Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres(* 1)

(Kontrolbkg)


I medfør af § 2, stk. 2, § 17, stk. 1, og § 19, stk. 2 og 3, i lov

nr. 285 af 27. april 1994 om førstegangsomsætning af fisk, § 38,

stk. 5, § 41, § 42, stk. 1, nr. 3-5, § 42, stk. 2 og 3, og § 45, i

lov om saltvandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 29.

september 1993, som ændret ved lov nr. 1082 af 22. december 1993, §

1, stk. 1 og 2, § 3, § 4, stk. 2, § 17, stk. 1, nr. 2 og 3, § 17,

stk. 2, § 17, stk. 4, og § 19, i lov nr. 482 af 12. juni 1996 om

administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger på

fiskeriets område og administration af produktionsafgifter m.v. og §

27 og § 28, stk. 4-6, i lov om kvalitetskontrol med fisk og

fiskevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 649 af 4. august 1993,

fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for personer, producentorganisationer og virksomheder, der losser, modtager, transporterer, forarbejder, opbevarer, udbyder til salg, sælger, køber eller importerer fisk, og for fiskere, der afsætter egen fangst direkte til forbrugerne eller lander direkte i udlandet, samhandler/eksporterer, herunder transiterer, egen fangst, eventuelt gennem en udenlandsk opkøber her i landet, eller tilvirker egen fangst.

Stk. 2. Ved fisk forstås enhver art af fisk, krebs- og bløddyr eller dele deraf.

Kapitel 2

Registrering og indsendelse af oplysninger

§ 2. Fiskeauktioner, samlecentraler, andelsfiskesalgsforeninger, pakhuse, kølehuse eller andre, der modtager fisk til formidling af salg, opbevaring, sortering, kassesætning eller lignende behandling, før fisken sælges i første omsætningsled, skal:

 • 1) dagligt notere modtagne partier af fisk og
 • 2) senest ved udløbet af det følgende døgn (kl. 24.00) efter modtagelsen sende de oplysninger, som er anført i bilag 1, til Fiskeridirektoratet.

Stk. 2. Personer og virksomheder, der som led i deres erhverv køber fisk direkte fra fiskere til salg på hjemmemarkedet, til udførsel, herunder transitering, til konservering eller tilvirkning for senere salg, skal:

 • 1) dagligt notere købte partier af fisk og
 • 2) senest ved udløbet af det følgende døgn (kl. 24.00) efter købet sende de oplysninger, som er anført i bilag 1, til Fiskeridirektoratet.

Stk. 3. Personer og virksomheder, der modtager fisk direkte fra fiskere, hvor salg har fundet sted før landing af fisken, skal:

 • 1) dagligt notere modtagne partier af fisk og
 • 2) senest ved udløbet af det følgende døgn (kl. 24.00) efter modtagelsen sende de oplysninger, som er anført i bilag 1, til Fiskeridirektoratet.

Stk. 4. Fiskere, der opbevarer egen fangst, afsætter egen fangst direkte til forbrugerne, eller lander direkte i udlandet, samhandler/eksporterer, herunder transiterer eller tilvirker egen fangst skal:

 • 1) dagligt notere enhver sådan anvendelse af egen fangst,
 • 2) senest ved udløbet af det følgende døgn (kl. 24.00) efter omsætning her i landet sende de oplysninger, som er anført i bilag 1, til Fiskeridirektoratet og
 • 3) snarest muligt og senest 48 timer efter landing i udlandet sende de oplysninger, som er anført i bilag 1, til Fiskeridirektoratet.

Stk. 5. Hvis fisken ikke afsættes senest 48 timer efter landing, men opbevares af andre eller af fiskeren selv, regnes fristen for afsendelse af oplysningerne nævnt i stk. 1, nr. 2, og i stk. 4, nr. 2, fra ankomst til havn efter endt fangstrejse.

§ 3. Fiskeridirektoratet kan meddele personer og virksomheder, som importerer fisk og fiskeprodukter, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 6, jf. § 2, stk. 3, i lov om førstegangsomsætning af fisk, påbud om:

 • 1) dagligt at notere importerede partier af de forskellige arter af fisk, der er anført i bilag 2 og
 • 2) senest ved udløbet af det følgende døgn (kl. 24.00) efter importen at sende de oplysninger, som er anført i bilag 2, til Fiskeridirektoratet.

Stk. 2. Ved import forstås køb af fisk, der ikke er landet direkte i Danmark, og som importeres fra lande, der ikke er medlemmer af EU.

Stk. 3. Fisk, som landes direkte i Danmark fra lande, der er medlemmer af EU og alle øvrige lande, er omfattet af § 2.

§ 4. De i § 2, stk. 1, nr. 2, § 2, stk. 2, nr. 2, § 2, stk. 3, nr. 2, § 2, stk. 4, nr. 2 og 3, og § 3, stk. 1, nr. 2 anførte frister forlænges til kl. 24.00 den følgende hverdag, hvis de udløber på en lørdag, søndag eller helligdag.

§ 5. Enhver, som skal sende oplysninger i henhold til §§ 2-4, og som har en årlig omsætning på 3 mill. kr. og derover, skal efter Fiskeridirektoratets anvisning sende oplysningerne i EDB-læsbar form.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan meddele undtagelse fra stk. 1 til virksomheder, der i løbet af året kun sender oplysninger forholdsvis få gange.

Stk. 3. Fiskeridirektoratet kan meddele påbud om, at virksomheder med en årlig omsætning under 3 mill. kr. skal sende oplysninger i EDB-læsbar form.

§ 6. Fiskeridirektoratet kan meddele personer og virksomheder, der modtager, sælger eller køber fisk, men som ikke er omfattet af §§ 2-3, påbud om at notere og sende oplysninger efter reglerne i §§ 2-5.

§ 7. De oplysninger, der i medfør af §§ 2-3 og § 6 sendes til Fiskeridirektoratet, kan af Fiskeridirektoratet sendes videre til producentorganisationen, såfremt oplysningerne vedrører et medlem, og det fremgår af betingelserne for medlemskabet af producentorganisationen, at oplysningen kan videregives, og medlemmet ved sin optagelse skriftligt har accepteret dette.

Kapitel 3

Kontrol

§ 8. Fiskeridirektoratet kan påbyde, at personer og virksomheder, der losser, modtager eller transporterer fisk, forudanmelder losningen, modtagelsen eller transporten til Fiskeridirektoratet i det omfang og på de områder, hvor det skønnes nødvendigt for tilsynets udøvelse.

Stk. 2. Anmeldelsen skal finde sted inden for Fiskeridirektoratets almindelige åbningstid og altid senest 2 timer før losningen, modtagelsen eller transporten indledes, medmindre andet fremgår af påbuddet.

§ 9. Fiskeridirektoratet kan påbyde, at personer og virksomheder losser, modtager eller transporterer fisk inden for nærmere angivne tidspunkter.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan forbyde, at personer og virksomheder losser, modtager eller transporterer fisk, før kontrol har fundet sted.

§ 10. Fiskeridirektoratet kan meddele påbud til personer og virksomheder, der losser, modtager, transporterer, forarbejder, opbevarer, udbyder til salg, sælger eller køber, eksporterer eller importerer fisk, om virksomhedens drift og indretning.

§ 11. Personer og virksomheder skal efter påbud fra Fiskeridirektoratet give oplysninger, herunder regnskabsmæssige, om losning, modtagelse, transport, forarbejdning, opbevaring, udbud til salg, salg eller køb, eksport eller import af fisk.

§ 12. Fiskeridirektoratet kan i øvrigt meddele de påbud og forbud, der er nødvendige for at gennemføre kontrol med overholdelsen af reglerne i eller bestemmelser udstedt i medfør af lov om saltvandsfiskeri, lov om førstegangsomsætning af fisk, lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger på fiskeriets område og administration af produktionsafgifter mv. og lov om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer.

Kapitel 4

Straf

§ 13. Med bøde straffes den, der

 • 1) overtræder § 2, stk. 1-4, og § 5, stk. 1,
 • 2) undlader at efterkomme påbud udstedt efter § 3, stk. 1, § 5, stk. 3, § 6, § 8, § 9, stk. 1, og §§ 10-12 og
 • 3) undlader at efterkomme forbud udstedt efter § 9, stk. 2, og § 12.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1996.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 98 af 8. februar 1995 om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet, den 9. oktober 1996

Henrik Dam Kristensen

/ Birgit Bolgann

Bilag 1

Nærmere bestemmelser om afgivelse af oplysninger om fangst af fisk

Oplysninger i henhold til § 2 skal være tydeligt adskilt pr. fangstrejse og må for hver delindberetning kun indeholde oplysninger vedrørende det fartøj, hvorfra landing er sket.

Hver indberetning skal indeholde følgende oplysninger:

1. Identifikationsoplysninger

A. Indberetterens navn, adresse og bevillingsnummer eller identifikationskode. Identifikationskoden fås ved henvendelse til Fiskeridirektoratet.

B. Fiskerfartøjets havnekendingsnummer. Hvis sælger er fritids- eller lystfisker, skal angives fiskerens navn, adresse og CPR-nummer. Hvis fiskeriet er udført sammen med et makkerfartøj, skal makkerfartøjets havnekendingsnummer indberettes. Ved opbevaring for egen eller andres regning skal angives sælgerens navn, adresse og CPR-nummer.

C. Landingsdato, dvs. den dato, hvor fisken er bragt i landet.

D. Den havn eller landingsplads, hvor fangsten er landet.

E. Hvis fiskeren er medlem af en producentorganisation, skal navnet på producentorganisationen og medlemsnummeret angives.

Fiskeauktioner skal yderligere indberette samlet for alle partier, der er modtaget fra andre end enkelte fiskere, herunder fra importører eller samlecentraler den pågældende dag (sumindberetning). Sumindberetning skal indeholde:

A. Fiskeauktionens navn og adresse eller fiskeauktionens identifikationskode.

B. Samlecentralens navn, adresse og bevillingsnummer.

C. Modtagelsesdato.

2. Detailoplysninger

For de forskellige partier skal art, vægt og værdi samt - for laks i Østersøen og andre arter efter nærmere bestemmelse - antal angives med følgende specifikationer:

A. For arter, hvor der er fastsat krav om friskheds- og størrelsessortering, skal vægten og værdien af hver kategori anføres. Fiskere, der lander direkte i udlandet, kan indsende vejeseddel eller lignende efter forudgående godkendelse af Fiskeridirektoratet, såfremt der ikke kan skaffes de foran nævnte detailoplysninger inden 48 timer efter landing. De manglende oplysninger skal senest 14 dage efter landing sendes til Fiskeridirektoratet. Omkostninger må ikke indregnes i fakturaprisen, men skal angives særskilt.

B. For direkte landinger af fisk fra fiskerfartøjer fra tredjelande skal værdien angives med følgende specifikationer:

Fakturaprisen med særskilt angivelse af eventuelle omkostninger, som er lagt til fakturaen for omkostninger, der er påløbet før indførselsstedet i Danmark, samt særskilt angivelse af eventuelle omkostninger, der er fratrukket fakturaen for omkostninger, der er påløbet efter indførelsesstedet i Danmark. De ovennævnte omkostninger, som anvendes til beregning af toldværdi, skal angives særskilt for hele partier, og må ikke være indregnet i fakturaprisen for den enkelte art.

C. Et parti, der tages tilbage i henhold til den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter, skal specificeres på arter, kvalitet og størrelse med oplysning om, at det er fisk, der er taget tilbage i henhold til denne markedsordning. Oplysning om, at partiet er taget tilbage, gives ved at mærke partiet med koden P.

D. Et parti, der kasseres som uegnet til konsum og derefter afsættes til anden anvendelse eller destrueres, skal ligeledes specificeres på arter. Partiet mærkes med koden K.

E. For køb af fisk til anvendelse som fiske- eller dyrefoder eller tilvirkning i destruktionsantalter, fiskemelsfabrikker eller lignende virksomheder angives som minimum den mest betydende art i partiet, der mærkes med koden I.

For litra A, B, C, D og E oplyses den behandlingsgrad, som fisken var underkastet, herunder fx. om fisken var levende, renset, urenset, med hoved, uden hoved, fileteret, kogt eller frosset. I de tilfælde, hvor forskellige behandlingsgrader anvendes, skal dette angives med oplysning om vægt og værdi af hver underkategori af fisken. Hvis en virksomhed modtager fisk, uden at virksomheden køber fisk eller formidler betaling for fisk til fiskeren, kræves ikke oplysning om værdien af det pågældende parti fisk, men derimod oplysning om, hvem fisken er sendt videre til. Hvis den, der opbevarer fisken, er indberetningspligtig, fordi fisken ikke er afsat senest 48 timer efter landing, kræves ikke oplysning om værdi af fiskepartiet.

Bilag 2

Bestemmelser for afgivelse af oplysninger om import af fiskeprodukter m.v. fra tredjelande (undtagen direkte landinger fra fiskerfartøjer)

Indberetningen skal indeholde oplysninger om:

A. Indberetterens navn, adresse og bevillingsnummer eller identifikationskode.

B. Varens oprindelsesland, dvs. angivelse af i hvilket land varen er fremstillet. Hvis der er tale om to eller flere lande, det land, hvori den sidste egentlige forarbejdning har fundet sted. Ompakning, sortering eller blanding betragtes ikke som forarbejdning, medmindre varen efter behandlingen ikke længere kan henføres til noget andet oprindelsesland end det, hvori denne behandling har fundet sted.

C. Indførselsdato, dvs. datoen for varens ankomst til dansk grænse, svarende til datoen for godsdeklarering af varen.

D. Dispositionsdato, dvs. datoen for varens overgang til fri omsætning i EU, svarende til datoen for varens fortoldning.

E. Afsendelsesland, dvs. det land hvorfra varen er afsendt med Danmark som bestemmelsesland.

F. Aftager. Såfremt varen genudføres uden fortoldning (transiteres) angives navn og adresse på modtageren.

G. For hver varekategori (jævnfør nedenfor) skal værdi og vægt angives med følgende specifikationer:

Fakturaprisen med særskilt angivelse af eventuelle omkostninger, som er lagt til fakturaen for omkostninger, der er påløbet før indførselsstedet i Danmark, samt særskilt angivelse af eventuelle omkostninger, der er fratrukket fakturaen for omkostninger, der er påløbet efter indførselsstedet i Danmark. De ovennævnte omkostninger, som anvendes til beregning af toldværdi, skal angives særskilt for hele partier, og må ikke være indregnet i fakturaprisen for den enkelte art.

For hvert vareparti skal angives en 7 karakter produktkode. De første 3 karakterer i produktkoden angiver arten på den eller de fiskearter, der indgår i produktet. Fjerde og femte karakterer angiver produktets tilstandskode, samt friskhedsklasse (kvalitet) for ferske produkter. Sjette karakter er numerisk og indeholder størrelseskategori og endelig indeholder sidste karakter kode for fersk, kølet, frossen eller anden import.

Nedenfor er angivet koderne for samtlige produkter, der skal indberettes. For ferske og kølede produkter skal oplysningerne gives for hver kvalitets- og størrelseskategori i overensstemmelse med de gældende fællesskabsbestemmelser herfor. For frosne produkter anvendes kvalitetskode X. For ukendt størrelse anvendes størrelseskode 9.

Markedsnormerne er fastlagt i Rådets forordning EØF nr. 103/76 senest ændret ved Rådets forordning EØF nr. 1935/93 af 12. juli 1993; samt Rådets forordning EØF 104/76 senest ændret ved Rådets forordning EØF nr. 3162/91 af 28. oktober 1991.

Kodeforklaring:

 

 ..Artskode      Alfa      Tre karakter kode 

 ...Tilstandskode   Alfa      En karakter kode 

 ....Kvalitetskode  Alfa      E, A eller B, (X ukendt) 

 .....Sorteringskode Numerisk    Størrelse 1, 2, 3, 4, 5, 9 

 ......Frosset/andet Alfa (S, M, Q) S (frosset), Q (fersk/kølet) 

                   M (fersk/kølet/frosset) 

Tabellen nedenfor indeholder en listning af samtlige produkter, der skal indberettes om. I tabellens første søjle står de varepositionsnumre produkterne kan henføres til indenfor den kombinerede nomenklatur KN. De markedskategorier, der skal anvendes i indberetningen, er mere detaljerede end nummereringen indenfor KN. KN nummeret er derfor kun vejledende, og nogle KN numre kan optræde flere gange, hvis der skal indberettes for flere markedskategorier indenfor samme nummer.

Indberetningskoden er angivet yderst til højre (tredje søjle). Bemærk at for alle ferske eller kølede produkter skal indberettes friskhedsgrad (E, A, B) og sorteringsstørrelse. Det er vist ved angivelse af .. for de manglende koder.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kombinerede Art og markedskategori Kode        A A A T K S F 

 Nomenklatur 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I. Levende fisk m.v.: 

 Karpe 

 0301.9300  Levende af vægt på mindst 800 g      K R P L X 8 M 

 II. Ferske og kølede fisk m.v.: 

 0302.4010  Sild (Clupea harengus): 

 0302.4090  Hele, urenset ...             S I L X . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3. 

 0302.6110  Sardiner (Sardina pilchardus) fra Atlanterhavet: 

       Hele, urenset ...             P I L X . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4. 

 0302.6110  Sardiner (Sardina pilchardus) fra Middelhavet: 

       Hele, urenset ...             S A R X . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4. 

 0302.6520  Pighaj (Squalus acanthias): 

       Hele, urenset ...             P H J X . . Q 

       Renset, med hoved ...           P H J R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3. 

 0302.6550  Rødhaj (Scyliorhinus arter): 

       Hele, urenset ...             R H J X . . Q 

       Renset, med hoved ...           R H J R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3. 

 0302.6931  Rødfisk (Sebastes arter): 

 0302.6933  Hele, urenset ...             R D F X . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3. 

 0302.5010  Torsk (Gadus morhua): 

       Hele, urenset ...             T O R X . . Q 

       Renset, med hoved ...           T O R R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4, 5. 

 0302.6300  Sej (Pollachius virens): 

       Hele, urenset ...             M S J X . . Q 

       Renset, med hoved ...           M S J R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4. 

 0302.6200  Kuller (Melanogrammus aeglefinus): 

       Hele, urenset ...             K U L X . . Q 

       Renset, med hoved ...           K U L R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4. 

 0302.6941  Hvilling (Merlangus merlangus): 

       Hele, urenset ...             H V L X . . Q 

       Renset, med hoved ...           H V L R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4. 

 0302.6945  Lange (Molva arter): 

       Hele, urenset ...             L N G X . . Q 

       Renset, med hoved ...           L N G R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3. 

 0302.6410,  Makrel (Scomber scombrus): 

 0302.6490  Hele, urenset ...             M A K X . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3. 

 0302.6410,  Spansk makrel (Scomber japonicus): 

 0302.6490  Hele, urenset ...             M A S X . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4. 

 0302.6955  Ansjos (Engraulis arter): 

       Hele, urenset ...             A N S X . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4. 

 0302.2200  Rødspætte (Pleuronectes platessa): 

       Hele, urenset ...             R S P X . . Q 

       Renset, med hoved ...           R S P R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4. 

 0302.6965  Kulmule (Merluccius merluccius): 

       Hele, urenset ...             K L M X . . Q 

       Renset, med hoved ...           K L M R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4, 5. 

 0302.6965  Skælbrosme (Urophycis arter): 

       Hele, urenset ...             G F B X . . Q 

       Renset, med hoved ...           G F B R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4, 5. 

 0302.6951  Alaskasej (Theragra chalcogramma): 

       Hele, urenset ...             A L K X . . Q 

       Renset, med hoved ...           A L K R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4, 5. 

 0302.2910  Glashvarre (Lepidorhombus arter): 

       Hele, urenset ...             G H V X . . Q 

       Renset, med hoved ...           G H V R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4. 

 0302.6975  Havbrasen (Brama arter): 

       Hele, urenset ...             H B R X . . Q 

       Renset, med hoved ...           H B R R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2. 

 0302.2990  Ising (Limanda limanda): 

       Hele, urenset ...             I S G X . . Q 

       Renset, med hoved ...           I S G R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2. 

 0302.2990  Skrubbe (Platichthys flesus): 

       Hele, urenset ...             S K R X . . Q 

       Renset, med hoved ...           S K R R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2. 

 0302.3110,  Hvid tun (Thunnus alalunga): 

 0302.3190  Hele, urenset ...             A L B X . . Q 

       Renset, med hoved ...           A L B R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2. 

 0302.3910,  Almindelig tun, blåfinnet tun (Thunnus thynnus): 

 0302.3990  Hele, urenset ...             T U N X . . Q 

       Renset, med hoved ...           T U N R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2. 

 0307.4110  Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis og 

       Rossia macrosoma): 

       Hele, urenset ...             B S P X . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3. 

 0302.6981  Havtaske (Lophius arter): 

       Hele eller renset med hoved        H A T X . . Q 

       Renset, uden hoved ...           H A T R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4, 5. 

 0302.2300  Tunge (Solea arter): 

       Hele, urenset ...             T N G X . . Q 

       Renset, med hoved ...           T N G R . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4, 5. 

 0306.2331  Hesterejer (Crangon crangon): 

       Hele ............             H R J X . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2. 

 0306.2430  Taskekrabbe (Cancer pagurus): 

       Hele ............             T A K X . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2. 

 0306.2930  Dybvandshummer/jomfruhummer (Nephrops norvegicus): 

       Hele ............             D V H X . . Q 

       Haler ...........             D V H 3 . . Q 

       Størrelseskategori 1, 2, 3, 4. 

 III. Ferske, kølede eller frosne fisk m.v.: 

       Atlanterhavslaks (Salmo salar) fersk, 

       kølet eller frosset: 

 0302.1200  - hel .................          L K S X . . M 

 0303.2200  - renset, med hoved ....          L K S R . . M 

 0304.1013  - renset, uden hoved ...          L K S H . . M 

 0304.2013  - filetter .............          L K S 5 X 9 M 

 0303.4111  Hvid tun (Thunnus alalunga) 

 0303.4113  undtagen tun fersk eller kølet       A L B X X . S 

 0303.4119 

 0303.4921  Almindelig tun, blåfinnet tun (Thunnus thynnus) 

 0303.4923  undtagen tun fersk eller kølet T U N X X . S 

 0303.4929 

 0303.3210  Gulfinnet tun (Thunnus albacares): 

 0303.4212  Af vægt pr. styk (hel fisk) på mere end 

       10 kilo ........              Y F T X . 1 M 

 0303.4232 

 0303.4252 

 0303.3210  Gulfinnet tun (Thunnus albacares): 

 0303.4218  Af vægt pr. styk (hel fisk) på 10 kilo 

 0303.4238  og derunder .......            Y F T X . 2 M 

 0303.4258 

 0302.3310 

 0303.4311  Bugstribet bonit (Euthynnus (katsuwonus) 

       pelamis) ...                S K J X . . M 

 0303.4313 

 0303.4319 

 0302.3919 

 0302.6921  Andre fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus 

 0303.4941  med undtagelse af Thunnus Thynnus, fersk 

 0303.4943  eller kølet og Parathunnus 

 0303.4949  obesus/Thunnus obesus, fersk eller 

 0303.7921  kølet ...                 T U S X . . M 

 0303.7923 

 0303.7929 

 IV. Frosne fisk m.v.: 

 0303.5010  Sild (Clupea harengus): 

 0303.5090  Hel, med hoved .....            S I L X X 9 S 

 0304.2075  Hel, uden hoved ....            S I L H X 9 S 

 0304.9021  Fileter ............            S I L 5 X 9 S 

 0304.9025  Lapper .............            S I L 6 X 9 S 

 0303.3110  Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides): 

       Hele eller renset ...           H E L X X 9 S 

 0303.7971  Blankesten (Dentex dentex og pagellus arter): 

       Hele eller renset ...           B S T X X 9 S 

 0303.7810  Kulmule (Merluccius arter): 

 0304.2057  Hel, med eller uden hoved         K L M X X 9 S 

 0304.9047  Filet: 

       - industriblokke, med ben         K L M B S 9 S 

       - industriblokke, uden ben         K L M B U 9 S 

       - enkelt fileter, med skind        K L M F M 9 S 

       - enkelt fileter, uden skind        K L M F U 9 S 

       - blokke i umiddelbar emballage med en 

        vægt på højst 4 kilo           K L M B E 9 S 

       - blokke af hakket fisk (minced)      K L M B H 9 S 

       - stykker og andet fiskekød        K L M B A 9 S 

 0303.7935  Rødfisk (Sebastes arter): 

 0303.7937  Hel, med eller uden hoved         R D F X X 9 S 

 0304.2035  Filet: 

 0304.2037  - industriblokke, med ben         R D F B S 9 S 

 0304.9031  - industriblokke, uden ben         R D F B U 9 S 

       - blokke i umiddelbar emballage med en 

        vægt på højst 4 kilo           R D F B E 9 S 

       - blokke af hakket fisk (minced)      R D F B H 9 S 

       - stykker og andet fiskekød        R D F B A 9 S 

 0303.6011  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac og Gadus 

 0303.6019  macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus 

       saida: 

 0303.6090 

 0303.7941  Hel, med eller uden hoved         T O R X X 9 S 

 0304.2021  Filet: 

 0304.2029  - industriblokke, med ben         T O R B S 9 S 

 0304.9035  - industriblokke, uden ben         T O R B U 9 S 

 0304.9038  - enkelt fileter, med skind        T O R F M 9 S 

 0304.9039  - enkelt fileter, uden skind        T O R F U 9 S 

       - blokke i umiddelbar emballage med en 

        vægt på højst 4 kilo           T O R B E 9 S 

       - blokke af hakket fisk (minced)      T O R B H 9 S 

       - stykker og andet fiskekød        T O R B A 9 S 

       Sej (Pollachius virens): 

 0303.7300  Hel, med eller uden hoved         M S J X X 9 S 

 0304.2031  Filet: 

 0304.9041  - industriblokke, med ben         M S J B S 9 S 

       - industriblokke, uden ben         M S J B U 9 S 

       - enkelt fileter, med skind        M S J F M 9 S 

       - enkelt fileter, uden skind        M S J F U 9 S 

       - blokke i umiddelbar emballage med en 

        vægt på højst 4 kilo           M S J B E 9 S 

       - blokke af hakket fisk (minced)      M S J B H 9 S 

       - stykker og andet fiskekød        M S J B A 9 S 

 0303.7200  Kuller (Melanogrammus aeglefinus): 

 0304.2033  Hel, med eller uden hoved         K U L X X 9 S 

 0304.9045  Filet: 

       - industriblokke med ben          K U L B S 9 S 

       - industriblokke, uden ben         K U L B U 9 S 

       - enkelt fileter, med skind        K U L F M 9 S 

       - enkelt fileter, uden skind        K U L F U 9 S 

       - blokke i umiddelbar emballage med en 

        vægt på højst 4 kilo           K U L B E 9 S 

       - blokke af hakket fisk (minced)      K U L B H 9 S 

       - stykker og andet fiskekød        K U L B A 9 S 

       Alaskasej (Theragra chalcogramma) 

 0303.7955  Hel, med eller uden hoved         A S J X X 9 S 

 0304.2085  Filet: 

 0304.9061  - industriblokke, med ben         A S J B S 9 S 

       - industriblokke, uden ben         A S J B U 9 S 

 0303.7411  Makrel af arterne Scomber scombrus og 

 0303.7419  Scomber japonicus og fisk af arten 

       Orcynopsis unicolor: 

 0303.7961  Hel, med hoved .....            M A K X X 9 S 

 0303.7963  Hel, uden hoved ....            M A K H X 9 S 

 0304.2053  Fileter ............            M A K 5 X 9 S 

 0304.9097  Lapper .............            M A K 6 X 9 S 

 0303.7987  Sværdfisk (Xiphias gladius) 

       Hel, med eller uden hoved         S V F X X 9 S 

 0306.1390  Rejer af panaeidae-familien        A R J X X 9 S 

       Tiarmet blæksprutte af slægten loligo 

 0307.4935  - Loligo patagonica: 

       Hel, ikke renset ...            S Q P X X 9 S 

       Renset .............            S Q P R X 9 S 

 0307.4931  - Loligo vulgaris: 

       Hel, ikke renset ...            S Q V X X 9 S 

       Renset ..............           S Q V R X 9 S 

 0307.4933  - Loligo pealei: 

       Hel, ikke renset ...            S Q L X X 9 S 

       Renset ............            S Q L R X 9 S 

 0307.4938  - Loligo opalescens: 

       Hel, ikke renset ...            S Q O X X 9 S 

       Renset .............            S Q O R X 9 S 

 0307.4938  - Andre arter loligo: 

       Hel, ikke renset ...            S Q Z X X 9 S 

       Renset .............            S Q Z R X 9 S 

 0307.4951  Tiarmet blæksprutte (Ommastrephes sagittatus): 

       Hel, ikke renset ...            S Q E X X 9 S 

       Tube ...............            S Q E D X 9 S 

       Cylinder ...........            S Q E C X 9 S 

       Illex arter: 

 0307.9911  - Illex argentinus: 

       Hel, ikke renset ...            S Q A X X 9 S 

       Tube ...............            S Q A D X 9 S 

       Cylinder ...........            S Q A C X 9 S 

 0307.9911  - Illex illecebrocus: 

       Hel, ikke renset ...            S Q I X X 9 S 

       Tube ...............            S Q I D X 9 S 

       Cylinder ...........            S Q I C X 9 S 

 0307.9911  - Andre arter: 

       Hel, ikke renset ...            S Q X X X 9 S 

       Tube ...............            S Q X D X 9 S 

       Cylinder ...........            S Q X C X 9 S 

 0307.4919  Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis, 

       Rossia macrosoma og Sepiola rondeleti) ... B S P X X 9 S 

 0307.5910  Ottearmet blæksprutte (Octopus)      O C Z X X 9 S 

Officielle noter

(* 1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning nr. 2847/93/EØF af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik. Ifølge artikel 189 i EØF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.