Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af lov om menighedsråd.


1. Indldning.

Med lov nr. 390 af 22. maj 1996 har Folketinget vedtaget en række ændringer i lov om menighedsråd samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Denne lov er trådt i kraft den 24. maj 1996.

Ministeriets lovbekendtgørelse nr. 571 af 21. juni 1996 indeholder dels de bestemmelser i lov nr. 432 af 1. juni 1994 om menighedsråd, som fortsat er gældende, dels de ændringer af lov om menighedsråd som Folketinget har vedtaget ved lov nr. 390 af 22. maj 1996.

2. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere gældende menighedsrådslov er:

* reglerne om obligatorisk stedfortræderindkaldelse til visse møder i menighedsrådene er blevet suppleret, således at der i fremtiden skal foretages stedfortræderindkaldelse til menighedsrådsmøder, hvor menighedsrådet vælger medlemmer til provstiudvalg samt medlemmer til stiftsudvalg, der er nedsat med hjemmel i den kirkelige lovgivning, hvilket vil sige de økonomiske og de mellemkirkelige stiftsudvalg, samt til menighedsrådsmøder, hvor der foretages bindende afstemning i forbindelse med præsteansættelser, jf. lovens § 13, stk. 4.

* reglerne om formandens forberedelse af menighedsrådets møder m.v. er blevet præciseret, således at det udtrykkeligt fremgår af lovteksten, at de i § 2, stk. 2, nævnte præster - bistandspræster m.m. - og den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant har samme ret som medlemmerne med hensyn til mødeindkaldelse og modtagelse af dagsorden samt til at gøre sig bekendt med det foreliggende materiale til sagernes bedømmelse, jf. lovens § 29, stk. 1-2.

* det enkelte menighedsråds adgang til at søge dispensation fra dele af den kirkelige lovgivning med henblik på løsning af folkekirkelige opgaver er gjort uafhængig af sognets størrelse, og af om der samarbejdes med et andet menighedsråd, jf. lovens § 43, stk. 7.

* muligheden for tilskud til projekter, der iværksættes i medfør af lov om menighedsråd § 43, er blevet begrænset, således at der i fremtiden kun kan ydes tilskud af fællesfonden til egentlige samarbejdsprojekter, jf. lovens § 44.

3. Obligatorisk stedfortræderindkaldelse.

Stedfortræderinstituttet indebærer, at formanden for menighedsrådet er forpligtet til at indkalde stedfortræderen, såfremt de objektive betingelser herfor er opfyldt, ligesom stedfortræderen i dette tilfælde er forpligtet til at indtræde i menighedsrådet. Stedfortræderen vil kun kunne fritages for denne forpligtelse, såfremt stedfortræeren opfylder betingelserne for at blive fritaget fra hvervet som menighedsrådsmedlem, jf. lov om menighedsråd § 16, eller hvis stedfortræderen selv har lovligt forfald.

Stedfortræderen har således - når stedfortræderindkaldelsen bliver aktuel - ligesom menighedsrådets »faste« medlemmer en forpligtelse til at tage medansvar for menighedsrådets beslutninger. Denne forpligtelse vil imidlertid være meningsløs, såfremt stedfortræderen intet kendskab har til menighedsrådets løbende arbejde, og det følger heraf, at menighedsrådets »faste« medlemmer er forpligtet til at sørge for, at deres suppleanter er orienteret om menighedsrådets arbejde.

Lov om menighedsråd § 13, stk. 4, indeholder med de seneste ændringer en udtømmende opregning af de tilfælde, hvor stedfortræderen skal indkaldes, selvom medlemmet kun har forfald til et enkelt møde i menighedsrådet. Indkaldelse af stedfortræder for et medlem, der har forfald til et af disse møder, er således obligatorisk, hvilket indebærer, at det fraværende medlem - eller dennes gruppe - ikke kan modsætte sig indkaldelsen.

Lovens § 13, stk. 4, nr. 1-3.

Lovens § 13, stk. 4, nr. 1-3, svarer med en redaktionel ændring til § 13, stk. 4, i den tidligere gældende lov. Der skal således fortsat indkaldes stedfortræder for et medlem, som har forfald til det konstituerende møde, til det møde, hvor den endelige behandling af de kirkelige kassers årlige budget og regnskab finder sted, eller til det årlige møde, hvor valg af formand og næstformand finder sted.

Møder i forbindelse med præsteansættelse, jf. lovens § 13, stk. 4, nr. 4.

Med bestemmelsen i lovens § 13, stk. 4, nr. 4, er reglerne om obligatorisk stedfortræderindkaldelse til det møde, hvor der foretages bindende afstemning i forbindelse med præsteansættelse, blevet lovfæstet. Bestemmelsen medfører ingen ændring i forhold til den tidligere gældende retstilstand, idet der hidtil har været regler om obligatorisk indkaldelse af stedfortrædere i forbindelse med præstevalg i bekendtgørelse nr. 467 af 18. juni 1991 om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger m.m. § 11, stk. 1.

Møder i forbindelse med valg til provstiudvalg og stiftsudvalg, jf. lovens § 13, stk. 4, nr. 5.

I lovens § 13, stk. 4, nr. 5, er indsat en bestemmelse om, at stedfortræderindkaldelse tillige er obligatorisk til menighedsrådsmøder, hvor menighedsrådet vælger medlemmer til provstiudvalg samt medlemmer til stiftsudvalg, der er nedsat med hjemmel i den kirkelige lovgivning. Menighedsrådene vælger i dag medlemmer til to stiftsudvalg, nemlig til det stiftsudvalg, der er nedsat med hjemmel i lov om folkekirkens økonomi § 23, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 4. juli 1994, samt til stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde, jf. bekendtgørelse nr. 891 af 23. november 1993 om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde.

I forbindelse med valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftudvalg kan der være flere møder, hvor der foretages afstemning. Dette vil være tilfældet, hvis der ikke i første omgang vælges et fuldtalligt udvalg, og der derfor holdes udfyldningsvalg. Med den valgte formulering understreges det, at stedfortræderen skal indkaldes til alle møder, hvor der foretages valg af medlemmer til de nævnte kollegiale organer - dvs. både til et ordinært valgmøde og ekstraordinære valgmøder på grund af udfyldningsvalg eller valg i forbindelse med oprettelse af nye provstier.

Med bestemmelsen i § 13, stk. 4, nr. 5, tilgodeses ønsket om, at de væsentlige og langtrækkende beslutninger, som afgivelse af stemme i forbindelse med valg til de nævnte kollegiale organer er, ikke påvirkes vilkårligt af et medlems fravær.

4. Præcisering af formandens pligter i forbindelse med forberedelse af menighedsrådets møder m.v.

Med den ændrede formulering af lovens § 29, stk. 1, er det blevet præciseret, at de i lovens § 2, stk. 2, nævnte præster og repræsentanten for kirkefunktionærerne har samme ret som medlemmerne af menighedsrådet med hensyn til mødeindkaldelse.

Tilsvarende er det med den ændrede formulering af lovens § 29, stk. 2, blevet præciseret, at formanden er forpligtet til at underrette både medlemmerne og de i § 2, stk. 2, nævnte præster og den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet, ligesom formanden er forpligtet til så vidt muligt at sende det fornødne materiale til sagens bedømmelse til samtlige mødedeltagere.

Bestemmelsen i lovens § 2, stk. 2, om blandt andet kortvarigt konstituerede præster og om bistandspræster samt § 3 om repræsentanten for kirkefunktionærerne får først virkning for de menighedsråd, der vælges i november 1996. Det var imidlertid ved vedtagelsen af lov nr. 432 af 1. juni 1994 om menighedsråd en forudsætning, at de pågældende personer fik de samme rettigheder og pligter som medlemmer af menighedsrådet i relation til mødeindkaldelse, modtagelse af dagsorden, og til at gøre sig bekendt med det foreliggende materiale til sagernes bedømmelse. Denne ret er en naturlig og nødvendig følge af de pågældendes stilling som deltagere i menighedsrådets møder, og den ændrede formulering af lovens § 29, stk. 1-2, indebærer derfor alene en tydeliggørelse af lovens forudsætninger.

5. Samarbejde mellem menighedsråd og muligheden for tilskud af fællesfonden til projekter, der iværksættes med henblik på løsning af folkekirkelige anliggender.

Bestemmelsen om menighedsråds adgang til at ansøge om dispensation fra visse bestemmelser i den kirkelige lovgivning er fra 1989 og findes i § 43, stk. 3 og 7, i lov om menighedsråd.

Med den nye formulering af lovens § 43, stk. 7, ændres retstilstanden, således at det enkelte menighedsråds adgang til at søge dispensation fra dele af den kirkelige lovgivning gøres uafhængig af sognets/kirkedistriktets størrelse, og af om der samarbejdes med det andet menighedsråd.

Den hidtidige binding, hvorefter der ikke vil kunne godkendes noget projekt, som er i strid med den kirkelige lovgivnings grundlæggende forudsætninger, er naturligvis fortsat gældende, ligesom de eksisterende rammer for menighedsråds muligheder for at indgå samarbejdsaftaler ikke er ændret, jf. herved § 43, stk. 1-6, i lov om menighedsråd.

Med formuleringen af lovens § 44 er kirkeministerens mulighed for at yde tilskud af fællesfonden til projekter med henblik på løsning af folkekirkelige anliggender blevet ændret. Der vil således i fremtiden kun kunne ydes tilskud fællesfonden til iværksættelse af samarbejdsprojekter mellem to eller flere menighedsråd.

6. Forskellige ændringer af overvejende redaktionel karakter.

Med den ændrede formulering af lovens § 35, nr. 2, er det præciseret, at menighedsrådet træffer beslutning om de forhold vedrørende konfirmation, som ved kgl. anordning er henlagt til menighedsrådets afgørelse. De nugældende regler om konfirmation findes i anordning nr. 744 af 2. december 1989 om konfirmation.

Lovens § 43, stk. 4, 2. pkt., er blevet præciseret, således at det tydeligt fremgår, at også beboere i et kirkedistrikt, hvor menighedsrådet har indgået et samarbejde med et andet menighedsråd, har krav på at kunne gøre sig bekendt med vedtægten for samarbejdet. Bestemmelsen indeholder ikke nogen realitetsændring i forhold til den hidtil gældende retstilstand, idet det også efter de tidligere gældende bestemmelser om samarbejde har været antaget, at menighedsrådene i fx et sogn og et kirkedistrikt kunne indgå et samarbejde med henblik på løsning af folkekirkelige anliggender, og at vedtægten for dette samarbejde skulle være tilgængelig for beboerne i sognet og kirkedistriktet.

7. Ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Med lov nr. 390 af 22. maj 1996 er der vedtaget to ændringer i lov nr. 310 af 16. maj 1990 om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (ansættelsesloven).

I ansættelseslovens § 8, stk. 4, er »§ 3« således blevet ændret til »§ 5«, og i ansættelseslovens § 12, stk. 2, 5. pkt., er »§ 35« blevet ændret til »§ 42«. Disse ændringer er alene af radaktionel karakter og er begrundet i den ændrede systematik i lov om menighedsråd.

8. Bestemmelser i lov nr. 432 af 1. juni 1994 om menighedsråd, der først finder anvendelse for de menighedsråd, der vælges ved de ordinære valg til menighedsråd i november 1996.

Med virkning for de menighedsråd, der vælges ved de ordinære valg til menighedsråd i november 1996, vil en række bestemmelser i lov nr. 432 af 1. juni 1994 om menighedsråd finde anvendelse.

Dette gælder blandt andet bestemmelsen i lovens § 2, stk. 1, om hvilke præster der er fødte medlemmer af menighedsråd, samt bestemmelsen i lovens § 2, stk. 2, om hvilke præster der alene har ret til at deltage i menighedsrådets møder med tale- og forslagsret, men uden stemmeret. Om forståelsen af disse bestemmelser henvises til Kirkeministeriets vejledning af 15. september 1994 om lov om menighedsråd side 4-5.

Tilsvarende vil bestemmelsen i lovens § 3, hvorefter en repræsentant for kirkefunktionærerne har ret til at deltage i menighedsrådets møder med tale- og forslagsret, men uden stemmeret, først finde anvendelse for de nyvalgte menighedsråd. Kirkeministeriets vejledning af 15. september 1994 indeholder på side 5-6 en nærmere redegørelse for lovens § 3, ligesom ministeriet i bekendtgørelse nr. 1021 af 13. december 1994 om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentanter i menighedsrådene har fastsat nærmere regler om valg af denne repræsentant.

Endelig vil bestemmelsen i lovens § 10, stk. 1, 2. pkt., hvorefter ingen funktionær, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan vælges til kirkeværge, og bestemmelsen i lovens § 10, stk. 6, hvorefter kun et valgt medlem af menighedsrådet kan vælges til kontaktperson, også først finde anvendelse for de menighedsråd, der vælges ved de ordinære valg til menighedsråd i november 1996.

Kirkeministeriet, den 3. september 1996

Carsten Dalsgaard Jørgensen

Kontorchef

/Pernille Esdahl

Fuldmægtig

Redaktionel note
  • Ingen