Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om signaler under isbrydning


I medfør af § 5, stk. 1, i lov om skibsfartens betryggelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 309 af 3. august 1965, fastsættes herved følgende:

§ 1. Når skibe under isforhold assisteres af isbryder, skal de nedenfor anførte særlige signaler anvendes. Signalerne har, når de udveksles mellem isbrydere og assisterede skibe, kun den i tabellen angivne betydning og må kun afgives som lyd- eller lyssignaler.

Alle andre meddelelser skal udveksles ved radio.

En prik (.) betyder en kort tone (blink).

En streg (-) betyder en lang tone (blink).

WM (.----) Isbryderassistancen påbegyndes. Brug de særlige isbrydningssignaler og hold uafbrudt vagt efter lyd- og lyssignaler samt radiotelefonisignaler.

WO (.-----) Isbryderassistancen er afsluttet. Fortsæt til bestemmelsesstedet.

 

              Signalet betyder afgivet fra 

 Nr.  Signal     Isbryder        Assisteret skib 

 1   .-    Gå frem           Går frem 

          (fortsæt i isrenden)    (fortsætter i isrenden) 

 2  .--.    Mindsk maskinkraften    Mindsker maskinkraften 

 3   -.     Stop maskinen        Stopper maskinen 

 4  ....    Bak maskinen        Bak maskinen*) 

 5  ..-..    Stop skibet (gives kun   Stopper skibet 

          til modgående eller 

          forangående skib i 

          isrende) 

 6  -.--    Gør klar til at modtage   Jeg gør klar til at 

          (eller lade gå) slæberen  modtage (eller lade gå) 

                        slæberen 

 7  .....    Opmærksomhedssignal     Opmærksomhedssignal 

 • *) Dette signal må af assisterende skibe kun afgives som gentagelse af signaler afgivet af isbryderen.

I øvrigt gælder de i de internationale søvejsregler givne forskrifter med hensyn til lydsignaler under tåge, lydsignaler for skibe i sigte af hinanden og signaler for skibe i nød.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 1965. Samtidig er anordning af 19. januar 1963 om lydsignaler under isbrydning bortfaldet.

Handelsministeriet, den 17. november 1965.

Lars P. Jensen.

/ Frits Lage.

Officielle noter

Ingen