Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om anmeldelse af ulykkestilfælde efter sygdom, indtruffet i forbindelse med afgivelse af blod. (Til samtlige sygehusbestyrelser og statens seruminstitut).


I cirkulæreskrivelse nr. 165 af 28. juni 1960 til samtlige sygehusbestyrelser og til statens seruminstitut meddelte indenrigsministeriet, at man ved tekstanmærkning på tillægsbevillingsloven for finansåret 1959-1960 havde opnået bemyndigelse til af statskassen at udrede erstatning til bloddonorer eller disses efterladte i tilfælde af invaliditet eller dødsfald på grund af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion (eller blodpræparater) eller i øvrigt kan sættes i forbindelse med de forhold, hvorunder afgivelsen foregår, og at man ved fastsættelsen af erstatningen ville lægge bestemmelserne i lov nr. 94 af 27. marts 1934 med senere ændringer om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. til grund.

Indenrigsministeriet har siden i en række tilfælde udbetalt erstatninger til bloddonorer efter principperne i loven om erstatning til tilskadekomne værnepligtige, jfr. nu socialministeriets bekendtgørelse nr. 260 af 18. august 1964.

Landsorganisationen Danmarks Frivillige Bloddonorer har imidlertid ud fra ønsket om at tilvejebringe en ordning til supplement af statens erstatningsordning oprettet en sikringsfond, der trådte i virksomhed den 1. april 1964. Sikringsfonden har til formål at yde økonomisk hjælp til donorer, som i forbindelse med deres donorgerning har lidt direkte eller indirekte personskade. Fonden skal endvidere kunne yde hjælp til en donors pårørende, hvis stilling er blevet forringet af den donor overgåede personskade, ligesom der i ganske særlige tilfælde kan ydes hjælp, hvor en donor i forbindelse med sin donorgerning har lidt betydelig tingsskade. Hjælp fra fonden skal fortrinsvis ydes i tilfælde, hvor skadelidte ikke kan opnå erstatning andetsteds fra, hvor en sådan erstatning ikke skønnes tilstrækkelig eller endnu ikke er trådt i virksomhed. Fonden ledes af en bestyrelse på 6-9 medlemmer udpeget af landskomiteen for Danmarks Frivillige Bloddonorer, dog at mindst 1 af medlemmerne udpeges af indenrigsministeriet. Bestyrelsen for fonden afgør, hvorvidt hjælp skal ydes, og under hvilken form og i hvilket omfang hjælpen ydes.

Sikringsfonden og dens vedtægter er den 8. september 1965 godkendt af indenrigsministeriet.

Ved en forhandling mellem indenrigsministeriet og Danmarks Frivillige Bloddonorer forud for godkendelsen blev det fastslået, at hjælp fra sikringsfonden ikke er begrænset til donorer, der er tilsluttet et donorkorps, men alene beror på, at afgivelse af blod sker frivilligt og uden vederlag, samt at der med vedtægternes bestemmelser om ydelse af hjælp i tilfælde, hvor erstatning andetsteds fra endnu ikke er trådt i virksomhed, sigtes på at kunne udbetale forskud på erstatning i tilfælde, hvor sagen tillige henhører under den af indenrigsministeriet etablerede erstatningsordning. På denne baggrund er der mellem indenrigsministeriet og Danmarks Frivillige Bloddonorer opnået enighed om, at den i indenrigsministeriets nævnte skrivelse af 28. juni 1960 skitserede fremgangsmåde ændres således, at alle anmeldelser af ulykkes- og sygdomstilfælde fremtidig skal indsendes til Danmarks Frivillige Bloddonorer, Frydendalsvej 32, København V. Sikringsfonden vil herefter tage stilling til, hvorvidt anmeldelserne skal videresendes til indenrigsministeriet, eller om tilfældet er af en sådan karakter, at erstatning alene skal udredes af sikringsfonden.

Der er herefter udarbejdet et nyt anmeldelsesskema, der bedes anvendt ved fremtidige indberetninger om ulykkestilfælde i forbindelse med blodtapning. Man vedlægger et antal skemaer og et eksemplar af sikringsfondens vedtægter. Skemaerne kan i øvrigt rekvireres i indenrigsministeriet eller Danmarks Frivillige Bloddonorer.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 29. JULI 1966.

Stang.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun året for offentliggørelsen er kendt.