Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vedr. etablering af et asylcenter i det tidligere psykiatriske hospital »Montebello« i Helsingør Kommune.


Direktoratet for Udlændinge har den 11. marts 1993 indgået en aftale med Frederiksborg Amt om leje af ejendommen matr.nr. 1h m.fl. Kronborg Ladegård, Helsingør Jorder, beliggende Gurrevej 90 i Helsingør Kommune til anvendelse som asylcenter.

Ejendommen ligger i byzone.

Den påtænkte anvendelse er ikke i strid med regionplanen for Frederiksborg Amt eller kommuneplanen for Helsingør Kommune, men kommunen har oplyst, at anvendelsen af den eksisterende bebyggelse som indkvarteringssted for indtil 800 asylansøgere forudsætter en lokalplan, jfr. § 13, stk. 2, i lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991, som ændret ved lov nr. 9 af 3. januar 1992 og lov nr. 920 af 25. november 1992).

Direktoratet for Udlændinge har orienteret befolkningen i området om planerne ved et borgermøde den 16. marts 1993.

Da det er en landsplanmæssig interesse, at indkvarteringen af asylansøgere fremmes mest muligt, fastsætter miljøministeren, efter anmodning fra indenrigsministeren, herved i henhold til § 3, stk. 1 og 2, i lov om planlægning, at ejendommen matr. nr. 1h m.fl. Kronborg Ladegård, Helsingør Jorder i Helsingør Kommune kan anvendes til asylcenter, og at etableringen af asylcenter for indtil 800 asylansøgere samt personale i den eksisterende bebyggelse på ejendommen kan iværksættes uden lokalplan.

Der er i denne skrivelse alene taget stilling til anvendelsen i relation til lov om planlægning og ikke til krav, der er gældende i henhold til anden lovgivning.

Frederiksborg Amt og Indenrigsministeriet modtager kopi af denne skrivelse.

En kopi af byrådets skrivelse af 17. marts 1993 er sendt til Indenrigsministeriet.

Svend Auken

/Niels Østergård

Officielle noter

Ingen