Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om revision af bilag til indenrigsministeriets cirkulære af 16. januar 1981 om vejledende retningslinier for visitation af patienter til lands- og landsdelssygehuse m. v.


Som bilag til indenrigsministeriets cirkulære nr. 9 af 16. januar 1981 om vejledende retningslinier for visitation af patienter til lands- og landsdelssygehuse m.v. er optaget en vejledende oversigt over lands- og landsdelsfunktioner og deres placering inden for det somatiske sygehusvæsen. I cirkulærets afsnit 3.1. er det anført, at der i takt med udviklingen foretages en revision af denne vejledende oversigt over lands- og landsdelsfunktioner, og hvor de varetages, samt at revisionen indtil videre sker ved sundhedsstyrelsens foranstaltning.

Under henvisning hertil har sundhedsstyrelsen foretaget en revision af den vejledende oversigt. Den reviderede oversigt, der er optaget som bilag til dette cirkulære, træder således i stedet for oversigten i bilag til indenrigsministeriets cirkulære. Oversigten er nanvlig blevet revideret ved:

- at man har tilstræbt en mere nuanceret beskrivelse af lands- og landsdelsfunkttionernes placering i sygehusvæsenet,

- at der er sket en uddybning af beskrivelsen af ortopædisk kirurgi,

- at der er optaget nye lands- og landsdelsdiagnoser såsom synsnedsættelse hos multihandicappede under oftalmologien og onkologi under pædiatrien.

Oversigten over lands- og landsdelsfunktioner er revideret af det under sundhedsstyrelsens centrale planlægnings- og visitationsudvalg nedsatte visitationsudvalg og drøftet efterfølgende i planlægnings- og visitationsudvalget.

Der henvises i øvrigt til indenrigsministeriets cirkulære af 16. januar 1981, afsnit 3, hvor der nærmere er redegjort for denne oversigt og det grundlag, hvorpå den er udarbejdet m.v.

Sundhedsstyrelsen, den 22. november 1983

SØREN K. SØRENSEN

/B. Erlich-Eriksen

Bilag

Revideres vejledende oversigt over lands- og landsdelsfunktioner

Indholdsfortegnelse

Indledning

Kirurgisk blok

Fagområde

Endokrinologi, kirurgisk

Gastroenterologi og hepatologi, kirurgisk

Gynækologi og obstetrik

Kæbekirurgi

Neurokirurgi

Oftalmologi

Ortopædisk kirurgi

Otologi

Plastikkirurgi

Thoraxkirurgi, karkirurgi og nyretransplantation

Urologi

Medicinsk blok

Fagområde

Cardiologi

Endokrinologi, medicinsk

Fysiurgi/reumatologi

Gastroenterologi og hepatologi, medicinsk

Hæmatologi

Lungemedicin

Nefrologi

Neuromedicin

Øvrige fagområder:

Epidemiske sygdomme, medicinsk toxikologi, dermatologi, radioterapi og onkologi, arbejdsmedicin, allergologi

Børneblok

Fagområde

Pædiatri

Børnekirurgi

Indledning

I dette bilag indeholdes en vejledende oversigt over lands- og landsdelsfunktioner (-diagnoser) inden for det somatiske sygehusvæsen med angivelse af de sygehusvæsener/sygehuse, der i større omfang varetager de pågældende lands- og landsdelsfunktioner for patienter fra fremmede amtskommuner.

Lands- og landsdelsfunktionerne er i oversigten hovedinddelt på blokke og derunder på fagområder, jfr. indholdsfortegnelse.

For hver funktion eller gruppe af funktioner er anført de sygehuse, der i større omfang varetager de pågældende funktioner for patienter fra fremmede amtskommuner. Der vil sædvanligvis ikke være tvivl om, hvilken afdeling m.v. på de anførte sygehuse, der varetager de pågældende funktioner. I nogle tilfælde er det dog fundet hensigtsmæssigt tillige at angive afdelingen.

Endelig er der i dette bilag anvendt følgende symbolfortegnelser for de sygehuse, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i større omfang for pateienter fra fremmede amtskommuner i stedet for afkrydsning som i det tilsvarende bilag til indenrigsministeriets cirkulære af 16. januar 1981:

 

 Anvendte symboler: 

 RH  =  Rigshospitalet 

 Fin  =  Finseninstitutet (Rigshospitalet) 

 Hvi  =  Hvidovre hospital 

 Bis  =  Bispebjerg hospital 

 Kom  =  Københavns kommunehospital 

 Her  =  Københavns amts sygehus i Herlev 

 Gen  =  Københavns amts sygehus i Gentofte 

 Glo  =  Københavns amts sygehus i Glostrup 

 Lyn  =  Københavns amts sygehus i Lyngby 

 Od.s =  Odense sygehus 

 Å.kh =  Århus kommunehospital 

 Å.as =  Århus amtssygehus 

 Mar  =  Marselisborg hospital 

 Ort  =  Ortopædisk hospital 

 Al.s =  Ålborg sygehus 

 Dia  =  Diakonissestiftelsen 

 N.St. =  Niels Steensens hospital 

 Hv.Ø =  Hvidøre hospital 

 Ha.E =  Hald Ege, Fysiurgisk hospital 

 Fil  =  Kolonien Filadelfia 

 Hor  =  Hornbæk (Rigshospitalet), Fysiurgisk hospital 

 Fug  =  Fuglebakken, børnehospitalet 

             Kirurgisk blok 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde/     Statsl. Kbh.K Kbh.a. Fyns Århus Nordjyll. Andre 

 lands- og lands-   sgh.  sghv. sghv. a.  a.  a.    sgh. 

 delsfunktionen              sghv. sghv. sghv. 

 (-diagnoser) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Endokrinologi, kirurgisk 

 Cancer thyreoidea   RH(1)+Fin      Od.s. Å.kh 

 Re-operationer på 

 glandula thyreoidea  RH         Od.s. Å.kh 

 Hyperparathyreoidisme RH         Od.s. Å.kh 

 Binyrekirurgi     RH         Od.s. Å.kh 

 Hypofyse-kirurgi(2)  RH   Hvi  Glo  Od.s. Å.kh  Ål.s 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Gastroenterologi og hepatologi, kirurgisk 

 Oesophaguskirurgi(3) RH         Od.s. Å.kh 

 Cancer i den øvre del 

 af ventriklen     RH         Od.s Å.kh 

 Cancer omkring ampulla 

 Vateri        RH         Od.s Å.kh 

 Apudomer       RH            Å.kh 

 Adipositas-kirurgi  RH         Od.s Å.kh 

 Familær colonpolypose RH   Bis     Od.s Å.kh 

 Rekonstruktiv galde- 

 vejskirurgi      RH      Her  Od.s Å.kh 

 Ikke-akut leverresek- 

 tion og anden kirurgisk 

 hepatologi      RH      Her  Od.s Å.kh 

 Indgreb på 

 mesenterialkar(4)   RH         Od.s Å.kh 

 Kongenitte og neona- 

 tale mave-tarm- 

 lidelser       RH(5)        Od.s Å.kh 

 Kirurgisk behandling af 

 medicinsk gastroentero- 

 logiske lands- og lands- 

 delspatienter (særlig 

 Mb. Crohn og colitis 

 ulcerosa)       RH         Od.s Å.kh 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Afdeling for kirurgisk endokrinologi RE 

 (2) Neurokirurgisk afdeling, se neurokirurgi 

 (3) Se thoraxkirurgi 

 (4) Se karkirurgi 

 (5) Se børnekirurgi 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Gynækologi og obstetrik 

 Særlige tilfælde af: 

 Hormonforstyrrelser, 

 ufrugtbarhed, malforma- 

 tioner i tractus 

 genitalis, habituel 

 abort, postopera- 

 tiv recidiverende 

 prolaps og urinin- 

 continens, gravi- 

 ditets- og fødsels- 

 komplikationer, 

 speciel sexologi 

 og genetisk råd- 

 givning        RH         Od.s Å.kh 

 Cancer vulvae, cancer 

 colli uteri og cancer 

 ovarii med henblik på 

 særlig behandling   RH+Fin    Her  Od.s Å.as  Ål.s 

 Invasiv mola og 

 choriocarcinom    RH+Fin          Å.kh 

 Transsexualisme    RH 

 Diabetes mellitus hos 

 gravide        RH         Od.s Å.kh 

 Gravide med rhesus - 

 og anden immumisering RH         Od.s Å.kh 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kæbekirurgi 

 Kæbekirurgi      RH(1)        Od.s Å.kh 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Neurokirurgi 

 Neurokirurgi, herunder 

 operationer før udvalg- 

 te tilfælde af discus- 

 prolaps, samt udførelse 

 af perifere nervetrans- 

 plantationer og spondy- 

 lodeser        RH   Hvi  Glo  Od.s Å.kh  Ål.s 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Plastik- og kæbekirurgisk afd. S. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Oftalmologi 

 Operation for net- 

 hindeløsning     RH   Hvi  Gen  Od.s Å.kh 

 Xenon- og laserkoa- 

 gulation       RH   Hvi  Gen  Od.s Å.kh 

 Corneatransplanta- 

 tion         RH   Hvi     Od.s Å.kh 

 Samsynsundersøgelse 

 og beh.        RH   Hvi     Od.s Å.kh 

 Elektro-oftalmolo- 

 gisk diagnostik    RH   Hvi  Gen  Od.s Å.kh 

 Retinoblastom                  Å.kh 

 Kongenit glaucom   RH         Od.s Å.kh 

 Maligne svulster i 

 øjenhulen       RH         Od.s Å.kh 

 Glaslegemekirurgi   RH         Od.s Å.kh 

 Umagnetiske fremmed- 

 legemer        RH         Od.s Å.kh 

 »Komplikationsøjet«  RH         Od.s 

 Synsnedsættelse hos 

 multihandicappede         Gen(1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Øjenklinikken for Multihandicappede, Vangedehuse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ortopædisk kirurgi 

 Speciel håndkirurgi, 

 herunder frie nerve- 

 transplantationer   RH      Gen  Od.s Å.kh   Ål.s 

 Reumakirurgi     RH   Hvi  Gen  Od.s Ort   Ål.s 

 Knogletuberkulose   RH         Od.s Å.kh   Ål.s 

 Discusprolapser 

 (lumbale) og 

 spondylodeser     RH   Hvi  Glo  Od.s Å.kh+Ort Ål.s 

               (2)  (2)  (1)  (3)   (2) 

 Svære traumefølger  RH   Hvi  Gen  Od.s Å.kh   Ål.s 

 Svære rygdeformiteter 

 excl. scoliose    RH   Hvi  Gen  Od.s Ort   Ål.s 

 Scoliose       RH         Od.s Ort 

 Større ekstremitets- 

 misdannelser og 

 -defekter       RH      Gen  Od.s Ort 

 Hofteluksationer 

 (patienter over 1 år) 

 og komplikationer 

 efter alloplastikker RH         Od.s Ort   Ål.s 

 Arthrogryposis 

 multiplex congenita  RH         Od.s Ort 

 Myelomeningocele   RH         Od.s Ort 

 Kompliceret cerebral 

 parese        RH         Od.s 

 Hæmofili                    Å.kh+Ort 

 Ekstremitets-reim- 

 åæamtatopmer     RH      Gen  Od.s 

 Frie nervetransplan- 

 tationer       RH         Od.s Å.kh 

                      (2)  (2) 

 Para- og tetraplegi  RH+Hor          Ort+Ha.E 

 (4) 

 Knogletumører(5)   RH+Fin       Od.s Å.kh+Ort 

                         (6) 

 Bløddelstumører(5)  RH+Fin       Od.s Å.kh+Ort 

                         (6) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • (1) Ortopædisk kirrurgisk og neurokiruurgisk afdeling
 • (2) Se neutokirurgi
 • (3) Neurokirurgisk afdeling
 • (4) Se også fysiurgi/reumatologi
 • (5) Lægeligt ønske om samling på 2 centre i Danmark
 • (6) Radiumstationen
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Otologi 
  
   Tumorer (maligne og 
  
   vanskeligt tilgænde- 
  
   lige benigne)     RH+Fin Hvi Gen  Od.s Å.kh 
  
              (1) 
  
   Medfødte misdannelser RH         Od.s Å.kh 
  
   Traumatiske læsioner RH         Od.s Å.kh 
  
              (1)         (2)  (3) 
  
   Oto-neurologisk 
  
   diagnostik      RH      Gen  Od.s Å.kh 
  
   Facialisparese    RH   Hvi     Od.s Å.kh 
  
   Audiologisk diag- 
  
   nostik hos børn    RH         Od.s Å.kh 
  
   Speciel larynx- og 
  
   stemmeforbedrende 
  
   kirurgi       RH         Od.s Å.kh 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Plastikkirurgi 
  
   Primær læbe-gane- 
  
   spalte                             Dia 
  
   Sekundær læbe-gane- 
  
   spalte        RH         Od.s Å.kh      Dia 
  
   Større forbrænd- 
  
   inger             Hvi 
  
   Tumorkirurgi     RH+Fin       Od.s Å.kh 
  
   Inter- og transsex- 
  
   ualisme        RH                    Dia 
  
   Mandlig infertilitet 
  
   og rekanalisering                       Dia 
  
   Mikrovaskulær 
  
   kirurgi        RH         Od.s Å.kh 
  
   Lymføden       RH         Od.s Å.kh 
  
   Øvrige plastikki- 
  
   rurgiske landsdels- 
  
   diagnoser       RH   Hvi      Od.s Å.kh    Dia 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • (1) Otologisk afd. og plastik- og kæbekirurgisk afd. S.
 • (2) Otologisk og donotologisk afd. og plastik- og kæbekirurggisk afd. S.
 • (3) Otologisk og odontologisk afd.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Thoraxkirurgi, karkirurgi og nyretransplantationer 
  
   Thoraxkirurgi: 
  
   Hjerteoperationer(1) 
  
   Børn under 3 mdr.(2) RH         Od.s Å.kh 
  
   Børn fra 3 mdr. til 
  
   2 år (2)       RH         Od.s Å.kh 
  
   Børn fra 2 år og 
  
   opefter        RH         Od.s Å.kh 
  
   Voksne        RH      Gen  Od.s Å.kh 
  
   Oesophaguskirurgi   RH         Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Kirurgi på lunger og 
  
   mediastinum      RH         Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Komplicerede thorax- 
  
   traumer        RH         Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Karkirurgi: 
  
   Subclavian steal 
  
   syndrome       RH         Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Carotis - indgreb  RH         Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Renovasculær hyper- 
  
   tension        RH         Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Indgreb på mesen- 
  
   terialkar       RH         Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Nyretransplantationer: 
  
   Nyretransplanta- 
  
   tioner        RH      Her  Od.s Å.kh 
  
              (3)     (3) 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • (1) Der henvises i øvrigt til planlægnings- og visitationsudvalgets redegørelse om hjertekirurgi, dec. 1978 og den videre behandling heraf.
 • (2) Der pågår overvejelser om evt. yderligere centralisering på området.
 • (3) Urologisk afd.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Urologi 
  
   Tumorer i urinvejene RH+Fin       Od.s Å.kh 
  
   Hydronephrosis og sten 
  
   ved påvirket nyre- 
  
   fuktion        RH         Od.s Å.kh 
  
   Bilateral hydroureter RH         Od.s Å.kh 
  
   Komplicerede stendan- 
  
   nelser og hyperparat- 
  
   hyreoidisme      RH         Od.s Å.kh 
  
   Stricturer, fistler 
  
   og deformiteter i 
  
   ureteres og urethrae RH         Od.s Å.kh 
  
   Symptomgivende nyre- 
  
   misdannelser     RH         Od.s Å.kh 
  
   Hypertrofia prostatae 
  
   i høj risikogruppe  RH         Od.s Å.kh 
  
   Fibrosis retroperi- 
  
   tonealis       RH         Od.s Å.kh 
  
   Regurgitatio urinae 
  
   og recidiverende in- 
  
   kontinens      RH         Od.s Å.kh 
  
   Neurogene lidelser  RH      Her  Od.s Å.kh 
  
   Nyretransplanta- 
  
   tioner        RH      Her  Od.s Å.kh 
  
                        (1)  (1) 
  
   Renovasculær hyper- 
  
   tension        RH      Her  Od.s Å.kh 
  
                        (1)  (1) 
  
   Urofysiologiske 
  
   undersøgelser     RH         Od.s Å.kh 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   (1) Se thoraxkirurgi. 
  
               Medicinsk blok 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Fagområde/     Statsl. Kbh.K Kbh.a. Fyns Århus Nordjyll. Andre 
  
   lands- og lands-   sgh.  sghv. sghv. a.  a.  a.    sgh. 
  
   delsfunktionen              sghv. sghv. sghv. 
  
   (-diagnoser) 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Cardiologi(1) 
  
   Medfødte hjertefejl, 
  
   erhvervede hjerte- 
  
   klapfejl, svær an- 
  
   gina pectoris og con- 
  
   strictio cordis med 
  
   henblik på diagnose 
  
   og kirurgisk be- 
  
   handling       RH   Gen     Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Bradyarytmier med/- 
  
   uden Adams- Stokes' 
  
   anfald og andre 
  
   svære rytmefor- 
  
   styrrelser      RH   Gen     Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Uklare tilfælde af 
  
   synkope        RH   Gen     Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Akut myokardieinfarkt 
  
   med særlige kompli- 
  
   kationer       RH   Gen     Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Svær bakteriel en- 
  
   docarditis og ex- 
  
   sudativ pericar- 
  
   ditis         RH   Gen     Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Cardiomyopati og 
  
   anden uklar myokar- 
  
   diesygdom       RH   Gen     Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Endokrinologi, medicinsk 
  
   Kompliceret og svært 
  
   regulerbar diabetes 
  
   mellitus, herunder 
  
   hos gravide      RH         Od.s Å.kh    N.St+Hv.ø 
  
              (2)         (2) 
  
   For den øvrige del af 
  
   den medicinske endok- 
  
   rinologi er lands- og 
  
   landsdelsfunktionernes 
  
   fordeling meget spredt 
  
   og uklar, hvorfor en 
  
   nærmere afklaring af- 
  
   ventes 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • (1) Cardiologiske lands- og landsdelsfunktioner forudsætter adgang til eget selvstændigt eller nært tilknyttet cardiologisk laboratorium, hvor højre- og venstresidige hjertekatheterisationer udføres.
 • (2) Kun for så vidt angår gravide.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Fysiurgi/reumatologi 
  
   Svært traktable eller 
  
   komplicerede inflam- 
  
   matoriske infektiøse 
  
   lidelser i bevægeap- 
  
   paratet        RH   Hvi        Å.kh+Ort 
  
   Generaliserede binde- 
  
   vævssygdomme af im- 
  
   munologisk eller 
  
   ideopatisk genese   RH   Hvi        Å.kh 
  
   Juvenile inflamma- 
  
   toriske gigtlidelser RH   Hvi        Å.kh 
  
   Mono-, para- og 
  
   tetraplegier     RH+Hor                   Ha.E 
  
   Optræning af patienter 
  
   med ikke progredie- 
  
   rende neurologiske 
  
   lidelser (poliomye- 
  
   litis m.m.), følger 
  
   efter kranietraumer, 
  
   samt af yngre pa- 
  
   tienter med følger 
  
   efter vaskulære ce- 
  
   rebrale lidelser   Hor                    Ha.E 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Gastroenterologi og hepatologi, medicinsk    (1) 
  
   Følgetilstande efter 
  
   ventrikeloperationer RH         Od.s Å.kh 
  
   Korttarmssyndrom   RH         Od.s Å.kh 
  
   Mb. Crohn       RH         Od.s Å.kh 
  
   Colotis ulcerosa 
  
   (incl. proctitis 
  
   hæmorrhagica)     RH         Od.s Å.kh 
  
   Komplikationer til 
  
   jejunoileal by-pass- 
  
   operation       RH         Od.s Å.kh 
  
   Svære tilfælde af 
  
   smertende kronisk 
  
   pancreatitis     RH         Od.s Å.kh 
  
   Svært traktable 
  
   diareer og malab- 
  
   sorption       RH         Od.s Å.kh 
  
   Tarmiskæmi      RH         Od.s Å.kh 
  
   Hepatologiske lands- 
  
   og landsdelsfunk- 
  
   tioner (2)      RH   Hvi 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • (1) Medicinsk gastroenterologiske lands- og landsdelsfunktioner visiteres primært via den kirurgiske gastroenterologiske afd. på Århus kommunehospital.
 • (2) De medicinsk hepatologiske lands- og landsdelsfunktioner er henført til Rigshospitalet og Hvidovre hospital, idet dog patienter med relativt komplicerede leverlidelser kan søges diagnostisk afklaret såvel på medicinsk gastroenterologisk afdeling på Odense sygehus som på medicinsk afdeling på Marselisborg hospital. De to sidstnævnte afdelinger må forventes væsentligst at modtage patienter fra egne sygehuskommuner.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Hæmatologi      (1)  (1)   (1)   (1) 
  
   Aplastisk aregenera- 
  
   torisk og erhvervet 
  
   hæmolytisk anæmi   RH+Fin          Å.kh+Å.as Ål.s 
  
   Hæmoglobinopathi   RH            Å.kh+Å.as Ål.s 
  
   Hæmokromatose     RH+Fin          Å.kh+Å.as Ål.s 
  
   Neutropeni      RH+Fin          Å.kh+Å.as Ål.s 
  
   Thrombocytopeni og 
  
   hæmorrhagisk diathese RH+Fin          Å.kh+Å.as Ål.s 
  
   Hæmofili (center- 
  
   funktion)       RH            Å.kh+Å.as Ål.s 
  
   leukæmier incl. 
  
   præleukæmiske til- 
  
   stande        RH+Fin       Od.s Å.kh+Å.as Ål.s 
  
   Monoklonale gamma- 
  
   pathier, herunder 
  
   myelomatose og ma- 
  
   croglobulinæmi    RH+Fin       Od.s Å.hk+Å.as Ål.s 
  
   Maligne lymfoner m.m. RH+Fin       Od.s Å.kh+Å.as Ål.s 
  
   Polycythæmia vera   RH+Fin       Od.s Å.kh+Å.as Ål.s 
  
   Myelofibrose     RH+Fin          Å.kh+Å.as Ål.s 
  
   Splenomegali (non 
  
   specificata)     RH+Fin          Å.kh+Å.as Ål.s 
  
   Primær amyloidose   RH            Å.kh+Å.as Ål.s 
  
   Koagulopatier        Kom        Å.kh+Å.as Ål.s 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • (1) Planlægnings- og visitationsudvalget har godkendt, at de hæmatologiske afdelinger i Københavns kommune og Københavns amtskommune varetager hæmatologiske funktioner på lands- og landsdelsniveau - dog kun for egne borgere.
 • (2) Kun patienter med maligne tilstande modtages for tiden centralt som landsdelsfunktion på radiumstationen.
 • (3) Hæmatologisk afsnit, radiumstationen, modtager patienter med maligne hæmatologiske lidelser, mens medicinsk-hæmatologisk afdeling på Århus amtssygehus modtager patienter med alle hæmatologiske lidelser.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Lungemedicin 
  
   Tuberkulose         Bis  Lyn  Od.s 
  
   Lungeinfektion med 
  
   atypiske mycobak- 
  
   terier        RH   Bis  Lyn  Od.s 
  
   Erhvervsbetingede 
  
   lungesygdomme (as- 
  
   bestose, silikose 
  
   m. m.)        RH         Od.s 
  
   Diffuse, svært diag- 
  
   nosticerbare lunge- 
  
   lidelser       RH   Bis  Lyn  Od.s 
  
   Empyemer og lunge- 
  
   abscesser       RH   Bis  Lyn  Od.s 
  
   Diffuse lungeinfil- 
  
   trationer       RH   Bis  Lyn  Od.s 
  
   Særlige diagnostiske 
  
   procedurer (lunge- 
  
   funktionsundersøgelse 
  
   thorakoskopi, perku- 
  
   tan lungebiopsi)   RH   Bis  Lyn  Od.s 
  
                    (1) 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Nefrologi(2) 
  
   Nefrotisk syndrom   RH         Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Akut glomerulone- 
  
   fritis (excl. strep- 
  
   tokokbetinget)    RH         Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Repeterede nyrestens- 
  
   anfald        RH         Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Særlige urinvejsin- 
  
   fektioner       RH         Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Mistanke om renal 
  
   eller renovasculær 
  
   hypertention     RH         Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Cystenyrer      RH         Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Nyresymptomer ved 
  
   bindevævssygdomme og 
  
   andre generaliserede 
  
   lidelser       RH         Od.s Å.kh  Ål.s 
  
   Medicinsk behandling 
  
   af nyretransplanta- 
  
   tionspatienter    RH      Her  Od.s Å.kh 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • (1) Ikke lungefunktionsundersøgelser.
 • (2) Dialysebehandling foregår i henhold til særlige aftaler ved godkendte dialysecentre m. v., hvortil der ydes statstilskud.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Neuromedicin 
  
   Sjældne, herunder 
  
   arvelige muskelsyg- 
  
   domme         RH         Od.s Å.kh 
  
   Myasthenia gravis   RH         Od.s Å.kh 
  
   Basalganglielidelser     Hvi  Gen  Od.s Å.kh 
  
   Særlige tilfælde af 
  
   dissimineret sclerose RH         Od.s Å.kh 
  
   Svær epilepsi        Hvi  Glo  Od.s Å.kh       Fil 
  
                                    (1) 
  
   Særlige hæmodyna- 
  
   miske undersøgelser  RH         Od.s Å.kh 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Øvrige fagområder 
  
   Epidemiske sygdomme, 
  
   herunder tropesyg- 
  
   domme         RH         Od.s Mar 
  
   Udredning af recidi- 
  
   verende infektioner 
  
   som følge af immun- 
  
   defekter       RH         Od.s Mar 
  
                        (2) 
  
   Medicinsk toxikologi RH(3) Bis 
  
   Dermatologi: 
  
   Indlæggelseskrævende 
  
   hudsygdomme generelt RH+Fin       Od.s Mar 
  
   Erhvervsbetingede 
  
   indlæggelseskrævende 
  
   hudsygdomme      RH+Fin    Gen  Od.s Mar 
  
   Radioterapi og 
  
   onkologi       Fin     Her  Od.s Å.kh   Ål.s 
  
   Arbejdsmedicin    RH         Od.s Mar(4) 
  
   Allergologi      RH 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • (1) Med særlig vægt lagt på behandlingens sociale og pædagogiske indhold.
 • (2) Kun for så vidt angår erhvervet immundefekt syndrom (AIDS).
 • (3) Se arbejdsmedicin.
 • (4) Efter udgivelsen af cirkulære af 16. januar 1981 har Århus amtskommunes sygehusvæsen givet tilsagn om at ville modtage patienter fra fremmede sygehuskommuner i amtskommunens arbejdsmedicinske klinik.
   
  
                  Børneblok 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Fagområde/     Statsl. Kbh.K Kbh.a. Fyns Århus Nordjyll. Andre 
  
   lands- og lands-   sgh.  sghv. sghv. a.  a.  a.    sgh. 
  
   delsfunktionen              sghv. sghv. sghv. 
  
   (-diagnoser) 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Pædiatri 
  
   Særlige neonatale 
  
   sygdomme       RH         Od.s Å.kh 
  
   Vækstforstyrrelser  RH   Fug     Od.s Å.kh 
  
   Onkologi       RH         Od.s Å.kh 
  
   Pædiatri i øvrige(1) RH         Od.s Å.kh 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • (1) Hvad angår ekspertise inden for pædiatri varetages en del mindre områder på en række afdelinger i hovedstadsområdet, hvorfor der henvises til »Visitation 1« vedr. nærmere oplysninger.
 • (2) Ved børnekirurgi forstås i denne sammenhæng neonatalkirurgi, thoraxkirurgi og specielle gastroenterologiske og urologiske lidelser hovedsagelig betinget af misdannelser. Kirurgi på børn kan i øvrigt opdeles på hyppigt forekommende lidelser af mindre kompliceret karakter, der gerne med en vis centralisering af funktionerne kan foregå i den enkelte amtskommune og specielle lidelser, der bør henføres til de respektive funktionsområder, der deles med voksne patienter (hjertekirurgi, neurokirurgi, plastikkirurgi og klassisk ortopædisk kirurgi).
 • (3) Vedr. afgrænsning af børnekirurgiske lands- og landsdelsfunktioner henvises til »Visitation 1«. De børnekirurgiske lands- og landsdelsfunktioner varetages i øvrigt på særlig børnekirurgisk afdeling på Rigshospitalet, samt afsnit på KAS Glostrup og Odense sygehus (se i øvrigt urologi og kirurgisk gastroenterologi).
 • (4) Børn med kirurgiske lidelser er placeret på de respektive specialafdelinger.