Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledende retningslinier for anvendelse af bemyndigelseslovens kategorier for lovlige formål (og aktiviteter)


Indledning;

Bemyndigelseslovens § 7 (L 414 med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 26. maj 1994) bestemmer, at produktions- og promilleafgiftsfondenes formål er, at yde tilskud til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og kontrol, samt i øvrigt til foranstaltninger som landbrugs- og fiskeriministeren giver tilladelse til. I bemærkningerne til lovens § 7 er der givet en uddybende forklaring på § 7's opregning af lovlige formål, se bilag og jf. administrationsinstruksens § 2, stk. 2. Midlerne skal anvendes i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler (TEF art. 92-94 samt diverse af Kommissionen udstedte rammeordninger, retningslinier, meddelelser m.v., hvoraf enkelte er omtalt nedenfor).

Nærværende vejledende retningslinier skal støtte fondene med henblik på at sikre en mere korrekt og ensartet anvendelse af formålskategorierne fondene indbyrdes. Der gives en nærmere beskrivelse af indholdet af formålskategorierne. Beskrivelsen kan dog ikke være udtømmende. Der forekommer selfølgelig grænsetilfælde, blandede aktiviteter m.v. Aktiviteter og foranstaltninger, som ikke umiddelbart kan indpasses, kan alligevel være både lovlige og støtteberettigede. Hovedreglen er, at fondene ved budgetlægningen skal rubricere de støttede aktiviteter inden for de kategorier, der bedst beskriver aktiviteternes indhold (hovedindholdet/formålet). Det gælder generelt, at det afgørende for placeringen under en formålskategori skal være indholdet fremfor aktivitetens form. Integrerede aktiviteter inden for flere forskellige kategorier bør så vidt muligt splittes op på delprojekter, inden for hver sin formålskategori. Er dette ikke muligt, er det hovedformålet, som afgør placeringen. I det hele taget bør en høj grad af differentiering tilstræbes, da dette giver det bedste billede af fondenes forskelligartede aktiviteter.

Vejledningen er et supplement til den gældende administrationsinstruks jf. § 2, stk. 2. I tilfælde af tvivl med hensyn til korrekt indplacering/valg af formåls-/aktivitetskategori, kan fondene som hidtil kontakte Landbrugs- og Fiskeriministeriet herom, forinden der udarbejdes og indsendes budgetforslag.

Kategoridefinitioner.

Afsætningsfremme:

Aktiviteter, der er omfattet af EU's rammeordning for statsstøtte til reklame for landbrugsprodukter (87/C 302/6), dvs. egentlige reklamefremstød og kampagner med brug af massemedier. Markedsføring og kampagner i bredere forstand, herunder aktiviteter som planlægning og deltagelse i udstillinger, messer samt tilsvarende PR aktiviteter. Endvidere formidling af markedsinformation, udarbejdelse af markedsundersøgelser og foretagelse af testmarkedsføring m.m. Eksportfremmeaktiviteter i form af støtte til danske producenter af landbrugsvarer - og pelsskind - ved direkte og konkret rådgivning og vejledning, samt aktiviteter til fremme af den pågældende sektors eksportinteresser ved fremstød i udlandet, f.eks. i forbindelse med erhvervsdelegationsrejser, jf. Kommissionens meddelelse vedrørende statslig medvirken ved salgsfremmende foranstaltninger for landbrugsprodukter og fiskerivarer (86/C 272/03) samt ovennævnte rammeordning. Tilskud til lobbyvirksomhed (»politisk påvirkning«) samt organisationspolitiske opgaver er derimod ikke omfattet. Der henvises i øvrigt til Landbrugsministeriets rundskrivelse til fondene af 2. august 1994 vedrørende forbudet mod medfinansiering af lobbyarbejde (kopi vedhæftet som bilag 2.)

Forskning og forsøg:

Industriel grundforskning eller strategisk forskning inden for den relevante landbrugssektors interessefelt. Egentlig »grundforskning« - hvorved menes grundlæggende teoretisk eller eksperimentelt arbejde, der udføres med det formål at opnå ny eller bedre viden om de videnskabelige og tekniske sammenhænge, og som ikke er knyttet til noget erhvervsmæssigt eller kommercielt formål - er formelt også omfattet, men sjældent forekommende. Der er ikke tale om, at en aktivitet automatisk hører til i kategorien »forskning og forsøg«, blot fordi den indebærer forsøgsvirksomhed. Der må være tale om egentligt videnskabeligt funderede forskningsaktiviteter. Det gælder generelt, at aktiviteterne må kunne opfylde rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling (86/C 83/02). Ellers må det på anden måde kunne godtgøres, at aktiviteterne ikke er i strid med fællesskabets statsstøtteregler.

Produktudvikling;

Grundlæggende omhandler produktudvikling arbejde, der udføres på basis af forskningsresultater, og som tager sigte på at udvikle nye eller forbedrede produkter, produktionsmetoder, produktbeskrivelser og/eller tjenesteydelser. Det omfattende arbejde med udvikling af produktionsprocesser, der finder sted i fondenes regi, hører derfor naturligt hjemme i denne kategori. Der henvises i øvrigt til EF's rammebestemmelser for støtte til forskning og udvikling, som normalt skal være opfyldt, jf. ovenfor.

Rådgivning;

Rådgivning er den konkrete individuelle og praktiske ekspertassistance, der typisk vil være konsulenttjeneste og andre hjælpeforanstaltninger både på producentniveau og i forarbejdningsleddet. Der kan også være tale om rådgivningsaktiviteter i relation til EU-institutionerne, offentlige instanser samt i relation til visse private institutioner. Denne rådgivning har form af teknisk assistance og ekspertudsagn om emner, der er landbrugsfaglige og fortrinsvis inden for den relevante produktionssektors interessefelt. Eksempelvis vil udgifter til organisationernes konsolidering af råds- og kommissionsforordningstekster el. lignende kunne dækkes under denne kategori, såfremt regelsamlingerne m.v. er en nødvendig forudsætning for rådgivningsaktiviteterne.

Uddannelse;

Er i modsætning til rådgivning af mere almen/teoretisk og skoleagtig karakter (kurser, efteruddannelse og lignende). Der er dermed tale om formidling af information til særlige persongrupper.

Sygdomsforebyggelse:

Aktiviteter og foranstaltninger inden for forskning, produkt- og processudvikling, rådgivning, uddannelse eller kontrol, hvor disse aktiviteter er rettet særligt mod forebyggelsen af sygdomme.

Sygdomsbekæmpelse:

Aktiviteter og foranstaltninger, der er nødvendiggjort af konkret sygdomsforekomst samt visse godkendte erstatningsordninger. Erstatningsordningerne skal indeholde et forebyggende element for at opfylde EU's regler, jf. arbejdsdokument af 10. november 1986 (rev.2.). Det nævnte dokument anvender Kommissionen stadig, som en slags uautoriseret rammeordning for, hvad der kan accepteres i relation til statsstøttebestemmelserne.

Kontrol:

Foranstaltninger der gennem produkt- eller proceskontrol virker til at sikre en høj kvalitetsstandard og/eller overholdelse af gældende regler. Typiske eksempler er kvalitetskontrol, mærkningsordninger og klassificeringsordninger.

Kontrol med midlernes korrekte anvendelse:

Fondenes udgifter til kontrol med at midlerne anvendes i overensstemmelse med de gældende regler og vilkår omfatter følgende: Udgifter til advokatbistand i forbindelse med inddrivelse af ikke-betalte afgiftsbeløb, revisionsudgifter samt udgifter til eventuel regnskabskontrol og fysisk kontrol på de afgiftspligtige virksomheder i forbindelse med revisionen, jf. administrationsinstruksens § 20, stk. 3. For så vidt angår tilskudsmodtagernes udgifter til revision af tilskudsregnskaber bemærkes, at disse udgifter betragtes som administrationsudgifter, jf. administrationsinstruksens § 21, stk. 3.

Tilskudsmodtagerne skal således ikke separat anvende den her omhandlede kategoribetegnelse på revisionsudgiften, idet denne - indtil videre - betragtes som en integreret del af de aktiviteter, der er omfattet af lovens formålsbestemmelser.

Øvrige foranstaltninger som ministeren giver tilladelse til:

Kategorien har karakter af »opsamlingsbestemmelse«. Der er tale om aktiviteter, som ikke kan rubriceres inden for de ovennævnte kategorier, men som alligevel efter en konkret vurdering findes støtteværdige. Aktiviteterne skal selvfølgelig harmonere med lovgivningen herunder EU's statsstøtteregler. Et eksempel på en særskilt godkendt foranstaltning er for tiden tilskud til produktansvarsforsikringspræmier.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet den 16. december 1994.

Charlotte Arp-Nielsen

Fondssektionen