 00,82' N. 12 grader 14,05' E (v. Svandshage) samt 55 grader 00,86' N. 12 grader 15,50' E (v. »Brorester«) og forbåken på land, der afmærker den nordlige kabellinie til Lindholm.
 • 2) På de i § 2, stk. 1, nr. 2-5 nævnte landarealer.

Stk. 2. På den i stk. 1, nr. 1 nævnte del af søterritoriet må der ikke udlægges lokkefugle eller medbringes ladt skydevåben.

§ 4. Desuden gælder følgende jagtlige restriktioner:

 • 1) Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt.
 • 2) Jagt fra fartøj, der ikke er opankret, er forbudt på den del af søterritoriet, som er beliggende sydvest for en ret linie mellem positionerne 55 grader 05,20' N. 12 grader 14,30' E og 55 grader 03,90' N. 12 grader 16,10' E samt sydøst for en ret linie mellem positionerne 55 grader 05,20' N. 12 grader 14,30' E og 55 grader 04,16' N. 12 grader 11,85' E (ved Ægholm Rende) samt øst for en ret linie herfra mod syd til det vestligste punkt på Ebbenæs Holm. Området afgrænses mod syd og sydøst af Ulvshale Løb samt af en linie fra løbet til Nyord i en afstand af 500 m nord for Nyordbroen og parallelt med denne.

Færdsel

§ 5. Færdsel er forbudt i perioden 1. marts til og med 31. juli på den del af søterritoriet, som er beliggende sydøst for en ret linie mellem positionerne 55 grader 05,20' N. 12 grader 14,30' E (ved Ægholm Rende) og 55 grader 05,55' N. 12 grader 15,10' E (Hvide Hage) samt nordøst for en ret linie over Ægholm Sand mellem positionerne 55 grader 05,20' N. 12 grader 14,30' E og 55 grader 03,90' N. 12 grader 16,10' E samt nord for sejlrenden fra Ulvshale Løb til Sækkesand.

Stk. 2. Færdsel er forbudt hele året på de i § 2, stk. 1, nr. 4 nævnte arealer (Ægholm og Tyreholm). For Ægholm gælder dette også en 50 m zone af søterritoriet omkring øen.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for sejlads i forbindelse med erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 6. Motordrevet sejlads og brætsejlads er forbudt på den i § 4, stk. 1, nr. 2 nævnte del af søterritoriet.

Stk. 2. Brætsejlads er forbudt på den i § 3, stk. 1, nr. 1 nævnte del af søterritoriet.

Stk. 3. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 8 knob er forbudt uden for sejlrender.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 3 gælder ikke for sejlads i forbindelse med erhvervsmæssigt fiskeri.

Dispensation og tilsyn

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i §§ 5-6 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v., såvel på land som på søterritoriet.

§ 8. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 9. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-6 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 7, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) forvoldt betydelig skade på de interesser som lov om jagt og vildtforvaltning § 1, stk. 1 tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1995.

Miljø- og Energiministeriet, den 7. juli 1995

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

+++ KORT +++

Ulvshale-Nyord Vildtreservat

Officielle noter

Bekendtgørelsen uden nummer (offentliggøres i Statstidende)