Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Protokollen af 27. juni 1989 til Madrid-Arrangementet om den internationale registrering af varemærker (»Madrid-Protokollen (1989)»)


I henhold til kongelig resolution af 30. oktober 1995 har Danmark

ratificeret den i Madrid den 27. juni 1989 vedtagne protokol til

Madrid-Arrangementet om den internationale registrering af varemærker

(»Madrid-Protokollen (1989)»).

Protokollen har følgende ordlyd:

Protokol til Madridarrangementet om den internationale registrering af varemærker

vedtaget i Madrid 27 juni 1989 Artikel 1

Medlemskab af Madridunionen

De stater, som har tiltrådt denne protokol (i det følgende kaldet »de kontraherende stater«), selvom de ikke har tiltrådt Madridarrangementet om international registrering af varemærker, som revideret i Stockholm i 1967 og som ændret i 1979 (i det følgende kaldet »Madridarrangementet (Stockholm)»), og de i artikel 14(1)(b) nævnte organisationer, som har tiltrådt denne protokol, (i det følgende kaldet »de kontraherende organisationer«), vil være medlemmer af den samme union, som de lande, der har tiltrådt Madridarrangementet (Stockholm), er medlemmer af. Enhver henvisning i denne protokol til »kontraherende parter« skal forstås som en henvisning til både kontraherende stater og kontraherende organisationer.

Artikel 2

Opnåelse af beskyttelse gennem international registrering

 • (1) Når en ansøgning om registrering af et varemærke er indgivet til en kontraherende parts varemærkemyndighed, eller når et mærke er registreret i registret hos en kontraherende parts varemærkemyndighed, kan den person, i hvis navn den pågældende ansøgning (i det følgende kaldet »den oprindelige ansøgning«) eller den pågældende registrering (i det følgende kaldet »den oprindelige registrering«) står, i henhold til bestemmelserne i denne protokol opnå beskyttelse for sit mærke på de kontraherende parters territorier ved en registrering af det pågældende mærke i registret hos Det internationale Bureau hos Verdensorganisationen for industriel ejendomsret (i det følgende kaldet henholdsvis »den internationale registrering«, »Det internationale Register«, »Det internationale Bureau« og »Organisationen«), forudsat at
 • (i) når den oprindelige ansøgning er indgivet til varemærkemyndigheden i en kontraherende stat, eller når den oprindelige registrering er foretaget af en sådan myndighed, den person, i hvis navn den pågældende ansøgning eller registrering står, er statsborger i denne kontraherende stat, eller er bosat i eller er indehaver af en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i den nævnte kontraherende stat,
 • (ii) når den oprindelige ansøgning er indgivet til en kontraherende organisations varemærkemyndighed, eller når den oprindelige registrering er foretaget af en sådan myndighed, den person, i hvis navn den pågældende ansøgning eller registrering står, er statsborger i en stat, som er medlem af denne kontraherende organisation, eller er bosat i eller er indehaver af en regulær industriel eller kommerciel virksomhed på den nævnte kontraherende organisations territorium.
 • (2) En ansøgning om international registrering (i det følgende kaldet »den internationale ansøgning«) skal indgives til Det internationale Bureau ved formidling af den varemærkemyndighed, hvor den oprindelige ansøgning blev indgivet, eller den oprindelige registrering blev foretaget (i det følgende kaldet »den oprindelige varemærkemyndighed«).
 • (3) Enhver henvisning i denne protokol til en »varemærkemyndighed« eller til en »kontraherende parts varemærkemyndighed« skal forstås som en henvisning til den varemærkemyndighed, som på vegne af en kontraherende part har ansvaret for registrering af varemærker, og enhver henvisning i denne protokol til »mærker«, skal forstås som en henvisning til varemærker for såvel varer som tjenesteydelser.
 • (4) I denne protokol forstås ved en »kontraherende parts territorium«, når den kontraherende part er en stat, denne stats territorium, og når den kontraherende part er en mellemstatslig organisation, det territorium, som den pågældende mellemstatslige organisations konstituerende traktat gælder for.

Artikel 3

International ansøgning

 • (1) En international ansøgning i henhold til denne protokol skal affattes på den blanket, der er foreskrevet i i gennemførelsesforskrifterne.

Den oprindelige varemærkemyndighed skal bekræfte, at de oplysninger, der er angivet i den internationale ansøgning, svarer til de oplysninger, som på bekræftelsestidspunktet er angivet i den oprindelige ansøgning eller den oprindelige registrering. Desuden skal den nævnte myndighed angive

 • (i) for så vidt angår en oprindelig ansøgning, dennes dato og nummer,
 • (ii) for så vidt angår en oprindelig registrering, dennes dato og nummer samt dato og nummer på den ansøgning, der ligger til grund for den oprindelige registrering.

Den oprindelige varemærkemyndighed skal endvidere angive datoen for den internationale ansøgning.

 • (2) Ansøgeren skal angive de varer og tjenesteydelser, for hvilke der søges varemærkebeskyttelse, og desuden, om muligt, tilsvarende klasse eller klasser i henhold til Nice-Arrangementet vedrørende den internationale klassifikation af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af mærker. Hvis ansøgeren undlader en sådan angivelse, skal Det internationale Bureau klassificere varerne og tjenesteydelserne i de relevante klasser i henhold til nævnte klassifikation. De oplysninger om klasser, som ansøgeren har angivet, skal kontrolleres af Det internationale Bureau, der udøver denne kontrol i samarbejde med den oprindelige varemærkemyndighed. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den nævnte myndighed og Det internationale Bureau, skal sidstnævntes opfattelse have forrang.
 • (3) Hvis ansøgeren påberåber sig farver som et distinktivt element ved sit mærke, skal han
 • (i) angive dette og sammen med sin internationale ansøgning give oplysning om den farve eller den kombination af farver, der påberåbes;
 • (ii) vedlægge sin internationale ansøgning kopier i farve af det nævnte mærke. Disse kopier skal vedhæftes de meddelelser, der afgives af Det internationale Bureau; antallet af sådanne kopier fastsættes i gennemførelsesforskrifterne.
 • (4) Det internationale Bureau skal omgående registrere de mærker, der er indgivet i overensstemmelse med artikel 2. Den internationale registrering får tildelt den dato, på hvilken den internationale ansøgning blev modtaget af den oprindelige varemærkemyndighed, forudsat at den internationale ansøgning er modtaget af Det internationale Bureau inden to måneder fra denne dato. Hvis den internationale ansøgning ikke er modtaget inden for denne periode, får den internationale registrering tildelt den dato, på hvilken den nævnte internationale ansøgning blev modtaget af Det internationale Bureau. Det internationale Bureau skal uden ophold underrette de berørte varemærkemyndigheder om den internationale registrering. Mærker, som er registreret i Det internationale Register, skal offentliggøres i et periodisk tidsskrift, der udgives af Det internationale Bureau, på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i den internationale ansøgning.
 • (5) Med henblik på den offentliggørelse, der skal finde sted af mærker, der er registreret i Det internationale Register, skal enhver varemærkemyndighed fra Det internationale Bureau modtage et antal eksemplarer af det nævnte tidsskrift uden vederlag og et antal eksemplarer til nedsat pris på de vilkår, der fastsættes af den forsamling, der er nævnt i artikel 10 (i det følgende kaldet »Forsamlingen«). Sådan offentliggørelse skal anses som tilstrækkelig for alle kontraherende parter, og ingen anden offentliggørelse kan kræves af indehaveren af den internationale registrering.

Artikel 3b

Territorial virkning

Den beskyttelse, som følger af den internationale registrering, kan kun udstrækkes til en kontraherende part på begæring af den person, som indgiver den internationale ansøgning eller som er indehaver af den internationale registrering. En sådan begæring kan dog ikke fremsættes for den kontraherende part, hvis varemærkemyndighed er den oprindelige varemærkemyndighed.

Artikel 3c

Begæring om »territorial udstrækning«

 • (1) En begæring om, at den beskyttelse, som følger af den internationale registrering, skal udstrækkes til at omfatte en kontraherende part, skal udtrykkeligt angives i den internationale ansøgning.
 • (2) En begæring om territorial udstrækning kan ligeledes fremsættes efter den internationale registrering. En sådan begæring skal indgives på den blanket, som er foreskrevet i gennemførelsesforskrifterne. Den skal omgående noteres af Det internationale Bureau, som uden ophold skal underrette den eller de berørte varemærkemyndigheder herom. Noteringen af udstrækningen skal offentliggøres i Det internationale Bureaus periodiske tidsskrift. En sådan territorial udstrækning får virkning fra den dato, på hvilken den er noteret i Det internationale Register; den ophører med at have virkning ved udløbet af den internationale registrering, som den vedrører.

Artikel 4

Virkninger af international registrering

 • (1)(a) Fra den dato, på hvilken registreringen eller noteringen er sket i overensstemmelse med bestemmelserne i artiklerne 3 og 3c, er beskyttelsen af mærket hos hver af de berørte kontraherende parter den samme, som hvis mærket havde været indgivet direkte til den pågældende kontraherende parts varemærkemyndighed. Hvis intet afslag er meddelt til Det internationale Bureau i overensstemmelse med artikel 5(1) og (2), eller hvis et afslag, meddelt i overensstemmelse med den pågældende artikel, efterfølgende er trukket tilbage, er mærkets beskyttelse hos den berørte kontraherende part fra den nævnte dato den samme, som hvis mærket havde været registreret af den pågældende kontraherende parts varemærkemyndighed.
 • (b) Den angivelse af vare- og tjenesteydelsesklasser, som er foreskrevet i artikel 3, er ikke bindende for de kontraherende parter for så vidt angår omfanget af mærkets beskyttelse.
 • (2) Enhver international registrering skal nyde den ret til prioritet, der er foreskrevet i artikel 4 i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, selvom de krav, som er foreskrevet i sektion D af nævnte artikel, ikke er opfyldt.

Artikel 4b

Erstatning af en national eller regional registrering med en international registrering

 • (1) Når et mærke, som er genstand for en national eller regional registrering hos en kontraherende parts varemærkemyndighed, tillige er genstand for en international registrering, og begge registreringer står i den samme persons navn, anses den internationale registrering for at erstatte den nationale eller regionale registrering, uden at der derved sker indskrænkning i de rettigheder, som er erhvervet i kraft af sidstnævnte, forudsat at
 • (i) den beskyttelse, der følger af den internationale registrering, udstrækkes til den nævnte kontraherende part i henhold til artikel 3c (1) og (2),
 • (ii) alle de varer og tjenesteydelser, som er angivet i den nationale eller regionale registrering, tillige er angivet i den internationale registrering for så vidt angår den nævnte kontraherende part,
 • (iii) en sådan udstrækning får virkning efter datoen for den nationale eller regionale registrering.
 • (2) Den varemærkemyndighed, der er nævnt i stk. (1), skal på begæring sørge for at notere den internationale registrering i sit register.

Artikel 5

Afslag og ugyldiggørelse af virkningerne af international registrering i forhold til visse kontraherende parter

 • (1) Når den lovgivning, som kommer til anvendelse, tillader det, har enhver kontraherende parts varemærkemyndighed, som har fået meddelelse fra Det internationale Bureau om en udstrækning til den pågældende kontraherende part i henhold til artikel 3c (1) eller (2) af den beskyttelse, som følger af den internationale registrering, ret til at erklære i en meddelelse om afslag, at beskyttelse ikke kan ydes hos nævnte kontraherende part for det mærke, som er genstand for en sådan udstrækning. Et sådant afslag kan alene være begrundet i forhold, som i henhold til Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret ville være gældende i tilfælde af, at et mærke var indgivet direkte til den varemærkemyndighed, som meddeler afslaget. Beskyttelse kan dog ikke afslås, heller ikke delvist, alene som følge af, at den lovgivning, som kommer til anvendelse, kun ville tillade registrering i et begrænset antal klasser eller for et begrænset antal varer eller tjenesteydelser.
 • (2)(a) En varemærkemyndighed, som ønsker at gøre en sådan ret gældende, skal meddele sit afslag til Det internationale Bureau sammen med en redegørelse for alle afslagsgrundene inden for den frist, der er foreskrevet af den for den pågældende varemærkemyndighed gældende lov, og senest, med forbehold af (b) og (c) før udløbet af et år fra den dato, på hvilken Det internationale Bureau har sendt meddelelsen om den udstrækning, der er henvist til i stk. (1), til den nævnte varemærkemyndighed.
 • (b) Uanset (a) kan en kontraherende part erklære, at den frist på et år, som er angivet i (a), skal være 18 måneder for internationale registreringer foretaget i henhold til denne protokol.
 • (c) En sådan erklæring kan tillige angive, at når et afslag om beskyttelse skyldes en indsigelse, vil et sådant afslag kunne blive meddelt af den pågældende kontraherende parts varemærkemyndighed til Det internationale Bureau efter udløbet af 18-måneders fristen. En sådan varemærkemyndighed kan for enhver nærmere angivet international registrering meddele et afslag om beskyttelse efter udløbet af 18-måneders fristen, men kun såfremt
 • (i) den før udløbet af 18-måneders fristen har underrettet Det internationale Bureau om muligheden for, at der vil kunne blive fremsat indsigelse efter udløbet af 18-måneders fristen, og
 • (ii) meddelelsen om afslag på grundlag af en indsigelse gives inden for en frist på højst syv måneder fra den dato, på hvilken indsigelsesperioden begynder; hvis indsigelsesperioden udløber før denne frist på syv måneder, skal meddelelsen ske inden for en frist på en måned fra udløbet af indsigelsesperioden.
 • (d) En erklæring i henhold til (b) eller (c) kan fremsættes i de instrumenter, der er anført i artikel 14(2), og erklæringen har virkning fra samme dato som datoen for denne protokols ikrafttræden for den stat eller mellemstatslige organisation, der har afgivet erklæringen. En sådan erklæring kan tillige fremsættes senere, i hvilket tilfælde erklæringen får virkning 3 måneder efter dens modtagelse af Organisationens generaldirektør (i det følgende kaldet »Generaldirektøren«), eller på et hvilket som helst senere tidspunkt angivet i erklæringen, for så vidt angår enhver international registrering, hvis dato er den samme som eller senere end den dato, erklæringen har virkning fra.
 • (e) Ved udløbet af en periode på 10 år fra denne protokols ikrafttræden skal Forsamlingen undersøge, hvorledes det system, der er etableret i henhold til bestemmelserne i (a) til (d), fungerer. Derefter kan de nævnte bestemmelser ændres ved Forsamlingens enstemmige beslutning.
 • (3) Det internationale Bureau skal uden ophold sende et eksemplar af afslagsmeddelelsen til indehaveren af den internationale registrering. Den nævnte indehaver skal have samme retsmidler mod afslaget, som hvis han havde indgivet ansøgningen om registrering af mærket direkte til den varemærkemyndighed, som har givet meddelelse om afslag. Hvor Det internationale Bureau har modtaget underretning i henhold til (2)(c)(i), skal det uden ophold sende underretningen til indehaveren af den internationale registrering.
 • (4) Det internationale Bureau skal underrette enhver interesseret, som fremsætter begæring herom, om grundlaget for at afslå mærket.
 • (5) En varemærkemyndighed, som for en nærmere angivet international registrering ikke har givet underretning om et muligt eller endeligt afslag til Det internationale Bureau i overensstemmelse med (1) og (2), skal, for så vidt angår denne internationale registrering, fortabe fordelen ved den i (1) fastsatte ret.
 • (6) En kontraherende parts kompetente myndigheder kan ikke erklære en international registrerings virkninger på den pågældende kontraherende parts territorium ugyldige, uden at indehaveren af en sådan international registrering i god tid har fået mulighed for at forsvare sine rettigheder. Ugyldiggørelsen skal meddeles til Det internationale Bureau.

Artikel 5b

Bevis for retten til at anvende

visse bestanddele i mærket

Bevis for retten til at anvende visse bestanddele, som indgår i et mærke, som f.eks. våben, våbenskjold, portrætter, æresbevisninger, titler, firmanavne, personnavne bortset fra ansøgerens navn, eller andre lignende inskriptioner, som måtte blive krævet af de kontraherende parters varemærkemyndigheder, skal undtages fra krav om legalisering og attestation fra andre end den oprindelige varemærkemyndighed.

Artikel 5c

Kopi af indførsler i Det internationale Register;

Undersøgelser;

Ekstrakter af Det internationale Register

 • (1) Det internationale Bureau udfærdiger til enhver person, der anmoder derom, mod betaling af et gebyr fastsat i gennemførelsesforskrifterne, en kopi af indførslerne i Det internationale Register vedrørende et bestemt mærke.
 • (2) Det internationale Bureau kan også mod betaling foretage undersøgelser blandt mærker, som er genstand for international registrering.
 • (3) Ekstrakter af Det internationale Register, som er begæret med henblik på anvendelse hos en kontraherende part, er undtaget fra enhver legalisering.

Artikel 6

Gyldighedsperiode for international registrering;

Afhængighed og uafhængighed

for international registrering

 • (1) En registrering af et mærke hos Det internationale Bureau gælder for en periode på 10 år med mulighed for fornyelse på de vilkår, der er angivet i artikel 7.
 • (2) Ved udløbet af en periode på 5 år fra den internationale registrerings dato bliver en sådan registrering uafhængig af den oprindelige ansøgning eller den deraf følgende registrering eller af den oprindelige registrering med forbehold af nedenstående bestemmelser.
 • (3) Den beskyttelse, der følger af den internationale registrering, hvad enten den er overdraget eller ej, kan ikke længere påberåbes, hvis den oprindelige ansøgning eller den deraf følgende registrering eller den oprindelige registrering, før udløbet af 5 år fra datoen for den internationale registrering, er trukket tilbage, udløbet, frafaldet eller har været genstand for en endelig afgørelse om afslag, ophævelse, annullering eller ugyldighed for så vidt angår alle eller nogle af de varer og tjenesteydelser, der er angivet i den internationale registrering. Det samme gælder, hvis
 • (i) en anke over en afgørelse, der afviser virkningerne af den oprindelige ansøgning,
 • (ii) et søgsmål med krav om tilbagetagelse af den oprindelige ansøgning eller om ophævelse, annullering eller ugyldighed af den deraf følgende registrering, eller af den oprindelige registrering, eller
 • (iii) en indsigelse mod den oprindelige ansøgning efter udløbet af femårs perioden fører til en endelig afgørelse om afslag, ophævelse, anordering nullering eller ugyldighed eller til en kendelse om tilbagetagelse af den oprindelige ansøgning om, eller den deraf følgende registrering, eller af den oprindelige registrering, forudsat at en sådan anke, et sådant søgsmål eller en sådan indsigelse er påbegyndt før udløbet af den nævnte periode. Det samme gælder tillige, hvis den oprindelige ansøgning er tilbagetaget, eller den deraf følgende registrering eller den oprindelige registrering er frafaldet efter udløbet af fem-års perioden, forudsat at den nævnte ansøgning eller registrering på tidspunktet for tilbagetagelse eller frafaldet var genstand for en procedure, som nævnt i (i), (ii) eller (iii), og at en sådan procedure var påbegyndt inden den nævnte periodes udløb.
 • (4) Den oprindelige varemærkemyndighed skal, som foreskrevet i gennemførelsesforskrifterne, underrette Det internationale Bureau om forhold og afgørelser, der er af betydning i forhold til (3), og Det internationale Bureau skal, som foreskrevet i gennemførelsesforskrifterne, underrette de berørte parter og foranstalte offentliggørelse i overensstemmelse hermed. Den oprindelige varemærkemyndighed skal i påkommende tilfælde anmode Det internationale Bureau om at annullere en international registrering i det omfang, det er påkrævet, og Det internationale Bureau skal handle i overensstemmelse hermed.

Artikel 7

Fornyelse af international registrering

 • (1) En international registrering kan fornys for en periode af ti år fra udløbet af den forudgående periode ved betaling af grundgebyret og, med forbehold af artikel 8(7), af de tillægs- og ekstragebyrer, der er foreskrevet i artikel 8(2).
 • (2) Fornyelse kan ikke medføre nogen ændring i den internationale registrering i dens seneste form.
 • (3) Seks måneder før udløbet af registreringsperioden skal Det internationale Bureau ved fremsendelse af en uofficiel meddelelse erindre indehaveren af den internationale registrering og hans repræsentant, hvis en sådan findes, om den nøjagtige dato for udløbet.
 • (4) Mod betaling af et ekstragebyr, fastsat i gennemførelsesforskrifterne, skal der ydes en henstand på seks måneder til fornyelse af den internationale registrering.

Artikel 8

Gebyrer for international

ansøgning og registrering

 • (1) Den oprindelige varemærkemyndighed kan efter eget skøn fastsætte og til eget brug opkræve et gebyr af den, der ansøger om en international registrering, eller af indehaveren af en international registrering i forbindelse med indgivelsen af den internationale ansøgning eller fornyelsen af den internationale registrering.
 • (2) Registrering af et mærke hos Det internationale Bureau forudsætter forudbetaling af et internationalt gebyr, som, med forbehold af bestemmelserne i (7)(a), omfatter:
 • (i) et grundgebyr;
 • (ii) et tillægsgebyr for hver klasse i den internationale klassificering, udover tre, som de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af mærket, henhører under;
 • (iii) et ekstragebyr for enhver begæring om udstrækning af beskyttelsen i henhold til artikel 3c.
 • (3) Det tillægsgebyr, som er angivet i (2)(ii), kan dog, uden at det får betydning for datoen for den internationale registrering, betales inden for den periode, der er fastsat i gennemførelsesforskrifterne, hvis antallet af vare- eller tjenesteydelsesklasser er fastsat eller bestridt af Det internationale Bureau. Hvis tillægsgebyret ikke er betalt ved udløbet af den nævnte periode, eller hvis fortegnelsen over varer eller tjenesteydelser ikke er begrænset i det krævede omfang af ansøgeren, anses den internationale ansøgning for at være frafaldet.
 • (4) Den årlige sum af de forskellige indtægter fra international registrering med undtagelse af de indtægter, der stammer fra de gebyrer, der er angivet i (2)(ii) og (iii), skal deles ligeligt mellem de kontraherende parter af Det internationale Bureau efter fradrag af de udgifter og omkostninger, der er nødvendiggjort af gennemførelsen af denne protokol.
 • (5) De beløb, der stammer fra de tillægsgebyrer, der er foreskrevet i (2)(ii), skal ved hvert års udgang fordeles mellem de berørte kontraherende parter i forhold til det antal mærker, for hvilke der er søgt beskyttelse hos hver af dem i løbet af det pågældende år. Dette antal skal, for kontraherende parter som foretager en undersøgelse, ganges med en koefficient, som fastsættes i gennemførelsesforskrifterne.
 • (6) De beløb, der stammer fra de ekstragebyrer, der er angivet i (2)(iii), skal fordeles efter de samme regler som dem, der er angivet i (5).
 • (7)(a) En kontraherende part kan erklære, at den i forbindelse med hver enkelt international registrering, i hvilken den er nævnt i henhold til artikel 3c, og i forbindelse med fornyelsen af en sådan international registrering, i stedet for en andel af indtægten fra tillægs- og ekstragebyrerne ønsker at modtage et gebyr (i det følgende kaldet »det individuelle gebyr«), hvis størrelse skal angives i erklæringen og som kan ændres i efterfølgende erklæringer, men som ikke må være højere end et beløb svarende til det, den kontraherende parts varemærkemyndighed ville være berettiget til at modtage fra en ansøger for en tiårig registrering, eller fra indehaveren af en registrering for en tiårig fornyelse af den pågældende registrering, af mærket i den pågældende varemærkemyndigheds register. Det nævnte beløb skal reduceres med de besparelser, som følger af den internationale behandling. Når der skal erlægges et sådant individuelt gebyr,
 • (i) skal der ikke betales tillægsgebyr, som nævnt i (2)(ii), hvis kun kontraherende parter, som har afgivet en erklæring i henhold til dette stk., er nævnt under artikel 3c, og
 • (ii) skal der ikke betales ekstragebyr, som nævnt i (2)(iii), for så vidt angår en kontraherende part, som har afgivet en erklæring i henhold til dette stk.
 • (b) En erklæring i henhold til (a) kan fremsættes i de instrumenter, der er anført i artikel 14(2), og erklæringen får virkning fra den samme dato som datoen for denne protokols ikrafttræden for den stat eller mellemstatslige organisation, der har afgivet erklæringen. En sådan erklæring kan også fremsættes senere, i hvilket tilfælde erklæringen får virkning tre måneder efter dens modtagelse af Generaldirektøren, eller på en senere dato, som angives i erklæringen, for så vidt angår enhver international registrering, hvis dato er den samme som eller senere end den dato, erklæringen har virkning fra.

Artikel 9

Notering af ændring i indehaverforholdet for en international registrering

Efter anmodning fra den person, i hvis navn den internationale registrering står, eller efter anmodning fra en berørt varemærkemyndighed ex officio eller efter anmodning fra en berørt person, skal Det internationale Bureau i Det internationale Register notere enhver ændring i indehaverforholdet for den pågældende registrering i forhold til alle eller nogle af de kontraherende parter, på hvis territorier den nævnte registrering har virkning, og for så vidt angår alle eller nogle af de varer og tjenesteydelser, der er anført i registreringen, forudsat at den nye indehaver er en person, som i henhold til artikel 2(1) er berettiget til at indgive internationale ansøgninger.

Artikel 9b

Notering af visse oplysninger vedrørende en international registrering

Det internationale Bureau skal i Det internationale Register notere

 • (i) ændring af navn eller adresse på indehaveren af den internationale registrering,
 • (ii) udpegning af en repræsentant for indehaveren af den internationale registrering og andre relevante oplysninger vedrørende en sådan repræsentant,
 • (iii) begrænsninger i forhold til alle eller nogle af de kontraherende parter, af de varer og tjenesteydelser, der er angivet i den internationale registrering,
 • (iv) frafald, annullering eller ugyldighed af den internationale registrering i forhold til alle eller nogle af de kontraherende parter,
 • (v) andre relevante forhold, nævnt i gennemførelsesforskrifterne, vedrørende rettighederne til et mærke, der er genstand for en international registrering.

Artikel 9c

Gebyrer for visse noteringer

For noteringer i henhold til artikel 9 eller artikel 9b kan der kræves et gebyr.

Artikel 9d

Fælles varemærkemyndighed for flere kontraherende stater

 • (1) Hvis flere kontraherende stater bliver enige om en samlet national varemærkelovgivning, kan de meddele Generaldirektøren
 • (i) at en fælles varemærkemyndighed skal erstatte den nationale varemærkemyndighed hos hver af dem, og
 • (ii) at deres respektive territorier i deres helhed skal anses for at være en enkelt stat for så vidt angår anvendelsen af alle eller en del af de bestemmelser, som går forud for denne artikel, såvel som bestemmelserne i artiklerne 9e og 9f.
 • (2) En sådan meddelelse har ikke virkning før tre måneder efter den dato, på hvilken Generaldirektøren har sendt underretning derom til de andre kontraherende parter.

Artikel 9e

Omdannelse af en international registrering til nationale eller regionale ansøgninger

Når den internationale registrering er annulleret på begæring af den oprindelige varemærkemyndighed i henhold til artikel 6(4) for alle eller nogle af de varer og tjenesteydelser, der er angivet i den nævnte registrering, og den person, som var indehaver af den internationale registrering, indgiver en ansøgning om registrering af det samme mærke hos varemærkemyndigheden hos nogen af de kontraherende parter, på hvis territorium den internationale registrering havde virkning, skal denne ansøgning behandles, som om den var indgivet på datoen for den internationale registrering i henhold til artikel 3(4) eller på datoen for noteringen af den territoriale udstrækning i henhold til artikel 3c (2) og, hvis den internationale registrering nød prioritet, nyde samme prioritet, forudsat at

 • (i) en sådan ansøgning er indgivet inden tre måneder fra den dato, på hvilken den internationale registrering blev annulleret,
 • (ii) de varer og tjenesteydelser, der er anført i ansøgningen, er omfattet af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser i den internationale registrering i forhold til den berørte kontraherende part, og
 • (iii) en sådan ansøgning opfylder alle betingelser i den lovgivning, som kommer til anvendelse, herunder krav om gebyrer.

Artikel 9f

Sikring af Madridarrangementet (Stockholm)

 • (1) Når den oprindelige varemærkemyndighed med hensyn til en nærmere angivet international ansøgning eller en nærmere angivet international registrering er varemærkemyndigheden i en stat, der har tiltrådt både denne protokol og Madridarrangementet (Stockholm), har bestemmelserne i denne protokol ingen virkning på territoriet i nogen anden stat, som også har tiltrådt både denne protokol og Madridarrangementet (Stockholm).
 • (2) Forsamlingen kan med tre fjerdedels flertal ophæve (1) eller begrænse rækkevidden af (1) efter udløbet af en periode på ti år fra denne protokols ikrafttræden, dog ikke før udløbet af en periode på fem år fra den dato, på hvilken flertallet af de lande, der har tiltrådt Madridarrangementet (Stockholm), har tiltrådt denne protokol. Kun de stater, som har tiltrådt både nævnte Arrangement og denne protokol, har ret til at deltage i Forsamlingens stemmeafgivning.

Artikel 10

Forsamlingen

 • (1)(a) De kontraherende parter er medlemmer af samme forsamling som de lande, der har tiltrådt Madridarrangementet (Stockholm).
 • (b) Hver kontraherende part er repræsenteret i den pågældende forsamling af en delegeret, som kan bistås af suppleanter, rådgivere og eksperter.
 • (c) Hver delegations udgifter skal afholdes af den kontraherende part, der har udpeget den; dog skal rejseudgifter og diæter for en delegeret fra hver kontraherende part afholdes af Unionens midler.
 • (2) Forsamlingen skal, udover de hverv som den har i henhold til Madridarrangementet (Stockholm), tillige
 • (i) behandle alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne protokol;
 • (ii) give anvisninger til Det internationale Bureau vedrørende forberedelse af konferencer om revision af denne protokol, idet der tages behørigt hensyn til bemærkninger, der måtte blive fremsat af de unionslande, som ikke har tiltrådt denne protokol;
 • (iii) vedtage og ændre bestemmelserne i gennemførelsesforskrifterne til denne protokol;
 • (iv) udøve sådanne andre hverv, som henhører under denne protokol.
 • (3)(a) Hver kontraherende part har en stemme i Forsamlingen. I spørgsmål, der alene vedrører lande, der har tiltrådt Madridarrangementet (Stockholm), vil kontraherende parter, som ikke har tiltrådt det nævnte Arrangement, ikke have ret til at stemme, hvorimod det, i spørgsmål, der kun vedrører kontraherende parter, kun er de sidstnævnte, der vil have ret til at stemme.
 • (b) Forsamlingen er beslutningsdygtig ved stemmeafgivelse om et givet spørgsmål, når halvdelen af dens medlemmer, som har ret til at stemme om det pågældende spørgsmål, er repræsenteret.
 • (c) Uanset bestemmelserne under (b) kan Forsamlingen træffe beslutninger, hvis i et møde antallet af repræsenterede medlemmer af Forsamlingen, der har ret til at stemme om det pågældende spørgsmål, er mindre end halvdelen, men en trediedel eller mere af de medlemmer af Forsamlingen, der har ret til at stemme om det pågældende spørgsmål. Med undtagelse af beslutninger vedrørende Forsamlingens egne procedurer har alle sådanne beslutninger kun virkning, hvis de betingelser, der er anført i det følgende, er opfyldt. Det internationale Bureau skal meddele sådanne beslutninger til de medlemmer af Forsamlingen, der har ret til at stemme om det pågældende spørgsmål, men som ikke var repræsenteret, og opfordre disse til skriftligt at stemme, eller meddele at de afstår fra at stemme, inden tre måneder fra meddelelsens dato. Hvis antallet af sådanne medlemmer, der således har afgivet deres stemme eller har meddelt, at de afstår fra at stemme, ved udløbet af denne periode når op på det antal medlemmer, som manglede for at selve mødet kunne være beslutningsdygtigt, har sådanne beslutninger virkning, forudsat at der stadig er det nødvendige flertal.
 • (d) Med forbehold af bestemmelserne i artiklerne 5(2)(e), 9f(2), 12 og 13(2), kræver Forsamlingens beslutninger to trediedele af de afgivne stemmer.
 • (e) Afståelse fra at stemme betragtes ikke som stemmeafgivelse.
 • (f) En delegeret kan kun repræsentere og afgive stemme for et medlem af Forsamlingen.
 • (4) Udover at deltage i ordinære møder og ekstraordinære møder, som fastsat i Madridarrangementet (Stockholm), skal Forsamlingen deltage i ekstraordinære møder efter indkaldelse af Generaldirektøren på begæring af en fjerdedel af de medlemmer af Forsamlingen, som har ret til at stemme om de spørgsmål, der foreslås optaget på mødets dagsorden. Generaldirektøren udarbejder dagsordenen for et sådant ekstraordinært møde.

Artikel 11

Det internationale Bureau

 • (1) International registrering og dertil relaterede opgaver samt alle andre administrative opgaver i henhold til eller vedrørende denne protokol udføres af Det internationale Bureau.
 • (2)(a) Det internationale Bureau forbereder konferencer vedrørende revision af denne protokol i overenstemmelse med Forsamlingens anvisninger.
 • (b) Det internationale Bureau kan rådføre sig med mellemstatslige og internationale ikke-statslige organisationer om forberedelser af sådanne revisionskonferencer.
 • (c) Generaldirektøren og personer, udpeget af ham, deltager uden ret til at stemme i drøftelserne ved sådanne revisionskonferencer.
 • (3) Det internationale Bureau varetager enhver anden opgave, der tildeles det i relation til denne protokol.

Artikel 12

Finanser

For de kontraherende parter reguleres Unionens finanser af de samme bestemmelser, som dem, der er indeholdt i artikel 12 i Madridarrangementet (Stockholm), dog anses enhver henvisning til artikel 8 i nævnte arrangement for at være en henvisning til artikel 8 i denne protokol. Endvidere anses kontraherende organisationer for så vidt angår artikel 12(6)(b) i nævnte arrangement, for at tilhøre bidragsklasse (I) (et) i henhold til Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, medmindre Forsamlingen med enstemmighed beslutter det modsatte.

Artikel 13

Ændring af visse artikler i protokollen

 • (1) Forslag om ændring af artiklerne 10, 11, 12 og denne artikel kan fremsættes af en kontraherende part eller af Generaldirektøren. Generaldirektøren skal underrette de kontraherende parter om sådanne forslag mindst seks måneder forud for deres behandling af Forsamlingen.
 • (2) Ændringer af de artikler, der er nævnt i (1), skal vedtages af Forsamlingen. Vedtagelse kræver tre fjerdedele af de afgivne stemmer. Dog kræver ændring af artikel 10 og af dette stk. fire femtedele af de afgivne stemmer.
 • (3) En ændring af de artikler, der er nævnt i (1), træder i kraft en måned efter, at skriftlige meddelelser om ændringens godkendelse, behørigt forfatningsmæssigt tilvejebragt, er modtaget af Generaldirektøren fra tre fjerdedele af de stater og mellemstatslige organisationer, som på tidspunktet for ændringens vedtagelse var medlemmer af Forsamlingen og havde ret til at stemme om ændringen. En således godkendt ændring af de nævnte artikler er bindende for alle de stater og mellemstatslige organisationer, som er kontraherende parter på tidspunktet for ændringens ikrafttræden, eller som bliver kontraherende parter på en senere dato.

Artikel 14

Tiltrædelse af protokollen;

Ikrafttræden

 • (1)(a) Enhver stat, der har tiltrådt Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, kan tiltræde denne protokol.
 • (b) Endvidere kan enhver mellemstatslig organisation tiltræde denne protokol, når følgende betingelser er opfyldt:
 • (i) mindst en af medlemsstaterne i den pågældende organisation har tiltrådt Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret;
 • (ii) den pågældende organisation har en regional varemærkemyndighed til registrering af mærker med virkning på organisationens territorium, forudsat at en sådan varemærkemyndighed ikke er genstand for en meddelelse i henhold til artikel 9d.
 • (2) En stat eller organisation, der er nævnt i (1), kan undertegne denne protokol. En sådan stat eller organisation kan, hvis den har undertegnet protokollen, deponere et ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument, eller, hvis den ikke har undertegnet protokollen, deponere et tiltrædelsesinstrument til protokollen.
 • (3) De instrumenter, der er nævnt i (2), skal deponeres hos Generaldirektøren.
 • (4)(a) Denne protokol træder i kraft tre måneder efter, at fire instrumenter om ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse er deponeret, forudsat at mindst et af disse instrumenter er deponeret af et land, der har tiltrådt Madridarrangementet (Stockholm), og mindst et andet af disse instrumenter er deponeret af en stat, der ikke har tiltrådt Madridarrangementet (Stockholm), eller af en af de organisationer, der er nævnt i (1)(b).
 • (b) For enhver anden stat eller organisation, der er nævnt i (1), træder denne protokol i kraft tre måneder efter den dato, på hvilken dens ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse er meddelt af Generaldirektøren.
 • (5) En stat eller organisation, som nævnt i (1), kan ved deponeringen af sit instrument om ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse af denne protokol, erklære, at den beskyttelse, som følger af en international registrering foretaget i henhold til protokollen før datoen for dennes ikrafttræden for den pågældende stat eller organisation, ikke kan udstrækkes til denne.

Artikel 15

Opsigelse

 • (1) Denne protokol skal forblive i kraft uden tidsmæssig begrænsning.
 • (2) En kontraherende part kan opsige denne protokol ved meddelelse stilet til Generaldirektøren.
 • (3) Opsigelse får virkning et år efter den dag, på hvilken Generaldirektøren har modtaget meddelelsen.
 • (4) Retten til opsigelse i henhold til denne artikel kan ikke udøves af en kontraherende part før udløbet af fem år fra den dato, på hvilken denne protokol trådte i kraft for den pågældende kontraherende part.
 • (5)(a) Når et mærke er genstand for en international registrering, som har virkning i den opsigende stat eller mellemstatslige organisation på den dato, hvor opsigelsen får virkning, kan indehaveren af en sådan registrering indgive en ansøgning om registrering af det samme mærke hos varemærkemyndigheden i den opsigende stat eller mellemstatslige organisation. En sådan ansøgning skal behandles, som om den var indgivet på datoen for den internationale registrering i henhold til artikel 3(4), eller på datoen for notering af den territoriale udstrækning i henhold til artikel 3c(2), og skal, hvis den internationale registrering nød prioritet, nyde samme prioritet, forudsat at
 • (i) en sådan ansøgning indgives inden to år fra den dato, på hvilken opsigelsen fik virkning,
 • (ii) de varer og tjenesteydelser, som er anført i ansøgningen, er omfattet af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser i den internationale registrering for den opsigende stat eller mellemstatslige organisation, og
 • (iii) en sådan ansøgning opfylder alle krav i den anvendelige lov, herunder krav om gebyrer.
 • (b) Bestemmelserne i (a) gælder også for et mærke, der er genstand for en international registrering, der har virkning for andre kontraherende parter end den opsigende stat eller mellemstatslige organisation på den dato, på hvilken opsigelse får virkning og hvis indehaver, på grund af opsigelsen, ikke længere er berettiget til at indgive internationale ansøgninger i henhold til artikel 2(1).

Artikel 16

Undertegnelse; sprog; deponering

 • (1)(a) Denne protokol skal undertegnes i et eksemplar på engelsk, fransk og spansk og skal deponeres hos Generaldirektøren, når den ikke længere står åben for undertegnelse i Madrid. Teksterne på de tre sprog skal have samme gyldighed.
 • (b) Officielle tekster af denne protokol skal efter samråd med de berørte regeringer og organisationer udarbejdes af Generaldirektøren på arabisk, italiensk, japansk, kinesisk, portugisisk, russisk og tysk samt på sådanne andre sprog, som Forsamlingen måtte beslutte.
 • (2) Denne protokol står åben for undertegnelse i Madrid indtil 31. december 1989.
 • (3) Generaldirektøren fremsender to genparter, bekræftet af den spanske regering, af de undertegnede tekster til denne protokol til alle stater og mellemstatslige organisationer, som måtte tiltræde protokollen.
 • (4) Generaldirektøren skal registrere denne protokol hos de Forenede Nationers sekretariat.
 • (5) Generaldirektøren giver alle stater og internationale organisationer, som måtte tiltræde eller har tiltrådt denne protokol, meddelelse om undertegnelser, deponeringer af instrumenter om ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse, ikrafttræden af denne protokol og eventuelle ændringer deraf, samt om meddelelser om opsigelse og erklæringer afgivet i henhold til denne protokol.

Madrid-Protokollen trådte i medfør af artikel 14, stk. 4(a) i kraft den 1. december 1995.

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes den 10. november 1995 hos WIPO's generaldirektør og i medfør af artikel 14, stk. 4(b) trådte protokollen i kraft for Danmarks vedkommende den 13. februar 1996.

I forbindelse med Danmarks ratifikation er der afgivet følgende erklæringer og forbehold:

I henhold til artikel 5, stk. 2(b) og (c) erklærer Danmark, at fristen for meddelelse om afslag på beskyttelse i Danmark skal være 18 måneder, og når et afslag om beskyttelse skyldes en indsigelse, vil afslaget kunne blive meddelt efter udløbet af 18-måneders fristen.

I henhold til artikel 8, stk. 7(a) ønsker Danmark i forbindelse med en udstrækning til Danmark af en international registrering og fornyelse af sådanne registreringer at modtage et individuelt gebyr på for tiden DKK 2.500 for beskyttelse i een klasse og DKK 400 for hver efterfølgende klasse af varer og tjenesteydelser.

I overensstemmelse med Varemærkeloven af 6. juni 1991 erklærer Danmark, at efterfølgende designeringer til en international registrering skal indgives til Det internationale Bureau gennem Patentdirektoratet i Danmark, når Patentdirektoratet er den oprindelige varemærkemyndighed og ansøgeren er bosat i Danmark.

Danmark har samtidig taget det forbehold, at protokollen indtil videre ikke skal gælde for Færøerne og Grønland.

Protokollen er foruden af Danmark ratificeret eller tiltrådt af: Cuba, Finland, Kina, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland.

Udenrigsministeriet, den 12. september 1996

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen