Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0105
 
32000L0029
 
32005L0016
 
32005L0017
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
grønsagsfrø 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 54 af 24. januar 2000 om grønsagsfrø, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 586 af 21. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelserne i § 27 om plantepas gælder også for frø af arterne purløg ( Allium scoenoprasum L.) og skalotteløg ( Allium cepa L. var. aggregatum G. Don) uanset at disse arter ikke i øvrigt er omfattet af denne bekendtgørelse. Ligeledes gælder bestemmelserne i § 27 om plantepas for frø af arten bønne ( Phaseolus spp.) uanset at denne art ikke i øvrigt er omfattet af denne bekendtgørelse. Pralbønne ( Phaseolus coccineus L.) og havebønne ( Phaseolus vulgaris L.) er dog omfattet af denne bekendtgørelse.«

2. § 27 affattes således:

» § 27. Plantepas udstedes af Plantedirektoratet eller af en virksomhed, der er godkendt hertil af Plantedirektoratet. Plantepasset kan alene anvendes til det frøparti, det er udstedt til. Arter med krav om plantepas er anført i det følgende.

Stk. 2. Hvis et parti frø af bladbede eller rødbede skal sælges i et land, der er godkendt som beskyttet zone, skal partiet være forsynet med eller ledsaget af et plantepas, der indeholder de oplysninger, der fremgår af bilag 3, del VIII. Før udstedelse af plantepas skal det ved officiel kontrol være konstateret, at partiet overholder bestemmelserne i Det Europæiske Fællesskabs Rådsdirektiv 2000/29/EF, bilag 1, del B og bilag IV, del B, nr. 27. 2. For frø fra andre EU-lande skal plantepasset være udstedt af den officielle kontrolmyndighed i avlslandet eller af en virksomhed, der er godkendt hertil af kontrolmyndigheden.

Stk. 3. Frø af purløg ( Allium scoenoprasum L.), skalotteløg ( Allium cepa L. var. a ggregatum G. Don), bønne ( Phaseolus spp.), tomat, kepaløg og porre skal mærkes med plantepas, hvis frøet skal sælges eller flyttes indenfor Den Europæiske Union. Småpakninger, der ikke er til erhvervsmæssigt brug skal dog ikke forsynes med et plantepas. Kravene der skal opfyldes for at frø kan mærkes med plantepas fremgår af bilag 1, afsnit C, nr. 4 og 5. Mærkningen med plantepas skal ske ved:

1) at EU-mærkesedlen for certificering tilføjes tekst som anført i bilag 3, del I, II, III og V, eller

2) at hver pakning forsynes med et plantepas, der opfylder kravene i bilag 3, del VIII.«

3. Bilag 1, afsnit C, nr. 3 ophæves.

4. I bilag 3, del I , indsættes efter nr. 9 som nyt nr . :

»10) Hvis frø af pralbønne ( Phaseolus coccineus L.), havebønne ( Phaseolus vulgaris L.), tomat, kepaløg og porre ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 5, del VI, skal tilføjes følgende: »EF-plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4 i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.«

5. I bilag 3, del II, indsættes efter nr. 8 som nyt nr.:

»9 ) Hvis frø af pralbønne ( Phaseolus coccineus L.), havebønne ( Phaseolus vulgaris L.), tomat, kepaløg og porre ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 5, del VI, skal tilføjes følgende: »EF-plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4 i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.«

6. I bilag 3, del III, indsættes efter nr. 11 som nyt nr.:

»12 ) Hvis frø af pralbønne ( Phaseolus coccineus L.), havebønne ( Phaseolus vulgaris L.), tomat, kepaløg og porre ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 5, del VI, skal tilføjes følgende: »EF-plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4 i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.«

7. I bilag 3, del V, indsættes efter nr. 8 som nyt nr.:

»9 ) Hvis frø af pralbønne ( Phaseolus coccineus L.), havebønne ( Phaseolus vulgaris L.), tomat, kepaløg og porre ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 5, del VI, skal tilføjes følgende: »EF-plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4 i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. maj 2005.

Plantedirektoratet, den 4. maj 2005

Ole P. Kristensen

/Henrik Gjesing

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens direktiv 2005/16/EF af 2. marts om ændring af bilag I-V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT 2005 L 057, side 0018-0022) og Kommissionens direktiv 2005/17/EF af 2. marts 2005 om ændring af visse bestemmelser i direktiv 92/105/EØF for så vidt angår plantepas (EFT 2005 L 057, side 0023-0024).