Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om standardmasser til brug for planlægning af flyvning m.v.

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1994, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 171 af 28. april 1985 om driftsforskrifter for luftfart med danske luftfartøjer, § 1, følgende:

1. Anvendelsesområde

1.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for standardmasser til brug for planlægning af flyvning m.v. med danske luftfartøjer.

1.2 Denne BL fastsætter endvidere tilsvarende bestemmelser for udenlandsk registrerede luftfartøjer, der opereres i henhold til en dansk driftstilladelse (AOC), jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

2. Generelt

2.1 Al flyvning

Luftfartøjschefen skal ved enhver form for flyvning sikre,

a. at aktuelle masser eller standardmasser anvendes i overensstemmelse med reglerne i denne BL ved beregning af et luftfartøjs masse og tyngdepunkt, og

b. at den håndbagage og de personlige effekter, der medføres i passagerkabinen, under start og landing er placeret under passagerstol, i hylde eller på anden dertil beregnet plads.

2.2 Flyvning, der omfatter erhvervsmæssig transport af passagerer

2.2.1 Luftfartøjets ejer/bruger skal for flyvning, der omfatter erhvervsmæssig transport af passagerer, udarbejde instruktioner, som skal indarbejdes i driftshåndbogen, og som sikrer,

a. at aktuelle masser eller standardmasser anvendes i overensstemmelse med reglerne i denne BL ved beregning af et luftfartøjs masse og tyngdepunkt,

b. at der kun medtages håndbagage og personlige effekter i passagerkabinen, og at al anden form for bagage bliver vejet, medmindre standardmasser anvendes, jf. afsnit 3, og

c. at håndbagage, der medtages i passagerkabinen, under start og landing er placeret under passagerstol, i hylde eller på anden dertil beregnet plads.

2.2.2 Det af ejer/bruger udpegede personale til passagerekspedition ved afgangsflyvepladsen skal sikre, at passagerer kun medfører håndbagage og personlige effekter i passagerkabinen, og at al anden bagage vejes, medmindre standardmasser anvendes, jf. afsnit 3.

2.2.3 Luftfartøjschefen eller de af denne eller luftfartsforetagendet udpegede kabinebesætningsmedlemmer skal sikre, at der fra afgangsflyvepladser, hvor passagerekspeditionen ikke foretages af ejer/bruger eller af denne godkendt personale, i passagerkabinen kun medføres håndbagage og personlige effekter, og at al anden form for bagage bliver vejet, medmindre standardmasser anvendes, jf. afsnit 3.

3. Standardmasser for personer og bagage

3.1 Besætningsmedlemmer

3.1.1 For besætningsmedlemmer er standardmasserne følgende:

 

 a.  Flyvebesætningsmedlemmer   85 kg 

 b.  Kabinebesætningsmedlemmer  75 kg 

3.1.1.1 Håndbagage er inkluderet i standardmasserne.

3.1.2 Hvis andre standardmasser end dem, der er nævnt i pkt. 3.1.1, ønskes anvendt, skal disse være godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

3.2 Passagerer

3.2.1 For luftfartøjer med 20 eller flere passagersæder er standardmasserne de, der er angivet i Tabel 1 for »Mænd« og »Kvinder«.

3.2.1.1 For luftfartøjer med 30 eller flere passagersæder kan som alternativ anvendes standardmasserne »Uanset køn« i tabel 1.

Tabel 1

Standardmasser for passagerer i luftfartøjer med 20 eller flere passagersæder

 

 ------------------------------------------------------ 

 Antal passagersæ-  20 eller flere  30 eller flere 

 der         ---------------- Uanset køn 

            Mænd  Kvinder 

 ------------------------------------------------------ 

 Alle flyvninger, 

 bortset fra charter- 

 flyvninger      88 kg 70 kg   84 kg 

 ------------------------------------------------------ 

 Charterflyvninger   83 kg 69 kg   76 kg 

 ------------------------------------------------------ 

 Børn fra 2 til 12 år   35 kg     35 kg 

 ------------------------------------------------------ 

Anm.: Ved anvendelse af tabel 1 skal begrebet charterflyvning forstås som flyvning, der alene er en del af et samlet ferierejsearrangement.

3.2.2 For luftfartøjer med 19 eller færre passagersæder er standardmasserne som angivet i Tabel 2.

3.2.2.1 For luftfartøjer med mindre end 6 passagersæder kan massen som alternativ bestemmes efter passagerernes egne oplysninger eller efter et skøn.

3.2.2.2 På flyvninger, hvor der ikke medføres håndbagage i kabinen, eller hvor der er taget hensyn til håndbagagen separat, kan de masser, der er angivet i tabel 2 for mænd og kvinder fratrækkes 6 kg. Personlige effekter, såsom beklædning, paraplyer og stokke, håndtasker og lignende, kameraer og kikkerter samt en begrænset mængde læsestof betragtes i denne forbindelse ikke som håndbagage.

Tabel 2

Standardmasser for passagerer i luftfartøjer med 19 eller færre passagersæder

 

 ---------------------------------------------------- 

 Antal passagersæder   1 til 9     10 til 19 

 ---------------------------------------------------- 

 Mænd           96 kg       92 kg 

 ---------------------------------------------------- 

 Kvinder          78 kg       74 kg 

 ---------------------------------------------------- 

 Børn fra 2 til 12 år   35 kg       35 kg 

 ---------------------------------------------------- 

3.2.3 I standardmasserne for passagerer, jf. tabel 1 og tabel 2, er følgende inkluderet:

a. Massen af børn under 2 år anbragt på skødet af en voksen eller i en speciel barnelift. Børn under 2 år, der har eget passagersæde, betragtes massemæssigt som et barn mellem 2 og 12 år.

b. Håndbagage.

3.2.4 Hvis det skønnes, at der foreligger væsentlig overskridelse af standardmasserne for passagerer, skal samtlige personer og håndbagage vejes, og massen skal anvendes i beregningerne.

3.3 Bagage

3.3.1 Ved flyvning med luftfartøjer med mindre end 20 passagersæder skal luftfartsforetagendet anvende den aktuelle bagagemasse.

3.3.2 Ved flyvning med luftfartøjer med 20 eller flere passagersæder kan luftfartsforetagendet anvende standardmasserne i tabel 3 for hvert stykke bagage.

Tabel 3

Standardmasser for bagage for luftfartøjer med 20 eller flere passagersæder

 

 ----------------------------------------------------------- 

 Flyvningens art           Bagagevægt pr. stk. 

 ----------------------------------------------------------- 

 Indenrigsflyvninger             11 kg 

 ----------------------------------------------------------- 

 Flyvninger inden for Europaområdet     13 kg 

 ----------------------------------------------------------- 

 Interkontinentale flyvninger        15 kg 

 ----------------------------------------------------------- 

 Øvrige flyvninger             13 kg 

 ----------------------------------------------------------- 

Anm.: Ved anvendelse af tabel 3 skal begrebet flyvning inden for Europaområdet forstås som flyvning, bortset fra indenrigsflyvning, der udføres inden for et areal, der er afgrænset af følgende punkter:

 

 N7200    E04500 

 N4000    E04500 

 N3500    E03700 

 N3000    E03700 

 N3000    W00600 

 N2700    W00900 

 N2700    W03000 

 N6700    W03000 

 N7200    W01000 

 N7200    E04500 

Se i øvrigt figur 1.

+++ Figur 1 +++

Europaområdet

3.4 Hvis et luftfartsforetagende ønsker at anvende andre standardmasser end dem, der er anført i tabel 1, tabel 2 eller tabel 3, skal ansøgning herom fremsendes til Statens Luftfartsvæsen. Ansøgningen skal være bilagt statistisk materiale til dokumentation for beregningen af den ønskede standardmasse.

4. Standardmasse for brændstof

4.1 Massen af brændstof ombord skal beregnes ved brug af brændstoffets aktuelle massefylde, hvis denne kendes.

4.2 Luftfartsforetagendet skal udarbejde beregningsmetoder for massen af brændstof ombord, som skal anvendes i de tilfælde, hvor brændstoffets massefylde ikke kendes.

5. Standardmasse for faldskærme

Standardmassen for faldskærme er 10 kg.

6. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

7. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

8. Straf

8.1 Med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, en ejer/bruger, der overtræder bestemmelserne i pkt. 2.2.1.

8.2 Med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, den, der overtræder bestemmelserne i pkt. 2.1, pkt. 2.2.2 og pkt. 2.2.3.

8.3 Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 14, pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

9. Ikrafttræden

9.1 Denne BL træder i kraft den 1. september 1996.

9.2 Samtidig ophæves BL 5-5, 3. udgave af 1. april 1983.

Statens Luftfartsvæsen, den 29. april 1996

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen