Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser m.v.

Herved bekendtgøres lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 20. juli 1994, med de ændringer, der følger af § 12 i lov nr. 1133 af 21. december 1994 og lov nr. 501 af 12. juni 1996.


Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Som led i et samordnet system af social- og sundhedsuddannelser fastlægger undervisningsministeren rammerne for trinvis opbyggede grundlæggende uddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet samt pædagogmedhjælper- og dagplejeområdet.

Stk. 2. De grundlæggende uddannelser består af en grunduddannelse til social- og sundhedshjælper, en overbygningsuddannelse til social- og sundhedsassistent samt en grundlæggende pædagogisk uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper m.v. Uddannelserne tilrettelægges sådan, at der gives adgang for både voksne og unge.

Stk. 3. Uddannelserne har hver for sig til formål at give de færdiguddannede kvalifikationer til at varetage opgaver inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet eller pædagogmedhjælper- og dagplejeområdet, jf. §§ 10, 11 og 11 a.

Stk. 4. Uddannelserne skal tilrettelægges under hensyn til de social-, sundheds- og personalepolitiske mål henholdsvis de pædagogiske mål inden for uddannelsernes beskæftigelsesområder og skal tilgodese områdernes kvalifikationsbehov. Uddannelserne skal tillige give eleverne mulighed for at erhverve almene uddannelseskvalifikationer af hensyn til videre uddannelse.

§ 2. Uddannelserne tilrettelægges som vekseluddannelser skiftende mellem praktikuddannelse inden for de kommunale områder og skoleundervisning.

Kapitel 2

Adgang til uddannelserne

§ 3. Optagelse til uddannelser efter denne lov sker ved ansættelse som elev på grundlag af en kontrakt mellem den ansættende kommunale myndighed og eleven. Kontrakten omfatter en af de i § 10, § 11 eller § 11 a omtalte uddannelser, jf. dog § 7 om optagelse på indgangsåret. Hvis eleven er under 18 år, kræves der tillige samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Stk. 2. Elevkontrakten giver ret til at blive optaget på skole til undervisning efter reglerne for den pågældende uddannelse.

Stk. 3. Elevkontrakten omfatter både praktikuddannelsen og skoleundervisningen.

§ 4. Ansættelsen som elev på uddannelsen til social- og sundhedshjælper eller den grundlæggende pædagogiske uddannelse er betinget af

 • 1) gennemført indgangsår for unge fra 9. klassetrin i grundskolen, jf. § 5, eller
 • 2) mindst 1 års anden uddannelse eller 1 års arbejdsmæssig erfaring efter 9. klassetrin i grundskolen eller
 • 3) anden relevant erfaring, der modsvarer kvalifikationer efter nr. 2.

Stk. 2. Den ansættende kommunale myndighed afgør efter indhentet udtalelse fra skolelederen, om betingelserne i nr. 3 er opfyldt.

§ 5. For unge, der kommer direkte fra 9. klassetrin i grundskolen, og for andre unge, der har behov herfor, tilrettelægger de enkelte skoleledere med fællesbestyrelsens godkendelse, jf. § 21, stk. 4, et indgangsår til uddannelserne.

Stk. 2. Indgangsåret, hvori der skiftes mellem praktik og skoleundervisning, skal tilrettelægges sådan, at det forbereder de unge til uddannelse og arbejde inden for social- og sundhedsområdet og herunder giver dem praktiske erfaringer og kendskab til området. Indgangsåret skal desuden give de unge mulighed for personlig udvikling og for at vælge almene enkeltfag af betydning for videre uddannelse. Almene enkeltfag udbydes inden for fagrækken af grundskolens afgangsprøver og hf.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne, jf. § 31, regler om indgangsåret.

§ 6. Amtsrådet yder tilskud til befordring for elever i indgangsåret i henhold til § 28 i lov om gymnasiet m.v.

§ 7. Ved optagelse til indgangsåret indgås der en kontrakt mellem den ansættende kommunale myndighed og den unge om fremtidig ansættelse som elev i grunduddannelsen, jf. § 10, eller den grundlæggende pædagogiske uddannelse, jf. § 11 a. Hvis den unge er under 18 år, kræves der tillige samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

§ 8. Ansættelsen som elev på uddannelsen til social- og sundhedsassistent er betinget af

 • 1) grunduddannelse som social- og sundhedshjælper eller
 • 2) relevante kvalifikationer baseret på enten uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 års varighed.

Stk. 2. Den ansættende kommunale myndighed afgør efter indhentet udtalelse fra skolelederen, om betingelserne i nr. 2 er opfyldt.

§ 9. Med henblik på at social- og sundhedsassistenter og andre ansøgere kan opfylde de almene betingelser for adgang til de videregående social- og sundhedsuddannelser, afholdes en fælles adgangsprøve. Ansøgerne betaler helt eller delvis udgifterne til afholdelsen af prøven.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om prøvens indhold og afvikling og om betalingen.

Kapitel 3

Uddannelsernes struktur og varighed m.v.

§ 10. Grunduddannelsen til social- og sundhedshjælper varer 1 år og har til formål at kvalificere til at varetage brede, elementære bistands-, pleje- og omsorgsopgaver der, hvor brugerne bor.

Stk. 2. Eleverne skal kunne vælge almene enkeltfag mod tilsvarende afkortning af praktiktiden. Der kan dog højst ske afkortning svarende til 1 måneds praktik.

§ 11. Overbygningsuddannelsen til social- og sundhedsassistent varer 11/2 år og har til formål at kvalificere dels til selvstændigt at varetage og tilrettelægge sammensatte aktivitets- og omsorgsopgaver, herunder koordinerende og undervisende funktioner, dels til selvstændigt at varetage grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver i social- og sundhedssektoren.

Stk. 2. Eleverne skal kunne vælge almene enkeltfag mod tilsvarende afkortning af praktiktiden. Der kan dog højst ske afkortning svarende til 11/2 måneds praktik.

§ 11 a. Den grundlæggende pædagogiske uddannelse varer 11/2 år og har til formål at kvalificere til det pædagogiske og omsorgsrettede arbejde med børn, unge og voksne og til samarbejde med forældre og kolleger i bred forstand.

§ 12. Undervisningsministeren fastsætter regler om uddannelsernes formål med angivelse af forholdet mellem praktikuddannelse og skoleundervisning, af faglige mål for uddannelsernes fag og disses vægt inden for den samlede uddannelsestid og af krav til praktikuddannelse og bedømmelse. Det råd, der er omtalt i § 30, afgiver indstilling herom. Reglerne fastsættes efter forhandling med socialministeren og sundhedsministeren.

Stk. 2. Almene enkeltfag udbydes inden for fagrækken af grundskolens udvidede afgangsprøver, hf enkeltfag og almen voksenuddannelse, jf. § 10, stk. 2, og § 11, stk. 2.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne, jf. § 31, regler om, at personer med særlige uddannelses- eller beskæftigelsesmæssige forudsætninger fritages for dele af uddannelserne efter §§ 10-11 a.

Stk. 4. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om udøvelse af virksomhed inden for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet, der er nødvendige til gennemførelse af overenskomst mellem de nordiske lande om et fælles nordisk arbejdsmarked og direktiver vedtaget af De Europæiske Fællesskaber.

§ 13. Til elever, der har behov for det, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 13 a. Der skal tilbydes eleverne rådgivning om valg af uddannelse og erhverv samt om personlige forhold.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom efter indstilling fra det råd, der er omtalt i § 30.

§ 14. Den nærmere tilrettelæggelse af uddannelserne fastsættes i uddannelsesordninger, som udarbejdes af de enkelte skoleledere og godkendes af fællesbestyrelsen, jf. § 21, stk. 4.

Stk. 2. Praktikuddannelsen fastlægges i uddannelsesordningen således, at der opnås tæt sammenhæng med skoleforløbene. Praktikstederne har ansvaret for praktikuddannelsen, herunder for vejledning af eleverne.

Kapitel 4

Regional styring og skolestruktur

§ 15. Til sikring af sammenhængen mellem de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet og de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser i amtskommunen opretter amtsrådet og kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen et samordnet skolesystem for uddannelserne.

Stk. 2. Det samordnede skolesystem omfatter mindst 1 skole for de grundlæggende bistands-, pleje- og omsorgsuddannelser inklusive indgangsåret og 1 skole for kommunal videregående social- og sundhedsuddannelse, jf. dog § 24. Hver skole har en særskilt faglig ledelse.

§ 16. Bestemmelserne om amtskommuner i denne lov gælder tilsvarende for Københavns og Frederiksberg Kommuner, jf. dog kapitel 5 a.

§ 17. Amtsrådet skal stille skolekapacitet til rådighed for eleverne på indgangsåret og for uddannelser efter denne lov, samt for de studerende, der optages på de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser, jf. § 21, stk. 6.

Stk. 2. Amtsrådet har det økonomiske ansvar for skolernes virksomhed og fastlægger de økonomiske rammer for de enkelte skoler efter indstilling fra fællesbestyrelsen om uddannelsestilbudet på skolerne, jf. § 21, stk. 1.

§ 18. Undervisningen på offentlige skoler for uddannelser efter denne lov er vederlagsfri.

Stk. 2. De undervisningsmidler, der er nødvendige for undervisningen, skal af amtsrådet stilles til rådighed for eleverne uden betaling, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Amtsrådet kan bestemme, at eleverne selv anskaffer lærebøger til brug ved undervisningen i obligatoriske områdefag og i begrænset omfang øvrige undervisningsmidler. Amtsrådet kan endvidere bestemme, at eleverne betaler for fotokopier til undervisningsbrug. Betalingen for fotokopier kan fastsættes som en gennemsnitsbetaling for skolens elever eller for grupper af elever på skolen.

§ 18 a. Amtsrådet har udpantningsret for krav på betaling for fotokopier til undervisningsbrug, jf. § 18, stk. 3.

§ 19. Amtsrådet ansætter og afskediger skolelederne og lærerne efter forslag fra fællesbestyrelsen.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om krav til skoleledernes og lærernes kvalifikationer.

§ 20. Amtsrådet nedsætter en fællesbestyrelse for skolesystemet og udpeger bestyrelsens formand.

Stk. 2. Fællesbestyrelsens medlemmer udpeges af amtsrådet, kommunalbestyrelser i amtsrådskredsen og de færdiguddannedes organisationer. Skolelederne for henholdsvis de kommunale grundlæggende og de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser udpeger hver en repræsentant, der er tilforordnet fællesbestyrelsen.

Stk. 3. Fællesbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Amtsrådet stiller sekretariatsbistand til rådighed for fællesbestyrelsen.

§ 21. Fællesbestyrelsen afgiver forslag til amtsrådet om antallet og placeringen af skoler og om uddannelsestilbudet på de enkelte skoler ud fra regionale forhold.

Stk. 2. Fællesbestyrelsen forestår den samlede koordinering af elevansættelser. Fællesbestyrelsen følger herunder, at amtsrådet og kommunalbestyrelserne gennem elevansættelser sikrer tilgangen til uddannelserne, og rådgiver amtsråd og kommunalbestyrelser ved uoverensstemmelser mellem tilgang og behov.

Stk. 3. Fællesbestyrelsen afgiver forslag til amtsrådet om den årlige optagelse ved de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser, jf. § 27, stk. 1.

Stk. 4. Fællesbestyrelsen godkender uddannelsesordninger for uddannelser efter denne lov. Det uddannelsesråd, der er omtalt i § 23, afgiver indstilling om uddannelsesordningen for indgangsåret og uddannelserne efter §§ 10 og 11. Det uddannelsesråd, der er omtalt i § 23 a, afgiver indstilling om uddannelsesordningen for uddannelsen efter § 11 a. Forinden fællesbestyrelsen godkender uddannelsesordningen for indgangsåret, indhentes en udtalelse fra det uddannelsesråd, der er nedsat i henhold til § 23 a. Fællesbestyrelsen godkender praktiksteder.

Stk. 5. Fællesbestyrelsen godkender efter indhentet udtalelse fra det uddannelsesråd, der nedsættes efter § 24, uddannelsesordninger for kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser med henblik på planlægning og tilrettelæggelse af praktikuddannelsen. Fællesbestyrelsen godkender praktiksteder.

Stk. 6. Fællesbestyrelsen fastsætter principper for optagelse på de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser.

Stk. 7. Fællesbestyrelsen godkender skolernes budget efter indstilling fra skolelederne inden for de økonomiske rammer, som amtsrådet har fastlagt.

§ 22. Skolelederne varetager den administrative og økonomiske ledelse af skolen under ansvar over for amtsrådet.

Stk. 2. Lederen af en skole for uddannelser efter denne lov har den faglige ledelse af uddannelserne og er ansvarlig over for fællesbestyrelsen for, at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med fællesbestyrelsens beslutninger.

Stk. 3. Lederen af en skole for en kommunal videregående social- og sundhedsuddannelse har den faglige ledelse af skolen og er ansvarlig for, at uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med krav, der er fastsat under hensyn til autorisation. Skolelederen er desuden ansvarlig over for fællesbestyrelsen for, at uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med fællesbestyrelsens beslutninger efter § 21, stk. 5.

§ 23. Fællesbestyrelsen nedsætter et uddannelsesråd, der er rådgivende over for fællesbestyrelsen og skolelederen vedrørende uddannelser efter §§ 10 og 11 inklusive indgangsåret. Uddannelsesrådet sammensættes sådan, at der er ligelig repræsentantion for de ansættende kommunale myndigheder og for de lokale arbejdstagere. Repræsentanter for skoleledere, lærere og elever tilforordnes rådet.

Stk. 2. Fællesbestyrelsen kan beslutte, at uddannelsesrådet afgør klager over en skoleleders faglige afgørelser og klager over eksamination på indgangsåret og på uddannelser efter §§ 10 og 11.

§ 23 a. Fællesbestyrelsen nedsætter et uddannelsesråd, der er rådgivende over for fællesbestyrelsen og skolelederen vedrørende uddannelsen efter § 11 a. Uddannelsesrådet sammensættes sådan, at der er ligelig repræsentation for de ansættende kommunale myndigheder og for de lokale arbejdstagere. Repræsentanter for skoleledere, lærere og elever tilforordnes rådet.

Stk. 2. Fællesbestyrelsen kan beslutte, at uddannelsesrådet afgør klager over en skoleleders faglige afgørelser og klager over eksamination i forbindelse med uddannelsen efter § 11 a.

§ 24. Fællesbestyrelsen nedsætter et uddannelsesråd, der er rådgivende over for skolelederen vedrørende de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser. Uddannelsesrådet sammensættes af fagkyndige repræsentanter for amtsrådet og kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen samt repræsentanter for skoleledere, lærere og studerende.

§ 25. Et amtsråd kan efter overenskomst med staten, selvejende eller private institutioner eller andre amtsråd henvise elever til undervisning i statsskoler, selvejende institutioner eller private skoler eller et andet amtsråds skoler uanset bestemmelsen i § 17, stk. 1.

Stk. 2. Før amtsrådet indgår overenskomst efter stk. 1, skal overenskomstudkastet forelægges for fællesbestyrelsen til udtalelse.

Stk. 3. Hvor amtsrådet har indgået overenskomst efter stk. 1 med et andet amtsråd, har fællesbestyrelsen i den amtskommune, hvor skolen ligger, kompetencen efter dette kapitel.

Kapitel 5

Regulering af elevansættelser og optagelse samt sikring af

praktikpladser

§ 26. Amtsrådet og kommunalbestyrelserne skal foretage elevansættelser på de uddannelser efter denne lov i overensstemmelse med dels egne behov, dels det samlede behov for færdiguddannede på området i amtskommunen.

Stk. 2. De ansættende kommunale myndigheder skal i samarbejde sikre eleverne en forsvarlig praktikuddannelse med mulighed for vekslende praktik under amtskommune og kommune i overensstemmelse med uddannelsesordningen.

Stk. 3. Amtsrådet og kommunalbestyrelserne skal i samarbejde stille praktikpladser inden for deres respektive områder til rådighed i overensstemmelse med uddannelsesordningen for elever på indgangsåret.

§ 26 a. Undervisningsministeren kan efter indhentet udtalelse fra det råd, der er nedsat i henhold til § 30, pålægge amtsrådet og kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen at foretage et årligt mindste antal elevansættelser til uddannelse til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, jf. § 3, såfremt ministeren mener, at forpligtelsen efter § 26 ikke er opfyldt.

Stk. 2. Hvor undervisningsministeren har fastsat et mindste antal elevansættelser, påhviler det fællesbestyrelsen at fordele pladserne mellem de kommunale myndigheder efter aftale med disse. Undervisningsministeren kan fastsætte en frist, inden hvilken fordelingen skal være sket.

Stk. 3. Såfremt fællesbestyrelsen ikke kan fordele elevansættelserne inden fristens udløb, fordeler undervisningsministeren elevansættelserne mellem de kommunale myndigheder, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter forhandling med Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening fastsætte regler for fordelingen af elevansættelser.

§ 27. Amtsrådet fastsætter efter forslag fra fællesbestyrelsen den årlige optagelse ved de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser i overensstemmelse med behovet for færdiguddannede i amtskommunen.

Stk. 2. Amtsrådet og kommunalbestyrelserne skal i samarbejde stille de nødvendige praktikpladser inden for deres respektive områder til rådighed i overensstemmelse med uddannelsesordningen for studerende, der optages på de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser.

§ 27 a. Undervisningsministeren kan efter indhentet udtalelse fra det råd, der er nedsat i henhold til § 30, pålægge amtsrådet at udbyde et årligt mindste antal uddannelsespladser på de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser, såfremt ministeren mener, at forpligtelsen efter § 27 ikke er opfyldt. Samtidig skal amtsrådet stille de nødvendige amtskommunale praktikpladser til rådighed.

Stk. 2. Hvor undervisningsministeren har fastsat et mindste antal uddannelsespladser, påhviler det fællesbestyrelsen at fordele de primærkommunale praktikpladser, jf. uddannelsesordningen, mellem kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen efter aftale med disse. Undervisningsministeren kan fastsætte en frist, inden hvilken fordelingen skal være sket.

Stk. 3. Såfremt fællesbestyrelsen ikke kan fordele de primærkommunale praktikpladser inden fristens udløb, fordeler undervisningsministeren praktikpladserne mellem kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter forhandling med Kommunernes Landsforening fastsætte nærmere regler for fordelingen af praktikpladser.

§ 27 b. (Ophævet)

§ 28. Statslige, selvejende og private institutioner kan ved at indgå overenskomst med et amtsråd eller en kommunalbestyrelse tilslutte sig lovens uddannelsessystem mod at stille praktikplads til rådighed.

Stk. 2. Et amtsråd eller en kommunalbestyrelse kan indgå aftale med et andet amtsråd eller en anden kommunalbestyrelse om afvikling af praktik.

§ 29. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at lønudgifterne til elever i skoleperioder i uddannelser efter denne lov afholdes af amtsrådet og kommunalbestyrelserne i fællesskab.

Kapitel 5 a

Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

§ 29 a. Til sikring af sammenhængen mellem de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet og de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser tilrettelægger kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab et samordnet skolesystem for uddannelserne i regionen.

Stk. 2. Pligten til at stille skolekapacitet til rådighed for eleverne på indgangsåret og på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet og for de studerende, der optages på de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser, påhviler kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab i forening.

Stk. 3. Kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab indgår aftale om, hvordan pligten til at stille skolekapacitet til rådighed skal opfyldes, og hvordan udgifterne hertil skal fordeles. Kommunalbestyrelserne og bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab kan herunder indgå aftale om skoledrift med andre, jf. § 25.

§ 29 b. Kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab nedsætter en fællesbestyrelse for skolesystemer og udpeger bestyrelsens formand.

Stk. 2. Fællesbestyrelsen nedsættes efter reglerne i § 20, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Hovedstadens Sygehusfællesskab stiller sekretariatsbistand til rådighed for fællesbestyrelsen.

Stk. 4. Fællesbestyrelsen varetager de opgaver, der efter denne lov tilkommer en fællesbestyrelse.

§ 29 c. Reglerne i denne lov om kommunal ansættelse af elever gælder tilsvarende for ansættelse af elever ved Hovedstadens Sygehusfællesskab.

§ 29 d. Kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab har i forening pligten til at foretage elevansættelser efter § 26.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter reglerne i § 26 a give pålæg til kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab om et mindste antal elevansættelser.

§ 29 e. Kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab har i forening pligten til at fastsætte den årlige optagelse ved de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser og til at stille praktikpladser til rådighed efter § 27.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter reglen i § 27 a give pålæg til kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab om det mindste antal uddannelsespladser, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. For så vidt angår studerende ved Rigshospitalets sygeplejeskole, påhviler det kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt kommunalbestyrelserne i Københavns, Frederiksborgs og Roskildes amtsrådskredse efter forhandling med Hovedstadens Sygehusfællesskab at stille det nødvendige antal primærkommunale praktikpladser til rådighed. Såfremt der ikke kan opnås enighed om fordelingen, fordeler undervisningsministeren praktikpladserne mellem kommunalbestyrelserne.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter forhandling med Kommunernes Landsforening samt Københavns og Frederiksberg Kommuner fastsætte nærmere regler om fordelingen efter stk. 3.

Kapitel 6

Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne

§ 30. Undervisningsministeren nedsætter et råd for social- og sundhedsuddannelserne og udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges således:

Sundhedsministeriet/Sundhedsstyrelsen ..................... 2

Socialministeriet .......................................... 2

Amtsrådsforeningen i Danmark ............................... 2

Kommunernes Landsforening .................................. 2

Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening ............ 1

Hovedstadens Sygehusfællesskab ............................. 1

Landsorganisationen i Danmark .............................. 5

Dansk Sygeplejeråd: ........................................ 2

Erhvervsuddannelsesrådet ................................... 1

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter forhandling med Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne træffe beslutning om ændring af rådets medlemstal eller sammensætning.

Stk. 3. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Undervisningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

Stk. 5. Rådets funktionsperiode udløber den 31. marts året efter, at der har været afholdt valg til kommunalbestyrelser og amtsråd.

§ 31. Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne har som hovedopgave at følge den samlede årlige optagelse ved uddannelser efter denne lov og de kommunale videregående social- og sundhedsuddannelser og adgangssystemerne til uddannelsesområdet.

Stk. 2. Rådet udtaler sig til undervisningsministeren om:

 • 1) Regler om indgangsåret, jf. § 5, stk. 3.
 • 2) Regler om uddannelser efter §§ 10-11 a.
 • 3) Regler om fritagelse for dele af uddannelserne, jf. § 12, stk. 3.
 • 4) Regler om rådgivning og om valg af uddannelse og erhverv, jf. § 13 a, stk. 1.
 • 5) Amtsrådene og kommunalbestyrelserne opfylder forpligtelsen efter §§ 26 og 27, jf. § 26 a og § 27 a.
 • 6) Forsøg efter § 33.

Stk. 3. Rådet rådgiver i øvrigt undervisningsministeren og kan på eget initiativ drøfte og afgive udtalelse om alle spørgsmål, der efter rådets opfattelse har betydning for uddannelserne.

Kapitel 7

Forskellige bestemmelser

§ 32. Undervisningsministeren kan til brug for den overordnede styring af kommunale grundlæggende og videregående uddannelser inden for social- og sundhedsområdet indhente oplysninger fra amtsrådene, kommunalbestyrelserne, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab og fællesbestyrelserne.

§ 33. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde gøre undtagelser fra loven, hvis det sker for at fremme uddannelsesforsøg. Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne afgiver indstilling herom.

§ 34. På indgangsåret og på uddannelser efter denne lov indbringes klager over en skoleleders afgørelser i spørgsmål vedrørende uddannelserne og klager over en eksamination for fællesbestyrelsen eller for uddannelsesrådet, hvis bestyrelsen efter § 23, stk. 2 eller § 23 a, stk. 2, har henlagt afgørelsen af klagerne til rådet.

Stk. 2. Fællesbestyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Tilsvarende gælder for uddannelsesrådets afgørelser, hvis bestyrelsen har henlagt afgørelsen af klagerne til rådet.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 35. Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2. §§ 20-24 og §§ 30 og 31 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 36. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med amtsrådene og kommunalbestyrelserne regler om færdiggørelse af uddannelsen for elever, der ikke ved lovens ikrafttræden har afsluttet deres uddannelse efter de hidtidige regler.

§ 37. Følgende skoler, som drives af staten, overtages efter forhandling mellem undervisnings- og forskningsministeren og den amtskommune, hvori skolen ligger:

 • 1) Plejehjemsassistentskolerne i Ålborg, Randers, Gram og Odense.
 • 2) Plejehjemsassistent- og Beskæftigelsesvejlederskolen i Brande.
 • 3) Beskæftigelsesvejlederskolen i Nykøbing Falster.

§ 38. Overtagelsen omfatter driften af skolerne, indgåede lejemål, eksisterende inventar og undervisningsmidler og indgåede ansættelseskontrakter.

Stk. 2. Amtskommunen overtager efter forhandling med udlejer statens rettigheder og pligter som lejer. Amtskommunen indtræder i statens rettigheder og pligter som udlejer for så vidt angår elevboliger m.v.

Stk. 3. Amtskommunen indtræder i de rettigheder og pligter, der tilkommer og påhviler staten som ejer og bruger af de genstande m.v., som overtagelsen omfatter.

Stk. 4. Overtagelsen sker vederlagsfrit. Omkostninger ved overtagelsen afholdes af amtskommunen.

Stk. 5. Overtagelsens omfang og vilkår fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med amtskommunen i hvert enkelt tilfælde.

§ 39. Amtsrådet indgår med virkning fra 1. januar 1991 driftsoverenskomst med selvejende institutioner, som ønsker at tilbyde undervisning i medfør af denne lov, og som pr. 1. januar 1990 tilbyder uddannelse til sygehjælper, beskæftigelsesvejleder eller plejehjemsassistent.

Stk. 2. Diakonhøjskolen i Århus indgår overenskomst med amtsrådet om at tilslutte sig lovens uddannelsessystem som led i sin diakonuddannelse enten sådan, at amtsrådet henviser elever til undervisning på Diakonhøjskolen, eller sådan, at amtsrådet stiller praktikpladser efter denne lov til rådighed for diakonelever.

Stk. 3. Kan der ikke opnås enighed mellem amtsrådet og institutionen om vilkårene for driftssamarbejdet, afgøres spørgsmålet på grundlag af en udtalelse, som amtsrådet indhenter fra Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne.

Stk. 4. Ønsker amtsrådet en indgået overenskomst ændret eller opsagt til ophør, skal amtsrådet indhente en udtalelse fra Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne.

§ 40. § 2, stk. 5 og 6, og § 13 i lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 66 af 27. februar 1979, som ændret ved § 35 i lov nr. 217 af 23. april 1986, ophæves.

§ 41. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 279 af 29. april 1992, hvis § 7 indsatte § 18 a, trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende den 30. april 1992.

Lov nr. 352 af 14. maj 1992, hvis § 3 ændrede affattelsen af § 9 og § 18, stk. 3, og ophævede § 18, stk. 4, trådte i kraft den 15. juni 1992, jf. bekendtgørelse nr. 441 af 2. juni 1992.

Lov nr. 460 af 1. juni 1994, hvis § 1 ændrer affattelsen af § 5, stk. 1 og 2, § 7, § 27, stk. 2, og § 31, stk. 2, samt indsatte §§ 26 a, 27 a og 27 b, træder i kraft den 1. august 1994.

Lov nr. 1133 af 21. december 1994, hvis § 12 ændrede § 16, ophævede § 26 a, stk. 5 og § 27 b, indsatte kapitel 5 a, og ændrede affattelsen af § 32, trådte i kraft den 1. januar 1995.

Lov nr. 501 af 12. juni 1996 ændrede lovens titel, § 1, § 3, stk. 1, 1. punktum, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 7, § 12, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk. 1, § 21, stk. 4, § 22, stk. 2, § 23, stk. 1 og 2, § 26, stk. 1, § 29, § 30, stk. 1, § 31, stk. 1, 2, § 34, stk. 1.

Lovens indsatte § 11 a, § 13 a, § 23 a og § 30, stk. 5.

Loven indeholder følgende bestemmelser:

§ 2

Reglerne i denne lov tages op til revisionen i folketingsåret 1999-2000.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 1996.

Stk. 2. § 1, nr. 20-23, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.1)

Undervisningsministeriet, den 17. september 1996

Ole Vig Jensen

/ Finn Møller Larsen

Officielle noter

(* 1) Loven er optaget i Lovtidende den 13. juni 1996.