Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om kontrol med vejtransport af farligt gods


I medfør af § 82, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

735 af 24. august 1992, som senest ændret ved lov nr. 1123 af 20.

december 1995 og efter forhandling med Justitsministeriet,

fastsættes:

§ 1. Ved Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 762 af 20. august 1996 om vejtransport af farligt gods gennemføres Rådets direktiv 94/55/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej samt det dertil knyttede kontroldirektiv (Rådets direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej).

Stk. 2. Samtidig ophæves bl.a. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 1985 om vejtransport af farligt gods, Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 162 af 26. april 1985 om international transport af farligt gods ad vej samt Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 24. juni 1992 om uddannelse af førere af farligt gods ad vej.

§ 2. Politiet skal sikre, at en repræsentativ del af transporten af farligt gods ad vej underkastes kontrol efter § 16 i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 762 af 20. august 1996 om vejtransport af farligt gods. Politiet kan i den forbindelse standse et køretøj, der udfører vejtransport af farligt gods, og lade det undersøge med henblik på at kontrollere, at transporten udføres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen.

Stk. 2. Kontrollen skal udføres i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EØF) nr. 4060/89 om afskaffelse af kontrol ved medlemsstaternes grænser i forbindelse med transport ad landevej og indre vandveje og artikel 1 i forordning (EØF) nr. 3912/92 om kontrol inden for Fællesskabet i forbindelse med transport ad vej og indre vandveje, hvor transportmidlet er indregistreret eller godkendt til kørsel i et tredjeland.

Stk. 3. Politiets kontrol af vejtransporter med farligt gods skal fortsat foretages som stikprøver og fordeles over en så stor del af vejnettet som muligt. Kontrollen bør omfatte al transport af farligt gods ad vej uden hensyn til godsets oprindelsessted og bestemmelsessted eller køretøjets indregistreringssted.

Stk. 4. Der lægges med nærværende regelsæt ikke umiddelbart op til en ændring i omfanget af den kontrol, der foregår allerede i dag af transport af farligt gods ad vej.

§ 3. Kontrollen skal så vidt muligt omfatte alle de kontrolpunkter, der er angivet i checklisten, bilag I. Checklisten er ikke til hinder for, at der ud over de kontrolpunkter, der er angivet i listen, kan checkes andre ting. De enkelte punkter i listen skal udfyldes i forbindelse med kontrollen.

§ 4. Efter kontrollen udleveres en kopi af den udfyldte checkliste til chaufføren.

Stk. 2. Forevisning af en checkliste vedrørende den konkrete transport bør normalt medføre, at yderligere kontrol vedrørende de allerede kontrollerede punkter udelades. Dette gælder også, såfremt chaufføren kan fremvise en checkliste eller attestation med resultatet af en forudgående kontrol udstedt i en af de øvrige medlemsstater.

Stk. 3. I enkeltstående tilfælde kan der dog - efter en konkret vurdering - foretages kontrol også i ovennævnte tilfælde og af punkter, der efter checklisten eller attestationen er kontrolleret.

§ 5. Til såvel forud tilrettelagt som til aktuelle kontroller kan assistance fra Beredskabsstyrelsen, ved transport af radioaktive stoffer, Statens Institut for Strålehygiejne, og ved smittefarlige stoffer, embedslægen, om nødvendigt tilkaldes til en mere grundig kontrol af det farlige gods. Forudsat det ikke indebærer nogen sikkerhedsrisiko, kan der i den forbindelse om nødvendigt udtages prøver af det transporterede gods til nærmere undersøgelse foretaget af Beredskabsstyrelsen eller Statens Institut for Strålehygiejne. I ikke risikobetonede sager kan politiet selv udtage prøver og indsende disse til nærmere undersøgelse.

Stk. 2. Forsendelser indeholdende radioaktive stoffer må kun åbnes for toldeftersyn eller lignende af sagkyndige fra en institution eller virksomhed, som har Sundhedsstyrelsens godkendelse hertil.

§ 6. Politiets kontrol med transport af farligt gods ad vej skal være af rimelig varighed.

§ 7. Såfremt det ved en kontrol konstateres, at et køretøj har overtrådt bestemmelserne for transport af farligt gods ad vej, især på et eller flere af de punkter, der er nævnt i bilag II, kan politiet iværksætte de foranstaltninger, der ud fra en forholdsmæssigheds betragtning passer til omstændighederne eller dikteres af sikkerhedshensyn. Køretøjet kan om nødvendigt nægtes adgang til landet.

Stk. 2. Med hensyn til politiets mulighed for under særlige omstændigheder at tilbageholde et køretøj, som i forbindelse med en kontrol skønnes at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, er der ikke ved bekendtgørelsen tilsigtet nogen ændring af den hidtidige retstilstand (gældende ret).

Stk. 3. I relation til kontroldirektivets (95/50/EF) artikel 5 har Trafikministeriet ikke fundet grundlag for, at der på nuværende tidspunkt søges skabt hjemmel til videregående beføjelser i forbindelse med politiets kontrol af vejtransport af farligt gods end den, der allerede efter gældende ret tilkommer politiet.

Stk. 4. Såfremt det i forbindelse med en kontrol bliver nødvendigt at henstille et køretøj, kan dette ske ved en af Statens Bilinspektions synshaller. I givet fald retter politiet i konkrete tilfælde henvendelse til Bilinspektionsregionerne.

§ 8. For så vidt angår straf i forbindelse med konstaterede overtrædelser af bekendtgørelsens bestemmelser henvises til bekendtgørelsens § 17.

§ 9. Er der ved et køretøj eller en virksomhed, der er hjemmehørende i en anden EU-medlemsstat, konstateret alvorlige eller gentagne overtrædelser, der udgør en sikkerhedsrisiko for vejtransporten af farligt gods, skal politiet indberette dette (via Justitsministeriet) til Trafiministeriet med henblik på en anmeldelse til myndighederne i den EU-medlemsstat, hvor køretøjet er indregistreret, eller hvor virksomheden er etableret.

§ 10. Hvis der ved en vejkontrol af et køretøj, som er indregistreret i en anden medlemsstat, konstateres forhold, som giver grund til at antage, at der er begået alvorlige eller gentagne lovovertrædelser, som ikke kan påvises på grund af manglende beviser ved denne kontrol, bistår myndighederne i den anden medlemsstat politiet med at klarlægge situationen.

§ 11. Med henblik på Trafikministeriets indberetning til Kommissionen som angivet i Rådets direktiv 95/50/EF, artikel 9, indberetter politikredsene for hvert kalenderår og senest 8 måneder efter årets udløb oplysninger som angivet i bilag III til denne skrivelse til Rigspolitichefen.

§ 12. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves Trafikministeriets cirkulære nr. 136 af 20. august 1996.

Trafikministeriet, den 4. oktober 1996

Jan Trøjborg

/ Vibeke Von Stemann

Bilag I

CHECKLISTE

 

 1. Kontrolsted .......... 2. Dato ........... 3. Klokkeslæt ......... 

 4. Køretøjets nationalitetsmærke    5. Påhængskøretøjets/sætte- 

  og indregistreringsnummer       vognens nationalitets- 

                      mærke og indregistrerings- 

                      nummer 

 6. Køretøjstype -- lastvogn -- vogntog -- sættevogntræk med lad 

         --     --     -- 

 7. Fragtfører, adresse .............................................. 

  ................................. 8. Nationalitet ................ 

 9. Fører ............................................................ 

 10. Medhjælper ...................................................... 

 11. Afsender, adresse, afsendelsessted(* 1) ......................... 

   ................................................................. 

 12. Modtager, adresse, modtagelsessted(* 1) ......................... 

   ................................................................. 

 13. Bruttomængde af farligt gods pr. transportenhed ................. 

 14. Maksimumsmængde randnummer 10 011 overskredet -- ja -- nej 

                          --  -- 

 15. Transport finder sted i: 

 -- fast tank -- aftagelig tank -- tankcontainer -- beholderbatteri 

 --      --        --        -- 

 -- bulk -- container -- stykgods 

 --   --      -- 

 Dokumenter, der skal medbringes 

 16. Transportdokument/ledsagedokument 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 17. Skriftlige anvisninger 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 18. Bilateral aftale/multilateral aftale/national tilladelse 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 19. Godkendelsescertifikat for køretøjet 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 20. Kursusbevis for føreren 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 Køretøjets stand 

 21. Gods tilladt til transport 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 22. Transport i bulk/som stykgods 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 23. Transport i tank 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 24. Transport i container 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 25. Gods tilladt for køretøjstypen 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 26. Forbud mod sammenlægning 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 27. Håndtering og surring(* 2) 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 28. Udsivning fra ladningen eller beskadigelse af emballagerne(* 2) 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 29. FN-nummer/påmærkning af kolli (* 1)(* 2) 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 30. Afmærkning af køretøjet/containeren 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 31. Faresedler for tank/bulktransport 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 Køretøjets udstyr 

 32. Værktøjssæt til nødreparationer 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 33. Mindst en bremseklods pr. køretøj 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 34. To orange advarselslygter 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 35. Ildslukker(e) 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 36. Beskyttelsesudstyr til føreren 

 -- kontrolleret -- overtrædelse konstateret -- ikke relevant 

 --       --             -- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 37. Bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38. Myndighed/befuldmægtiget, som har udført kontrollen 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Anføres under »Bemærkninger« for så vidt angår samletransporter.

(* 2) Kontrol af synlige overtrædelser.

Bilag II

OVERTRÆDELSER

I dette direktiv anses følgende forhold for overtrædelser:

 • 1) Gods ikke tilladt til transport.
 • 2) Manglende afsendererklæring om, at gods og emballage er godkendt til transport.
 • 3) Køretøj, hvor der ved kontrollen konstateres udsivning af farlige stoffer på grund af utæt tank eller emballage.
 • 4) Køretøj, hvor godkendelsescertifikat mangler eller ikke er forskriftsmæssigt.
 • 5) Køretøj, hvor korrekte orangefarvede skilte mangler eller ikke er forskriftsmæssige.
 • 6) Køretøj, hvor sikkerhedsanvisninger mangler eller er ukorrekte.
 • 7) Mangelfuldt køretøj eller emballage.
 • 8) Fører mangler forskriftsmæssigt bevis for gennemført kursus i transport af farlige stoffer ad vej.
 • 9) Køretøj, hvor ildslukker mangler.
 • 10) Køretøj eller kolli, hvor forskriftsmæssig faremærkning mangler.
 • 11) Køretøjer, hvor transportdokumenter/ledsagedokumenter eller deklarering af det transporterede farlige gods ikke er forskriftsmæssig.
 • 12) Køretøjer, hvor bilateral aftale/multilateral aftale mangler eller ikke er forskriftsmæssig.
 • 13) Overfyldning af tank.

Bilag III

Model til standardformular til udfærdigelse af rapporten til kommissionen

om overtrædelser og straffeforanstaltninger

 

 Stat: .................................. År: ................... 

 Kontrol på vejen 

 --------------------------------------------------------------------- 

                  Køretøjer indregistreret i (* 1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

              samme land andre EU-   tredjelande I alt 

                    medlemsstater 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Antal kontrollerede køretøjer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Antal konstaterede overtrædelser 

 efter overtrædelsestype 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Antal og type af iværksatte 

 sanktioner 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) I dette bilag er indregistreringslandet det land, hvor motorvognen er indregistreret.