Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om behandlingen af ansøgninger om afløsning af jordrente

(Til samtlige kommunalråd)


Ved ændringer i statshusmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på landet, som er trådt i kraft den 21. april 1967, er der givet enhver ejer af en ejendom med jordrentepligt adgang til at begære jordrenten afløst mod en afløsningssum. Der er endvidere givet mulighed for, at der kan ydes lån af jordfonden til afløsningssummens berigtigelse.

Statshusmandsloven er med de gennemførte ændringer bekendtgjort som lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. april 1967 og loven om opførelse af arbejderboliger på landet som lovbekendtgørelse nr. 118 af 10. april 1967.

Særtryk af de nævnte lovbekendtgørelser vedlægges.

Der er samtidig hermed til samtlige ejere af ejendommen med jordrentepligt udsendt en orienterende meddelelse om jordrenteafløsningen svarende til vedlagte, samt et skema » Begæring om afløsning af jordrente », der, såfremt jordrenten begæres afløst, i udfyldt stand og bilagt de i skemaet nævnte dokumenter indgives til kommunalrådet i den kommune, i hvilken de pågældende ejendom er beliggende.

Det er i skrivelsen anført, at yderligere skemaer kan rekvireres hos kommunalrådet.

Et antal skemaer vedlægges. Yderligere skemaer kan rekvireres ved henvendelse til Statens jordlovsudvalg, Sankt Annæ Plads 19, Kbh. K., Tlf. (01) 15 61 31.

I denne anledning skal man herved anmode kommunalrådet om at ville modtage eventuelle begæringer om afløsning af jordrente og efter at have meddelt begæringen påtegning om tidspunktet for begæringens modtagelse, jfr. skemaet side 1, og afgivet den i skemaet side 3 omhandlede erklæring over sagen at ville afgive begæringen til formanden for husmandsbrugskommissionen i den pågældende amtsrådskreds.

Kommunalrådets behandling af sagen.

1. Påtegning om begæringens modtagelse (skemaet s. 1.) Tidspunktet for begæringens indgivelse - regnet fra dennes modtagelse på kommunekontoret - har betydning dels for fastsættelse af skæringsdagen for afløsningen, dels for afløsningssummens beregning i tilfælde, hvor afløsning sker efter ejendommens ansættelse til grundværdi med et reguleringstillæg, jfr. statshusmandslovens § 25 b.Man skal der for anmode om, at der straks ved begæringens modtagelse må blive meddelt denne påtegning om tidspunktet herfor i den på skemaet side 1 afsatte rubrik hertil.

2. Kommunalrådets erklæring over sagen (skemaet side 3) . De i pkt.1 udbedte oplysninger om, hvilke bestemmelser der i henhold til landsbyggeloven, byplanloven og byudviklingsloven er truffet med hensyn til den pågældende ejendom og de i pkt. 2 udbedte oplysninger om særlige forekomster i jorden er til brug ved statens jordlovsudvalgs bedømmelse af, om der under hensyn til ejendommens ansættelse til grundværdi evt. bør forlanges foretaget en særlig vurdering af ejendommen til fastsættelse af afløsningssummen, jfr. statshusmandslovens §§ 25 c og 25 d.

Da kendskab til endnu ikke endeligt godkendte planer eller vedtægter kan være af betydning for afgørelsen af dette spørgsmål, anmodes kommunalrådet om også at meddele oplysning om bestemmelser af den pågældende art, der på begæringstidspunktet kun foreligger som forslag, vedtaget af kommunalrådet.

Besvarelse af spørgsmålene vil kunne undlades, dersom begæringen vedrører en ejendom på under 3000 kvadratmeter, der udelukkende benyttes som beboelse med have.

Landbrugsministeriet, den 24. maj 1967.

P. M. V.

Vald. Hornslet.

/ P. Nørby Jensen.

Officielle noter

(* 1) BKG i MT afdl. A nr. V 1967 nr. 70-91

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun året for offentliggørelsen er kendt.