Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om isbrydningstjenesten


I henhold til lov nr. 109 af 8. april 1957 om Statens Istjeneste fastsættes herved følgende:

     § 1. Det er isbrydningstjenestens formål under isforhold bedst muligt at bistå skibsfarten i danske farvande inden for Skagen, derunder i første række at bistå sejladsen til og fra de for landets forsyninger og eksport vigtigste havne ig i øvrigt at assistere indkommende skibe så langt frem imod deres bestemmelseshavn, at denne havns isbrydningsmateriel kan overtage den videre assistance. Er isvandelighederne så store, at likalt isbrydningsmateriel ikke er i stand til at overvinde disse, skal isbrydningstjenesten, såvidt det er foreneligt med dens øvrige arbejde, bedst muligt søge at bistå med at opretholde sejladsmulighederne til og fra havn.

For at opnå den efter omstændighederne største mulige nyttevirkning af det anvendte isbrydningsmateriel vil der i almindelighed være forbeholdt statsisbrydernes førere den til fyldestgørelse af dette formål fornødne handlefrihed under iagttagelse af de forpligtelser, der påhviler dem i henhold til lov om forholdsregler til skibsfartens betryggelse.

     § 2. Anmodning om isbryderassistance skal, når en statsisbryder eller andet af istjenesten til isbrydning benyttet skib befinder sig i det farvand, hvor hjælp ønskes, normalt rettes til isbryderens fører og i øvrigt til Statens Istjeneste, Christianshavns Torv nr. 2, København K, telefon Asta 1045, telegramadresse: Iskontor, København.

Havne, der anmoder om idbryderhjælp, må gennem havnefogeden oplyse, hvilke skibe der ventes til eller er bestemt til afgang fra havnen, det forventede tidspunkt for disse skibes ankomst henholdsvis afgang samt skibenes ladninger med angivelse af art og mængde. For at lette ledelsens dispositioner må alle anmodninger om isbryderhjælp indsendes så tidligt, som forholdene tillader.

Hjælp fra statsisbryderne ydes vederlagsfrit til havne, for hvilke der i medfør af lov nr. 109 af 8. april 1957 udredes isafgift, samt ordentligvis tillige til skibe, jfr. dog § 6.

Isbryderhjælp til havne med vanddybde under 5 m, med hvilke der ikke foreligger overenskomst om assistance, vil kun kunne forventes ydet, for så vidt og i det omfang dertil egnet isbrydningsmateriel kan stilles til rådighed, og kun under den forudsætning, at den pågældende havn på forhånd erklærer sig rede til at refundere de dermed forbundne udgifter efter opgørelse fra Statens Istjeneste.

     § 3. For skibe, som på rejse til dansk havn inden for Skagen kan få brug for isbryderhjælp, skal der i god tid før ankomsten til dansk islagt farvand ske anmeldelse til Statens Istjeneste.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om skibets navn, nationalitet, størrelse, maskinkraft, byggeår, ladningsmængde og bestemmelsessted samt tidspunktet for forventet ankomst til dansk islagt farvand. På begæring skal gives de yderligere oplysninger vedrørende skibet og dets ladning, som Istjenesten har brug for.

Indstiller eller afbryder et anmeldt skib sin rejse, skal meddelelse herom snarest gives til Statens Istjeneste.

     Stk. 2. Statens Istjeneste bestemmer under hensyn til herskende og forventede isforhold, hvornår anmeldelsespligt for skibe bestemt til havn i et bestemt område indtræder, og hvornår sådan pligt ophører.

     Stk. 3. Under hensyn til herskende og forventede isforhold samt skibets egnethed til sejlads i is afgør Istjenesten, om et anmeldt skib kan påregne assistance fra isbrydere. Der skal herved tages hensyn til, om skibet har højeste klasse hos et anerkendt klassifikationsselskab eller ved en iværksat sødygtighedsbesigtigelse har vist sig at være i besiddelse af tilsvarende konstruktiv styrke, til skibets størrelse og maskinkraft, skrogets modstandsdygtighed, om skibet er udrustet med radioanlæg samt ladningens mængde og stuvning.

     Stk. 4. Skibe, som efter Istjenestens afgørelse kan påregne assistance fra isbrydere, får nødvendige anvisninger for rejsen. Sådanne anvisninger kan indebære, at assistance kun kan ydes til en anden havn end den i anmeldelsen angivne bestemmelseshavn.

Skibe, som ikke er anet for berettiget til isbryderassistance, skal anmodes om at afstå fra at fortsætte den i anmeldelsen angivne rejse.

     Stk. 5. Skibe skal under anmeldt rejse nøje følge de af Istjenesten givne anvisninger. Senest ved ankomsten til ansk islagt farvand skal skibet pr. radio direkte eller gennem nærmeste kystradiostation melde sig til isbrydere, som assisterer trafikken på bestemmelsesstedet. Efter at kontakt med isbrydere er etableret, skal uafbrudt radioaflytning finde sted, hvis ikke andet er aftalt med isbryderne.

     Stk. 6. Førere af anmeldte skibe har pligt til at iagttage de af isbrydere givne anvisninger om samlingsplads, afgangstid og sejlrute samt om rækkefølge i konvoj.

Skibe, der assisteres af statsisbrydere, skal iagttage følgende:

a. Alle anvisninger, som gives fra isbryderen, skal følges.

b. Der skal udvises nøje agtpågivenhed over for signaler fra såvel isbrydere som andre assisterede skibe.

c. Fremdrivningsmaskineriet skal være klar il øjeblikkelig manøvrering.

d. Isbryderen afgør, hvornår bugsering skal finde sted.

e. Et assisteret skib skal altid være klar til at fastgøre eller lade gå slæberen.

f. Skibe, der bugseres af isbryder, må kun benytte fremdrivningsmaskineriet efter isbryderens anvisninger.

g. Bliver skibe læk eller lider andet haveri, skal der straks gives isbryderen underretning herom.

h. Hvis skibet går fast i isen, skal det slukke eventuelle projektører.

     Stk. 7. Når skibe under isforhold assisteres af isbryder, skal de herfor fastsatte særlige signaler anvendes.

Isbrydere, som er udstyret med både bas- og diskantsirene afgiver de særlige isbrydningssignaler på følgende måde:

Med bassirene til alle skibe, der assisteres.

Med diskantsirene til det skib, der er nærmest isbryderen.

Signaler, der af isbryderen afgives med bassirene, skal gentages af alle assisterede skibe, så vidt muligt i den rækkefølge skibene følger efter isbryderen.

Signaler, der afgives med bassirene, kan fra isbryderen endvidere tilkendegives ved et synligt signal bestående af et hvidt lys synligt hele horisonten rundt i en afstand af mindst 5 sm og således indrettet, at det virker samtidigt med og i tilknytning til bassirenen og forbliver tændt og synligt i samme periode som lyssignalet.

Et skib, der ønsker isbryderassistance, kan tilkendegive dette ved om natten at sætte 2 røde lys, det ene lodret over det andet, og om dagen 2 sorte kugler, den ene lodret over den anden.

I øvrigt gælder de i de internationale søvejsregler givne forskrifter med hensyn til lydsignaler under tåge, lydsignaler for skibe i sigte af hinanden og signaler for skibe i nød.

     Stk. 8. Skibe, som ikke følger de i nærværende paragraf indeholdte bestemmelser eller deraf foranledigede anvisninger fra Statens Istjeneste eller fra førere af isbrydere, kan ikke påregne isbryderassistance. Det samme gælder skibe, som trods Istjenestens anmodning om at afstå derfra forsøger at fortsætte en anmeldt rejse.

     § 4. Når særlige grunde ikke giver anledning til en anden fremgangsmåde, skal skibe, der behøver hjælp, uanset nationalitet assisteres i følgende orden:

  • a) skibe der er i nød, eller som behøver hjælp på grund af fare for ombordværendes liv,
  • b) skibe bestemt til eller kommende fra et af de nordiske lande, således at fortrinsret skal gives passagerskibe og skibe, som medfører ladninger af særlig betydning,
  • c) andre skibe.

     § 5. Statsisbrydere, som er under kommando, vil i den mærke tid af døgnet som særligt kendetegn på mastetoppen føre et blåt lys, der lyser horisonten rundt.

Ved »statsisbryder« i nærværende bekendtgørelse forstås såvel de Statens Istjeneste underlagte isbrydere som andre af Istjenesten til isbrydning benyttede skibe.

     § 6. Når den hjælp, en statsisbryder yder et skib, finder sted under sådanne forhold, at hjælpen må anses som bjærgning, gælder herom de almindelige regler i 9. kapitel i søloven af 7. maj 1937 dog at bjærgelønnen tilfalder statskassen.

     § 7. Når forholdene kræver det, udsendes til støtte for skibsfarten ismeldinger samt radiofoniske og radiotelegrafiske meldinger om is- og besejlingsforhold i de danske og tilstødende farvande. Nærmere oplysning herom bekendtgøres i Efterretninger for Søfarende.

     § 8. Hvert år i december måned udgives af Statens Istjeneste til brug for skibsfarten og andre interesserede en meddelelse indeholdende bl.a. oplysninger om isbrydningstjenesten samt et uddrag af nærværende bekendtgørelse tillige med en fortegnelse over de myndigheder, såsom havnefogeder og isobservatører, med hvilke Istjenesten samarbejder, og en instruktion vedrørende forholdsregler, der vil være at iagttage, når der under isforhold anvendes luftfartøjer til støtte for isbrydningstjenesten. I meddelelsen optages tillige oplysninger om de vilkår, der i overensstemmelse med den under 20. december 1961 mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige indgåede overenskomst om samarbejde med hensyn til isbrydning er gældende for isbryderassistance i de nordiske farvande.

I forbindelse med meddelelsen udgiver Istjenesten særskilt med henholdsvis dansk og engelsk tekst en signaltabel med de for signalering under isbrydning benyttede signaler samt de øvrige under assistance fra isbrydere gældende særregler.

     § 9. Ved denne bekendtgørelse ophæves bekendtgørelse nr. 7 af 11. januar 1963 om isbrydertjenesten.

Handelsministeriet, den 17. december 1965.

Lars P. Jensen.

    / Frits Lage.

Officielle noter

Ingen