Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Herved bekendtgøres lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 9. november 1995 med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 1101 af 20. december 1995 og §§ 6 og 7 i lov nr. 1102 af 20. december 1995.


Afgiftspligtigt vareområde og afgiftens størrelse

§ 1. Der svares en kuldioxidafgift til statskassen af varer, der er afgiftspligtige efter

 • 1) lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,
 • 2)1) lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., bortset fra varer omfattet af lovens § 1, nr. 4,
 • 3) lov om afgift af elektricitet,
 • 4) lov om afgift af naturgas og bygas.

§ 2. Afgiften udgør for

 

 1) gas- og dieselolie ............... 27 øre pr. l 

 2) fuelolie ......................... 32 øre pr. kg 

 3) fyringstjære ..................... 28 øre pr. kg 

 4) petroleum ........................ 27 øre pr. l 

 5) stenkul (inkl. stenkulsbriketter), 

  koks, cinders og koksgrus ........ 242 kr. pr. t 

 6) jordoliekoks ..................... 323 kr. pr. t 

 7) brunkulsbriketter og brunkul ..... 178 kr. pr. t 

 8) elektricitet ..................... 10 øre pr. kWh 

 9) autogas (LPG) .................... 16 øre pr. l 

 10) anden flaskegas (LPG) ........... 30 øre pr. kg 

 11) gas (bortset fra LPG), der 

   fremkommer ved raffinering 

   af mineralsk olie 

   (raffinaderigas) ................ 29 øre pr. kg 

 12) naturgas og bygas med en nedre 

   brændværdi på 39,6 megajoule 

   (MJ) pr. normal (m3) ((Nm3)) .... 22 øre pr. (Nm3) 

 13) (* 1) andre varer henhørende 

   under position 2713, 2714 eller 

   2715 i EU's kombinerede 

   nomenklatur 

   a) med et vandindhold på mindst 

    27 pct. ...................... 224 kr. pr. t, 

   b) med et vandindhold på mindre 

    end 27 pct. .................. 311 kr. pr. t 

Stk. 2. Afgiftssatsen ved 15 grader C for varer nævnt under stk. 1,

nr. 1 og 4, udgør 26,8 øre pr. 1. For gas nævnt under stk. 1, nr. 12,

foretages der en forholdsmæssig regulering af afgiften ved en lavere

eller højere brændværdi end 39,6 MJ pr. (Nm3).

Stk. 3. Af en blanding af de i stk. 1 nævnte produkter eller disse produkter og andre varer svares der afgift af hele blandingen efter satsen på det produkt, der har den højeste afgiftssats efter denne lov, såfremt blandingen er anvendelig til fyringsformål eller som drivmiddel i motorkøretøjer.

Registrerede virksomheder

§ 3. Følgende virksomheder skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder:

 • 1) Virksomheder, der registreres efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Bestemmelserne i §§ 3-5 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. finder tilsvarende anvendelse.
 • 2) Virksomheder, der registreres efter lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. Bestemmelserne i §§ 2 og 3 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. finder tilsvarende anvendelse.
 • 3) Virksomheder, der registreres efter lov om afgift af elektricitet. Bestemmelserne i §§ 3 og 4 i lov om afgift af elektricitet finder tilsvarende anvendelse.
 • 4) Virksomheder, der registreres efter lov om afgift af naturgas og bygas. Bestemmelserne i §§ 3 og 4 i lov om afgift af naturgas og bygas finder tilsvarende anvendelse.

Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 4. Afgiftsperioden er måneden.

§ 5. Den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode opgøres

 • 1) for varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, efter bestemmelserne i § 7 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,
 • 2)1) for varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 5-7 og 13, efter bestemmelserne i § 5 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,
 • 3) for varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8, efter bestemmelserne i § 8, stk. 2, i lov om afgift af elektricitet, og
 • 4) for varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 12, efter bestemmelserne i § 6 i lov om afgift af naturgas og bygas.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter stk. 1 kan der dog ikke ske fradrag for virksomhedens eget forbrug.

§ 6. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 5 fradrages

 • 1) varer, der tilføres en anden virksomhed, der efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet eller lov om afgift af naturgas og bygas er registreret for fremstilling, oplægning og afsætning m.v. af samme varer,
 • 2) varer, der leveres til udlandet, og
 • 3) varer, der fritages for afgift efter § 7.

Stk. 2. Registrerede virksomheder, som ikke eller kun i uvæsentligt omfang afsætter afgiftspligtig olie eller gas omfattet af § 2, stk. 1, nr. 9-11, og som opgør den afgiftspligtige mængde som den mængde, der i perioden er tilført virksomheden med tillæg af den formindskelse eller fradrag af den forøgelse, der i perioden er sket i lagerbeholdningerne, kan yderligere fradrage den mængde olie eller gas, der er gået tabt ved brand, lækage eller lignende.

Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

§ 7. Fritaget for afgift er

 • 1) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, der leveres fra en registreret virksomhed eller en virksomhed, der har bevilling til afgiftsgodtgørelse, jf. § 8, til brug om bord på skibe i udenrigsfart, fiskerfartøjer på 5 BRT og derover og i luftfartøjer,
 • 2) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 11 og 12, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, der afsætter elektricitet, efter bestemmelserne i henholdsvis § 9, stk. 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og § 8, stk. 2, i lov om afgift af naturgas og bygas,
 • 3)1)2) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 5-7 og 13, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, der afsætter elektricitet, eller til dampskibsfart og jernbanedrift efter bestemmelserne i henholdsvis § 7, stk. 1 og stk. 3, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. Bestemmelserne i § 7, stk. 5, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. finder tilsvarende anvendelse, og
 • 4) afgiftspligtige varer, der leveres fra en registreret virksomhed eller en virksomhed, der har bevilling til afgiftsgodtgørelse, jf. § 8, til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. og de hertil knyttede personer.

Stk. 2. Fritaget for afgift er elektricitet, der er undtaget fra afgift efter § 2 i lov om afgift af elektricitet.

Stk. 3. Afgiften tilbagebetales for

1)(* 1) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-7 og nr. 9-13, der anvendes af en virksomhed, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, til sejlads med skibe og fiskerfartøjer, der ikke er omfattet af stk. 1, dog bortset fra lystfartøjer, eller anvendes på anden måde end som motorbrændstof eller brændstof til fremstilling af varme eller anvendes til fremstilling af elektricitet, som ikke er fritaget for afgift efter stk. 2. Andelen af afgiftspligtige varer, som er forbrugt til produktionen af elektricitet i kraftvarmeværker, der afsætter elektricitet, opgøres efter reglerne i § 9, stk. 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 7, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. eller § 8, stk. 2, i lov om afgift af naturgas og bygas. Afgiften tilbagebetales i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående merværdiafgift for varerne,

 • 2) afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, der anvendes til færgedrift, og
 • 3) ultralet dieselolie og gas samt elektricitet, der anvendes i personmotorkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel anvendes til rutekørsel efter regler fastsat af skatteministeren.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 9, stk. 6-9, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. (* 2) Virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, kan i samme omfang som fastsat i § 10 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og § 7, stk. 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. af de statslige told- og skattemyndigheder meddeles bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af afgiftspligtige varer,

 • 1) der tilføres en virksomhed, der efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. eller lov om afgift af elektricitet er registreret for fremstilling, afsætning m.v. af samme varer,
 • 2) der leveres til udlandet, eller
 • 3) der fritages for afgift efter § 7.

§ 9. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, får tilbagebetalt 10 pct. af afgiften efter nærværende lov, jf. stk. 4.

Stk. 2. (* 1) Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan dog få 75 pct. af afgiften efter nærværende lov tilbagebetalt af afgiftspligtige varer omfattet af § 2, nr. 1-7 og nr. 10-13, der anvendes som nævnt i nr. 1-14 i bilaget til denne lov, og af varer omfattet af § 2, der anvendes som nævnt i nr. 15-35 i bilaget til denne lov. For de i nr. 15-35 i bilaget til denne lov nævnte anvendelser kan afgiftspligtige varer anvendt til ventilation i forbindelse med de omtalte anvendelser medregnes som en del af den anvendelse, der er omfattet af bilaget. For de i nr. 2-35 i bilaget nævnte anvendelser ydes den forhøjede tilbagebetaling på betingelse af, at forbruget vedrører en årlig produktion på mindst 10 t. Tilbagebetalingen ydes efter et fradrag pr. kg fuelolie, der er anvendt til varmefremstilling, bortset fra olie vedrørende aktiviteter omfattet af § 66, stk. 1, i merværdiafgiftsloven eller olie forbrugt i olieraffinaderier. Fradraget er 3 øre pr. kg fuelolie fratrukket ikke tilbagebetalt afgift af fuelolie efter lov om afgift af svovl. Uanset svovlafgiftens størrelse udgør fradraget dog mindst 0 øre.

Stk. 3. (* 2) En forholdsmæssig del af afgiften kan henregnes under stk. 2 i de tilfælde, hvor samme anlæg forsyner såvel anvendelser omfattet af stk. 1 som anvendelser omfattet af stk. 2, når en sådan fordeling kan opgøres. Den andel, der kan henregnes under stk. 2, opgøres som forholdet mellem på den ene side den mængde, der anvendes til formål nævnt i bilaget, og på den anden side den samlede mængde fremstillet på fællesanlægget. Den resterende mængde brændsel m.v. henregnes til stk. 1. På anlæg, hvor fremløbstemperaturen er over 90I C, eller anlæg, hvor mindst 90 pct. af det tilbagebetalingsberettigede forbrug vedrører anvendelser omfattet af stk. 2, kan virksomheden vælge mellem at opgøre andelen, der henregnes under stk. 1, indirekte efter ovenstående metode og at opgøre forbruget, der henregnes under stk. 1, direkte. Den direkte opgjorte mængde, der kan henreges under stk. 1, opgøres som den mængde energi, der forbruges i anlæg omfattet af stk. 1, divideret med energiindholdet i de indfyrede brændsler, jf. § 9, stk. 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Denne mængde divideres med anlæggets virkningsgrad. Såfremt målingen ikke foretages i umiddelbar nærhed af anlægget, der fremstiller varmen, tillægges yderligere 10 pct. Den resterende mængde brændsel henregnes til stk. 2. Virkningsgraden udgør for gasfyrede anlæg 0,90, for oliefyrede anlæg 0,85 og for andre anlæg 0,80.

Stk. 4. Tilbagebetaling efter stk. 1 kan ydes for det forbrug, der er fuldt ud tilbagebetalingsberettiget efter

 • 1) § 11 i lov om energiafgift af minealolieprodukter m.v.,
 • 2) § 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,
 • 3) § 11 i lov om afgift af elektricitet og
 • 4)3) § 9 i lov om afgift af naturgas og bygas.

Stk. 5. (* 2) I det omfang en del af det varme vand eller varmen,

som der ydes tilbagebetaling for efter stk. 2, efterfølgende

nyttiggøres ved særlige installationer, der er indrettet til

indvinding af varme, nedsættes tilbagebetalingen med 7,5 kr. pr. GJ

 • (gigajoule) varme. I det omfang varmen afsættes, udgør nedsættelsen

dog højtst 7,5 pct. af det samlede vederlag for leverancen. Såfremt

nyttiggørelsen sker ved varmepumper omfattet af § 11, stk. 3, i lov

om afgift af elektricitet, nedsættes tilbagebetalingen dog kun for

den del af den nyttiggjorte varme, der overstiger 3 gange elforbruget

i varmepumpen. Såfremt nyttiggørelsen har medført et øget forbrug af

brændsel i de anlæg, hvorfra varmen nyttiggøres, ydes der ikke

tilbagebetaling.

Stk. 6. (* 2) I det omfang den nyttiggjorte varme eller varme vand delvis er fremstillet ved andet end afgiftspligtige brændsler eller afgiftspligtig elektricitet, nedsættes tilbagebetalingen for en forholdsvis mængde varme. Den forholdsvise nedsættelse opgøres som forholdet mellem på den ene side energiindholdet i de brændsler, som der ydes tilbagebetaling for, og på den anden side det totale energiindhold i de indfyrede brændsler m.v., jf. § 9, stk. 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Stk. 7. For varm luft, der er opvarmet ved afgiftspligtige varer eller varme, som der ydes tilbagebetaling for efter stk. 2, og som direkte eller gennem direkte opvarmning af anden luft nyttiggøres ved særlige installationer, nedsættes tilbagebetalingen, jf. stk. 5, for den mængde varme, som ikke er nyttiggjort til rumopvarmning i samme rum, som varmen er nyttiggjort fra. Fra andre nyttiggørelser af varm luft gennem særlige installationer nedsættes tilbagebetalingen altid. Såfremt luften også opvarmes ved varer eller varme, som der ikke ydes tilbagebetaling for efter stk. 2, kan den mængde varme, som herved er tilført luften, modregnes i den varmemængde, der ligger til grund for nedsættelsen. Nedsættelsen er dog mindst 0.

Stk. 8. (* 2) Energiindholdet i den i stk. 7 omhandlede nyttiggjorte varme luft kan enten opgøres ved målere eller beregnes som 2 gange energiforbruget i de anlæg, som transporterer luften. Når beregningen sker på sidstnævnte måde og en del af den varme luft efterfølgende anvendes til opvarmning af væsker, medregnes denne opvarmning af væsker som nyttiggjort varme efter stk. 5. Samtidig modregnes denne opvarmning i det beregnede energiindhold i den varme luft. Transporterer de pågældende anlæg også luft, der ikke er omfattet af stk. 7, kan beregningen baseres på en forholdsmæssig andel. Andelen opgøres som den andel af det samlede energiforbrug i de pågældende anlæg, som svarer til forholdet mellem på den ene side mængden af luft, som er omfattet af stk. 7, og på den anden side den totale mængde transporteret luft.

Stk. 9. For virksomheder, som inden den 6. april 1995 har ansøgt om tilladelse til afgiftsgodtgørelse for varmeleverancer efter de hidtil gældende regler i § 9, stk. 5, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 22. juni 1994, i § 8, stk. 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 544 af 22. juni 1994, eller i § 11, stk. 5, i lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 22. juni 1994, sker der ingen nedsættelse af tilbagebetalingen efter stk. 5, når varmen i henhold til tilladelsen afsættes af virksomheden fra et overskudsvarmeanlæg, som er påbegyndt etableret inden den 6. april 1995.

Stk. 10. (* 2) Den, som forbruger varme fra en virksomhed nævnt i

stk. 5, får tilbagebetalt et beløb svarende til nedsættelsen efter

stk. 5, i samme omfang som der ydes tilbagebetaling efter stk. 1. For

varme, der er anvendt som nævnt i bilaget til denne lov, ydes der dog

tilbagebetaling af hele nedsættelsen efter stk. 5. For den, der

nyttiggør varme, jf. stk. 5, sker der ikke nedsættelse af

tilbagebetalingen for den del af eget forbrug af nyttiggjort varme,

som anvendes til formål nævnt i bilaget.

Stk. 11. Der ydes tilbagebetaling af afgift for aktiviteter, der vedrører personbefordring med jernbane, i tilsvarende omfang som fastsat i stk. 1-3. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler om tilbagebetalingen.

Stk. 12. Til dokumentation af tilbagebetalingsbeløb skal virksomheden kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, og virksomheden skal desuden tilrettelægge sit regnskab på en sådan måde, at det kan danne grundlag for opgørelsen af tilbagebetalingsbeløb.

§ 9 a. (Ophævet).

§ 10. Tilbagebetaling sker samtidig med tilbagebetaling af afgift efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas.

Stk. 2. 2) For leverancer af afgiftspligtige varer, der både anvendes til formål, der er tilbagebetalingsberettigede efter § 9, stk. 1, og formål der er tilbagebetalingsberettigede efter § 9, stk. 2, finder henholdsvis § 12, stk. 2-5, i lov om afgift af naturgas og bygas, § 12, stk. 2-7, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 9, stk. 2-6, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og § 11 a, stk. 2-5, i lov om afgift af elektricitet tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Tilbagebetalingsbeløbet anføres på virksomhedens angivelser efter merværdiafgiftsloven. Beløbet angives i hele kroner, idet der ses bort fra ørebeløb.

Stk. 4. Tilbagebetalingen sker ved, at virksomheden foretager modregning i sit afgiftstilsvar efter merværdiafgiftsloven. I det omfang tilbagebetalingen ikke kan ske ved modregning, udbetales beløbet til virksomheden efter de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler.

Stk. 5. Virksomheder, der leverer elektricitet, gas, naturgas, bygas og varme, skal mindst en gang årligt afgive de oplysninger, der er nødvendige for opgørelse af tilbagebetalingsbeløb efter § 9, herunder oplysninger om nedsat tilbagebetaling efter § 9, stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler herom.

Afgift af varer, der indføres fra steder

uden for EF

§ 11. (* 1) Ved indførsel fra steder uden for EF af varer omfattet

af § 2, stk. 1, nr. 1-7 og nr. 9-13, svares afgift efter

bestemmelserne i § 13 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter

m.v., § 10 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. eller §

13 i lov om afgift af naturgas og bygas.

Regnskabsbestemmelser

§ 12. Virksomheder, der er registreret efter § 3, skal føre regnskab

 • 1) over de af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 14 og 15 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,

2)(* 1) over de af § 2, stk. 1, nr. 5-7 og 13, omfattede varer efter bestemmelserne i § 11 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

3)(* 2) over de af § 2, stk. 1, nr. 8, omfattede varer efter bestemmelserne i § 7 i lov om afgift af elektricitet og

 • 4) over de af § 2, stk. 1, nr. 12, omfattede varer efter bestemmelserne i § 14 i lov om afgift af naturgas og bygas.

Afregning af afgiften

§ 13. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. § 5 og § 6, og senest samme dato indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 3. For afregning af afgiften gælder i øvrigt

 • 1) for de af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, omfattede varer bestemmelserne i § 16, stk. 2-4, § 17, stk. 2-4, og §§ 18-21 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,

2)(* 1) for de af § 2, stk. 1, nr. 5-7 og 13, omfattede varer bestemmelserne i § 10 a, § 12, stk. 2, og §§ 14-16 a i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

 • 3) for de af § 2, stk. 1, nr. 8, omfattede varer bestemmelserne i §§ 14 og 14 a i lov om afgift af elektricitet og
 • 4) for de af § 2, stk. 1, nr. 12, omfattede varer bestemmelserne i § 13, stk. 1, § 15, stk. 2, § 16, stk. 2 og 3, og §§ 17, 18 og 29 i lov om afgift af naturgas og bygas.

Stk. 4. (* 2) Registrerede virksomheder skal ikke indbetale afgift

af den del af eget forbrug, for hvilken der ydes tilbagebetaling

efter § 9 eller tilskud efter lov om statstilskud til dækning af

udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort

energiforbrug.

Kontrolbestemmelser

§ 14. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn m.v. i de virksomheder, der omfattes af loven,

 • 1) for de af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 22-24 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,

2)(* 1) for de af § 2, stk. 1, nr. 5-7 og 13, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 17-19 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

 • 3) for de af § 2, stk. 1, nr. 8, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 12 og 13 i lov om afgift af elektricitet og
 • 4) for de af § 2, stk. 1, nr. 12, omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 19 og 20 i lov om afgift af naturgas og bygas.

Straffebestemmelser

§ 15. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen eller

2)(* 2) overtræder registreringsforpligtelsen efter § 3, jf. § 23,

stk. 3, eller § 10, stk. 5.

Stk. 2. Straffebestemmelserne i § 25, stk. 1, i lov om om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 20, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., § 15, stk. 1, i lov om afgift af elektricitet og § 21, stk. 1, i lov om afgift af naturgas og bygas finder tilsvarende anvendelse på de bestemmelser i de pågældende love, der finder anvendelse efter nærværende lov.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 5. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§ 16. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Andre bestemmelser

§ 17. Det efter § 79 i merværdiafgiftsloven nedsatte nævn har den endelig administrative afgørelse af klager over de af de statslige told- og skattemyndigheder foretagne skønsmæssige ansættelser efter § 13, stk. 3, og § 19, stk. 2.

Stk. 2. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1 nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristen, hvis særlige forhold taler herfor.

§ 18. For betaling af afgift efter loven hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. For de i § 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, omfattede varer finder bestemmelserne i § 28 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. tilsvarende anvendelse.

§ 19. Såfremt varer, der efter § 7, stk. 1, nr. 1, er fritaget for afgift, anvendes til andet formål end det, hvortil de er bestemt, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage vedkommende virksomheds adgang til at indkøbe afgiftsfrie varer. Virksomheden afkræves afgiften af de nævnte varer til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Såfremt en virksomhed har fået udbetalt for meget i godtgørelse efter §§ 8-10, afkræves den for meget udbetalte godtgørelse til betaling senest 14 dage efter påkrav. Kan størrelsen af den for meget udbetalte godtgørelse ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af beløbet efter bestemmelserne i § 29, stk. 1, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 14, stk. 2, i lov om afgift af elektricitet eller § 18, stk. 2, i lov om afgift af naturgas og bygas. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om klageadgang efter § 17.

Stk. 3. Betales afgiften efter stk. 1 eller den for meget udbetalte godtgørelse efter stk. 2 ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 4. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

§ 20. Med udlandet sidestilles med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn. Der svares dog afgift af elektricitet, der forbruges i Københavns Frihavn.

§ 21. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at afgørelser, der er truffet af Told- og Skattestyrelsen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog § 17.

§ 22. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

§ 22 a. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 23. Loven træder i kraft 1 måned efter modtagelsen af EF-Kommissionens endelige anerkendelse af følgende loves forenelighed med EF-retten:

 • 1) Lov nr. 888 af 21. december 1991 om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.
 • 2) Lov nr. 889 af 21. december 1991 om ændring af lov om afgift af visse olieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af gas.

Stk. 2. Skatteministeren kundgør ved bekendtgørelse i Lovtidende tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 3-7. (Udeladt).

Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af loven, herunder bestemmelser om de registrerede virksomheders angivelse af den afgiftspligtige mængde.

§ 24. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lov nr. 417 af 14. juni 1995, som ændret ved § 7 i lov nr. 1102 af 20. december 1995, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Loven træder dog tidligst i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der efter lovens ikrafttræden leveres eller udleveres fra eller forbruges af registrerede virksomheder eller angives til fortoldning. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens ikrafttræden og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvorefter fordelingen skal foretages.

Stk. 3. Virksomheder, der ikke afslutter en opgørelsesperiode ved lovens ikrafttræden, skal opgøre det tilbagebetalingsberettigede afgiftsbeløb efter de hidtil gældende regler i § 9, stk. 2, for en periode fra opgørelsesperiodens start til lovens ikrafttræden.

Stk. 4. Tilbagebetalingen efter § 9, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, ydes dog med følgende procentdel i perioden fra lovens ikrafttræden til 31. december 1999:

50 pct. i perioden fra lovens ikrafttræden til 31. december 1996

40 pct. i perioden 1. januar 1997 - 31. december 1997

30 pct. i perioden 1. januar 1998 - 31. december 1998

20 pct. i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

Stk. 5. (* 2) Tilbagebetalingen efter § 9, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, ydes dog med følgende procentdel i perioden fra lovens ikrafttræden til 31. december 1999:

95 pct. i perioden fra lovens ikrafttræden til 31. december 1996

90 pct. i perioden 1. januar 1997 - 31. december 1997

85 pct. i perioden 1. januar 1998 - 31. december 1998

80 pct. i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

Stk. 6. Tilbagebetalingen efter stk. 5 ydes efter et fradrag pr. kg fuelolie og pr. l gas- og dieselolie, der er anvendt til varmefremstilling, bortset fra olie vedrørende aktiviteter omfattet af § 66, stk. 1, i merværdiafgiftsloven eller olie brugt i olieraffinaderier. Fradraget udgør i perioden fra lovens ikrafttræden til 31. december 1999, jf. dog stk. 7:

Fuelolie

9,4 øre pr. kg i perioden fra lovens ikrafttræden til 31. december 1996

7,8 øre pr. kg i perioden 1. januar 1997 - 31. december 1997

6,2 øre pr. kg i perioden 1. januar 1998 - 31. december 1998

4,6 øre pr. kg i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

Gas- og dieselolie

3,7 øre pr. l i perioden fra lovens ikrafttræden til 31. december 1996

2,3 øre pr. l i perioden 1. januar 1997 - 31. december 1997 1 øre pr. l i perioden 1. januar 1998 - 31. december 1998 0 øre pr. l i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

Stk. 7. Fradraget efter stk. 6 nedsættes med ikke tilbagebetalt afgift af fuelolie efter lov om afgift af svovl. Uanset svovlafgiftens størrelse udgør fradraget dog mindst 0 øre.

Stk. 8. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden henholdsvis 1. januar 1996 og 1. januar 1997 og afsluttes efter de nævnte tidspunkter, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra henholdsvis 1. januar 1996 og 1. januar 1997 til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Stk. 2, 3. pkt., finder tilsvarendse anvendelse. Lov nr. 420 af 14. juni 1995 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af skatteministeren. Skatteministeren kan bestemme, at § 1, nr. 4, skal træde i kraft forud for lovens øvrige bestemmelser.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der efter lovens ikrafttræden udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Stk. 3. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens ikrafttræden og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift.

Stk. 4. For perioden fra lovens ikrafttræden til 31. december 1996 skal virksomheder, der registreres efter § 3, nr. 4, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter som affattet ved nærværende lovs § 1, nr. 4, bortset fra kraftværker og kraftvarmeværker omfattet af bilaget til lov om afgift af naturgas og bygas, kun indbetale 60 pct. af den skyldige kuldioxidafgift af naturgas og bygas som opgjort efter reglerne i § 5, stk. 1, nr. 4, og § 6, stk. 1, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter som affattet ved nærværende lovs § 1, nr. 5 og 6.

Stk. 5. For perioden 1. januar 1997 - 31. december 1997 skal de i stk. 4 nævnte virksomheder kun indbetale 80 pct. af den skyldige kuldioxidafgift af naturgas og bygas som opgjort efter de i stk. 4 nævnte regler.

Lov nr. 1101 af 20. december 1995 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3. Ministeren kan herunder fastsætte, at de enkelte bestemmelser i loven træder i kraft på forskellige tidspunkter. Loven har virkning fra den 1. januar 1996, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 2 og 3. (Udeladt).

Stk. 4. § 1, nr. 1, § 1, nr. 5, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, § 2, nr. 2, og § 5, nr. 2-5, har virkning fra den 1. januar 1995 for varer, hvoraf der er betalt afgift. Der sker ikke forrentning af godtgjort afgift for perioden fra den 1. januar 1995 til lovens ikrafttræden.

Stk. 5. (Udeladt).

Lov nr. 1102 af 20. december 1995 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 10

Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

§ 11

Stk. 1. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at virksomhederne kan basere forholdsmæssige fordelinger og mængden af nyttiggjort procesvarme til intern rumopvarmning m.v. efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas på andet end direkte måling. Det er en betingelse herfor, at virksomheden kan godtgøre, at tekniske forhold forhindrer måling straks fra den 1. januar 1996, eller at andre ganske særlige omstændigheder gør sig gældende, samt at installeringen af de nødvendige målere foretages umiddelbart efter, at de tekniske forhold eller andre ganske særlige omstændigheder ikke længere stiller sig hindrende i vejen herfor, og senest den 1. juli 1996.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at virksomhederne kan foretage de i stk. 1 nævnte opgørelser for hele 1996, når der er tale om energiforbrug, der er baseret på varm luft. Det er en forudsætning, at det kan godtgøres, at det er forbundet med ganske særlige vanskeligheder at foretage måling.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at virksomhederne kan basere forholdsmæssige fordelinger og mængden af nyttiggjort varme fra de i § 9, stk. 2, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter nævnte processer til andre formål på andet end direkte måling. Det er en betingelse herfor, at virksomheden kan godtgøre, at tekniske forhold forhindrer måling straks fra den 1. januar 1996, eller at andre ganske særlige omstændigheder gør sig gældende, samt at installeringen af de nødvendige målere foretages umiddelbart efter, at de tekniske forhold ikke længere stiller sig hindrende i vejen herfor, og senest den 1. juli 1996.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan acceptere, at de i stk. 3 nævnte opgørelser sker for hele 1996, når der er tale om energiforbrug, der er baseret på varm luft. Det er en forudsætning for tilladelsen, at det godtgøres, at det er forbundet med ganske særlige vanskeligheder at foretage måling.

Stk. 5. Opgørelser, der ikke er baseret på direkte måling, jf. stk. 1-4, skal foretages, så der uden for almindelige tvivl og usikkerhed ikke ydes tilbagebetaling ud over, hvad en direkte måling ville berettige til.

Skatteministeriet, den 24. september 1996

Carsten Koch

/ Carsten Vesterø Jensen

Bilag

Liste over anvendelse af afgiftspligtige varer, der er omfattet af særlig tilbagebetaling

 • 1) Der anvendes til opvarmning af væksthuse med et overdækket areal på mindst 200 (m2) i gartneriet dog bortset fra væksthuse, hvorfra der foregår detailsalg.
 • 2) Der anvendes direkte ved inddampning og tørring af vandopløst natriumklorid.

3)(* 1) Der anvendes direkte ved pasteurisering, sterilisering, inddampning, homogenisering, koncentrering og tørring af mælk og mælkebaserede produkter med henblik på fremstilling af mælkebaserede produkter med et tørstofindhold på mindst 90 pct. Elektricitet anvendt direkte til opvarmning og tørring samt til drift af særlige anlæg, hvorved der som led i forarbejdningsprocessen sker en koncentration i form af f.eks. ultrafiltrering, er dog også omfattet. Koncentrering med henblik på fremstilling af de nævnte mælkebaserede produkter er omfattet, uanset om den foregår i virksomheden, som fremstiller disse produkter, eller i andre virksomheder.

 • 4) Der anvendes direkte ved fremstilling af foderstoffer, fodertilsætning, herunder foderfosfat, og foderblandinger samt tørring og inddampning af vinasse, mask, roepiller og lignende varer bestemt til dyrefoder. Dette gælder dog ikke forbrug til tørring af korn og frø.
 • 5) Der anvendes direkte ved fremstilling af mel, pulver og pellets af kød eller slagteaffald, uegnet til menneskeføde, henhørende under position 2301.10 i EU's kombinerede nomenklatur bortset fra fedtegrever egnet til menneskeføde.
 • 6) Der anvendes direkte ved fremstilling af grøntmel, grøntpiller og andet kunsttørret grønt.

7)(* 1) Der anvendes direkte til fremstilling af pectinstoffer, pectinater og pectater samt planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer henhørende under position 1302.20 til og med position 1302.39 i EU's kombinerede nomenklatur og modificeret stivelse henhørende under position 3505 i EU's kombinerede nomenklatur samt direkte ved fremstilling af emulgatorer bestemt til fødevarefremstilling eller til teknisk brug på basis af vegetabilske eller animalske fedt- og oliestoffer.

 • 8) Der anvendes direkte ved destillering af alkohol og i kombination hermed fremstilling af gær, herunder efterfølgende tørring af gær.
 • 9) Der anvendes direkte ved tørring eller inddampning af papir- og papmasse eller andre stoffer eller produkter opløst i eller iblandet vand med et tørstofindhold på højst 40 pct. før tørring og et tørstofindhold på mindst 90 pct. efter tørring.
 • 10) Der anvendes direkte ved fremstilling af glas.
 • 11) Der anvendes direkte ved fremstilling af
 • a) slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld, ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer, blandinger og varer af varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske stoffer henhørende under position 6806 i EU's kombinerede nomenklatur,
 • b) glasfibre, herunder glasuld, henhørende under position 7019 i EU's kombinerede nomenklatur,
 • c) spånplader, træfiberplader og krydsfiner m.v. henhørende under position 4410, 4411 og 4412 i EU's kombinerede nomenklatur og preskorkplader eller
 • d) plader eller blokke af ekspanderet polystyren.

Elektricitet anvendt ved fremstilling af de under litra a, b, c og d nævnte varer er dog også omfattet, i det omfang elektriciteten udelukkende anvendes til opvarmning og varmholdelse af disse produkter samt mellemprodukter hertil i fremstillingsprocessen eller anvendes til ventilation af lokaler, hvori disse processer foregår.

 • 12) Der anvendes direkte til keramisk brænding samt forudgående tørring af varer bestemt hertil.

13)(* 1) Der anvendes direkte til opvarmning, inddampning, tørring eller brænding af kalk, kridt, kridtsten, marmor og andre calciumcarbonatprodukter, gips, moler, bentonit og andre lerarter, ferrosulfat, kobbersulfat og calciumoxid samt gødningsstoffer med et tørstofindhold på mindst 90 pct., heraf mindst 5 pct. fosfat efter tørring. Elektricitet anvendt direkte til fremstilling af calciumcarbonatprodukter dog alene i form af opvarmning og tørring samt til drift af særlige anlæg, hvorved der som led i forarbejdningsprocessen sker en koncentration af calciumcarbonatprodukterne samt afgiftspligtige varer bortset fra elektricitet til opvarmning af gipspladehærdelokaler, er dog også omfattet.

14)(* 1) Der anvendes direkte ved fremstilling af vegetabilske olier, sukkerstoffer og proteiner på baggrund af olieholdige frø, nødder og frugter. Videreforarbejdning af vegetabilsk olie til teknisk eller kemisk brug er også omfattet. Forbrug af elektricitet ved ekstraktion eller presning af olie fra frugter og nødder m.v. samt ved ekstraktion af proteinstoffer fra den oliefrie kage er omfattet.

 • 15) Der anvendes direkte til fremstilling af K-sorbat.
 • 16) Der anvendes direkte ved fremstilling af fiskeolie samt fiskemel henhørende under position 2301.20 i EU's kombinerede nomenklatur på baggrund af fisk og krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr samt affald heraf. Dette gælder dog ikke forbrug af elektricitet til fremstilling af fiskemel, efter at fiskeolien og limvand er blevet udskilt fra pressekagen, og efter at fiskeolien er blevet separeret fra solubles i produktionsprocessen. Det gælder heller ikke forbrug af elektricitet til videreforædling af fiskeolien efter at denne er blevet separeret fra solubles.
 • 17) Der anvendes direkte ved fremstilling af rør- og roesukker henhørende under position 17.01 i EU's kombinerede nomenklartur på baggrund af sukkerroer og sukkerrør.
 • 18) Der anvendes direkte ved fremstilling af stivelse henhørende under position 11.08 i EU's kombinerede nomenklatur, hvis tørstofindholdet er på mindst 80 pct.
 • 19) Der anvendes direkte til tørring og brænding af malt.
 • 20) Der anvendes direkte til frysning af vand til is henhørende under position 22.01 i EU's kombinerede nomenklatur. Det er en forudsætning, at mindst 75 pct. af den fremstillede is afsættes til uafhængige aftagere. Uafhængige aftagere er andre virksomheder end dem, som er forbundet med den pågældende virksomhed, ved at samme ejere direkte eller indirekte ejer 90 pct. eller mere af kapitalen i hver virksomhed eller direkte eller indirekte råder over 90 pct. eller mere af en eventuel stemmeværdi i hver virksomhed. Ejere som nævnt i personskattelovens § 19 a, stk. 3, anses for en og samme person.

21)(* 1) Der anvendes direkte til fremstilling af papir og pap på

basis af retur- og affaldspapir og pap eller pulp heraf eller

cellulose samt anvendes til formaling af calciumcarbonatprodukter til

pulver med en diameter på højst 3 my, i det omfang pulveret er

bestemt til at anvendes til fremstilling af papir. Dette gælder

dog ikke afgiftspligtige varer, der anvendes til efterbehandling

af papir eller pap, herunder efterfølgende fremstilling af papir

og pap eller andre papir- og papprodukter på basis af

færdigfremstillet papir, bortset fra coatning eller glitning.

Elektricitet anvendt til fremstilling af papir og pap i andre

former end ruller eller ark er dog ikke omfattet, når papiret

eller pappet har andre former end æggebakker. Afgiftspligtige

varer anvendt direkte til fremstilling af æggebakker af andre

materialer er også omfattet.

22)(* 1) Der anvendes direkte til fremstilling af cellulose eller

pulp af retur- og affaldspapir og pap.

 • 23) Der anvendes direkte ved fremstilling af hydrogen, argon, inaktive gasser, nitrogen, di-nitrogenmonoxyd, ozon og oxygen, herunder påfyldning af disse gasser i trykbeholdere, i det omfang gasserne anvendes i virksomhedens produktion i stedet for indkøbte gasser eller gasserne afsættes.
 • 24) Der anvendes direkte ved fremstilling af mineralske eller kemiske gødningsstoffer henhørende under kapitel 31 i EU's nomenklatur samt anvendes direkte ved fremstilling af kaliumnitrat og magnesiumsulfat henhørende under henholdsvis position 28.34.21 og position 28.33.21 i EU's kombinerede nomenklatur samt direkte ved fremstilling af salpetersyre, svovlsyre og fosforsyre, uanset om disse finder anvendelse ved gødningsfremstilling.
 • 25) Der anvendes direkte ved fremstilling af vitaminer henhørende under position 29.36 i EU's kombinerede nomenklatur.
 • 26) Der anvendes direkte ved fremstilling af enzymer henhørende under position 35.07 i EU's kombinerede nomenklatur.
 • 27) Der anvendes direkte ved fremstilling af hormoner og andre steroider, der hovedsageligt anvendes som hormoner, henhørende under position 29.37 i EU's kombinerede nomenklatur.
 • 28) Der anvendes direkte ved raffinering og destillering af mineralolieprodukter samt stenkulstjære og andre mineraltjærer samt produkter udvundet heraf.
 • 29) Der anvendes direkte til fremstilling af cement.
 • 30) Der anvendes direkte til smeltning af metaller og glas og varmholdelse af smeltede metaller og glas samt direkte til fremstilling af valsede eller kontinuert støbte slabs og knipler samt til videreforarbejdning af slabs og knipler ved varmvalsning til plader, tråd, stænger og lignende varer af jern og stål, ikke ydeligere forarbejdet ved f.eks. sandblæsning m.v., til metalvarmebehandlingsanlæg og til ventilation af lokaler, hvor smeltet metal og glas forarbejdes. Alene opvarmning af glas til over 300 grader samt varmholdelse af glas, der har været opvarmet herover i fremstillingsprocessen, betragtes som smeltning af glas samt varmholdelse af smeltet glas.
 • 31) Der anvendes direkte ved fremstilling af kemiske stoffer og produkter, når mindst 75 pct. finder anvendelse ved fremstilling af varer henhørende under position 38.08 i EU's kombinerede nomenklatur.

32)(* 1) Der anvendes direkte ved fremstilling af regenereret plastic

i form af pellets, pulver eller granulat på baggrund af plasticaffald

m.v. eller direkte ved fremstilling af gummipulver på baggrund af

brugte dæk (gummiaffald).

33)(* 1) Elektricitet anvendt ved fremstilling af de under punkt 1-16 nævnte varer, i det omfang elektriciteten anvendes i inddampningsanlæg, hvor mindst 40 pct. af væsken fordampes ved en temperatur på under 90 pct. af væskens kogepunkt under normalt tryk, dog højst 4 kWh pr. t bortdampet væske.

34)(* 1) Der anvendes direkte til blanding af forskellige gummiarter med henblik på fremstilling af ubearbejdede plader, bånd eller batch af ikke vulkaniserede gummiblandinger, samt fremstilling af kalandrede transportgummibånd på basis heraf ikke yderligere forarbejdet end vulkaniseret.

35)(* 1) Der anvendes direkte til fremstilling af syntetiske

organiske pigmenter og fremstilling af præparater i forbindelse

hermed.

Officielle noter

(* 1) Lov nr. 1101 trådte i kraft den 10. august 1996, jf. bekendtgørelse nr. 727 af 2. august 1996 om ikrafttræden af lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (Ændring til proceslisten i CO2-afgiftsloven m.v.).

(* 2) Lov nr. 1102 trådte i kraft den 1. januar 1996, jf. de ovenfor gengivne ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.

(* 3) Henvisningen i § 9, stk. 4, nr. 4, skal rettelig være til § 10

i lov om afgift af naturgas og bygas. Fejlen vil blive rettet ved

førstkommende lejlighed.