Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om omdannelse af almennyttige boligselskaber og kommunale og amtskommunale ældreboliger til almene boligorganisationer


Indholdsfortegnelse

 

 1.   Indledning 

 2.   Kort om den almene bolig og den almene boligorganisation 

 2.1   Organisationsstruktur 

 2.2   Mærkning af almene boliger 

 3.   Omdannelse af almennyttige boligselskaber 

 3.1   Definitioner m.v. 

 3.2   Mærkning ved omdannelsen 

 3.3   Tidsplan og hovedprincipper for omdannelsen 

 3.4   Omdannelsesproceduren punkt for punkt 

 3.4.1  Hovedprocedure 

     - Udarbejdelse af nye vedtægter 

     - Valg af afdelingsrepræsentanter til repræsentantskab 

     - Valg af organisationsbestyrelse 

     - Valg til forretningsførerorganisationers/andelsselskabers 

      repræsentantskab 

 3.4.2  Muligheder for iværksættelse af omdannelsen i efteråret 1996 

     - Udarbejdelse af nye vedtægter 

     - Valg af bestyrelse 

 3.4.3  Særligt for almennyttige andelsboligforeninger 

 3.4.4  Indberetning mv. fra kommunalbestyrelsen 

     - Indberetning om omdannelsen fra kommunalbestyrelsen 

     - Kommunalbestyrelsens repræsentation i 

      organisationsbestyrelsen 

 4.   Omdannelse af almennyttige forretningsførerselskaber og 

     andelsselskaber 

 4.1   Definitioner m.v. 

 4.2   Tidsplan og hovedprincipper for omdannelsen 

 4.3   Omdannelsesproceduren punkt for punkt 

 4.3.1  Hovedprocedure 

     - Udarbejdelse af nye vedtægter 

     - Valg af repræsentanter fra datterselskaber og 

      administrerede selskaber 

     - Valg af organisationsbestyrelse 

 4.3.2  Muligheder for iværksættelse af omdannelsen i efteråret 1996 

     - Udarbejdelse af nye vedtægter 

     - Eventuelt nyvalg til repræsentantskabet 

     - Valg af bestyrelse 

 4.3.3  Stillingtagen til kommunalbestyrelsens repræsentation i 

     bestyrelsen 

 5.   Omdannelse af kommunale og amtskommunale ældreboliger 

 5.1   Definitioner m.v. 

 5.2   Valg af afdelingsbestyrelse 

 Bilag 1: Bekendtgørelse nr. 815 af 12. september 1996 om omdannelse 

     af almennyttige boligselskaber m.v. til almene 

     boligorganisationer 

 Bilag 2: Oversigt over tidsfrister for den almennyttige 

     omdannelsesproces 

 Bilag 3: Blanket til brug for kommunalbestyrelsens indberetning om 

     omdannelse 

 Bilag 4: Oversigt over relevante parter i omdannelsesproceduren 

1. Indledning

Med lov om almene boliger m.v. (lov nr. 374 af 22. maj 1996), der træder i kraft den 1. januar 1997, lægges der op til en forenkling og harmonisering af regelsættene for det støttede lejeboligbyggeri, idet der samtidig sker en udvidelse af beboernes indflydelse. Loven er en sammenskrivning af lov om boligbyggeri og lov om boliger for ældre og personer med handicap, der derfor i det væsentlige ophæves ved ikrafttrædelsen af den nye lov.

Hovedelementet i loven er etableringen af en støttet lejeboligtype, den almene bolig, til erstatning af almennyttige boliger, ungdomsboliger, ældreboliger og lette kollektivboliger. Alt nybyggeri med tilsagn fra den 1. januar 1997 skal således opføres som almene boliger, mens loven lægger op til en omdannelse af de eksisterende boliger efter følgende retningslinjer:

- Samtlige almennyttige boligselskaber omdannes pr. 1. januar 1997 automatisk til almene boligorganisationer, idet de almennyttige boliger - herunder almennyttige ældre- og ungdomsboliger - omdannes til almene boliger, jf. lovens § 189, stk. 1.

- Den automatiske omdannelse af boligselskaberne omfatter også almennyttige forretningsførerselskaber og almennyttige andelsselskaber, der pr. 1. januar 1997 omdannes til almene forretningsførerorganisationer henholdsvis almene andelsselskaber.

- Kommunale og amtskommunale ældreboliger omdannes pr. 1. januar 1997 automatisk til almene boliger, jf. lovens § 189, stk. 2.

- Selvejende institutioner får efter den 1. januar 1997 mulighed for en frivillig omdannelse, enten til en afdeling af en eksisterende almen boligorganisation eller som en ny selvstændig almen boligorganisation, jf. lovens § 2.

Ved omdannelsen sker der ingen ændringer i den indestående finansiering, og tilsagn om offentlig støtte overføres uændret til den nye boligorganisation. Omdannelsen af de forskellige organisationsformer vil i langt hovedparten af tilfældene indebære en række ændringer i vedtægter og organisationsstruktur m.v. Til brug herfor har Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet normalvedtægter for de forskellige almene organisationsformer.

Denne vejledning omfatter alene omdannelsesproceduren for de almennyttige boligselskaber og de kommunale og amtskommunale ældreboliger. Grundlaget er den af Bygge- og Boligstyrelsen udstedte bekendtgørelse om omdannelse af almennyttige boligselskaber m.v. til almene boligorganisationer (bekendtgørelse nr. 815 af 12. september 1996), der er vedlagt som bilag 1 til denne vejledning.

Omdannelsesproceduren for de selvejende institutioner fastlægges i en selvstændig bekendtgørelse med tilhørende vejledning.

I denne vejledning gennemgås - med udgangspunkt i den nævnte bekendtgørelse - omdannelsesproceduren punkt for punkt for hver af organisationsformerne: de almennyttige boligselskaber behandles i afsnit 3, de almennyttige forretningsførerselskaber og andelsselskaber i afsnit 4, og de kommunale og amtskommunale ældreboliger i afsnit 5.

Indledningsvist beskrives i afsnit 2 kort en række hovedtræk ved den almene bolig og den almene boligorganisation. For en nærmere beskrivelse henvises til de af Bygge- og Boligstyrelsen udstedte bekendtgørelser og vejledninger, der vil blive udstedt i medfør af lov om almene boliger m.v., herunder særligt bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. og bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v., begge med tilhørende vejledninger.

2. Kort om den almene bolig og den almene boligorganisation

2.1 Organisationsstruktur

Organisationsstrukturen for en almen boligorganisation svarer i nogen grad til de gældende forhold for de almennyttige boligselskaber. Organisatorisk vil den hierarkiske struktur i en almen boligorganisation således bestå af et antal afdelinger med hver en afdelingsbestyrelse valgt af et afdelingsmøde bestående af beboerne, der er tillagt en væsentligt kompetence, eksempelvis beslutninger om rimelige moderniseringsarbejder og ekstraordinære renoveringsarbejder, en organisationsbestyrelse , der varetager den overordnede ledelse og har det juridiske og økonomiske ansvar for organisationens dispositioner, samt en øverste myndighed , der varetager organisationens anliggender, og dermed har kompetencen til at træffe beslutning om mere vidtgående forhold, eksempelvis nybyggeri, ejendomskøb eller -salg samt væsentlig forandring af ejendomme. I henhold til normalvedtægten kan bl.a. beslutning om ejendomskøb og nybyggeri dog besluttes delegeret til organisationsbestyrelsen.

Alle eller flertallet af organisationsbestyrelsens medlemmer skal være udpeget af organisationens øverste myndighed, og mindst halvdelen skal være beboere. Øvrige parter - eksempelvis repræsentanter fra organisationer, kommunalbestyrelse mv. - kan kun være medlemmer, såfremt dette er besluttet af den øverste myndighed gennem vedtægterne. Følgende personer kan ikke vælges eller udpeges til en organisationsbestyrelse, jf. § 14 i lov om almene boliger m.v.:

- Borgmesteren i den tilsynsførende kommune,

- rådmanden, i Københavns kommune borgmesteren for den magi stratsafdeling, hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt,

- formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer er henlagt, og

- ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Da organisationen i de almene boligorganisationer senest den 15. maj 1997 skal være i overensstemmelse med lovens krav, vil de nævnte personer fra denne dato ikke længere kunne være repræsenteret i boligorganisationerne. For almene andelsboligorganisationer kan tilpasningen til lovens krav dog afvente det første ordinære møde i den øverste myndighed i 1997.

Den øverste myndighed kan - alt efter organisationsform, jf. nedenfor - være et repræsentantskab bestående af organisationsbestyrelsen samt mindst en repræsentant fra hver afdelingsbestyrelse, eller en generalforsamling bestående af medlemmerne.

Beboerne er dermed gennem de nye regler sikret en meget betydelig medindflydelse på organisationens drift og forhold i øvrigt, idet beboerne har et lovbestemt flertal på samtlige niveauer i organisationen.

Det bemærkes, at lovens bestemmelser om beboerindflydelse på afdelingsniveau, dvs. afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetencer, er ens for alle almene boliger, uanset om de ejes af en almen boligorganisation eller en kommune/amtskommune.

Boligorganisationen kan have følgende organisationsformer:

- en selvejende almen boligorganisation, hvor den øverste myndighed er et repræsentantskab bestående af organisationsbestyrelsen samt mindst en repræsentant fra hver afdelingsbestyrelse,

- en almen andelsboligorganisation, hvor øverste myndighed enten kan være et repræsentantskab bestående af organisationsbestyrelsen samt mindst en repræsentant fra hver afdelingsbestyrelse eller en generalforsamling bestående af medlemmerne, eller

- en almen garantiorganisation, hvor øverste myndighed er et repræsentantskab.

Endvidere kan der godkendes almene andelsselskaber, der som sit eneste formål har at administrere støttet byggeri. Øverste myndighed i et andelsselskab kan enten være et repræsentantskab bestående af organisationsbestyrelsen samt mindst en repræsentant fra hver af de administrerede boligorganisationers bestyrelse (skal være en beboer) eller en generalforsamling bestående af medlemmerne. Endelig kan de før 1. januar 1997 godkendte almennyttige forretningsførerselskaber videreføres som almene forretningsførerorganisationer, hvor øverste myndighed enten er et repræsentantskab bestående af organisationsbestyrelsen samt mindst en repræsentant fra hver af de administrerede boligorganisationers og datterorganisationers bestyrelse (skal være en beboer) eller en generalforsamling bestående af medlemmerne. Forretningsførerorganisationer kan organiseres på samme måde som boligorganisationerne.

2.2 Mærkning af almene boliger

Samtlige almene boliger vil have et »mærke« efter anvendelsen, der særligt har betydning for udlejnings- og anvisningsregler. Mærkningen vil være som almen familiebolig, almen ungdomsbolig eller almen ældrebolig, jf. lovens §§ 3-5, samt nærmere om mærkning efter omdannelse under de følgende afsnit i vejledningen.

En bolig mærket som almen ungdomsbolig vil skulle udlejes til den berettigede personkreds, helt som det hidtil har været gældende for ungdomsboliger, almene ældreboliger skal tilsvarende udlejes efter de hidtidige regler for ældreboliger, mens almene familieboliger som hovedregel skal udlejes efter det generelle udlejningssystem for den almennyttige sektor, ventelisteprincippet.

Tilsvarende opretholdes allerede indgåede aftaler om kommunal anvisning efter den tidligere boligbyggerilovs § 14 samt aftaler om udlejning efter særlige sociale kriterier helt uændret efter omdannelsen af de almennyttige boligselskaber pr. 1. januar 1997.

Loven åbner imidlertid op for en mere fleksibel anvendelse af de støttede boliger, idet der - efter kommunalbestyrelsens beslutning - kan ses bort fra den særlige mærkning, hvis de pågældende boliger i en kortere periode ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Ved mere permanente problemer med udlejning kan kommunalbestyrelsen endvidere beslutte helt at ændre mærkningen af en eller flere boliger, uden at der dermed sker ændringer i den indestående finansiering m.v.

Det bemærkes, at der først kan foretages ændring af de enkelte boligers mærkning, når omdannelsen er tilendebragt, og boligerne har status som almene boliger, dvs. ikke i forbindelse med omdannelsen.

De enkelte almene boligers »mærkning« skal registreres i den enkelte boligorganisation og hos beliggenhedskommunen. Spørgsmålet om, hvorvidt der på et senere tidspunkt skal ske en central registrering af mærkningen, overvejes i Boligministeriet.

3. Omdannelse af almennyttige boligselskaber

3.1 Definitioner m.v.

Proceduren for omdannelsen af almennyttige boligselskaber er fastlagt i omdannelsesbekendtgørelsens kapitel 1. Kapitlet omhandler ikke almennyttige forretningsførerselskaber og almennyttige andelsselskaber, der behandles selvstændigt i bekendtgørelsens kapitel 2 og denne vejlednings afsnit 4.

Samtlige almennyttige boligselskaber, herunder forretningsførerselskaberne og andelsselskaberne, omdannes i henhold til § 189, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. pr. 1. januar 1997 automatisk til almene boligorganisationer. Omdannelsen indebærer, at samtlige almennyttige boliger, herunder almennyttige ungdoms-, ældre- og lette kollektivboliger, efter 1. januar 1997 har status som almene boliger.

Ved omdannelsen overføres tilsagn om støtte, herunder lånegarantier og regarantier, på uændrede vilkår til den pågældende afdeling under den almene boligorganisation, jf. § 189, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. Der skal dermed ikke foretages ny skødeskrivning, pantebrevsudstedelser mv., og der skal af samme grund ikke indhentes accept til omdannelsen fra kreditorer.

I det - formentligt meget begrænsede - omfang den enkelte debitor, dvs. afdelingen, skifter navn ved omdannelsen, skal der fremsendes begæring om notering af nyt navn på ejendommen til tinglysningskontoret, eksempelvis med henvisning til lov om almene boliger m.v. og omdannelsesbekendtgørelsen.

3.2 Mærkning ved omdannelsen

Ved omdannelsen »mærkes« (om mærkning og udlejning se også vejledningens afsnit 2.2) boliger, der pr. 31. december 1996 tilhører et almennyttigt boligselskab, automatisk efter følgende retningslinjer, jf. også omdannelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 2:

 • 1) Ungdomsboliger mærkes som almene ungdomsboliger,
 • 2) ældreboliger mærkes som almene ældreboliger,
 • 3) lette kollektivboliger etableret med støtte efter tidligere boligbyggerilove mærkes som almene ældreboliger,
 • 4) boliger, der ved tilsagnet om offentlig støtte er forbeholdt for (klausuleret) ældre og personer med handicap, eller som med offentlig støtte efter bistandsloven er indrettet særligt til ældre og personer med handicap, mærkes som almene familieboliger, idet disse boliger dog efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse kan udlejes enten som almene ældreboliger eller med fortrinsret for ældre og handicappede,
 • 5) enkeltværelser opført med støtte efter den tidligere ældreboliglov mærkes som almene ældreboliger,
 • 6) enkeltværelser, som den 31. december 1996 modtager driftsstøtte efter § 99 i lov om almene boliger m.v., mærkes som almene ungdomsboliger,
 • 7) enkeltværelser, der ikke mærkes som almene ungdoms- eller ældreboliger, mærkes som almene familieboliger, og
 • 8) boliger, der ikke mærkes efter nr. 1)-7), mærkes som almene familieboliger.

Det bemærkes, at der først kan foretages ændring af de enkelte boligers mærkning, når omdannelsen er tilendebragt, og boligerne har status som almene boliger, jf. også vejledningens afsnit 2.2.

3.3 Tidsplan og hovedprincipper for omdannelsen

Den automatiske omdannelse - dvs. skiftet til status som almen boligorganisation - træder som nævnt i kraft den 1. januar 1997. Omdannelsen forudsætter imidlertid som udgangspunkt en række aktive handlinger i det enkelte boligselskab, idet vedtægter , bestyrelse og øverste myndighed skal bringes i overensstemmelse med kravene hertil i lov om almene boliger m.v. og i de udstedte normalvedtægter.

Såvel lov om almene boliger m.v. som omdannelsesbekendtgørelsen træder først i kraft den 1. januar 1997, og den organisatoriske omdannelse kan dermed principielt først iværksættes efter denne dato.

Hovedproceduren for omdannelsen, som den skitseres nedenfor i afsnit 3.4, tager derfor sin start umiddelbart efter den 1. januar 1997 og skal være tilendebragt senest den 15. maj 1997 med den nye organisationsbestyrelses tiltrædelse - for almennyttige andelsboligforeninger vil den organisatoriske omdannelse dog efter omdannelsesbekendtgørelsens § 9 kunne afvente afholdelse af første ordinære repræsentantskabsmøde eller generalforsamling i 1997, jf. særligt om andelsboligforeninger i afsnit 3.4.3.

Det er imidlertid i omdannelsesbekendtgørelsen fastlagt, at der ikke skal udarbejdes nye vedtægter, hvis et boligselskabs eksisterende vedtægter den 1. januar 1997 opfylder kravene i lov om almene boliger m.v., samt at der ikke skal foretages nyvalg af bestyrelsen, hvis denne den 1. januar 1997 opfylder kravene i lov om almene boliger m.v. Samme regel er fastlagt for så vidt angår den øverste myndighed, hvilket dog kun vil kunne være aktuelt for andelsboligforeningerne.

Dette indebærer, at boligselskaberne har mulighed for at forberede sig på den retstilstand, der vil gælde pr. 1. januar 1997, allerede i efteråret 1996 . Som det er nærmere beskrevet i afsnit 3.4.2 kan dette ske ved udarbejdelse af nye vedtægter og nyvalg til bestyrelsen inden den 1. januar 1997.

Denne mulighed for at gå i gang allerede i 1996 er etableret for at give boligselskaberne mulighed for at iværksætte den i mange tilfælde ganske omfattende omdannelsesproces så tidligt som muligt.

Bemærk, at det enkelte boligselskab alt efter forholdene kan vælge at tilrettelægge sin omdannelsesprocedure således, at der tages indledende skridt allerede i 1996, mens øvrige skridt foretages i henhold til hovedproceduren, dvs. efter den 1. januar 1997. Eksempelvis kan boligselskabet godkende nye vedtægter i efteråret 1996, og først foretage valg af bestyrelse efter den 1. januar 1997.

Hovedproceduren for omdannelsen gennemgås i afsnit 3.4.1, mens mulighederne for at gå i gang allerede i efteråret 1996 beskrives i afsnit 3.4.2. I afsnit 3.4.3 behandles de almennyttige andelsboligforeninger særskilt, mens der endelig i afsnit 3.4.4 optegnes nogle forhold, som kommunalbestyrelsen særligt skal være opmærksom på, uanset hvorledes det enkelte boligselskab er omdannet.

Som bilag 2 til denne vejledning er medtaget en summarisk oversigt over fristerne for omdannelsesproceduren for såvel boligselskaber som forretningsførerselskaber og andelsselskaber.

3.4 Omdannelsesproceduren punkt for punkt

3.4.1 Hovedprocedure

I det følgende gennemgåes hovedproceduren for den organisatoriske omdannelse på grundlag af bestemmelserne herom i omdannelsesbekendtgørelsen. Proceduren iværksættes umiddelbart efter den 1. januar 1997, med frist for endelig omdannelse den 15. maj 1997 med tiltrædelse af den nye organisationsbestyrelse. I bilag 2 er opsummeret tidsfristerne for de enkelte led i proceduren.

Bemærk, at det for andelsboligforeninger er fastlagt, at den organisatoriske omdannelse først behøver at komme på plads i forbindelse med det første ordinære repræsentantskabsmøde/generalforsamling i 1997, jf. nærmere herom i afsnit 3.4.3, hvor proceduren for omdannelse for de foreninger, der vælger denne løsning, er beskrevet.

I overgangsperioden frem til den endelige omdannelse gælder følgende, alt efter de konkrete forhold:

- Frem til nye vedtægters ikrafttræden (tidligst den 1. januar 1997 og senest den 1. marts 1997) finder de før 1. januar 1997 gældende vedtægter anvendelse.

- Frem til etableringen af et repræsentantskab (tidligst den 1. januar 1997 og senest den 1. april 1997) varetager den før 1. januar 1997 eksisterende øverste myndighed (kommunalbestyrelsen, generalforsamling eller repræsentantskab) de kompetencer, som henhører under øverste myndighed, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 2, bortset fra godkendelse af nye vedtægter.

Det skal hertil understreges, at bestemmelsen er indføjet for ikke at have et tomrum mellem den gamle og nye øverste myndighed, hvis der skulle opstå et akut behov for den øverste myndigheds stillingtagen i overgangsperioden - det er i forlængelse heraf implicit forudsat, at den »midlertidige« myndighed så vidt muligt ikke træffer beslutninger med vidtrækkende konsekvenser for boligselskabet.

- Nye vedtægter godkendes af den før 1. januar 1997 eksisterende bestyrelse og afdelingsbestyrelsernes fællesmøde i fællesskab, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2.

- Frem til tiltrædelsen af den nye organisationsbestyrelse (senest den 15. maj 1997) varetager den før 1. januar 1997 eksisterende bestyrelse boligorganisationens drift, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 11.

I det følgende gennemgåes omdannelsesproceduren punkt for punkt, idet der er tilstræbt en kronologisk gennemgang.

1. Udarbejdelse af nye vedtægter

Boligselskabets ledelse udarbejder udkast til nye vedtægter. Som grundlag for vedtægterne anvendes de af Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdede normalvedtægter for den pågældende organisationsform. Vedtægterne skal have ikrafttræden senest den 1. marts 1997, og skal opfylde bestemmelserne i lov om almene boliger m.v., jf. herunder omkring sammensætning af bestyrelse efter lovens § 14.

Indtil den 1. marts 1997, eller til ikrafttrædelsen af de nye vedtægter, finder de hidtil gældende vedtægter anvendelse.

Senest den 1. februar 1997 forelægges vedtægtsudkastet den godkendende myndighed - som består af den før 1. januar 1997 eksisterende bestyrelse og afdelingsbestyrelsernes fællesmøde i fællesskab, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2 - til godkendelse, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3 (hvis der i en afdeling ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, vælger afdelingen på et afdelingsmøde et antal medlemmer til fællesmødet - svarende til afdelingens størrelse - på et afdelingsmøde).

Det er i omdannelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 4, fastlagt, at vedtægtsudkastet betragtes som godkendt, hvis den godkendende myndighed ikke inden 4 uger fra modtagelsen af vedtægtsudkastet har godkendt de nye vedtægter for boligorganisationen.

Bemærk, at hvis boligselskabets bestyrelse og afdelingsbestyrelsernes fællesmøde har sat sig sammen før den 1. januar 1997, og da har godkendt nye vedtægter med ikrafttræden den 1. januar 1997, vil disse vedtægter også anses at opfylde de fastsatte procedurekrav, jf. nærmere herom i afsnit 3.4.2.

Efter godkendelsen fremsendes de nye vedtægter til den tilsynsførende kommunalbestyrelse efter § 12, stk. 5, i lov om almene boliger m.v., jf. også omdannelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal herefter påse, at vedtægterne opfylder lovens regler om almene boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf.

Boligorganisationen fremsender endvidere kopi af de godkendte vedtægter til Bygge- og Boligstyrelsen og Landsbyggefonden.

Bemærk, at det efter bekendtgørelses § 4 ikke er et krav, at der skal udarbejdes og godkendes nye vedtægter, hvis boligselskabets før 1. januar 1997 eksisterende vedtægter opfylder kravene hertil i lov om almene boliger m.v. og regler udstedt i medfør heraf (driftsbekendtgørelsen og normalvedtægterne).

2. Valg af afdelingsrepræsentanter til repræsentantskab

Hver afdelingsbestyrelse vælger - på opfordring fra boligorganisationens ledelse - senest den 1. april 1997 det i de nye vedtægter fastsatte antal medlemmer fra afdelingsbestyrelsen til boligorganisationens nye repræsentantskab.

Det bemærkes hertil, at afdelingsmødet i henhold til normalvedtægten samtidig med valg af afdelingsbestyrelse skal beslutte, a) om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen skal vælge formand for afdelingsbestyrelsen, og b) om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen skal vælge repræsentanter til repræsentantskabet. I omdannelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 1, er det imidlertid fastsat, at valget i forbindelse med omdannelsen foretages af afdelingsbestyrelsen.

Er der i en afdeling ikke valgt en afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, vælges afdelingens repræsentanter på et afdelingsmøde.

3. Valg af organisationsbestyrelse

Administrationen i boligorganisationer, der i henhold til de nye vedtægter har et repræsentantskab som øverste myndighed ( bortset fra almene andelsboligorganisationer), indkalder til et repræsentantskabsmøde, der skal afholdes senest den 1. maj 1997, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 2. De stemmeberettigede er efter omdannelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 2, den før 1. januar 1997 siddende bestyrelse samt de efter pkt. 2 ovenfor valgte afdelingsrepræsentanter.

Det kan i boligorganisationer med kun en afdeling forekomme, at en afdelingsrepræsentant ikke er tilstrækkeligt til at sikre et flertal af beboere - det er derfor i omdannelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 3, fastlagt, at der i disse situationer skal indkaldes yderligere afdelingsrepræsentanter.

Øvrige parter, som i henhold til de nye vedtægter skal have repræsentation i bestyrelsen, anmodes af boligorganisationens administration om at udpege deres repræsentanter inden afholdelse af det første organisationsbestyrelsesmøde, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 2.

I garantiorganisationer vælger garantforsamlingen (den før 1. januar 1997 eksisterende generalforsamling) det antal medlemmer til organisationsbestyrelsen, som er fastlagt i vedtægterne. Efter § 33, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. skal garantforsamlingen vælge mindst en repræsentant.

Den nye organisationsbestyrelse skal tiltræde umiddelbart efter valget, dog senest den 15. maj 1997, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1. Frem til den nye bestyrelses tiltrædelse varetages organisationens drift af den før 1. januar 1997 eksisterende bestyrelse, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 11.

Det bemærkes, at det efter omdannelsesbekendtgørelsens § 8 ikke er et krav, at der skal foretages nyvalg til organisationsbestyrelsen, hvis bestyrelsen opfylder lovens krav den 1. januar 1997. Bemærk i den forbindelse, at dette i realiteten forudsætter, at den eksisterende bestyrelse er i overensstemmelse med såvel de gamle som de nye vedtægter, jf. at den er (skal være) udpeget i overensstemmelse med eventuelle regler om bestyrelsessammensætning i de gamle vedtægter, der dermed også skal have været i overensstemmelse med lov om almene boliger m.v., jf. eksempelvis at beboerne skal udgøre flertallet.

I andelsboligorganisationer kan et eventuelt fornødent nyvalg til bestyrelsen - som det nærmere fremgår af afsnit 3.4.3 - afvente den første ordinære generalforsamling i 1997. Men organisationen kan naturligvis vælge at afholde en ekstraordinær generalforsamling med henblik herpå efter de sædvanlige retningslinjer - der er ikke i bekendtgørelsen fastsat nærmere regler herom, bl.a. fordi der ikke skal sammensættes en særlig øverste myndighed med henblik herpå. Har organisationen et repræsentantskab som øverste myndighed, kan organisationen tilsvarende vælge at følge hovedproceduren ovenfor.

4. Valg til forretningsførerorganisationers/andelsselskabers repræsentantskab

Såfremt boligorganisationen er en datterorganisation eller en administreret boligorganisation under en almen forretningsførerorganisation eller et andelsselskab, vil organisationens bestyrelse af forretningsførerorganisationens/andelsselskabets administration blive anmodet om at udpege repræsentanter til forretningsførerorganisationens/andelsselskabets repræsentantskab inden den 1. maj 1997, jf. nærmere under vejledningens afsnit 4.

3.4.2 Muligheder for iværksættelse af omdannelsen i efteråret 1996

Det er i omdannelsesbekendtgørelsen fastlagt, at der ikke skal udarbejdes nye vedtægter, hvis et boligselskabs eksisterende vedtægter den 1. januar 1997 opfylder kravene i lov om almene boliger m.v., samt der ikke skal foretages nyvalg af bestyrelsen, hvis denne den 1. januar 1997 opfylder kravene i lov om almene boliger m.v. Samme regel er fastlagt for så vidt angår den øverste myndighed, hvilket dog kun vil kunne være aktuelt for andelsboligforeningerne.

Dette indebærer som nævnt i afsnit 3.3, at boligselskaberne har mulighed for at forberede sig på den retstilstand, der vil gælde pr. 1. januar 1997, allerede i efteråret 1996 .

Dette kan ske ved udarbejdelse af nye vedtægter og nyvalg til bestyrelsen inden den 1. januar 1997. Disse tiltag skal i givet fald som udgangspunkt foretages efter de allerede gældende regler i boligbyggeriloven, dvs. ikke efter bestemmelserne i lov om almene boliger m.v. Særligt gælder det, at nyvalg til bestyrelsen skal ske efter de allerede gældende vedtægter, og et nyvalg forudsætter dermed, at der ikke i disse vedtægter er bestemmelser om bestyrelsessammensætningen, som er i modstrid med lov om almene boliger m.v., jf. eksempelvis at beboerne ikke udgør et flertal.

1. Udarbejdelse af nye vedtægter

Som det fremgår af afsnit 3.4.1 følger det af hovedproceduren, at den eksisterende bestyrelse og afdelingsbestyrelsernes fællesmøde sætter sig sammen efter den 1. januar 1997 og godkender nye vedtægter.

Hvis bestyrelsen og fællesmødet imidlertid allerede i løbet af efteråret 1996 har sat sig sammen og da - som den pr. 1. januar 1997 vedtægtsgodkendende myndighed - har godkendt nye vedtægter med ikrafttræden den 1. januar 1997, vil disse vedtægter også betragtes som udformet i overensstemmelse med de fastsatte regler. Vedtægterne behøver dermed ikke at blive forelagt den før 1. januar 1997 eksisterende øverste myndighed til godkendelse.

Vedtægterne skal - som det er tilfældet i hovedproceduren - udarbejdes på grundlag af de af Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdede normalvedtægter for den pågældende organisationsform, og skal opfylde bestemmelserne i lov om almene boliger m.v., jf. herunder omkring sammensætning af bestyrelse efter lovens § 14.

Boligselskabet kan alternativt vælge at udarbejde nye vedtægter i samarbejde med den før 1. januar 1997 eksisterende øverste myndighed. I dette tilfælde udarbejder ledelsen nye vedtægter, ligeledes med ikrafttræden den 1. januar 1997, og fremsender udkastet til den eksisterende øverste myndighed for boligselskabet til godkendelse. Bygge- og Boligstyrelsen skal herunder henstille til de kommunalbestyrelser, der er øverste myndighed, at godkendelsen af de nye vedtægter foretages inden vedtægternes ikrafttræden, dvs. inden den 1. januar 1997. (Bemærk i den forbindelse, at hvis vedtægterne udarbejdet af ledelsen ikke er godkendt af den gamle øverste myndighed inden den 1. januar 1997 (og dermed ikrafttrædelsen) skal godkendelsen ske efter hovedproceduren i afsnit 3.4.1, dvs. godkendelsen skal foretages af den eksisterende bestyrelse samt afdelingsbestyrelsernes fællesmøde i fællesskab).

Uanset fremgangsmåden fremsendes de nye vedtægter efter den 1. januar 1997 til den tilsynsførende kommunalbestyrelse efter § 12, stk. 5, i lov om almene boliger m.v. I de tilfælde, hvor øverste myndighed har godkendt vedtægterne inden den 1. januar 1997, fremsendes vedtægterne med bemærkning om, at de ikke skal ændres, da de opfylder bestemmelserne i lov om almene boliger m.v. med tilhørende forskrifter, jf. også omdannelsesbekendtgørelsens § 4.

Kommunalbestyrelsen skal herefter som tilsynsmyndighed påse, at vedtægterne opfylder lovens regler om almene boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf.

Boligorganisationen fremsender endvidere kopi af de nye vedtægter til Bygge- og Boligstyrelsen og Landsbyggefonden (adresser er angivet i vejledningens bilag 4).

2. Valg af bestyrelse

Eventuelt valg af ny bestyrelse, således at denne er i overensstemmelse med lov om almene boliger m.v., skal foretages i overensstemmelse med de før 1. januar 1997 gældende regler i boligbyggerilovens § 15 samt i overensstemmelse med de før 1. januar 1997 gældende vedtægter. Bestyrelsen skal således vælges af den forsamling, der efter de nugældende vedtægter har kompetencen hertil.

For at den bestyrelse, som i givet fald vælges (henholdsvis udpeges) inden den 1. januar 1997, vil kunne fortsætte udover den 15. maj 1997, skal bestyrelsessammensætningen være i overensstemmelse med lov om almene boliger m.v., jf. eksempelvis at beboerne skal udgøre et flertal. For at bestyrelsen er i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v., vil det herudover være et krav, at borgmestre mv. (lovens § 14) ikke er medlem. Bemærk hertil dog, at der skal tages stilling til kommunalbestyrelsens repræsentation i bestyrelsen ved det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde eller generalforsamling i 1997, uanset om dette ligger før de nævnte frister.

3.4.3 Særligt for almennyttige andelsboligforeninger

De almennyttige andelsboligforeninger har allerede i dag, dvs. før lovens ikrafttræden, en organisatorisk struktur, der sikrer et beboerflertal i såvel bestyrelse som øverste myndighed. Det er af denne grund i omdannelsesbekendtgørelsens § 9 fastlagt, at den nødvendige organisatoriske omdannelse i andelsboligforeninger først behøver at være foretaget på det første ordinære repræsentantskabsmøde/generalforsamling i 1997, dvs. senest den 31. december 1997.

Andelsboligforeningen (andelsboligorganisationen) kan derfor vælge først at godkende eventuelt nye vedtægter og eventuelt fornødent nyvalg til organisationsbestyrelsen på dette møde, men foreningen (organisationen) kan naturligvis også vælge at få forholdene i orden hurtigst muligt efter den fastlagte hovedprocedure.

3.4.4 Indberetning mv. fra kommunalbestyrelsen

Følgende punkter skal opfyldes/foretages af kommunalbestyrelsen, uanset omfanget af ændringerne i det enkelte boligselskab.

1. Orientering om omdannelsen fra kommunalbestyrelsen

Efter modtagelsen af de godkendte vedtægter efter § 12, stk. 5, i lov om almene boliger m.v., jf. også omdannelsesbekendtgørelsens § 5, foretager kommunalbestyrelsen en orientering/indberetning om omdannelsen med angivelse af boligorganisationens nye (eller uændrede) navn til Bygge- og Boligstyrelsen, Hypotekbanken, Landsbyggefonden, de involverede realkreditinstitutter samt til Byggeskadefonden, til sidstnævnte dog kun, hvis boligorganisationen har afdelinger med tilsagn om støtte efter den 30. juni 1986.

Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en blanket, der kan anvendes ved indberetningen til de nævnte parter, der er vedlagt vejledningen som bilag 3.

I vejledningens bilag 4 er angivet adresser mv. på de relevante parter i omdannelsesprocessen.

2. Kommunalbestyrelsens repræsentation i organisationsbestyrelsen

I henhold til omdannelsesbekendtgørelsens § 12, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen påse, at boligorganisationens øverste myndighed senest på det første ordinære repræsentantskabsmøde eller generalforsamling skal tage stilling til kommunalbestyrelsens repræsentation i organisationsbestyrelsen. Dermed sikres det, at den »nye« boligorganisation aktivt tager stilling til dette spørgsmål. Denne stillingtagen vil blive foretaget senest den 31. december 1997, alt efter regnskabsåret i den konkrete boligorganisation, jf. at der skal afholdes repræsentantskabsmøde/generalforsamling senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

En hensigtsmæssig måde til gensidig orientering boligorganisation og kommune imellem vil være, at boligorganisationen fremsender kopi af dagsorden for det første ordinære repræsentantskabsmøde/ generalforsamling til kommunalbestyrelsen, hvor kommunalbestyrelsens rolle er sat på som selvstændigt punkt.

4. Omdannelse af almennyttige forretningsførerselskaber og andelsselskaber

4.1 Definitioner m.v.

Proceduren for omdannelsen af almennyttige forretningsførerselskaber og almennyttige andelsselskaber er fastlagt i omdannelsesbekendtgørelsens kapitel 2.

Samtlige almennyttige forretningsførerselskaber omdannes i henhold til § 189, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. pr. 1. januar 1997 automatisk til almene forretningsførerorganisationer, og samtlige almennyttige andelsselskaber omdannes tilsvarende automatisk til almene andelsselskaber.

Ingen af de 2 organisationsformer indeholder støttede boliger, og der sker dermed ingen mærkning eller lignende ved omdannelsen. Der er - af samme grund - ikke indestående tilsagn om offentlig støtte eller offentligt garanterede lån.

4.2 Tidsplan og hovedprincipper for omdannelsen

Den i omdannelsesbekendtgørelsen fastlagte procedure for omdannelsen af forretningsførerselskaber og andelsselskaber bygger på helt samme principper, som er fastlagt for omdannelsen af de almennyttige boligselskaber, jf. vejledningens afsnit 3. Fremfor henvisninger til afsnit 3 er det imidlertid valgt i dette afsnit at foretage en tilsvarende udtømmende gennemgang af proceduren for omdannelsen, således at afsnittet principielt kan læses uafhængigt af den øvrige vejledning.

Den automatiske omdannelse - dvs. skiftet til status som almen forretningsførerorganisation eller alment andelsselskab - træder som nævnt i kraft den 1. januar 1997. Omdannelsen forudsætter imidlertid som udgangspunkt en række aktive handlinger i det enkelte selskab, idet vedtægter , bestyrelse og øverste myndighed skal bringes i overensstemmelse med kravene hertil i lov om almene boliger m.v. og i de udstedte normalvedtægter.

Såvel lov om almene boliger m.v. som omdannelsesbekendtgørelsen træder først i kraft den 1. januar 1997, og den organisatoriske omdannelse kan dermed i sagens natur først iværksættes efter denne dato.

Hovedproceduren for omdannelsen, som den skitseres nedenfor i afsnit 4.3, tager derfor sin start umiddelbart efter den 1. januar 1997 og skal være tilendebragt senest den 15. juni 1997 med den nye organisationsbestyrelses tiltrædelse.

Det er imidlertid i omdannelsesbekendtgørelsen fastlagt, at der ikke skal udarbejdes nye vedtægter, hvis et selskabs eksisterende vedtægter den 1. januar 1997 opfylder kravene i lov om almene boliger m.v. Tilsvarende skal der ikke foretages nyvalg af bestyrelsen eller til repræsentantskab, hvis disse organer den 1. januar 1997 opfylder kravene i lov om almene boliger m.v.

(Bemærk, at eventuelt før den 1. januar 1997 godkendte almennyttige andelsselskaber som udgangspunkt vil have vedtægter, bestyrelse og øverste myndighed, som er i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger m.v., idet der i de allerede gældende normalvedtægter i store træk er taget højde for de ændringer, som følger af lov om almene boliger m.v. - andelsselskaberne vil dermed som udgangspunkt kunne fortsætte efter den 1. januar 1997 uden ændringer , jf. §§ 17, 20 og 21 i omdannelsesbekendtgørelsen).

Dette indebærer, at selskaberne har mulighed for at forberede sig på den retstilstand, der vil gælde pr. 1. januar 1997, allerede i efteråret 1996 . Som det er nærmere beskrevet i afsnit 4.3.2 kan dette ske ved udarbejdelse af nye vedtægter, nyvalg til bestyrelsen samt - i nogle tilfælde - nyvalg til repræsentantskab inden den 1. januar 1997.

Denne mulighed for at gå i gang allerede i 1996 er etableret for at give selskaberne mulighed for at iværksætte den i mange tilfælde ganske omfattende omdannelsesproces så tidligt som muligt.

Bemærk, at det enkelte selskab alt efter forholdene kan vælge at tilrettelægge sin omdannelsesprocedure således, at der tages indledende skridt allerede i 1996, mens øvrige skridt foretages i henhold til hovedproceduren, dvs. efter den 1. januar 1997. Eksempelvis kan den efter vedtægterne kompetente forsamling vedtage nye vedtægter i efteråret 1996, mens valg af bestyrelse først foretages efter den 1. januar 1997.

Hovedproceduren for omdannelsen gennemgåes i afsnit 4.3.1, mens mulighederne for at gå i gang allerede i efteråret 1996 beskrives i afsnit 4.3.2. I afsnit 4.3.3 optegnes endelig nogle forhold, som kommunalbestyrelsen særligt skal være opmærksom på, uanset hvorledes det enkelte selskab er omdannet.

Som bilag 2 til denne vejledning er medtaget en summarisk oversigt over fristerne for omdannelsesproceduren for såvel boligselskaber som forretningsførerselskaber og andelsselskaber.

4.3 Omdannelsesproceduren punkt for punkt

4.3.1 Hovedprocedure

I det følgende gennemgåes hovedproceduren for den organisatoriske omdannelse på grundlag af bestemmelserne herom i omdannelsesbekendtgørelsen. Proceduren iværksættes umiddelbart efter den 1. januar 1997, med frist for endelig omdannelse den 15. juni 1997 med tiltrædelse af den nye organisationsbestyrelse. I bilag 2 er opsummeret tidsfristerne for de enkelte led i proceduren.

I overgangsperioden frem til den endelige omdannelse gælder følgende, alt efter de konkrete forhold:

- Frem til nye vedtægters ikrafttræden (tidligst den 1. januar 1997 og senest den 1. marts 1997) finder de før 1. januar 1997 gældende vedtægter anvendelse.

- Frem til etableringen af et repræsentantskab (senest den 1. maj 1997) varetager den før 1. januar 1997 eksisterende øverste myndighed (generalforsamling eller repræsentantskab) de kompetencer, som henhører under øverste myndighed, herunder godkendelse af vedtægter, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 15.

- Frem til tiltrædelsen af den nye organisationsbestyrelse (senest den 15. juni 1997) varetager den før 1. januar 1997 eksisterende bestyrelse organisationens drift, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 23.

I det følgende gennemgåes omdannelsesproceduren punkt for punkt, idet der er tilstræbt en kronologisk gennemgang.

1. Udarbejdelse af nye vedtægter

Organisationens ledelse udarbejder udkast til nye vedtægter. Som grundlag for vedtægterne anvendes de af Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdede normalvedtægter for den pågældende organisationsform. Vedtægterne skal have ikrafttræden senest den 1. marts 1997, og skal opfylde bestemmelserne i lov om almene boliger m.v., jf. herunder omkring sammensætning af bestyrelse efter lovens § 14.

Frem til nye vedtægters ikrafttræden finder de før 1. januar 1997 gældende vedtægter anvendelse.

Senest den 1. februar 1997 forelægges vedtægtsudkastet den godkendende myndighed - som består af den før 1. januar 1997 eksisterende øverste myndighed, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 15 - til godkendelse, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 2.

Det er i omdannelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 3, fastlagt, at vedtægtsudkastet betragtes som godkendt, hvis den godkendende myndighed ikke inden 4 uger fra modtagelsen af vedtægtsudkastet har godkendt de nye vedtægter for boligorganisationen.

Efter godkendelsen - eller efter udløbet af de fastsatte 4 uger - fremsendes de nye vedtægter til den tilsynsførende kommunalbestyrelse efter § 12, stk. 5, i lov om almene boliger m.v., jf. også omdannelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal herefter påse, at vedtægterne opfylder lovens regler om almene boligorganisationer eller regler fastsat i medfør heraf.

Boligorganisationen fremsender endvidere kopi af de godkendte vedtægter til Bygge- og Boligstyrelsen og Landsbyggefonden (adresser i vejledningens bilag 4).

Bemærk, at det efter bekendtgørelses § 17 ikke er et krav, at der skal udarbejdes og godkendes nye vedtægter, hvis selskabets før 1. januar 1997 eksisterende vedtægter opfylder kravene hertil i lov om almene boliger m.v. og regler udstedt i medfør heraf.

2. Valg af repræsentanter fra datterorganisationer og administrerede boligorganisationer

Dette punkt er kun aktuelt for forretningsførerselskaber og andelsselskaber, der efter omdannelsen har et repræsentantskab som øverste myndighed.

Organisationsbestyrelsen i datterorganisationerne og de administrerede boligorganisationer skal vælge det i forretningsførerorganisationens/andelsselskabet vedtægter fastsatte antal repræsentanter til forretningsførerorganisationen/andelsselskabets repræsentantskab. Mindst en af repræsentanterne fra hvert enkelt selskab skal være en beboer, jf. § 11, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. samt omdannelsesbekendtgørelsens § 13.

Valget af repræsentant(er) foretages af boligorganisationens bestyrelse (fungerende) senest den 1. maj 1997.

3. Valg af organisationsbestyrelse

Boligorganisationens administration indkalder til et repræsentantskabsmøde eller en generalforsamling, der skal afholdes senest den 1. juni 1997, jf. omdannelsesbekendtgørelsens §§ 18 og 19.

De stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet er i henhold til omdannelsesbekendtgørelsens § 18 forretningsførerselskabets henholdsvis andelsselskabets før 1. januar 1997 siddende bestyrelse samt de efter pkt. 2 ovenfor valgte organisationsrepræsentanter.

Øvrige parter, som i henhold til de nye vedtægter skal have repræsentation i bestyrelsen, anmodes af forretningsførerorganisationens/andelsselskabets administration om at udpege deres repræsentanter inden afholdelse af det første organisationsbestyrelsesmøde, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 2.

I garantiorganisationer vælger garantforsamlingen (den før 1. januar 1997 eksisterende generalforsamling) det antal medlemmer til organisationsbestyrelsen, som er fastlagt i vedtægterne. Efter § 33, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. skal garantforsamlingen vælge mindst en repræsentant.

Den nye organisationsbestyrelse skal tiltræde umiddelbart efter valget, dog senest den 15. juni 1997, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1.

Det bemærkes, at det efter omdannelsesbekendtgørelsens § 21 ikke er et krav, at der skal foretages nyvalg til organisationsbestyrelsen, hvis bestyrelsen opfylder lovens krav den 1. januar 1997. Bemærk i den forbindelse, at dette i realiteten forudsætter, at den eksisterende bestyrelse er i overensstemmelse med såvel de gamle som de nye vedtægter, jf. at den er (skal være) udpeget i overensstemmelse med eventuelle regler om bestyrelsessammensætning i de gamle vedtægter, der dermed også skal have været i overensstemmelse med lov om almene boliger m.v., jf. eksempelvis at beboere i datterorganisationernes/de administrerede boligorganisationers bestyrelser skal udgøre mindst halvdelen.

4.3.2 Muligheder for iværksættelse af omdannelsen i efteråret 1996

Det er i omdannelsesbekendtgørelsen fastlagt, at der ikke skal udarbejdes nye vedtægter, hvis et selskabs eksisterende vedtægter den 1. januar 1997 opfylder kravene i lov om almene boliger m.v., samt der ikke skal foretages nyvalg til bestyrelse eller repræsentantskab, hvis disse organer den 1. januar 1997 opfylder kravene i lov om almene boliger m.v.

Dette indebærer som nævnt i afsnit 4.2, at forretningsførerselskaberne/andelsselskaberne har mulighed for at forberede sig på den retstilstand, der vil gælde pr. 1. januar 1997, allerede i efteråret 1996 .

Dette kan ske ved udarbejdelse af nye vedtægter, nyvalg til bestyrelsen samt i nogle tilfælde - nyvalg til repræsentantskab inden den 1. januar 1997. Disse tiltag skal i givet fald som udgangspunkt foretages efter de allerede gældende regler i boligbyggeriloven, dvs. ikke efter bestemmelserne i lov om almene boliger m.v. Særligt gælder det, at et nyvalg til bestyrelse og repræsentantskab skal ske efter de allerede gældende vedtægter, og et nyvalg forudsætter dermed, at der ikke i disse vedtægter er bestemmelser om eksempelvis bestyrelsessammensætningen, som er i modstrid med lov om almene boliger m.v., jf. eksempelvis hvis ikke mindst halvdelen er beboere i datterselskabernes og de administrerede selskabers bestyrelser.

1. Udarbejdelse af nye vedtægter

Boligselskabets ledelse udarbejder udkast til nye vedtægter i efteråret 1996. Som grundlag for vedtægterne anvendes de af Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdede normalvedtægter for den pågældende organisationsform. Vedtægterne skal have ikrafttræden den 1. januar 1997, og skal opfylde bestemmelserne i lov om almene boliger m.v., jf. herunder omkring sammensætning af bestyrelse efter lovens § 14.

Vedtægtsudkastet fremsendes til den før 1. januar 1997 eksisterende øverste myndighed for selskabet til godkendelse med ikrafttræden den 1. januar 1997.

(Bemærk i den forbindelse, at det er den samme myndighed, der skal godkende de nye vedtægter henholdsvis før og efter den 1. januar 1997. Dvs., at hvis vedtægterne er fremsendt før den 1. januar 1997, så vil 4-ugers fristen for godkendelse i omdannelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 3 (se også hovedproceduren ovenfor, afsnit 4.3.1), automatisk træde i kraft pr. 1. januar 1997 - vedtægterne vil dermed senest kunne betragtes som godkendte den 29. januar 1997).

Efter den 1. januar 1997 fremsendes de nye, godkendte vedtægter til den tilsynsførende kommunalbestyrelse efter § 12, stk. 5, i lov om almene boliger m.v., jf. også omdannelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 4 (eller § 17, idet det i dette tilfælde angives, at vedtægterne ikke skal ændres, da de opfylder bestemmelserne i lov om almene boliger m.v. med tilhørende forskrifter).

Kommunalbestyrelsen skal herefter påse, at vedtægterne opfylder reglerne i lov om almene boliger m.v. eller regler fastsat i medfør heraf.

Boligorganisationen fremsender endvidere kopi af de godkendte vedtægter til Bygge- og Boligstyrelsen og Landsbyggefonden (adresser i vejledningens bilag 4).

2. Eventuelt nyvalg til repræsentantskabet

Eventuelt nyvalg til repræsentantskabet, således at dette er i overensstemmelse med lov om almene boliger m.v., skal foretages i overensstemmelse med de før 1. januar 1997 gældende regler i boligbyggerilovens § 15 samt i overensstemmelse med de før 1. januar 1997 gældende vedtægter.

Heraf følger, at det er en forudsætning for et nyvalg, at der ikke i disse vedtægter er bestemmelser om repræsentantskabets sammensætning, som er i modstrid med lov om almene boliger m.v.

3. Valg af bestyrelse

Eventuelt valg af ny bestyrelse, således at denne er i overensstemmelse med lov om almene boliger m.v., skal foretages i overensstemmelse med de før 1. januar 1997 gældende vedtægter (det bemærkes i den forbindelse, at der ikke i boligbyggeriloven er fastsat regler for valg og sammensætning af bestyrelsen i forretningsførerselskaber). Bestyrelsen skal således vælges af den forsamling, der efter de nugældende vedtægter har kompetencen hertil.

For at den bestyrelse, som i givet fald vælges (henholdsvis udpeges) inden den 1. januar 1997, vil kunne fortsætte udover den 15. juni 1997, skal bestyrelsessammensætningen være i overensstemmelse med lov om almene boliger m.v.

For at bestyrelsen er i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v., vil det herudover være et krav, at mindst halvdelen er beboere i datterorganisationernes og de administrerede organisationers bestyrelser, samt at borgmestre mv. (lovens § 14) ikke er medlem.

4.3.3 Stillingtagen til kommunalbestyrelsens repræsentation i bestyrelsen

I henhold til omdannelsesbekendtgørelsens § 24, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen påse, at boligorganisationens øverste myndighed senest på det første ordinære repræsentantskabsmøde eller generalforsamling skal tage stilling til kommunalbestyrelsens repræsentation i organisationsbestyrelsen.

Dermed sikres det, at den »nye« boligorganisation aktivt tager stilling til dette spørgsmål. Denne stillingtagen vil blive foretaget senest den 31. december 1997, alt efter regnskabsåret i den konkrete boligorganisation, jf. at der skal afholdes repræsentantskabsmøde/generalforsamling senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

En hensigtsmæssig måde til gensidig orientering boligorganisation og kommune imellem vil være, at boligorganisationen fremsender kopi af dagsorden for det første ordinære repræsentantskabsmøde/generalforsamling til kommunalbestyrelsen, hvor kommunalbestyrelsens rolle er sat på som selvstændigt punkt.

5. Omdannelse af kommunale og amtskommunale ældreboliger

5.1 Definitioner m.v.

Proceduren for omdannelsen af kommunale og amtskommunale ældreboliger er fastlagt i omdannelsesbekendtgørelsens kapitel 3.

Samtlige kommunale og amtskommunale boliger, der har modtaget tilsagn om støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, omdannes i henhold til § 189, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. pr. 1. januar 1997 automatisk til kommunale almene ældreboliger eller amtskommunale almene ældreboliger.

Der sker ingen organisatoriske ændringer, idet kommunen/amtskommunen fortsat vil være øverste myndighed og bestyrelse. Tilsvarende sker der ingen ændringer i støtteforhold m.v.

5.2 Valg af afdelingsbestyrelse

Ved omdannelsen bliver de kommunale og amtskommunale almene boliger omfattet af en række af bestemmelserne om beboerdemokrati i lov om almene boliger m.v. Det gælder bl.a. § 34, stk. 1-3, 5 og 6, og §§ 35-40.

Det gælder således, at bestemmelserne i lov og bekendtgørelser om beboerindflydelse på afdelingsniveau, dvs. afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetencer, er ens for alle almene boliger, uanset om de ejes af en almen boligorganisation eller en kommune/amtskommune.

Dette indebærer, at der skal vælges en afdelingsbestyrelse i de enkelte bebyggelser. Kommunalbestyrelsen skal efter omdannelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 2, tage initiativ til afholdelse af det første afdelingsmøde, hvor dagsorden skal omfatte valg af en afdelingsbestyrelse. Afdelingsmødet skal afholdes senest den 1. april 1997.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 17. september 1996

Rud Werborg

/ Vibeke Køie

Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 815 af 12. september 1996Bekendtgørelse om omdannelse af almennyttige boligselskaber m.v. til almene boligorganisationer I medfør af §§ 32, 184 og 195 i lov nr. 374 af 22. maj 1996 om almene boliger m.v., fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Almennyttige boligselskaber

§ 1. Dette kapitel omfatter omdannelsen af almennyttige boligselskaber til almene boligorganisationer pr. 1. januar 1997 efter § 189, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. Kapitlet omfatter ikke almennyttige forretningsførerselskaber og andelsselskaber.

Stk. 2. Ved omdannelsen pr. 1. januar 1997 mærkes boliger, der den 31. december 1996 tilhørte et almennyttigt boligselskab, automatisk efter følgende retningslinjer:

 • 1) Ungdomsboliger mærkes som almene ungdomsboliger.
 • 2) Ældreboliger mærkes som almene ældreboliger.
 • 3) Boliger, der ved tilsagnet om offentlig støtte er forbeholdt (klausuleret for) ældre og personer med handicap, eller som med offentlig støtte efter bistandsloven er indrettet særligt til ældre og personer med handicap, mærkes som almene familieboliger. Disse boliger kan udlejes med fortrinsret for ældre og personer med handicap eller efter de samme regler, der gælder for almene ældreboliger, jf. bekendtgørelse om udlejning af almene boliger.
 • 4) Lette kollektivboliger etableret med støtte efter tidligere love om boligbyggeri mærkes som almene ældreboliger.
 • 5) Enkeltværelser opført med støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap mærkes som almene ældreboliger
 • 6) Enkeltværelser, der den 31. december 1996 modtog driftsstøtte efter § 99 i lov om almene boliger m.v., mærkes som almene ungdomsboliger.
 • 7) Enkeltværelser, der ikke mærkes som almene ungdomsboliger eller almene ældreboliger efter nr. 5-6, mærkes som almene familieboliger.
 • 8) Boliger, der ikke mærkes efter nr. 1-7, mærkes som almene familieboliger.

§ 2. Den myndighed, der indtil ikrafttrædelse af lov om almene boliger m.v. var øverste myndighed, har de beføjelser og varetager de opgaver, der efter lov om almene boliger m.v. henhører under den øverste myndighed, indtil boligorganisationens repræsentantskab er etableret i overensstemmelse med lov om almene boliger m.v. og denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Udarbejdelse og godkendelse af vedtægter sker efter reglerne i §§ 3-4, jf. dog § 9.

§ 3. Boligorganisationens ledelse udarbejder udkast til nye vedtægter for den almene boligorganisation med ikrafttræden senest den 1. marts 1997, jf. dog §§ 4 og 9. Vedtægterne må ikke fravige bestemmelserne i lov om almene boliger m.v. eller bestemmelser udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Vedtægtsudkastet godkendes i fællesskab af den ved ikrafttrædelsen af lov om almene boliger m.v. siddende bestyrelse og de ved lovens ikrafttrædelse siddende afdelingsbestyrelsers fællesmøde.

Stk. 3. Vedtægtsudkastet forelægges bestyrelsen og afdelingsbestyrelsernes fællesmøde til godkendelse senest den 1. februar 1997.

Stk. 4. Har bestyrelsen og afdelingsbestyrelsernes fællesmøde ikke godkendt nye vedtægter inden 4 uger efter modtagelse af vedtægtsudkastet, betragtes vedtægtsudkastet som godkendt.

Stk. 5. Et eksemplar af de efter stk. 3-4, godkendte vedtægter fremsendes af boligorganisationen til kommunalbestyrelsen efter § 12, stk. 5, i lov om almene boliger m.v.

§ 4. Hvis selskabets vedtægter den 1. januar 1997 opfylder bestemmelserne i lov om almene boliger m.v., og regler udstedt i medfør heraf, er det ikke et krav, at der udarbejdes nye vedtægter efter § 3. Et eksemplar af vedtægterne fremsendes af boligorganisationen til kommunalbestyrelsen efter § 12, stk. 5, i lov om almene boliger m.v., idet det angives, at vedtægterne i henhold til 1. pkt. ikke skal ændres.

§ 5. Efter modtagelsen af vedtægter efter §§ 3 eller 4 , fremsender kommunalbestyrelsen orientering om omdannelsen med angivelse af boligorganisationens navn til Bygge- og Boligstyrelsen, Hypotekbanken, Landsbyggefonden, realkreditinstitutterne og Byggeskadefonden. Orientering af Byggeskadefonden skal dog kun foretages, hvis afdelinger under organisationen er opført med tilsagn efter den 30. juni 1986.

§ 6. I boligselskaber, hvor den øverste myndighed efter omdannelsen bliver et repræsentantskab, vælger hver afdelingsbestyrelse det i vedtægterne fastsatte antal repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab, jf. dog § 7. Valget af repræsentanter foretages senest den 1. april 1997.

Stk. 2. Boligorganisationens administration indkalder efterfølgende til et repræsentantskabsmøde, dog senest den 1. maj 1997, hvor de stemmeberettigede er boligselskabets eksisterende bestyrelse samt de efter stk. 1, valgte afdelingsrepræsentanter, jf. dog § 8. Dagsorden for mødet skal omfatte valg af det i vedtægterne fastsatte antal medlemmer af organisationsbestyrelsen.

Stk. 3. I selvejende boligselskaber med kun en afdeling skal indkaldes så mange afdelingsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet efter stk. 2, at der blandt de til repræsentantskabsmødet indkaldte er et flertal af beboere.

§ 7. Hvis boligselskabets øverste myndighed den 1. januar 1997 opfylder bestemmelserne i lov om almene boliger eller regler udstedt i medfør heraf, er det ikke et krav, at der foretages nyvalg til den øverste myndighed efter bestemmelserne i § 6. I disse tilfælde fortsætter repræsentantskab eller generalforsamling uændret efter den 1. januar 1997.

§ 8. Hvis boligselskabets bestyrelse den 1. januar 1997 opfylder bestemmelserne i lov om almene boliger m.v. eller regler udstedt i medfør heraf, er det ikke et krav, at der foretages valg af ny bestyrelse efter bestemmelserne i §§ 6 og 9. I disse tilfælde fortsætter bestyrelsen uændret efter den 1. januar 1997.

§ 9. I andelsboligforeninger kan godkendelse af vedtægter og valg af det i vedtægterne fastsatte antal medlemmer af organisationsbestyrelsen ske på første ordinære repræsentantskabsmøde eller generalforsamling i 1997.

§ 10. Den efter § 6 valgte organisationsbestyrelse tiltræder umiddelbart efter valget, dog senest den 15. maj 1997.

Stk. 2. Parter, der i henhold til de efter § 3, stk. 3-4, godkendte vedtægter skal have repræsentation i organisationsbestyrelsen, herunder den hidtidige generalforsamling i garantiselskaber, anmodes af organisationens ledelse om at udpege repræsentanter inden afholdelse af det første bestyrelsesmøde.

§ 11. Frem til organisationsbestyrelsens tiltrædelse efter § 10, stk. 1, varetages boligorganisationens drift af boligselskabets eksisterende bestyrelse.

§ 12. Senest på det første ordinære repræsentantskabsmøde eller generalforsamling efter den 1. januar 1997 tager øverste myndighed stilling til kommunalbestyrelsens repræsentation i organisationsbestyrelsen, jf. § 13 i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at det i stk. 1 nævnte spørgsmål behandles på mødet.

§ 13. I almene boligorganisationer, der er datterorganisationer eller administrerede boligorganisationer under en forretningsførerorganisation eller et andelsselskab, og hvor den øverste myndighed i henhold til de efter § 16, stk. 2-3, godkendte vedtægter er et repræsentantskab, vælger bestyrelsen senest den 1. maj 1997 det i forretningsførerorganisationens eller andelsselskabets vedtægter, jf. § 16, fastsatte antal repræsentanter til forretningsførerorganisationens eller det almene andelsselskabs repræsentantskab, jf. dog § 20. Mindst en af den enkelte organisations repræsentanter skal i henhold til § 11, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. være beboer i den pågældende datterorganisation eller administrerede organisation.

Kapitel 2

Almennyttige forretningsførerselskaber og andelsselskaber

§ 14. Dette kapitel omfatter omdannelsen af almennyttige forretningsførerselskaber til almene forretningsførerorganisationer og omdannelse af almennyttige andelsselskaber til almene andelsselskaber pr. 1. januar 1997 efter § 189, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.

§ 15. Den myndighed, der indtil ikrafttrædelse af lov om almene boliger m.v. var øverste myndighed, har de beføjelser og varetager de opgaver, herunder godkendelse af vedtægter, der efter lov om almene boliger m.v. henhører under den øverste myndighed, indtil forretningsførerorganisationens eller andelsselskabets repræsentantskab er etableret i overensstemmelse med lov om almene boliger m.v.

§ 16. Organisationens ledelse udarbejder udkast til nye vedtægter for den almene forretningsførerorganisation eller andelsselskab med ikrafttræden senest den 1. marts 1997, jf. dog § 17. Vedtægterne må ikke fravige bestemmelserne i lov om almene boliger m.v. eller bestemmelser udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Vedtægtsudkastet forelægges den i § 15 nævnte øverste myndighed til godkendelse senest den 1. februar 1997.

Stk. 3. Har den i § 15 nævnte øverste myndighed ikke godkendt nye vedtægter inden 4 uger efter modtagelse af vedtægtsudkastet, betragtes vedtægtsudkastet som godkendt.

Stk. 4. Et eksemplar af de efter stk. 2-3, godkendte vedtægter fremsendes af boligorganisationen til kommunalbestyrelsen efter § 12, stk. 5, i lov om almene boliger m.v.

§ 17. Hvis selskabets vedtægter den 1. januar 1997 opfylder bestemmelserne i lov om almene boliger m.v., og regler udstedt i medfør heraf, er det ikke et krav, at der udarbejdes nye vedtægter efter § 16. Et eksemplar af vedtægterne fremsendes af organisationen til kommunalbestyrelsen efter § 12, stk. 5, i lov om almene boliger m.v., idet det angives, at vedtægterne i henhold til 1. pkt. ikke skal ændres.

§ 18. I andelsselskaber og forretningsførerselskaber, hvor den øverste myndighed efter omdannelsen bliver et repræsentantskab, indkalder boligorganisationens administration til et repræsentantskabsmøde senest den 1. juni 1997, hvor de stemmeberettigede er forretningsførerselskabets eller andelsselskabets eksisterende bestyrelse samt de efter § 13 valgte repræsentanter for datterorganisationer og administrerede selskaber, jf. dog § 21. Dagsorden for mødet skal omfatte valg af det i vedtægterne fastsatte antal medlemmer af forretningsførerorganisationens eller det almene andelsselskabs bestyrelse.

§ 19. I andelsselskaber og forretningsførerselskaber, hvor den øverste myndighed efter omdannelsen bliver en generalforsamling, indkalder boligorganisationens administration til en generalforsamling senest den 1. juni 1997, jf. dog § 21. Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte valg af det i vedtægterne fastsatte antal medlemmer af organisationsbestyrelsen.

§ 20. Hvis forretningsførerselskabets eller andelsselskabets øverste myndighed den 1. januar 1997 opfylder bestemmelserne i lov om almene boliger eller regler udstedt i medfør heraf, er det ikke et krav, at der foretages nyvalg til den øverste myndighed efter bestemmelserne i § 18. I disse tilfælde fortsætter repræsentantskab eller generalforsamling uændret efter den 1. januar 1997.

§ 21. Hvis forretningsførerselskabets eller andelsselskabets bestyrelse den 1. januar 1997 opfylder bestemmelserne i lov om almene boliger eller regler udstedt i medfør heraf, er det ikke et krav, at der foretages valg af ny bestyrelse efter bestemmelserne i §§ 18-19. I disse tilfælde fortsætter bestyrelsen uændret efter den 1. januar 1997.

§ 22. Den efter §§ 18-19 valgte organisationsbestyrelse tiltræder umiddelbart efter valget, dog senest den 15. juni 1997.

Stk. 2. Parter, der i henhold til de efter § 16, stk. 2-3, godkendte vedtægter, skal have repræsentation i organisationsbestyrelsen, herunder den hidtidige generalforsamling i garantiselskaber, anmodes af andelsselskabets eller forretningsførerorganisationens ledelse om at udpege repræsentanter inden afholdelse af det første bestyrelsesmøde.

§ 23. Frem til organisationsbestyrelsens tiltrædelse efter § 22, stk. 1, varetages boligorganisationens drift af forretningsførerselskabets eller andelsselskabets eksisterende bestyrelse.

§ 24. Senest på det første ordinære repræsentantskabsmøde eller generalforsamling efter den 1. januar 1997 tager øverste myndighed stilling til kommunalbestyrelsens repræsentation i organisationsbestyrelsen, jf. § 13 i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at det i stk. 1 nævnte spørgsmål behandles på mødet.

Kapitel 3

Kommunale og amtskommunale ældreboliger

§ 25. Kommunale og amtskommunale ældreboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, omdannes pr. 1. januar 1997 til kommunale og amtskommunale almene ældreboliger efter § 189, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet tager initiativ til afholdelse af det første afdelingsmøde, der skal afholdes senest den 1. april 1997. Dagsorden for afdelingsmødet skal omfatte valg af afdelingsbestyrelse.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 12. september 1996

Rud Werborg

/ Vibeke Køie

 

 BILAG 2 

 Oversigt over tidsfrister for den almennyttige omdannelsesproces 

 Almene boligorganisationer     Almene forretningsførerorgani- 

                   sationer (og andelsselskaber) 

 1. februar 1997 Fremsendelse af   1. februar 1997 Fremsendelse af 

         vedtægtsudkast.           vedtægtsudkast 

                           til den før 

                           1. januar 1997 

                           eksisterende 

                           øverste myndighed 

 1. marts 1997  Den før 1. januar  1. marts 1997  Den før 1. 

         1997 siddende            januar 1997 eksi- 

         bestyrelse og de          sterende øverste 

         før 1. januar 1997         myndighed god- 

         siddende afdelings-         kender nye ved- 

         bestyrelsers            tægter til 

         fællesmøde             ikrafttrædelse 

         godkender ved-           senest 1. marts 

         tægterne til            1997 

         ikrafttrædelse 

         senest 1. marts 

         1997 

 1. april 1997  Afdelingsbe-    1. maj 1997   Valg af datter- 

         styrelsen/             organisationens 

         afdelingsmødet           eller den admini- 

         vælger medlemmer          strerende orga- 

         til repræsentant-          nisations repræ- 

         skabet               sentanter til 

                           repræsentantska- 

                           bet 

 1. april 1997  Et repræsentantskab 1. maj 1997   Et repræsentant- 

         bestående af den          skab bestående 

         før 1. januar 1997         af den før 1. 

         siddende bestyrelse         januar 1997 sid- 

         + de nyvalgte            dende bestyrelse 

         afdelingsrepræsen-         + de nyvalgte 

         tanter er etableret         organisations- 

                           repræsentanter 

                           er etableret 

 1. maj 1997   Afholdelse af    1. juni 1997  Afholdelse af 

         repræsentantskabs-         repræsentant- 

         møde med valg af          skabsmøde med 

         medlemmer til            valg af medlem- 

         organisations-           mer til organi- 

         bestyrelsen -            sationsbesty- 

         (dette møde             relsen - (dette 

         afholdes kun hvis          møde afholdes 

         bestyrelsen ikke          kun hvis be- 

         er i overensstem-          styrelsen ikke 

         melse med de nye          er i overens- 

         regler).              stemmelse med 

         Det nye repræsen-          de nye regler). 

         tantskab er herefter 

         endeligt etableret. 

 1. maj 1997   Valg af besty-   15. juni 1997  Øvrige parter 

         relsesrepræsen-           anmodes om at 

         tanter til             udpege bestyrel- 

         repræsentantskab i         sesmedlemmer 

         forretningsfører-  15. juni 1997  Organisations- 

         organisationer           bestyrelsen til- 

         eller andels-            træder 

         selskaber 

 15. maj 1997  Øvrige parter    Bemærk: Alle de anførte datoer 

         anmodes om at    er senest-datoer 

         udpege besty- 

         relsesmedlemmer 

 15. maj 1997  Organisations- 

         bestyrelsen 

         tiltræder 

 BILAG 3 

 Orientering om omdannelse af almennyttige boligselskaber til almene 

  boligorganisationer i henhold til § 5 i Bygge- og Boligstyrelsens 

  bekendtgørelse om omdannelse af almennyttige boligselskaber m.v. 

  til almene boligorganisationer 

 Oplysninger pr. 31. december 1996: 

 Boligselskabets navn ----------------------------------------------- 

 Postadresse      ----------------------------------------------- 

 Selskabsnummer    --------------- 

 Hjemstedskommune   ----------------------------------------------- 

 Oplysninger pr. 1. marts 1997: 

 (udfyldes kun ved ændringer) 

 Boligorganisationens navn ------------------------------------------- 

 Hjemstedskommune     ------------------------------------------- 

        ----------------------- , den ----------------- 

       ------------------------------------------------- 

                 underskrift 

 BILAG 4 

 Oversigt over relevante parter i omdannelsesproceduren: 

 Bygge- og Boligstyrelsen         Landsbyggefonden 

 Stormgade 10               Studiestræde 50 

 1470 København K             1554 København K 

 Tlf: 33 92 61 00             Tlf: 33 11 11 22 

 Fax: 33 92 61 64             Fax: 33 11 82 01 

 Hypotekbanken              Byggeskadefonden 

 Boligkontoret              Studiestræde 50 

 Landgreven 4               1554 København K 

 1301 København K             Tlf: 33 11 11 22 

 Tlf: 33 92 80 00             Fax: 33 11 82 01 

 Fax: 33 93 77 24 

 Realkreditinstitutter: 

 Realkredit Danmark            Realkredit Danmark 

 Jarmers Plads 2             Åboulevarden 69 

 1590 København V             8100 Århus C 

 Tlf: 33 12 53 00             Tlf: 86 12 53 00 

 Fax: 36 88 22 27             Fax: 89 36 12 06 

 Realkredit Danmark            Realkredit Danmark 

 Mølleplads, Mølleå 1           Albani Torv 2-3 

 9000 Aalborg               5100 Odense 

 Tlf: 98 12 53 00             Tlf: 66 12 53 00 

 Fax: 99 33 17 66             Fax: 65 43 10 14 

 Realkredit Danmark 

 Kongensgade 75 C 

 6701 Esbjerg 

 Tlf: 66 12 53 00 

 Fax: 65 43 11 89 

 BRFkredit                Landsbankernes Reallånefond 

 Klampenborgvej              Nyropsgade 21 

 2800 Lyngby               1780 København V 

 Tlf: 45 93 45 93             Tlf: 33 12 75 00 

 Fax: 45 88 99 64             Fax: 33 12 75 02 

 Nykredit                 Nykredit 

 Otto Mønsteds Plads 11          Åstrupvej 13 

 1780 København V             6100 Haderslev 

 Tlf: 33 77 20 00             Tlf: 74 52 70 00 

 Fax: 33 77 21 43             Fax: 74 53 09 11 

 Nykredit                 Nykredit 

 Mageløs 2                Hemingvej 3 

 5100 Odense C              6950 Ringkøbing 

 Tlf: 66 11 77 77             Tlf: 97 32 01 11 

 Fax: 66 11 41 29             Fax: 97 32 24 28 

 Nykredit                 Nykredit 

 Sct. Mathiasgade 1-3           Boulevarden 43 

 8800 Viborg               9100 Aalborg 

 Tlf: 87 25 65 00             Tlf: 96 30 40 00 

 Fax: 87 25 65 65             Fax: 96 30 40 31 

 Nykredit 

 Domkirkepladsen 

 8100 Århus C 

 Tlf: 86 76 01 00 

 Fax: 86 18 22 87 

Officielle noter

Ingen