Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om kommunalt og amtskommunalt tilsyn med udbud af byggearbejder i det offentligt støttede byggeri


I medfør af § 178 i lov om almene boliger m.v., jf.

lovbekendtgørelse nr. 374 af 22. maj 1996 og § 90 i lov om

boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 722 af 1. august 1996,

fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Cirkulæret gælder for følgende byggeri, hvortil der søges om offentlig støtte:

1. Almene boliger, jf. § 115 i lov om almene boliger m.v.

2. Forsøgsbyggeri, jf. kap. 10 i lov om almene boliger m.v.

3. Renovering af ungdomsboliger, jf. § 100 i lov om almene boliger m.v.

4. Opførelse af private andelsboliger, jf. § 63 i lov om boligbyggeri.

§ 2. Det er et vilkår for tilsagn om statsstøtte til de i § 1 nævnte byggerier, at bygherren benytter et oplysningsskema (skema U) vedrørende udbud af byggearbejder, som er udarbejdet af Bygge- og Boligstyrelsen. Skemaet indsendes til den tilsynsførende kommunalbestyrelse eller det tilsynsførende amtsråd sammen med bygherrens ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen ved byggeriets påbegyndelse.

§ 3. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet påser, at skema U, bilagt de nødvendige redegørelser m.v., foreligger, inden anskaffelsessummen godkendes ved byggeriets påbegyndelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet skal ikke indsende skemaet til Bygge- og Boligstyrelsen.

§ 4. På baggrund af det indsendte materiale kontrollerer kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, om gældende udbudsregler er overholdt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan indhente yderligere oplysninger fra bygherren.

§ 5. Er der uoverensstemmelse mellem afgivne tilbud, som oplyst på skema U, og bygherrens oplysninger om senere indgåede kontrakter, skal kommunalbestyrelsen eller amtsrådet påse, at der foreligger en redegørelse herfor, forinden den endelige anskaffelsessum godkendes efter byggeriets afslutning.

§ 6. Cirkulæret er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen eller amtsrådet som hidtil kan stille videregående krav, der tilsigter at fremme konkurrencen mellem leverandører og entreprenører.

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 1997 og har virkning for byggeri, hvortil der gives tilsagn om offentlig støtte efter denne dato.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 167, af 5. september 1990 om kommunalt tilsyn med udbud af byggearbejder i det offentligt støttede byggeri.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 7. oktober 1996

Rud Werborg

/ Vibeke Køie

Officielle noter

Ingen