Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kliniske diætisters supplerende praktiske uddannelse


I medfør af § 2, stk. 2 i lov nr. 307 af 24. april 1996 om kliniske diætister fastsættes:

§ 1. For at opnå autorisation som klinisk diætist skal den, der har bestået en godkendt uddannelse som klinisk diætist, gennemgå en supplerende praktisk uddannelse af 12 måneders varighed ved ansættelse på en relevant sygehusafdeling, i lægepraksis eller hos en privat praktiserende klinisk diætist, der har praktiseret i mindst 3 år (diætistassistenttjeneste).

Stk. 2. Den supplerende praktiske uddannelse skal finde sted under løbende supervision af en autoriseret klinisk diætist eller en læge med særlige kundskaber på det ernæringsfysologiske område.

Stk. 3. Stk. 2 medfører ingen begrænsninger i den lægelige ordinationsret.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at en del af den supplerende praktiske uddannelse gennemføres ved anden ansættelse i sundhedsvæsenet.

§ 2. Den supplerende praktiske uddannelse har til formål at træne og videreudvikle diætistassistentens kliniske erfaring med henblik på en selvstændig, rutineret og forsvarlig varetagelse af diagnostik, forebyggelse og behandling inden for det diætetiske virksomhedsområde. Endvidere skal uddannelsen give diætistassistenten en bred indføring i patientbehandling.

Stk. 2. Uddannelsen varetages på baggrund af et særligt uddannelsesprogram, hvor diætistassistenten gradvis varetager mere og mere selvstændige funktioner.

§ 3. Det påhviler diætistassistenten personligt at fremskaffe den nødvendige dokumentation for gennemført praktisk uddannelse.

Stk. 2. Ansættelse af mindre end 3 måneders varighed kan normalt ikke medregnes som en del af den supplerende praktiske uddannelse.

§ 4. Sundhedsstyrelsen varetager spørgsmål vedrørende administrationen af opgaver efter denne bekendtgørelse.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. oktober 1996.

Sundhedsministeriet, den 24. september 1996

Yvonne Herløv Andersen

/ Steen Loiborg