Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger m.v.


I medfør af § 75 i lov om almene boliger m.v., jf. lov nr. 374 af 22. maj 1996, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Reglernes anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder med de i stk. 2, nævnte undtagelser anvendelse på

 • a) almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger, der tilhører en almen boligorganisation, og
 • b) almene ældreboliger, der tilhører en kommune, en amtskommune eller en selvejende institution.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på

 • 1) lejemål om udlejning af såvel en almen bolig som lokaler til andet end beboelse ved samme aftale (blandede lejemål), jf. dog stk. 3,
 • 2) boliger og institutioner, der i medfør af § 161 i lov om almene boliger m.v. er tilvejebragt i alment boligbyggeri,
 • 3) enkeltværelser, der er mærkede som familieboliger, eller
 • 4) lejemål i ejendomme, som ved lejemålets indgåelse ikke tilhørte et almennyttigt boligselskab eller en almen boligorganisation, og
 • 5) retsforholdet mellem lejer og fremlejetager.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 1, finder bekendtgørelsen anvendelse på en almen bolig og en garage udlejet ved samme aftale.

Kapitel 2

Valg af vedligeholdelses- og istandsættelsesordning

§ 2. Boligorganisationens øverste myndighed bestemmer

 • 1) om reglerne i enten § 66 eller § 67 i lov om almene boliger m.v. skal finde anvendelse i de enkelte afdelinger,
 • 2) om lejerne, hvor reglerne i § 66 er gældende, ved fraflytning skal betale den faktiske normalistandsættelsesudgift eller et hertil svarende fast normalistandsættelsesbeløb,
 • 3) over hvilken periode på højst 10 år fra indflytningen, afdelingen gradvis skal overtage lejerens udgift i henhold til nr. 2, og
 • 4) hvilke nærmere regler, der i vedligeholdelsesreglementer skal fastsættes om vedligeholdelse i boperioden og istandsættelse ved fraflytning, når henholdsvis § 66 eller § 67 i lov om almene boliger m.v. finder anvendelse.

§ 3. Boligorganisationens øverste myndighed kan bestemme, hvorvidt og i hvilket omfang beføjelserne i henhold til § 2 skal tilkomme hver enkelt afdeling.

Stk. 2. Afdelingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed på et afdelingsmøde.

Stk. 3. Afdelingsmødet kan bestemme, at endelig godkendelse af dets beslutninger skal ske ved urafstemning blandt afdelingens lejere.

§ 4. I nye boligorganisationer og i nye afdelinger under eksisterende boligorganisationer træffes organisationens og afdelingens beslutninger i henhold til §§ 2 og 3 inden 6 måneder, efter at den første afdeling er gået i drift som almen boligafdeling.

Kapitel 3

Ændringer af vedligeholdelses- og istandsættelsesordning

§ 5. Beslutninger i henhold til §§ 2 og 3 kan med de i stk. 2, og 3, nævnte undtagelser ikke ændres, medmindre en ordning har været i kraft i 5 år.

Stk. 2. Nye beslutninger kan dog træffes inden udløbet af den i stk. 1, nævnte 5-årige periode, når der sker en fusion af boligorganisationer eller sammenlægning af afdelinger, og der gælder forskellige regler om vedligeholdelse og istandsættelse.

Stk. 3. Ved ændring af en vedligeholdelses- og istandsættelsesordning kan den efter de hidtil gældende regler beregnede boanciennitet ikke afkortes med virkning for lejere, der bor i afdelingen ved ændringens ikrafttræden.

Stk. 4. Faste normalistandsættelsesbeløb, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, kan kun ændres en gang årligt.

§ 6. Ændres regler om vedligeholdelse og istandsættelse, der er vedtaget i henhold til § 67 i lov om almene boliger m.v., til den ordning, der er fastsat i henhold til lovens § 66, anvendes midler, der ved ændringens ikrafttræden indestår på boligens vedligeholdelseskonto, jf. lovens § 67, stk. 1, 2. pkt., til boligens vedligeholdelse i boperioden eller til en hel eller delvis dækning af lejerens andel af normalistandsættelse ved fraflytning. Eventuelle resterende midler tilfalder afdelingen.

Stk. 2. Ændres regler om vedligeholdelse og istandsættelse, der er vedtaget i henhold til § 66 i lov om almene boliger m.v., til den ordning, der er fastsat i henhold til lovens § 67, tilfalder midler, der ved ændringens ikrafttræden måtte være hensat til opfyldelse af afdelingens forpligtelser i henhold til den hidtidige ordning, afdelingen.

Kapitel 4

Vedligeholdelse under lejemålets beståen

§ 7. Finder reglerne i § 66 i lov om almene boliger m.v. anvendelse, sørger lejeren for vedligeholdelse af boligen med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling efter de regler, der er fastsat i vedligeholdelsesreglementet, jf. § 2, nr. 4. Lejeren afholder udgiften til den nævnte vedligeholdelse.

§ 8. Finder reglerne i § 67 i lov om almene boliger m.v. anvendelse, sørger boligorganisationen for vedligeholdelse af boligen med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling efter de regler, der er fastsat i vedligeholdelsesreglementet, jf. § 2, nr. 4. Afdelingen afholder udgiften til den nævnte vedligeholdelse. Dog kan boligorganisationen tillade, at midler fra boligens vedligeholdelseskonto, jf. lov om almene boliger m.v. § 67, stk. 1, 2. pkt., helt eller delvist stilles til lejerens rådighed, såfremt denne dokumenterer, at der er udført arbejder som nævnt for beløbet.

Stk. 2. Når afdelingen har afholdt udgifter til hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling, kan de fradrages på boligens vedligeholdelseskonto. Boligorganisationen skal samtidig give lejeren en skriftlig opgørelse over de afholdte udgifter samt oplysning om, hvilket beløb der herefter er til rådighed. Lejeren kan forlange dokumentation for de afholdte vedligeholdelsesudgifter.

Stk. 3. Inden 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning skal boligorganisationen give lejeren skriftlig meddelelse om, hvilket beløb der ved regnskabsårets afslutning var til rådighed til boligens vedligeholdelse. Eventuelle renteindtægter tilfalder afdelingen. En negativ saldo kan ikke overføres.

Stk. 4. Er boligoverenskomsten opsagt af en af parterne, kan lejeren ikke fremsætte krav i henhold til § 67, stk. 1, sidste pkt. i lov om almene boliger m.v.

Stk. 5. Ved overdragelse af en bolig til en ny lejer skal vedligeholdelseskontoen videreføres og boligorganisationen skal oplyse den nye lejer om, hvilket beløb der ved overdragelsen er til rådighed på boligens vedligeholdelseskonto.

§ 9. Boligorganisationen kan efter forhandling med afdelingsbestyrelsen og efter godkendelse af afdelingsmødet bestemme, at visse vedligeholdelsesarbejder, herunder også arbejder, der er omfattet af § 66, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., skal udføres af afdelingen som turnusarbejder.

Stk. 2. Udgiften til turnusarbejder afholdes af afdelingen, uanset om reglerne i § 66 eller § 67 i lov om almene boliger m.v. finder anvendelse.

Kapitel 5

Istandsættelse ved fraflytning

§ 10. Ved fraflytning har lejeren pligt til at betale

 • 1) udgifter som følge af misligholdelse, jf. lov om almene boliger m.v. § 65, stk. 7, og
 • 2) udgifter til normalistandsættelse eller et hertil svarende fast normalistandsættelsesbeløb, såfremt reglerne i § 66 i lov om almene boliger m.v. er gældende.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 2 nævnte udgift kan dog ikke afkræves lejeren i det omfang, udgiften er overtaget af afdelingen, jf. lov om almene boliger m.v. § 66, stk. 2, 3. og 4. pkt., eller såfremt arbejderne udføres som turnusarbejder, jf. § 9.

Stk. 3. Fremtræder boligen helt eller delvis nyistandsat, bortfalder eller nedsættes udgiften i henhold til stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Fraflytter en lejer, inden der er truffet beslutning i henhold til § 65, stk. 3 i lov om almene boliger m.v., kan lejeren ikke afkræves udgifter udover, hvad der følger af reglerne i lovens § 65, stk. 7.

§ 11. Boligorganisationen syner enhver bolig ved dens fraflytning, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Synet foretages senest 2 uger efter, at boligorganisationen er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted.

Stk. 3. Den fraflyttende lejer indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel.

Stk. 4. Synsrapporten, jf. § 12, udleveres til lejeren ved synet eller tilsendes lejeren senest 14 dage efter synet, såfremt denne ikke er tilstede ved synet.

Stk. 5. Syn kan undlades, såfremt der ikke agtes fremsat krav imod lejeren om betaling af istandsættelsesudgifter.

§ 12. Synsrapporten skal indeholde oplysning om

 • 1) hvilke istandsættelsesarbejder, der er omfattet af § 10, stk. 1, nr. 1, og
 • 2) hvilke istandsættelsesarbejder, der, såfremt reglerne i § 66 i lov om almene boliger m.v. er gældende, er omfattet af § 10, stk. 1, nr. 2, eller hvilket fast normalistandsættelsesbeløb, der er fastsat for den pågældende bolig.

§ 13. Senest 14 dage efter synet skal lejeren skriftligt underrettes om størrelsen af den anslåede udgift til istandsættelsen og beregningen af lejerens eventuelle andel heraf, opdelt på arbejder efter § 12, nr. 1 og 2.

Stk. 2. Istandsættelsesarbejder udføres ved boligorganisationens foranstaltning, med mindre boligorganisationen træffer anden bestemmelse. Istandsættelsesarbejderne skal udføres uden unødigt ophold.

Stk. 3. Den endelige opgørelse skal tilsendes lejeren uden unødig forsinkelse.

Stk. 4. Den endelige opgørelse skal indeholde oplysning om, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad istandsættelsesarbejderne har kostet, og hvorledes lejerens andel af istandsættelsesudgifterne er beregnet. Det skal udtrykkeligt fremgå, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført som følge af misligholdelse, hvilke andre istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvorledes lejerens andel af eventuelle overskridelser af de i medfør af stk. 1, anslåede beløb er beregnet, jf. lov om almene boliger m.v. § 65, stk. 5, 3. pkt.

§ 14. Udgifter til istandsættelsesarbejder, der ikke er medtaget i synsrapporten, er lejeren uvedkommende, medmindre mangelen ikke har kunnet erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed, eller lejeren har handlet svigagtigt.

§ 15. Ved overtrædelse af reglerne i §§ 11, 12 og 13 bortfalder boligorganisationens krav imod lejeren.

Stk. 2. Boligorganisationens krav bortfalder dog ikke, såfremt lejeren er fraflyttet uden at have oplyst sin fremtidige adresse eller nogen, til hvem henvendelse kan rettes i lejerens sted, og det af denne grund ikke har været muligt for boligorganisationen at overholde reglerne i §§ 11 og 13.

Kapitel 6

Forskellige bestemmelser

§ 16. Boligorganisationen foranlediger, at lejerne gøres bekendt med de vedtagne regler om vedligeholdelse og istandsættelse, og at nye lejere i forbindelse med kontraktens indgåelse gøres bekendt med samtlige regler om vedligeholdelse og istandsættelse.

Stk. 2. Undlader boligorganisationen at underrette lejerne som anført i stk. 1, kan de pågældende ved fraflytning alene afkræves udgifter som følge af misligeholdelse, jf. § 65, stk. 7, i lov om almene boliger m.v.

§ 17. Bestemmelserne i kapitel 2-6 finder tilsvarende anvendelse på almene ældreboliger, der tilhører en kommune, en amtskommune, eller en selvejende institution.

Kapitel 7

Overgangsbestemmelser

§ 18. Selskabets beslutninger efter § 10 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 722 af 1. august 1996, er gyldige, indtil der træffes beslutning om boligernes vedligeholdelse i boperioden og istandsættelse ved fraflytning efter § 65, stk. 3, i lov nr. 374 af 22. maj 1996 om almene boliger m.v., samt kapitel 2 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 19. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1997.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 14. oktober 1996

Rud Werborg

/ Vibeke Køie

Officielle noter

Ingen