Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af forretningsorden for Skibstilsynsrådet


I medfør af § 22 i lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 594 af 26. juni 1996, fastsættes:

§ 1. Skibstilsynsrådet består af en formand og næstformand (stedfortræder for formanden) udnævnt af erhvervsministeren samt af yderligere 12 medlemmer udnævnt af Søfartsstyrelsen efter indstilling fra nedennævnte organisationer og styrelser:

Danmarks Rederiforening: 1 medlem

Bilfærgernes Rederiforening: 1 medlem

Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre skibe: 1 medlem

Dansk Navigatørforening, Radiotelegrafistforeningen af 1917: 1 medlem

Maskinmestrenes Forening: 1 medlem

Dansk Sø-Restaurations Forening, Restaurations- og Bryggeri-

arbejder Forbundet: 1 medlem

Sømændenes Forbund i Danmark, Metal Søfart: 1 medlem

Specialarbejderforbundet i Danmark: 1 medlem

Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening, Foreningen

af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark: 1 medlem

Danmarks Fiskeriforening: 1 medlem

Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorgani-

sation II: 1 medlem

Landbrugs- og Fiskeriministeriet,

Forsvarsministeriet,

Miljøstyrelsen,

Telestyrelsen,

Trafikministeriet,

Amtsrådsforeningen,

Kommunernes Landsforening: 1 medlem

Stk. 2. For hvert af medlemmerne bortset fra formanden og næstformanden udnævner Søfartsstyrelsen efter indstilling af vedkommende organisation en stedfortræder. Stedfortræderne er berettigede til at deltage i rådets møder.

§ 2. Skibstilsynsrådets opgave er at:

  • 1) rådgive Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen i spørgsmål inden for området for lov om skibes sikkerhed m.v.,
  • 2) følge den tekniske udvikling inden for området for lov om skibes sikkerhed m.v. og
  • 3) fremsætte ønsker og forslag vedrørende lovgivningen om skibes sikkerhed m.v. og den dertil knyttede administration.

§ 3. Tid og sted for Skibstilsynsrådets møder fastsættes af formanden, der sørger for indkaldelse til møder. Rådet skal dog indkaldes til møde, når mindst 3 af rådets medlemmer ønsker dette og retter skriftlig henvendelse til formanden herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Formanden tilrettelægger rådets arbejde og leder rådets møder.

Stk. 3. For at beslutning kan træffes af rådet, skal formanden og mindst 5 medlemmer være til stede. Hvert medlem har en stemme, og afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Eventuelle mindretal kan begære deres bemærkninger tilføjet flertallets indstilling eller udtalelse.

Stk. 4. Formanden kan i den udstrækning, det skønnes formålstjenligt, tilkalde sagkyndige eller andre personer med særlig interesse i en sags behandling til at deltage i rådets behandling af specielle spørgsmål, ligesom der efter beslutning af rådet kan nedsættes underudvalg til behandling af særlige spørgsmål.

§ 4. Skibstilsynsrådets møder er ikke offentlige.

§ 5. Skibstilsynsrådets sekretariat udpeges af Søfartsstyrelsen.

§ 6. Der tages referat af rådets forhandlinger og beslutninger. Referatet underskrives af formanden og sendes til hvert enkelt medlem og stedfortræder.

§ 7. Rådets medlemmer, stedfortrædere og sekretærer samt andre, der deltager i møderne, er forpligtet til over for uvedkommende at bevare tavshed med hensyn til de forhold, de gennem deres virksomhed i rådet får kendskab til, herunder angående såvel de afgivne indstillinger som stemmeafgivningen.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. oktober 1996.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse træder i stedet for forretningsorden for Skibstilsynsrådet af 9. februar 1989.

Erhvervsministeriet, den 3. oktober 1996

Mimi Jakobsen

/ Torben Ginnerup

Officielle noter

Ingen