Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

(Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven, afskaffelse af hæftestraffen og prøveløsladelse af livstidsdømte m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 12. august 1997, som ændret ved § 3 i lov nr. 403 af 26. juni 1998, § 3 i lov nr. 473 af 1. juli 1998, lov nr. 141 af 17. marts 1999 og lov nr. 230 af 4. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, nr. 1, § 8, nr. 3, og § 23, stk. 3, ændres »hæfte« til: »fængsel i 4 måneder«.

2. § 21, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For så vidt ikke andet er bestemt, straffes forsøg kun, når der for lovovertrædelsen kan idømmes en straf, der overstiger fængsel i 4 måneder.«

3. I § 31, § 104, stk. 1, § 128, § 129 a, stk. 1, § 131, stk. 1, § 152, stk. 1, § 163, § 164, stk. 3, § 172, stk. 2, § 183, stk. 3, § 223 a, § 235, stk. 1, § 241, § 244, § 249, § 263, stk. 1 og 2, § 264, stk. 1, § 264 a, 1. pkt., § 264 d, 1. pkt., § 266 b, stk. 1, § 285, stk. 2, § 291, stk. 3, § 293, stk. 1, 1. pkt., § 300 a, § 300 b, § 300 c, 1. pkt., og § 302, stk. 1, udgår », hæfte«.

4. § 32, § 44, § 64, 3. pkt., og § 90 ophæves.

5. I § 33, stk. 1, ændres »30« til: »7«, og som stk. 3 indsættes:

»Stk. 3. Når fængsel idømmes for kortere tid end 3 måneder, fastsættes straffen i dage, ellers i måneder og år.«

6. §§ 34-36, § 39, stk. 2, 4. pkt., og § 40 a ophæves.

7. § 39, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Stk. 2. Det kan fastsættes som vilkår for løsladelsen, at den pågældende i hele prøvetiden eller en del af denne undergives tilsyn.«

8. Efter § 40 indsættes:

»§ 41. Når 12 år af en straf af fængsel på livstid er udstået, afgør justitsministeren, om den dømte skal løslades på prøve.

Stk. 2. Løsladelse på prøve forudsætter, at den dømtes forhold ikke gør løsladelse utilrådelig, at der er sikret den pågældende passende ophold og arbejde eller andet underhold, og at den pågældende erklærer at ville overholde de vilkår for løsladelsen, som fastsættes efter stk. 3, 3. pkt.

Stk. 3. Løsladelse betinges af, at den dømte ikke i prøvetiden begår strafbart forhold, og at den pågældende overholder de vilkår, som måtte være fastsat. Prøvetiden kan ikke overstige 5 år. § 57 finder tilsvarende anvendelse.

§ 42. Begår den prøveløsladte nyt strafbart forhold i prøvetiden, og foretages der inden dennes udløb rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for forholdet, kan retten ved dom træffe afgørelse om, at den pågældende skal genindsættes til udståelse af livstidsstraffen. Når omstændighederne taler derfor, kan retten i stedet idømme straf alene for det nye forhold, eventuelt i forbindelse med en ændring af vilkårene for prøveløsladelsen.

Stk. 2. Overtræder den prøveløsladte i øvrigt vilkårene, finder § 40, stk. 2-5, jf. § 41, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

§ 43. Ved hel eller delvis eftergivelse af en straf ved betinget benådning kan det fastsættes som vilkår for benådningen, at bestemmelserne i § 40, stk. 1-5, eller § 42 finder tilsvarende anvendelse.«

9. §§ 45-49 ophæves.

10. § 50 affattes således:

»§ 50. Bøde tilfalder statskassen.

Stk. 2. Bøde kan idømmes som tillægsstraf til anden strafart, når tiltalte ved lovovertrædelsen har opnået eller tilsigtet at opnå økonomisk vinding for sig selv eller andre.

Stk. 3. Den bødefældte kan ikke kræve bøden betalt eller erstattet af andre.«

11. I § 51 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Politiet kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for bødefastsættelsen. Endvidere kan politiet fra registre, der føres af offentlige myndigheder, herunder domstolene, kræve de oplysninger om den pågældendes forhold, som findes af betydning for bødefastsættelsen. Oplysningerne meddeles skriftligt eller ved direkte dataoverførsel.«

12. § 52 ophæves.

13. I § 53, § 100, stk. 2, § 103, stk. 1, § 109, stk. 2, § 110, stk. 2, § 122, § 123, § 124, stk. 2, § 132 a, 1. pkt., § 158, stk. 3, § 164, stk. 1, § 167, 2. pkt., § 188, stk. 1, § 208, stk. 2, § 229, stk. 1, § 232 og § 293, stk. 2, udgår »hæfte eller«.

14. § 54, stk. 1, affattes således:

»Når en bøde idømmes af eller vedtages for en domstol, træffer retten samtidig med bødens fastsættelse afgørelse om forvandlingsstraffens varighed. Når bøden er fastsat som dagbod, iagttages ved forvandlingsstraffens beregning, at 1 dags fængsel svarer til 1 dagbod, dog at forvandlingsstraffen ikke kan sættes lavere end 2 dage. Er bøden fastsat på anden måde, kan forvandlingsstraffen ikke sættes lavere end 2 dage og ikke højere end 60 dage. I særlige tilfælde kan forvandlingsstraffen dog forhøjes indtil 9 måneder.«

15. § 55, stk. 1, ophæves, og i stk. 2, der herefter bliver stk. 1, affattes sidste pkt. således:

»For andre bøder, der ikke er idømt af eller vedtaget for en domstol, fastsættes forvandlingsstraffen af byretten i den retskreds, hvor den pågældende bor eller opholder sig.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

16. § 57, stk. 2, ophæves.

17. I § 58, stk. 1, 1. pkt., ændres »frihedsstraf« til: »fængselsstraf«, og 2. og 3. pkt. ophæves.

18. § 59, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1, og i stk. 3 , der herefter bliver stk. 2, ændres »stk. 2« til: »stk. 1«.

19. I § 60, stk. 2, § 66, stk. 4, § 72, stk. 2, 1. pkt., § 78, stk. 3, 2. pkt., og § 236, stk. 3, 3. pkt., ændres »§ 59, stk. 3« til: »§ 59, stk. 2«.

20. I § 61, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 88, stk. 2-5,« til: »§ 88, stk. 2-4,«.

21. § 61 a ophæves.

22. I § 62, stk. 2, § 63, stk. 1, 1. pkt., § 64, 1. og 2. pkt., § 66, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, 3. pkt., § 86, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5, og § 97, stk. 1 og stk. 4, nr. 2, ændres »frihedsstraf« til: »fængselsstraf«.

23. I § 65 udgår »om tilsynsmyndighedens forskrifter og«.

24. § 74 ophæves.

25. § 83, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Hvis en person skulle idømmes fængselsstraf og den pågældende enten afsoner straf af fængsel på livstid eller samtidig indsættes til afsoning af sådan straf, fastsættes det ved dommen, hvor lang fængselsstraffen skulle have været.«

26. I § 87 ændres »hvis den ikke ville have oversteget hæfte« til: »hvis særlige omstændigheder taler derfor«.

27. § 88, stk. 2, ophæves, og stk. 3 , der herefter bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Medfører en af lovovertrædelserne fængsel, en anden bøde, kan retten i stedet for en fælles fængselsstraf idømme bøde ved siden af fængsel.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

28. I § 89, 2. pkt., ændres »§§ 33 og 44« til: »§ 33«.

29. § 91 affattes således:

»§ 91. Over for den, der ikke er fyldt 21 år, kan straf af bøde anvendes, selv om denne strafart ikke er hjemlet for det strafbare forhold.«

30. I § 97, stk. 2, nr. 1, udgår »hæfte og«.

31. I § 103, stk. 2, § 110 a, § 110 c, stk. 1 og 2, § 110 e, § 114, stk. 2, § 130, § 131, stk. 2, § 132 a, 2. pkt., § 137, stk. 1, § 140, § 143, § 147, § 148, § 155, 1. pkt., § 156, 1. pkt., § 160, § 161, § 165, § 179, 2. pkt., § 182, § 184, stk. 2, § 185, § 186, stk. 2, § 187, stk. 2, § 188, stk. 2, § 189, stk. 2, § 193, stk. 2, § 214, stk. 1, § 240, 1. pkt., § 262, stk. 1, § 266 c, § 267, stk. 1, § 274, stk. 1, § 296, stk. 2, § 302, stk. 2, og § 304, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

32. I § 117, § 119, stk. 1, § 121, § 124, stk. 1, § 134 a, § 136, stk. 1 og 2, § 139, stk. 1, § 141, stk. 1, § 144, § 149, § 150, § 153, stk. 1, § 162, § 168, 1. pkt., § 175, stk. 1, § 192, stk. 1 og 3, § 193, stk. 1, § 194, § 197, 1. pkt., § 202, § 208, stk. 3, § 229, stk. 2, § 233, § 236, stk. 4, § 252, stk. 1, § 260, § 266 a, § 268, 1. pkt., og § 285, stk. 1, 1. pkt., udgår »hæfte eller med«.

33. I § 119, stk. 3, ændres »hæfte eller bøde eller under skærpende omstændigheder med« til: »bøde eller«.

34. I § 125, stk. 1, § 126, stk. 1, § 127, stk. 1, § 174, § 203, stk. 1, § 206, § 255, stk. 1, § 266, § 291, stk. 1, § 292, stk. 1, § 296, stk. 1, § 298 og § 299 ændres », hæfte eller med« til: »eller«.

35. I § 126, stk. 2, § 135, § 142, § 170, 1. pkt., § 195, § 253, § 254, § 255, stk. 2, og § 295 ændres »hæfte« til: »fængsel«.

36. I § 129, 1. pkt., og § 134 ændres »hæfte indtil 3 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel i samme tid« til: »fængsel indtil 3 måneder«.

37. I § 133, stk. 1, udgår »eller hæfte«.

38. I § 138, 1. pkt., ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 6 måneder«, og 2. pkt. ophæves.

39. I § 176, stk. 1, § 178, § 213, stk. 1, og § 261, stk. 1, udgår »eller under formildende omstændigheder med hæfte«.

40. I § 176, stk. 2, og § 300, stk. 1, udgår », med hæfte«.

41. I § 184, stk. 1, udgår », under formildende omstændigheder med hæfte,«.

42. I § 192, stk. 4, ændres », hæfte eller under skærpende omstændigheder« til: »eller«.

43. I § 204, stk. 1, 1. pkt., ændres »hæfte indtil 3 måneder« til: »fængsel indtil 6 måneder«, og 2. pkt . ophæves.

44. § 208, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Det skal betragtes som en formildende omstændighed for den, der i forvejen er gift eller part i et registreret partnerskab, hvis det seneste ægteskab eller registrerede partnerskab ikke kan omstødes. Under samme betingelse kan straffen for den person, der hverken er gift eller part i et registreret partnerskab, helt bortfalde.«

45. I § 239 udgår »eller med hæfte ikke under 60 dage«.

46. I § 251, 1. pkt., udgår »med hæfte, ikke under 60 dage, eller«.

47. I § 265, 1. pkt., udgår »hæfte eller under skærpende omstændigheder med«.

48. I § 303, 1. pkt., ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 6 måneder«, og 2. pkt. ophæves.

§ 2

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 713 af 13. september 1999, som ændret ved lov nr. 231 af 4. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 a, stk. 3, 2. pkt., og § 694, stk. 3, 1. pkt . ændres »§ 925« til: »§ 922«.

2. I § 60, stk. 2, 2. pkt., og § 687, stk. 3, nr. 2, ændres »§ 925 eller § 925 a« til: »§ 922 eller § 923«.

3. I § 163, stk. 2, § 731, stk. 1, litra i, § 777, 1. pkt., § 794, stk. 2, § 795, stk. 1, nr. 1, § 847, stk. 3, nr. 3 og 4, og § 1018 d, stk. 1, 1. pkt., ændres »frihedsstraf« til: »fængselsstraf«.

4. I § 189, stk. 3, § 535, stk. 1, 1. pkt., § 651, stk. 1, § 895, stk. 6, 3. pkt., og § 1017 a, stk. 4, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

5. I § 453, 3. pkt., og § 990, stk. 1, 1. pkt., udgår »hæfte eller«.

6. I § 456 o, stk. 2, 2. pkt., udgår »hæfte eller med«.

7. I § 686, stk. 3, nr. 1, ændres »§ 925, § 934, § 935, stk. 1, § 936 eller § 937« til: »§ 922«.

8. § 698, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) lovovertrædelser, der ikke pådømmes under medvirken af domsmænd,«.

9. I § 726, 1. pkt., § 727, stk. 2, 2. pkt., og § 1018 f, stk. 4 , ændres »hæfte« til: »fængsel i 4 måneder«.

10. I § 731, stk. 1, litra e , udgår »eller hæfte«.

11. I § 731, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 925, stk. 3« til: »§ 922, stk. 4«.

12. I § 762, stk. 3, ændres »hæfte« til: »fængsel i højst 30 dage«.

13. I § 775, stk. 2, ændres »Bestemmelsen i straffelovens § 48« til: »Bestemmelserne i §§ 65 og 66 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. om anvendelse af håndjern og sikringscelle«.

14. I fjerde afsnit indsættes før kapitel 80 som nyt kapitel:

»Kapitel 79

Tilståelsessager

§ 922. Afgiver sigtede i et retsmøde efter § 694, stk. 3, en uforbeholden tilståelse i en sag, hvor lægdommere ellers skulle have medvirket, kan sagen straks fremmes til dom, uden at der udarbejdes anklageskrift, hvis

1) tilståelsens rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger,

2) sigtede og anklageren giver samtykke,

3) retten ikke finder det betænkeligt at afgøre sagen uden domsforhandling og

4) der ikke bliver spørgsmål om anvendelse af straffelovens §§ 68, 69, 70 eller 73.

Stk. 2. Inden der afsiges dom, skal sigtede gøres bekendt med det forhold, tiltalen angår, og have lejlighed til at udtale sig. Er der behov for at skaffe yderligere oplysninger i sagen, sker dette efter reglerne i kapitel 67 og 68, og sigtede skal have lejlighed til at udtale sig om disse oplysninger.

Stk. 3. Er sigtede anholdt eller varetægtsfængslet under retsmødet, skal den forsvarer, der er beskikket efter § 731, stk. 1, litra a, have lejlighed til at gøre sig bekendt med sagen, drøfte den med sigtede og udtale sig over for retten, inden sigtede giver samtykke efter stk. 1, nr. 2. Forsvareren skal være til stede i retten, når sigtede giver sit samtykke.

Stk. 4. Er sigtede ikke anholdt eller varetægtsfængslet under retsmødet, skal sigtede tilbydes at få beskikket en forsvarer, inden sigtede giver samtykke efter stk. 1, nr. 2. Beskikkes efter sigtedes ønske en forsvarer, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Afsigelse og forkyndelse af dom sker efter de regler, som gælder for andre domme, der afsiges i 1. instans.

Stk. 6. En sag, der er omfattet af § 684, stk. 1, nr. 2, kan ikke behandles som tilståelsessag.

Stk. 7. Oplysning om det forhold, den pågældende tiltales for, og om, at sigtede og anklagemyndigheden har samtykket i, at sagen fremmes som tilståelsessag, skal tilføres retsbogen. Såfremt sigtede ikke ønsker at få beskikket en forsvarer, jf. stk. 4, skal dette også tilføres retsbogen.

§ 923. Sager, der efter § 687, stk. 2, nr. 1 og 2, skulle behandles under medvirken af nævninge, og hvor der bliver spørgsmål om anvendelse af straffelovens §§ 68, 69, 70 eller 73, kan behandles ved byret under medvirken af domsmænd, hvis

1) sigtede i et retsmøde afgiver en uforbeholden tilståelse,

2) tilståelsens rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger og

3) sigtede og anklageren giver samtykke.

Stk. 2. Såfremt sigtede ikke selv har valgt en forsvarer, skal der beskikkes en forsvarer for sigtede. Forsvareren skal have lejlighed til at gøre sig bekendt med sagen, drøfte den med sigtede og udtale sig over for retten, inden sigtede giver samtykke efter stk. 1, nr. 3.

Stk. 3. Oplysning om, at sigtede og anklagemyndigheden har samtykket i, at sagen behandles ved byretten, skal tilføres retsbogen. Når sigtedes samtykke er tilført retsbogen, kan det ikke længere tilbagekaldes.

Stk. 4. Såfremt retten skønner, at betingelserne for sagens behandling ved byret ikke er opfyldt, kan retten på ethvert tidspunkt beslutte at standse sagens behandling eller, efter domsforhandlingens begyndelse, afsige dom om sagens henvisning til landsretten, jf. § 929, stk. 4.

Stk. 5. Sagen behandles i øvrigt efter reglerne i kapitel 80.

§ 924. Anklagemyndigheden kan i sager om lovovertrædelser, der ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, i et bødeforelæg tilkendegive sigtede, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist at betale en i bødeforelægget angivet bøde. Fristen kan efter anmodning forlænges af anklagemyndigheden.

Stk. 2. § 831, stk. 1, nr. 2 og 3, om krav til indholdet af anklageskrift finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

Stk. 3. Vedtager sigtede bøden, bortfalder videre forfølgning, jf. dog § 724, stk. 2. Vedtagelsen har samme gentagelsesvirkning som en dom.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at bødeforelæg ved nærmere angivne overtrædelser af færdselsloven kan gives af en polititjenestemand i umiddelbar forbindelse med lovovertrædelsen, hvis lovovertrædelsen kan afgøres efter faste bødesatser med en bøde på ikke over 1.000 kr. Reglerne i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse. Lovovertrædelsen kan dog i bødeforelægget betegnes kortfattet.

Stk. 5. Justitsministeren fastsætter regler om konfiskation efter tilsvarende regler som i stk. 1 og 2. § 724, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.«

15. Overskriften til kapitel 80 affattes således:

»Bestemmelser om domsforhandling for byret i sager, i hvilke der medvirker domsmænd«.

16. §§ 925, 925 a og 931 ophæves.

17. § 926 affattes således:

»§ 926. Tiltale rejses ved et anklageskrift, der skal opfylde kravene i § 831, stk. 1.«

18. I § 932, stk. 1, 3. pkt., og § 1012, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 931« til: »§ 924«.

19. Overskriften til kapitel 81 affattes således:

»Bestemmelser om domsforhandling for byret i sager, i hvilke der ikke medvirker domsmænd«.

20. I § 997, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»For konfiskation gælder endvidere reglerne i § 90, stk. 4, § 91, stk. 2 og 3, og § 92 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.«.

21. I § 997, stk. 3, indsættes som 2. pkt . :

»§ 90, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. finder tilsvarende anvendelse.«

22. § 997, stk. 4, § 1000, § 1001 og § 1003 ophæves.

23. I § 998, stk. 1, ændres »dommens fortolkning, beregningen af frihedsstraffe, som er idømt eller træder i stedet for idømt straf, eller i andre henseender« til: »dommens fortolkning eller i andre henseender, jf. dog § 112, nr. 1, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.,«.

24. I § 999 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Er domfældte varetægtsfængslet efter straffedommen, skal dommen fuldbyrdes, så snart det kan konstateres, at dommen er endelig.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

25. § 1013, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Pålagte omkostninger kan inddrives efter reglerne i § 90, stk. 4, § 91, stk. 2 og 3, og § 92 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.«.

26. I § 1017, stk. 2, ændres »med hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 3

I lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 6. september 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, 2. pkt., udgår »hæfte eller«.

2. I § 7, 3. pkt., ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

3. § 11, stk. 2 og 3, og § 18, stk. 4, ophæves.

4. I § 17, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel«.

§ 4

I lov nr. 219 af 1. maj 1940 om skærpet straf for visse overtrædelser af borgerlig straffelov og om ændring af politilovgivningen, som ændret ved § 1 i lov nr. 206 af 9. maj 1942, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, udgår », hæfte«.

2. I § 2, stk. 2, ændres »bøde eller hæfte indtil 3 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel i samme tid« til: »bøde eller fængsel indtil 3 måneder«.

§ 5

I lov nr. 27 af 3. februar 1960 om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige, som ændret ved lov nr. 251 af 12. juni 1975, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, ændres »frihedsstraf« til: »fængselsstraf«.

2. I § 11, 1. pkt., og § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »retsplejelovens kapitler 68, 69, 71 og 72« til: »retsplejelovens kapitel 69 om anholdelse, 70 om varetægtsfængsling, 72 om legemsindgreb, 73 om ransagning og 74 om beslaglæggelse og edition«.

3. I § 14, 1. pkt., ændres »retsplejelovens kapitler 71 og 72« til: »retsplejelovens kapitel 69 om anholdelse og 70 om varetægtsfængsling« og »hæfte« til: »fængsel i 4 måneder«.

§ 6

I lov nr. 214 af 31. maj 1963 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v., som ændret senest ved § 3 i lov nr. 291 af 24. april 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 4 affattes således:

»§ 4. Straffen omsættes til en fængselsstraf af samme varighed«.

2. I § 5, stk. 1, 1. pkt., udgår »eller hæfte«.

3. I § 8, stk. 1, 2. pkt., og § 13, stk. 3, ændres »en dansk strafart efter reglerne i § 4« til: »en fængselsstraf af samme varighed«.

§ 7

I lov nr. 117 af 15. april 1964 om ministres ansvarlighed foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, udgår », hæfte«.

2. I § 6, stk. 2, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 8

I lov nr. 194 af 8. juni 1966 om tatovering foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 9

I lov nr. 332 af 19. juni 1974 om erstatning for atomskader (nukleare skader), som ændret senest ved § 4 i lov nr. 363 af 18. maj 1994, foretages følgende ændring:

1. I § 41, stk. 1 og 2, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 10

I lov nr. 234 af 6. juni 1985 om benzinforhandlerkontrakter, som ændret ved lov nr. 376 af 7. juni 1989, foretages følgende ændring:

1. I § 5 ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 11

I lov om ydelse af juridisk bistand samt om detektivvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 28. august 1986, som ændret senest ved § 30, stk. 2, i lov nr. 319 af 14. maj 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 5, 1. pkt., ændres »bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 6 måneder« til: »bøde eller fængsel indtil 6 måneder«.

§ 12

I lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 1. september 1986, som ændret ved § 6 i lov nr. 386 af 20. maj 1992 og senest ved § 2 i lov nr. 1103 af 29. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 1, ændres »bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 6 måneder« til: »bøde eller fængsel indtil 6 måneder«.

§ 13

I strandingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 619 af 15. september 1986, foretages følgende ændring:

1. I § 22, stk. 1, udgår », hæfte«.

§ 14

I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 16. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 34, stk. 1 og 2, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 15

I lov om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 15. september 1986, som ændret senest ved § 19 i lov nr. 980 af 17. december 1997, foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 4, ophæves.

§ 16

I lov om svangerskabsafbrydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 15. september 1986, som ændret senest ved § 16 i lov nr. 389 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, udgår »hæfte eller«.

2. I § 15 ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 17

I lov om rigsretten, jf. lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. september 1986, foretages følgende ændring:

1. I § 44, stk. 1, ændres »hæfte indtil 6 måneder« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 18

I lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 626 af 29. september 1987, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, udgår », hæfte«.

§ 19

I lov nr. 400 af 13. juni 1990 om krigsmateriel m.v., som ændret ved § 9 i lov nr. 386 af 20. maj 1992, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 20

I dyreværnsloven, lov nr. 386 af 6. juni 1991, som ændret senest ved lov nr. 80 af 9. februar 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 28, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, og § 29, stk. 1, 4. pkt., udgår », hæfte«.

2. I § 28, stk. 2, 5 og 6, § 29, stk. 3, 1. pkt., § 30, stk. 2, og § 32, stk. 4, 1. pkt., ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 21

I lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 9. september 1993, som ændret senest ved lov nr. 1081 af 20. december 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 22

I lov nr. 430 af 1. juni 1994 om massemediers informationsdatabaser foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 1 og 2, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 23

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 26. januar 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1 og 4, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder.

2. I § 10, stk. 3, 2. pkt., udgår »hæfte eller«.

§ 24

I lov nr. 319 af 14. maj 1997 om inkassovirksomhed foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 1 og 2, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 25

I medieansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 9. februar 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 53, stk. 1 og 2, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 26

I lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af drægtige søer og gylte foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1 og 2, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 27

I lov om offentlige myndigheders registre, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 20. september 1991, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1204 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 28

I lov om private registre m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 2. oktober 1987, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1093 af 21. december 1994, foretages følgende ændring:

1. I § 27, stk. 1 og 2, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 29

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. oktober 1999, som ændret ved § 1 i lov nr. 292 af 28. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 117, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, stk. 3, 3. pkt., stk. 5, 1. pkt., og stk. 6, 2. pkt., udgår »hæfte eller«.

2. I § 117, stk. 4, udgår », hæfte«.

3. I § 118, stk. 5, 2. pkt., ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

4. § 119, stk. 1, affattes således:

»Sager om overtrædelse af denne lov behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 79-81, medmindre sagen kan afgøres med vedtagelse efter § 119 a. Retsplejelovens § 934, stk. 1, finder ikke anvendelse i sager om betinget frakendelse af førerretten.«

5. § 119, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1) behandles efter reglerne i retsplejelovens § 922,«

§ 30

Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

§ 31

Stk. 1. Hvis der efter lovens ikrafttræden skal idømmes straf for en tidligere begået overtrædelse af de i §§ 1-29 nævnte love, for hvilken hæfte indtil 30 dage ville være forskyldt, idømmes fængsel med samme antal dage som hæfte.

Stk. 2. Ville højere straf af hæfte end nævnt i stk. 1 være forskyldt, kan en lavere straf af fængsel idømmes, dog ikke mindre end 30 dage eller mere end 4 måneder.

§ 32

Stk. 1. Efter lovens ikrafttræden kan der ikke idømmes hæftestraf, selv om straffebestemmelser i anden lovgivning forsat giver mulighed herfor.

Stk. 2. Ved anvendelse af straffebestemmelser uden for de i §§ 1-29 nævnte love, hvor hæfte indgår i strafferammen, kan der i stedet for hæfte idømmes fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 3. § 31 finder tilsvarende anvendelse.

§ 33

Stk. 1. Ved fastsættelse af forvandlingsstraf for bøde vedrørende en lovovertrædelse, der er begået før lovens ikrafttræden, finder § 31 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Loven har ikke virkning for hæftestraf eller forvandlingsstraf af hæfte, som er idømt eller fastsat før lovens ikrafttræden.

§ 34

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne eller Grønland.

Stk. 2. §§ 1, 3, 5-8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 og 27 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen