Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om bortfald af politiets troværdighedsattester


§ 1. Den hidtidige ordning, hvorefter politiet efter anmodning fra vedkommende ansøger eller attestant har forsynet attestationer på ansøgninger m.v. med påtegning om attestanternes troværdighed, bortfalder.

§ 2. Efter anmodning i det enkelte tilfælde fra en offentlig myndighed kan politiet undersøge en attestants forhold og give oplysning om resultatet af undersøgelsen i overensstemmelse med reglerne i kapitel V i justitsministeriets cirkulære nr. 273 af 5. december 1962 om strafferegistre og kriminalstatistik m.v.

§ 3. Bliver politiet ved behandlingen af en sag, hvori politiet afgiver udtalelse eller på anden måde medvirker, opmærksom på, at en attestant ikke kan anses for troværdig, gives der vedkommende myndighed oplysning herom i overensstemmelse med de i § 2 nævnte regler.

Justitsministeriet, den 25. oktober 1963.

P. M. v.

Vilhelm Boas.

/Rogvi.

(Til politiet).

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun året for offentliggørelsen er kendt.