Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af UNESCO-konventionen af 5. december 1958 angående international udveksling af publikationer. (* 2)


Ved kgl. resolution af 15. september 1964 har Danmark ratificeret den på UNESCO's tiende generalkonference i Paris den 5. december 1958 undertegnede konvention angående international udveksling af publikationer.

Konventionen, hvis russiske og spanske tekst udelades her, lyder som følger: Oversættelse

KONVENTION

angående international udveksling af publikationer.

Generalkonferencen i De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur, der er forsamlet i Paris fra 4. november til 5. december 1958 på sit tiende møde,

der er overbevist om, at udviklingen af den internationale udveksling af publikationer er uundværlig for den frie udveksling af tanker og viden blandt verdens nationer,

der tager i betragtning den betydning, som indrømmes den internationale udveksling af publikationer af konventionen for De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur,

der erkender behovet for en ny international konvention angående udvekslingen af publikationer,

der har fået forelagt forslag angående international udveksling af publikationer, som udgør punkt 15.4.1. på mødets dagsorden,

der på sit niende møde har besluttet, at disse forslag skulle gøres til genstand for en international ordning ved vedtagelsen af en international konvention, vedtager i dag den 3. december 1958 nærværende konvention.

Artikel 1

Udveksling af publikationer

De kontraherende stater forpligter sig til at fremme og lette udvekslingen af publikationer mellem både statsorganer og ikke-statsinstitutioner af pædagogisk, videnskabelig og teknisk, eller kulturel karakter, der ikke har økonomisk vinding som formål, i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende konvention.

Artikel 2

Publikationsudvekslingens omfang

1. Med henblik på nærværende konvention kan følgende publikationer betragtes som passende udvekslingsmateriale, der ikke må gøres til genstand for videresalg, mellem de i nærværende konventions artikel 1 omhandlede organer og institutioner:

  • a) Publikationer af pædagogisk, juridisk, videnskabelig og teknisk, kulturel og informerende art, såsom bøger, aviser og tidsskrifter, kort og tegninger, stik, fotografier, mikrokopier, partiturer, publikationer trykt med blindeskrift (Braille) og andet grafisk materiale;
  • b) Publikationer omfattet af konventionen angående den mellemstatlige udveksling af officielle publikationer og statstryksager, vedtaget af generalkonferencen i De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur den 3. december 1958.

2. Nærværende konvention indvirker på ingen måde på udvekslinger, der foregår i kraft af konventionen angående den mellemstatlige udveksling af officielle publikationer og statstryksager, som er vedtaget af generalkonferencen i De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur den 3. december 1958.

3. Nærværende konvention finder ikke anvendelse på fortrolige dokumenter, cirkulærer og andre tekster, der ikke er blevet offentliggjort.

Artikel 3

Udvekslingstjenesterne

1. De kontraherende stater kan betro den nationale udvekslingstjeneste eller, hvor en sådan national udvekslingstjeneste ikke eksisterer, den centrale udvekslingsmyndighed eller -myndigheder, følgende funktioner i forbindelse med udviklingen og koordinationen af publikationsudvekslingen mellem de i nærværende konventions artikel 1 omhandlede organer og institutioner:

  • a) at lette den internationale udveksling af publikationer, i særdeleshed ved i påkommende tilfælde at oversende det materiale, der skal udveksles;
  • b) at give vejledning og oplysninger om udvekslingsmuligheder for institutioner i hjemlandet og i udlandet.
  • c) at fremme udvekslingen af dubletmateriale i egnede tilfælde.

2. Når det imidlertid ikke anses for ønskeligt at centralisere udviklingen og koordinationen af udvekslingerne blandt de organer og institutioner, der henvises til i nærværende konventions artikel 1, hos den nationale udvekslingstjeneste eller hos centrale myndigheder, kan en hvilken som helst eller alle de funktioner, der opregnes i denne artikels stk. 1, betros til en anden myndighed eller myndigheder.

Artikel 4

Forsendelsesmåde

Forsendelsen kan foregå enten direkte mellem vedkommende organer og institutioner eller gennem den nationale udvekslingstjeneste eller udvekslingsmyndigheder.

Artikel 5

Forsendelsesomkostninger

Når forsendelserne foregår direkte mellem udvekslingspartnerne, er de kontraherende stater ikke forpligtet til at afholde omkostningerne derved. Hvis forsendelsen foregår gennem udvekslingsmyndigheden eller -myndighederne, afholder de kontraherende stater forsendelsesomkostningerne til bestemmelsesstedet, men for transport ad søvejen skal emballerings- og fragtomkostningerne kun betales til ankomsthavnens toldsted.

Artikel 6

Forsendelsestakster og -betingelser

De kontraherende stater skal tage alle nødvendige forholdsregler med henblik på at lade udvekslingsmyndighederne nyde fordel af de gunstige takster og forsendelsesbetingelser, der eksisterer, uden hensyn til hvilket forsendelsesmiddel, der vælges: Ordinær post, forsendelse ad landevej, med jernbane, flod- eller havtransport, luftpost eller luftfragt.

Artikel 7

Toldlettelser og andre lettelser

Hver kontraherende stat skal fritage sine udvekslingsmyndigheder for toldafgifter for det materiale, der importeres og eksporteres i medfør af nærværende konventions bestemmelser eller i medfør af enhver overenskomst, der er afsluttet med henblik på dens anvendelse og skal lade dem få de gunstigste betingelser med hensyn til toldformaliteter og andre lignende formaliteter.

Artikel 8

International koordination af udvekslingerne

For at hjælpe De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur i udøvelsen af de funktioner, der er anvist den af dens forfatning for så vidt angår den internationale koordination af udvekslingerne, skal de kontraherende stater til organisationen indsende årlige rapporter over gennemførelsen af nærværende konvention og genparter af alle bilaterale overenskomster afsluttet i medfør af artikel 12.

Artikel 9

Oplysninger og undersøgelser

De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur skal offentliggøre de oplysninger, der modtages fra de kontraherende stater i medfør af artikel 8 og skal udarbejde og offentliggøre oversigter vedrørende undersøgelser af nærværende konventions gennemførelse.

Artikel 10

Bistand fra UNESCO

1. De kontraherende stater kan anmode De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur om teknisk bistand i forbindelse med ethvert problem, der måtte opstå ved anvendelsen af nærværende konvention. Organisationen skal yde en sådan bistand inden for de grænser, der fastsættes af dens program og dens ressourcer, i særdeleshed til oprettelsen og organisationen af nationale udvekslingstjenester.

2. Organisationen er bemyndiget til på eget initiativ at stille forslag til de kontraherende stater i disse anliggender.

Artikel 11

Forhold til tidligere overenskomster

Nærværende konvention indvirker ikke på de forpligtelser, der tidligere er indgået af de kontraherende stater i kraft af internationale overenskomster.

Artikel 12

Bilaterale overenskomster

Når som helst det er nødvendigt eller ønskeligt, skal de kontraherende stater afslutte bilaterale overenskomster med henblik på at supplere nærværende konvention og afgøre spørgsmål af fælles interesse, der opstår ved dens anvendelse.

Artikel 13

Sprog

Nærværende konvention er affattet på engelsk, fransk, russisk og spansk; de fire tekster er af samme gyldighed.

Artikel 14

Ratifikation og godkendelse

1. Nærværende konvention skal underkastes ratifikation eller godkendelse af medlemsstaterne af De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige procedurer.

2. Ratifikations- eller godkendelsesdokumenterne skal deponeres hos generaldirektøren for De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur.

Artikel 15

Tiltrædelse

1. Nærværende konvention kan tiltrædes af enhver stat, der ikke er medlem af organisationen, og som opfordres til at tiltræde af eksekutivrådet for De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur.

2. Tiltrædelse sker ved deponering af et tiltrædelsesdokument hos generaldirektøren for De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur.

Artikel 16

Ikrafttræden

Nærværende konvention træder i kraft tolv måneder efter deponeringsdatoen for det tredie ratifikations-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, men kun for så vidt angår de stater, der har deponeret deres respektive instrumenter på eller før den dato. Den træder i kraft for enhver anden stat, der deponer sit ratifikations-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, tolv måneder efter deponeringen af dens ratifikations- godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.

Artikel 17

Territorial udvidelse af konventionen

Enhver kontraherende stat kan på tidspunktet for ratifikationen, godkendelsen eller tiltrædelsen på ethvert tidspunkt derefter, erklære ved en meddelelse adresseret til generaldirektøren for De Forenede Nationers Organisation for Undervisning og Kultur, at nærværende konvention skal udstrækkes til alle eller et hvilket som helst af de territorier, for hvis internationale forbindelser, den er ansvarlig. Den nævnte meddelelse træder i kraft tolv måneder efter dens modtagelsesdato.

Artikel 18

Opsigelse

1. Hver af de kontraherende stater kan opsige nærværende konvention på sine egne vegne eller for ethvert territorium, for hvis internationale forbindelser, den er ansvarlig.

2. Opsigelsen skal meddeles skriftligt ved et dokument, der skal deponeres hos generaldirektøren for De Forenede Nationers Organisation for Undervisning,Videnskab og Kultur.

3. Opsigelsen træder i kraft tolv måneder efter modtagelsen af opsigelsesdokumentet.

Artikel 19

Underretninger

Generaldirektøren for De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur skal underrette de stater, der er medlemmer af organisationen, de stater som ikke er medlemmer af organisationen, der nævnes i artikel 15, så vel som De Forenede Nationer, om deponeringen af alle de i artiklerne 14 og 15 nævnte ratifikations-, godkendelses- og tiltrædelsesinstrumenter og om de i artiklerne 17 og 18 respektivt omhandlede meddelelser og opsigelser.

Artikel 20

Revision af konventionen

1. Nærværende konvention kan revideres af generalkonferencen i De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur. Revisionen er imidlertid kun bindende for de stater, der er parter i den reviderede konvention.

2. Såfremt generalkonferencen vedtager en ny konvention, der helt eller delvis reviderer nærværende konvention, og med mindre den nye konvention bestemmer anderledes, skal nærværende konvention ikke længere kunne ratificeres, godkendes eller tiltrædes fra denne dato, da den nye, reviderede konvention træder i kraft.

Artikel 21

Registrering

I medfør af artikel 102 i De Forenede Nationers pagt skal nærværende konvention registreres i De Forenede Nationers sekretariat på foranledning af generaldirektøren for De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur.

Udfærdiget i Paris den 5. december 1958 i to lige gyldige eksemplarer, der er underskrevet af præsidenten for generalkonferencens tiende møde og af generaldirektøren for De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur, og som skal deponeres i arkivet i De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur, og hvoraf bekræftede ligelydende genparter skal fremsendes til alle de i artiklerne 14 og 15 omhandlede stater så vel som til De Forenede Nationer.

Ovenstående er konventionens autentiske tekst, der er behørigt vedtaget af generalkonferencen i De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur på dens tiende møde, som blev afholdt i Paris og erklæret afsluttet den 5. december 1958.

Til bekræftelse af ovenstående har vi givet vor underskrift den 5. december 1958.

Generalkonferencens præsident

JEAN BERTHOIN

Generaldirektør

LUTHER H. EVANS

Danmarks ratifikationsinstrument deponeres den 10. november 1964 hos generaldirektøren for De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur.

For Danmarks vedkommende træder konventionen, jfr. dennes artikel 16, i kraft den 11. november 1965.

Konventionen er for uden af Danmark blevet ratificeret eller tiltrådt af Den forenede Arabiske Republik, Den Bjelorussiske Socialistiske Sovjetrepublik, Brasilien, Bulgarien, Cuba, Ecuador, Frankrig, Ghana, Guatemala, Israel, Italien, Republikken Kina (Formosa) (* 1), New Zealand, Panama, De Socialistiske Sovjetrepublikkers Union, Spanien, Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Tjekkoslovakiet, Den Ukrainske Socialistiske Sovjetrepublik og Ungarn.

For Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands vedkommende er gyldigheden udstrakt til også at omfatte følgende oversøiske territorier: Jersey, Guernsey og øen Man, Føderationen Rhodesia og Nyasaland, Antigua, Bahamaøerne, Barbados, De britiske Jomfruøer, Bermudaøerne, Britisk Guiana, Grenada, Jamaica, Montserrat, St.Kitts-Nevis-Anguilla, St. Vincent, De britiske Salomonøer, Gilbert og Elliceøerne, Brunei, St. Lucia, Dominica og Singapore.

Udenrigsministeriet, den 20. maj 1965.

Per Hækkerup.

Officielle noter

(* 1) Ikke anerkendt af Danmark.

Redaktionel note
  • (* 2) Andre landes tiltrædelse og eventuelle forbehold: BEK nr 12 af 13/02/1978 BEK nr 96 af 06/09/1989 Ikke bekendtgjort: Japan 29/05/1985. Skrivelse af 23/07/1984 fra UNESCO. Spørgsmålet om, hvilke lande der iøvrigt har tiltrådt konventionen, er ved at blive undersøgt.