Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (* 1)


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1159 af 19. december 1994 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 557 af 30. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 11), ændres til:

  • » 11). En dyreenhed er en beregningsenhed, der indtil den 19. december 1999 modsvarer en malkeko af stor race uden opdræt. Fra den 19. december 1999 modsvarer en dyreenhed maximalt 100 kg kvælstof i husdyrgødning ab lager inclusiv den mængde, der afsættes på marken. Omregningsfaktorerne til dyreenheder for de enkelte husdyrarter fastsættes i bekendtgørelsens bilag 1.«

2. § 28 affattes således:

» § 28. Inden for en landbrugsejendom, der drives som svinebrug, og på brug uden husdyrproduktion, må der højst udbringes husdyrgødning fra 1,7 dyreenheder pr. ha. pr. år.

Stk. 2. Inden for en landbrugsejendom, der drives som kvægbrug, må der indtil den 19. december 1999 højst udbringes husdyrgødning fra 2,3 dyreenheder pr. ha pr. år. Fra den 19. december 1999 til den 19. december 2003 må der højst udbringes husdyrgødning fra 2,1 dyreenheder pr. ha pr. år, jf. dog stk. 3. Fra den 19. december 2003 må der højst udbringes husdyrgødning fra 1,7 dyreenheder pr. ha pr. år, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Inden for en landbrugsejendom, der drives som kvægbrug, må der fra den 19. december 1999 højst udbringes husdyrgødning fra 2,3 dyreenheder pr. ha pr. år, hvis over 70 pct. af arealet til rådighed for udbringning udgøres af roer, græs og græsefterafgrøder. Fra den 19. december 2003 må der højst udbringes hysdyrgødning fra 2,1 dyreenheder pr. ha pr. år, hvis over 60 pct. og op til 70 pct. af arealet til rådighed for udbringning udgøres af roer, græs og græsefterafgrøder; hvis over 50 pct. og op til 60 pct. af arealet udgøres af de nævnte afgrøder, må der højst udbringes husdyrgødning fra 1,9 dyrenheder pr. ha pr. år.

Stk. 4. Inden for andre husdyrbrug må der indtil den 19. december 2003 højst udbringes husdyrgødning fra 2,0 dyreenheder pr. ha pr. år. Fra den 19. december 2003 må der højst udbringes husdyrgødning fra 1,7 dyreenheder pr. ha pr. år.

Stk. 5. Ved opgørelse af de arealer, der skal være til rådighed efter stk. 1-4, fraregnes de arealer, som ikke har et gødskningsbehov samt arealer, hvor husdyrgødning under normale omstændigheder ikke kan udbringes.

Stk. 6. Hvis en landbrugsejendom har en større gødningsproduktion, end der kan udbringes på ejendommens eget areal, jf. stk. 1-4, skal der foreligge skriftlig forpagtningsaftale eller anden skriftlig aftale, der sikrer, at overskydende gødning afsættes og anvendes på anden ejendom eller afsættes til fællesanlæg eller biogasanlæg. Sådanne aftaler skal også indgås ved afsætning af gødning fra fællesanlæg, biogasanlæg og lign. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere krav til aftalernes udformning.

Stk. 7. Aftaler i medfør af stk. 6 skal gælde for mindst et år ad gangen regnet fra 1. august. 1-årige aftaler kan dog højst etableres for 35 ha. For den del af det nødvendige areal, jf. stk. 1-4, som ikke ejes eller dækkes af 1-årige aftaler, skal der foreligge skriftlige aftaler, der til enhver tid dokumenterer, at husdyrproducenten kan disponere over det fornødne areal mindst 3 år frem i tiden.

Stk. 8. Det påhviler aftaleparterne at tilsende kommunalbestyrelsen en kopi af aftaler i medfør af stk. 6. Ligger den ejendom, der aftager husdyrgødningen, i en anden kommune, skal kopi af aftalen ligeledes sendes hertil.

Stk. 9. Hvis en ejendom har en større gødningsproduktion, end der kan udbringes på ejendommens eget areal, skal tilsynsmyndigheden have adgang til et ajourført regnskab over gødningsleverancer med anførsel af modtager, leveringsdata, leveret mængde og gødningstype.

Stk. 10. Det påhviler en leverandør eller en modtager af husdyrgødning med mere end 3 aftaler i medfør af stk. 6 at tilsende kommunalbestyrelsen en kopi af regnskab over gødningsleverancer årligt, senest 1. august. Ligger ejendomme, der aftager husdyrgødningen, i andre kommuner, skal kopi af regnskabet ligeledes sendes hertil.

Stk. 11. På de arealer, som er omtalt i § 24, stk. 3, må den samlede tilførsel af næringsstoffer ikke overstige 50 kg totalkvælstof pr. ha om året og 40 kg totalfosfor pr. ha om året. Kvælstofdoseringen kan beregnes som et gennemsnit over maximalt 10 år, fosfordoseringen kan beregnes som et gennemsnit over maksimalt 5 år.«

3. I § 33, stk. 2, ændres »§ 28, stk. 3« til: »§ 28, stk. 6«.

4. Som ny § 34 a indsættes:

» § 34 a. Miljøstyrelsen kan ændre bekendtgørelsens bilag 1.«

5. I § 35, stk. 1, pkt. 1), ændres »§ 28, stk. 1-4 og 8« til: »§ 28, stk. 1-7 og 11«.

6. I § 35, stk. 1, pkt. 6), ændres »§ 28, stk. 5-7« til: »§ 28, stk. 8-10«, og »§ 28, stk. 3 og 7« ændres til »§ 28, stk. 6 og 10.«

7. I § 36, stk. 8, ændres »§ 28, stk. 4« til: »§ 28, stk. 7«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. oktober 1996.

Miljø- og Energiministeriet, den 14. oktober 1996

Svend Auken

/ Hans Henrik Christensen

Officielle noter

(* 1) Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget.