Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fiskeri i Lønnerup Fjord


I medfør af § 25, stk. 3, 2. og 3. pkt., § 25, stk. 4, § 27 samt § 42, stk. 2 i lov om saltvandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 29. september 1993 som ændret ved lov nr. 1082 af 22. december 1993, fastsættes følgende:

§ 1. I Lønnerup Fjord, indenfor Hovsørdæmningen, er alt fiskeri forbudt, bortset fra fiskeri med stang og snøre.

§ 2. I Lønnerup Fjord fastsættes på indersiden af Hovsørdæmningen et fredningsbælte på 500 m, regnet fra slusen, hvor fiskeri er forbudt.

Stk. 2. Den i saltvandsfiskerilovens § 25, stk. 1, 2. pkt., nævnte gennemgangsstrækning fastsættes ikke for fredningsbæltet i stk. 1.

§ 3. På ydersiden af Hovsørdæmningen fastsættes et fredningsbælte på 500 meter, regnet fra slusen, hvor fiskeri er forbudt.

Stk. 2. I lige retning ud for dæmningen nævnt i stk. 1, skal der altid være uhindret gennemgang til fredningsbæltet på en strækning, der har en bredde af 500 meter og en længde af 100 meter.

§ 4. Ved udløbet af følgende vandløb, fastsættes et fredningsbælte på 300 meter indenfor hvilket alt fiskeri er forbudt:

  • 1) Skiveren, og
  • 2) Storå.

Stk. 2. Den i saltvandsfiskerilovens § 25, stk. 1, 2. pkt., nævnte gennemgangsstrækning fastsættes ikke for fredningsbælterne i stk. 1.

§ 5. Uanset § 1, § 2, stk. 1, og § 4, stk. 1, er det indtil den 31. december 1996 i månederne august, september, oktober og november tilladt ved erhvervsfiskeri med allerede anmeldte bundgarnsrettigheder at anbringe ovenvandsruser, der er bestemt til fangst af blankål, og hvis munding og fangarme vender mod strømmen.

§ 6. Der er ikke yderligere fredningsbælter indenfor Hovsørdæmningen i Lønnerup Fjord.

§ 7. Som bilag til bekendtgørelsen er trykt en kortskitse, der viser fredningsbælterne nævnt i §§ 2-4.

§ 8. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, § 3 samt § 4, stk. 1, straffes med bøde.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. oktober 1996.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 546 af 29. juni 1995 om fiskeri i Lønnerup Fjord.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet, den 25. september 1996

Henrik Dam Kristensen

/ Michael Nakskov

Bilag

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ikrafttrædelse: 2. oktober 1996

Ophæver bkg nr 546 af 29. juni 1995