Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1997, og om ændring af bekendtgørelse om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat


I medfør af § 48, stk. 4, § 52, stk. 2, 3. pkt., § 53, stk. 1, 3. pkt., og § 54 i kildeskatteloven jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 22. juni 1995 fastsættes herved følgende:

Kapitel 1

Forskudsregistrering for 1997

§ 1. Ved forskudsregistrering for 1997, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

  • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1995, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1997 med 7 pct.
  • 2) indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1996, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1997 med 3 pct.

Stk. 2. Posten »overskud af ejerbolig« ansættes ved forskudsregistreringen for 1997 på grundlag af ejendomsværdien ved 20. almindelige vurdering pr. 1. januar 1996. Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

Stk. 3. Ved forskudsregistreringen for 1997 af

  • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension og lov om social bistand,
  • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring, og
  • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel,

der foretages på grundlag af oplysninger om de nævnte indkomstkategorier i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

  • a) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1995, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1997 med 2,9 pct.
  • b) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1996, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1997 med 0,5 pct.

Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

Stk. 4. Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

§ 2. Sociale pensioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 612 af 24. juni 1996, ansættes ved forskudsregistreringen for 1997 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der sker ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§ 3. Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte, ansættes ved forskudsregistreringen på grundlag af oplysninger fra SU-styrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§ 4. Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Centrale Lønanvisning, ansættes ved forskudsregistreringen for 1997 med udgangspunkt i pensionen for juli 1996 omregnet til helårsbeløb, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 768 af 19. september 1995. Det omregnede helårsbeløb forhøjes med 2,1 pct., og der foretages ikke regulering efter § 1, stk. 1.

Kapitel 2

Beregning af indeholdelsesprocent for 1997

§ 5. Indeholdelsesprocenten på skattekort for 1997 beregnes som summen af følgende procenter, der er større end 0:

  • 1) Skattekommunens laveste skatteprocent (dvs. summen af primærkommunal skatteprocent, amtskommunal skatteprocent, kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken og bundskatten på 10 pct. efter personskattelovens § 6).
  • 2) En procent beregnet som mellemskatten på 6 pct. efter personskattelovens § 6 a, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst eller fradrag af negativ kapitalindkomst, og ganget med 100.
  • 3) En procent beregnet som topskatten på 15 pct. efter personskattelovens § 7, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af den del af kapitalindkomsten, der overstiger det regulerede grundbeløb, og ganget med 100.

Stk. 2. Procenterne efter stk. 1, beregnes med to decimaler. Er den efter stk. 1, beregnede indeholdelsesprocent større end 60 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten, ansættes indeholdelsesprocenten til 60 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten.

Stk. 3. Indeholdelsesprocenten efter stk. 2 forhøjes til nærmeste hele procent.

§ 6. I bekendtgørelse nr. 768 af 19. september 1995 om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat foretages med virkning fra og med indkomståret 1997 følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, 4. pkt. ophæves.

2. § 3, stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Skemaer, der udsendes af den kommunale skattemyndighed til brug ved redegørelse efter kildeskattelovens § 52, stk. 2 eller § 53, stk. 4, skal tilbagesendes indenfor en angiven frist, der dog skal være på mindst 14 dage«.

3. § 4 affattes således:

»§ 4. Klage over en afgørelse om grundlaget for den foreløbige skattetilsvarelse, der er truffet af den kommunale skattemyndighed efter kildeskattelovens § 55 B, stk. 1, skal indgives til skatteankenævnet efter reglerne i skattestyrelseslovens § 21.«

4. I § 7, stk. 2, ophæves:

»eller forventes at eje skattepligtig formue ved indkomstårets udgang«.

Skatteministeriet, den 3. oktober 1996

Carsten Koch

/ Claus Kargo

Officielle noter

Ingen