Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet (* 1)


I medfør af § 7, stk. 1, § 14, § 29, § 80 og § 110, stk. 3 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994, fastsættes:

§ 1. Udledningen af de stoffer, som er opført på bekendtgørelsens bilag 1 og 2, til vandløb, søer eller havet, skal begrænses mest muligt ved hjælp af den bedste, tilgængelige teknologi.

Stk. 2. Ved udledning forstås tilførsel af stoffer med undtagelse af tilførsel fra klapninger, operationelle udledninger fra skibe samt dumpninger fra skibe i territoriale farvande.

Stk. 3. Ved bedste, tilgængelige teknologi forstås den teknologi, som er teknisk gennemførlig og økonomisk opnåelig for den pågældende virksomhedstype.

§ 2. Ved amtsrådets meddelelse af tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5 til udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet, og hvor udledningen indeholder et eller flere af de stoffer, der er opført på bilag 1, skal der i et tilstrækkeligt omfang fastsættes vilkår for udledningen.

§ 3. Vilkår, der fastsættes efter § 2, skal i det omfang stofferne er opført på bilag 2 som minimum sikre overholdelse af de kvalitetskrav, der er fastsat, jf. stk. 2 nr. 1 og § 5, eller som minimum sikre overholdelse af de kvalitetskrav som i forbindelse med vilkårsfastsættelsen i medfør af stk. 2 nr. 2 og 3 bliver fastsat for det vandområde, hvortil udledningen sker.

Stk. 2. Kvalitetskrav er:

 • 1) de i bekendtgørelsens bilag 2 fastsatte kravværdier, se dog § 4.
 • 2) For de stoffer, hvor der i bilag 2 alene er fastsat kvalitetskrav på grundlag af toksicitet, skal der ved fastsættelse af vilkår i udledningstilladelser af amtsrådet foretages en supplerende vurdering i forhold til stoffets persistens og evne til at bioakkumulere i levende organismer og i aflejringer, således som disse fremgår af de seneste, efterprøvede videnskabelige oplysninger under hensyn til forskellene i havvands og ferskvands karakteristik. Vurderingen skal samlet danne grundlag for fastsættelsen af det kvalitetskrav, der skal være gældende i det eller de pågældende vandområder.
 • 3) For de stoffer, hvor der i bilag 2 ikke er fastsat kvalitetskrav, skal der ved fastsættelse af vilkår i udledningstilladelser af amtsrådet foretages en vurdering på grundlag af de pågældende stoffers toksicitet, persistens og evne til at bioakkumulere i levende organismer og i aflejringer, således som disse fremgår af de seneste, efterprøvede videnskabelige oplysninger under hensyn til forskellene i havvands og ferskvands karakteristik. Vurderingen skal samlet danne grundlag for fastsættelsen af det kvalitetskrav, der skal være gældende i det eller de pågældende vandområder.

Stk. 3. Amtsrådet fastsætter kvalitetskrav for stoffer omfattet af stk. 2, nr. 2 og 3 efter anvisning fra Miljøstyrelsen.

§ 4. Amtsrådet kan fastsætte strengere kvalitetskrav end de i bilag 2 anførte, når der er begrundet behov herfor.

§ 5. Straks ved fastsættelsen af kvalitetskrav i medfør af § 3, stk. 2 nr. 2 og 3 og § 4 indgår disse i amtsrådets administrationsgrundlag ved fastsættelse af vilkår i udledningstilladelser. Kvalitetskrav fastsat efter § 3, stk. 2 nr. 2 og 3 og § 4 skal senest offentliggøres i førstkommende revision af regionplanens retningslinier for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande.

§ 6. Ved fastsættelse af vilkår i tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5 til udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet skal det ved beregning sikres, at kvalitetskravene for det berørte vandområde kan opfyldes.

Stk. 2. I beregningen efter stk. 1 skal indgå stoffets eller stoffernes eventuelle i forvejen forekommende koncentrationer i det pågældende vandområde.

Stk. 3. Kvalitetskravet skal være opfyldt efter initialfortyndingen. Hvor der i regionplanlægningen er fastsat et spildevandsnærområde i relation til udledning af farlige stoffer, skal kvalitetskravene for de i bilag 1 og 2 nævnte stoffer være opfyldt ved nærområdets afgrænsning, dog således,

 • 1) at der inden for nærområdet intet sted efter initialfortyndingen må forekomme koncentrationer, der kan forårsage akut giftvirkning,
 • 2) at udledningen ikke må give anledning til ophobning af stoffet i nærområdets sedimenter, bløddyr, skaldyr eller fisk, og
 • 3) at udledningen ikke giver anledning til smagsforringende påvirkning af fisk og skaldyr.

§ 7. Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5 til udledning af spildevand, som indeholder de i denne bekendtgørelse omhandlede stoffer, skal indeholde vilkår om:

 • 1) den størst tilladte koncentration af stoffet i udledningen,
 • 2) den gennemsnitlige tilladte koncentration i en eller flere nærmere angivne perioder
 • 3) den størst tilladte mængde af stoffet i udledningen i en eller flere nærmere angivne perioder, og
 • 4) egenkontrol.

§ 8. Kun såfremt vilkår fastsat efter denne bekendtgørelse vil være strengere end vilkår for udledningen fastsat efter:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 75 af 30. januar 1992 om grænseværdier for udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer og havet (Liste 1 - stoffer),
 • 2) Bekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1986 om grænseværdier for cadmium med processpildevand fra visse industrianlæg,
 • 3) Bekendtgørelse nr. 520 af 8. august 1986 om grænseværdier for udledning af hexachlorcyklohexan til vandmiljøet, eller
 • 4) Bekendtgørelse nr. 736 af 27. oktober 1986 om grænseværdier for kviksølv ved udledning af spildevand fra visse industrianlæg,

skal vilkår for udledningen fastsættes i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. I øvrige tilfælde anvendes de i nr. 1-4 nævnte bekendtgørelsers bestemmelser.

§ 9. Ved fastsættelse af vilkår i tilladelser til udledning af spildevand i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5 må det i intet tilfælde gøres muligt direkte eller indirekte at forøge forureningen af vandløb, søer eller havet med de i bilag 1 opførte stoffer.

Stk. 2. Ved forurening i stk. 1 forstås: af mennesker direkte eller indirekte foretaget tilførsel af stoffer eller energi til vandmiljøet, med så skadelige virkninger til følge, at den menneskelige sundhed bringes i fare, levende ressourcer og akvatiske økosystemer skades, rekreative værdier forringes, eller, at der lægges hindringer i vejen for anden retmæssig anvendelse af vandet.

§ 10. Amtsrådet træffer foranstaltninger til sikring af, at vilkår i eksisterende udledningstilladelser bringes i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5.

§ 11. Miljøstyrelsen kan ændre bilag 1 og 2 til denne bekendtgørelse.

§ 12. Med bøde straffes den, der tilsidesætter vilkår i udledningstilladelser fastsat i medfør af denne bekendtgørelse eller undlader at efterkomme forbud eller påbud efter miljøbeskyttelsesloven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. For overtrædelse, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en amtskommune, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, amtskommunen, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 13. Afgørelser efter denne bekendtgørelse meddeles i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 10, og kan påklages efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 og 12.

§ 14. For tilsyn og håndhævelse gælder reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. november 1996.

Miljø- og Energiministeriet, den 8. oktober 1996

Svend Auken

/ Hans Henrik Christensen

Bilag 1

Liste I over familier og grupper af stoffer1)

Liste I omfatter visse enkeltstoffer, der indgår i følgende familier og grupper, som hovedsagelig er udvalgt på grundlag af deres toksicitet, persistens og bioakkumulation, med undtagelse af sådanne, som er biologisk uskadelige, eller som hurtigt omdannes til biologiske uskadelige stoffer:

1. Organiske halogenforbindelser og stoffer, der kan danne sådanne forbindelser i vand

2. Organiske fosforforbindelser

3. Organiske tinforbindelser

4. Stoffer, hvis kræftfremkaldende virkning er påvist i eller gennem vand2)

5. Kviksølv og kviksølvforbindelser

6. Cadmium og cadmiumforbindelser

7. Persistente mineralolier og persistente carbonhydrider af mineralolie

8. Persistente syntetiske stoffer, som kan flyde, forblive i suspension eller synke til bunds, og som kan vanskeliggøre enhver udnyttelse af vand.

Liste II over familier og grupper af stoffer1)

Liste II omfatter visse enkeltstoffer og visse kategorier af stoffer blandt nedenstående familier og grupper af stoffer, der har en skadelig virkning på vandmiljøet, som imidlertid kan begrænses til et bestemt område og afhænger af vandområdets særlige karakter og beliggenhed.

De omhandlede familier og grupper af stoffer

 

 1. Følgende metalloider og metaller samt deres forbindelser 

 1. zink    6. selen   11. tin     16. vanadium 

 2. kobber   7. arsen   12. barium    17. cobolt 

 3. nikkel   8. antimon  13. beryllium  18. thallium 

 4. chrom   9. molybden 14. bor     19. tellur 

 5. bly    10. titan   15. uran     20. sølv 

2. Biocider og deres derivater, som ikke er opført på liste I.

3. Stoffer, som har en skadelig virkning på smagen og/eller på lugten af produkter til menneskeligt forbrug, hidrørende fra vandmiljøet, samt forbindelser, som kan bevirke dannelse af sådanne stoffer i vand.

4. Toksiske eller persistente organiske siliciumforbindelser og stoffer, som kan bevirke dannelse af sådanne forbindelser i vand, med undtagelse af sådanne, som er biologisk uskadelige, eller som i vand hurtigt omdannes til uskadelige stoffer.

5. Uorganiske fosforforbindelser og elementært fosfor.

6. Ikke-persistente olier og carbonhydrider udvundet af mineralolie.

7. Cyanider, fluorider.

8. Stoffer, som har en skadelig indflydelse på iltbalancen, navnlig: Ammoniak, nitriter.

-------------------------

 • 1) Jf. bilag til Rådets direktiv nr. 76/464/EØF, EF-Tidende 1976 L 129 s. 28
 • 2) I det omfang visse stoffer, der er opført på liste II kan fremkalde kræft, medtages de i kategori 4 på denne liste.

Bilag 2

Kvalitetskrav for vand for liste I stoffer og udpegede stoffer for liste I.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EF nr. CAS-nr.   Stofnavn   Kvalitetskrav  Kilde  Jf. § 3, 

                  microg/l         stk. 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1.   309-00-2  aldrin     0,01      /1/   nr. 1 

           b, c, d 

  2.   95-85-2  2-amino-4-   m.d.      /2/   nr. 3 

           chlorphenol 

  3.   120-12-7  anthracen   0,01      /2/   nr. 1 

  4.  7440-38-2  arsen og     4      /4/   nr. 1 

           uorganiske 

           forbind. 

           heraf d, h 

  5.  2642-71-9  azinphos-   0,01      /2/   nr. 1 

           ethyld 

 --------------------------------------------------------------------- 

  6.   86-50-0  azinphos-   0,01      /10/   nr. 2 

           methyl d 

  7.   71-43-2  benzen h    2       /2/   nr. 1 

  8.   92-87-5  benzidin h   m.d.      /-/   nr. 3 

  9.   100-44-7  benzyl-    10       /6/   nr. 2 

           chlorid 

           (alfa-chlor- 

           toluen) 

 10.   98-87-3  benzyliden-  m.d.      /6/   nr. 3 

           chlorid (alfa, 

           alfa- 

           dichlor- 

           toluen) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.   92-52-4  biphenyl    1       /2/   nr. 1 

 12.  7440-43-9  cadmium og 

           cadmiumfor- 

           bindelser 

           c, e, h 

           - saltvand   2,5      /1/   nr. 1 

           - ferskvand  5,0      /1/   nr. 1 

 13.   56-23-5  carbonte-    10      /2/   nr. 1 

           trachlorid 

           (tetrachlor- 

           methan) c, d 

 14.  302-17-0   chloralhydrat 100      /6/   nr. 2 

 15.   57-74-9   chlordan b, g 0,004     /3/   nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16.   79-11-8  chloreddike-  m.d.     /6/   nr. 3 

           syre 

 17.   95-51-2  2-chloranilin  10      /2/   nr. 1 

 18.   108-42-9  3-chloranilin  10      /2/   nr. 1 

 19.   106-47-8  4-chloranilin  10      /2/   nr. 1 

 20.   108-90-7  chlorbenzen   1      /2/   nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21.   97-00-7  1-chlor-2,4-  m.d.     /6/   nr. 3 

           dinitro- 

           benzen 

 22.   107-07-3  2-chloretha-  excl.     /2/   nr. 3 

           nol 

 23.   67-66-3  chloroform   10      /2/   nr. 1 

           c, d, h 

 24.   59-50-7  4-chlor-    m.d.     /6/   nr. 3 

           3-methyl- 

           phenol 

 25.   90-13-1  1-chlorna-    1      /2/   nr. 1 

           phthalen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 26.         chlornaphtha-  0,01     /2/   nr. 1 

           lener /tekn. 

           blanding) 

 27.   89-63-4  4-chlor-2-   m.d.     /6/   nr. 3 

           nitroanilin 

 28.   88-73-3  1-chlor-2-    1      /2/   nr. 1 

           nitrobenzen 

 29.   121-73-3  1-chlor-3-    1      /2/   nr. 1 

           nitrobenzen 

 30.   100-00-5  1-chlor-4-    1      /2/   nr. 1 

           nitrobenzen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 31.   89-59-8  4-chlor-2-    1      /2/   nr. 1 

           nitrotoluen 

 32.         chlornitro-   1      /2/   nr. 1 

           toluener (undt. 

           4-clor-2- 

           nitrotoluen) 

 33.   95-57-8  2-chlorphenol  excl.     /2/   nr. 3 

 34.   108-43-0  3-chlorphenol  excl.     /2/   nr. 3 

 35.   106-48-9  4-chlorphenol  excl.     /2/   nr. 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 36.   126-99-8  chlorpren    m.d.     /6/   nr. 3 

           (2-chlorbuta- 

           1,3-dien) 

 37.   107-05-1  3-chlorpropen  100      /6/   nr. 2 

           (allychlorid) 

 38.   95-49-8  2-chlortoluen  1      /2/   nr. 1 

 39.   108-41-8  3-chlortoluen  1      /2/   nr. 1 

 40.   106-43-4  4-chlortoluen  1      /2/   nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 41.         2-chlor-p-   m.d.     /6/   nr. 3 

 42.         chlortolui-   m.d.     /6/   nr. 3 

           diner (undt. 

           2-chlor-p- 

           toluidin) 

 43.   56-72-4  coumphos    m.d.     /6/   nr. 3 

 44.   108-77-0  cyanurchlorid  m.d.     /6/   nr. 3 

           (2,4,6-tri- 

           chlor-1,3,5- 

           triazin) 

 45.   94-75-7  2,4-D (her-   10      /6/   nr. 2 

           under salte og 

           estere heraf) 

           a        10      /6/   nr. 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 46.   50-29-3  DDT (herunder  0,002     /2/   nr. 1 

           metabolitterne 

           DDD og DDE) 

           b, c, d 

 47.   298-03-3  demeton (her-  0,1      /2/   nr. 1 

           under demeton 

           -o, demeton-s, 

           demetons- 

           methyl og 

           demeton-s- 

           methyl-sulphon) 

 48.   106-93-4  1,2-dibromethan m.d.     /6/   nr. 3 

           b, g 

 49.   683-18-1  dibutyltindi-  0,01     /2/   nr. 1 

           chlorid h 

 50.   818-08-6  dibutyl-    0,01     /2/   nr. 1 

           tinoxid h 

 --------------------------------------------------------------------- 

 51.         dibutyltin-   0,01     /2/   nr. 1 

           salte h (undt. 

           dibutyltindi- 

           chlorid og di- 

           butyltinoxid) 

 52. 95-76/95-82-9  dichlorani-   1      /2/   nr. 1 

           liner (3,4- og 

           2,5-isomerer) 

 53.   95-50-1  1,2-dichlor-  10      /2/   nr. 1 

           benzen 

 54.   541-73-1  1,3-dichlor-  10      /2/   nr. 1 

           benzen 

 55.   106-46-7  1,4-dichlor-  10      /2/   nr. 1 

           benzen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 56.         dichlorben-   m.d.     /6/   nr. 3 

           zidiner 

 57.   108-60-1  dichlordiiso-  m.d.     /6/   nr. 3 

           propylether 

 58.   75-34-3  1,1-dichlor-  m.d.     /6/   nr. 3 

           ethan 

 59.   107-06-2  1,2-dichlor-  10      /1/   nr. 1 

           ethan b, c, d 

 60.   75-35-4  1,1-dichlor-  100      /6/   nr. 2 

           ethylen h 

 --------------------------------------------------------------------- 

 61.   540-59-0  1,2-dichlor-  m.d.     /6/   nr. 3 

           ethylen 

 62.   75-09-2  dichlormethan  10      /2/   nr. 1 

 63.         dichlor nitro-  1      /2/   nr. 1 

           benzener (6 

           isomerer) 

 64.  120-83-2   2,4-dichlor-   10      /2/   nr. 1 

           phenol 

 65.   78-87-5   1,2-dichlor-   10      /2/   nr. 1 

           propan 

 --------------------------------------------------------------------- 

 66.   96-23-1   1,3-dichlor-   excl.    /2/   nr. 3 

           propan-2-ol 

 67.  542-75-6   1,3-dichlor-   10      /2/   nr. 1 

           propen 

 68.   78-88-6   2,3-dichlor-   m.d.     /6/   nr. 3 

           propen 

 69.  120-36-5   dichlorprop a  m.d.     /6/   nr. 3 

 70.   62-73-7   dichlorvos d   0,001    /2/   nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 71.   60-57-1   dieldrin b, c, d 0,01     /1/   nr. 1 

 72.  109-89-7   diethylamin   100     /6/   nr. 2 

 73.   60-51-5   dimethoat     1      /6/   nr. 2 

 74.  124-40-3   dimethylamin   10     /6/   nr. 2 

 75.  298-04-4   disulfoton    0,1     /6/   nr. 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 76.  115-29-7   endosulfan d   0,001    /2/   nr. 1 

 77.   72-20-8   endrin b, c, d  0,005    /1/   nr. 1 

 78.  106-89-8   epichlor-     100     /6/   nr. 2 

           hydrin 

 79.  100-41-4   ethylbenzen    10     /2/   nr. 1 

 80.  122-14-5   fenitrothion d  0,01     /2/   nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 81.   55-38-9   fenthion d    0,01     /2/   nr. 1 

 82.   76-44-8   heptachlor (her- 

           under hepta- 

           chlorepoxid)   0,004    /3/   nr. 1 

           b, g 

 83.  118-74-1   hexachlor-    0,01     /2/   nr. 1 

           benzen b,c, d 

 84.   87-68-3   hexachlor-    0,1     /1/   nr. 1 

           butadien c, d 

 85.  608-73-1   hexachlor-    0,01     /2/   nr. 1 

           cyclohexan 

           (herunder alle 

           isomere og 

           lindan) 

           a, b, c, d 

 --------------------------------------------------------------------- 

 86.   67-72-1   hexachlor-    10      /2/   nr. 1 

           ethan 

 87.   98-82-8   isopropyl-    m.d.     /6/   nr. 3 

           benzen 

 88.  330-55-2   linuron      1      /2/   nr. 1 

 89.  121-75-5   malathion d   0,01     /2/   nr. 1 

 90.   94-74-6   MCPA a      m.d.     /6/   nr. 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 91.   93-65-2   mecoprop a    m.d.     /6/   nr. 2 

 92.  7439-97-6   kviksølv og 

           kviksølvforbin- 

           delser b, c, e, 

           h - saltvand   0,3     /1/   nr. 1 

            - ferskvand  1,0     /1/   nr. 1 

 93. 10265-92-6   methamidophos  m.d.     /6/   nr. 3 

 94. 7786-34-7   mevinphos    0,01     /2/   nr. 1 

 95. 1746-81-2   monolinuron   10      /6/   nr. 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 96.  91-20-3   naphthalen    1      /2/   nr. 1 

 97. 1113-02-6   omethoate    0,1     /6/   nr. 2 

 98.  301-12-2   oxydemeton-   0,1     /6/   nr. 2 

           methyl 

 99.         polyaroma-    0,001    /4/   nr. 1 

           tiske carbon- 

           hydrider d 

           (især 3,4-benzo- 

           pyren og 

           3,4-benzo- 

           fluoranthen) 

 100.  56-38-2   parathion d 

    298-00-0   (herunder para- 0,01     /2/   nr. 1 

           thion-methyl) d 

 --------------------------------------------------------------------- 

 101. 1336-36-3   PCB (herunder  0,01     /3/   nr. 1 

           PCT) f, h 

 102.  87-86-5   pentachlor-    1      /2/   nr. 1 

           phenol c, d, h 

 103. 14816-18-3   phoxim      0,2     /4/   nr. 2 

 104.  709-98-8   propanil     0,1     /6/   nr. 2 

 105. 1698-60-8   pyrazon     0,1     /2/   nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 106. 122-34-9    simazin d     1      /2/   nr. 1 

 107.  93-76-5    2,4,5-T (her-   1      /2/   nr. 1 

           under salte og 

           estere heraf) g 

 108. 1461-25-2    tetrabutyltin h  0,001    /2/   nr. 1 

 109.  95-94-3    1,2,4,5-tetra-  10     /6/   nr. 2 

           chlorbenzen 

 110.  79-34-5    1,1,2,2-tetra-  m.d.    /6/   nr. 3 

           chlorethan h 

 --------------------------------------------------------------------- 

 111. 127-18-4    tetrachlor-    10     /1/   nr. 1 

           ethylen 

           (perchlor- 

           ethylen) c, d 

 112. 108-88-3    toluen      10     /2/   nr. 2 

 113. 24017-47-8   triazophos    0,03    /4/   nr. 1 

 114. 126-73-8    tributylphos-   100     /6/   nr. 2 

           phat 

 115.  56-35-9    tributyl-     0,001    /2/   nr. 1 

           tinoxid d, h 

 --------------------------------------------------------------------- 

 116.  52-68-6    trichlorfon    0,01    /6/   nr. 2 

 117.         trichlorbenzen  0,1     /2/   nr. 1 

           (teknisk blan- 

           ding) 

 118. 120-82-1    1,2,4-trichlor-  0,1     /2/   nr. 1 

           benzen c, d 

 119.  71-55-6    1,1,1-trichlor-  100     /6/   nr. 2 

           ethan d 

 120.  79-00-5    1,1,2-trichlor-  100     /6/   nr. 2 

           ethan 

 --------------------------------------------------------------------- 

 121.  79-01-6    trichlor-     10     /1/   nr. 1 

           ethylen c, d 

 122.  95-95-4    trichlor-      1     /2/   nr. 1 

           phenoler 

    88-06-2 

 123.  76-13-1    1,1,2-trichlor-  m.d.    /9/   nr. 3 

           trifluorethan 

 124. 1582-09-8    trifluralin d   0,1    /2/   nr. 1 

 125. 900-95-8    triphenyl-     0,01    /2/   nr. 1 

           tinacetat 

           (fentinacetat) d 

 --------------------------------------------------------------------- 

 126. 639-58-7    triphenyl-    0,01    /2/   nr. 1 

           tinchlorid 

           (fentin- 

           chlorid) d 

 127. 76-87-9    triphenyl-    0,01    /2/   nr. 1 

           tinhydroxid 

           (fentinhydro- 

           xid) d 

 128. 75-01-4    vinylchlorid   m.d.    /6/   nr. 3 

           (chlorethylen) 

 129. 1330-20-7    xylener     10     /2/   nr. 1 

           (teknisk blan- 

           ding af isomere) 

           g 

    95-47-6 

   108-38-3 

   106-42-3 

 130. 465-73-6    Isodrin c    0,05    /1/   nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 131. 1912-224-9   Atrazin a, b, d  1     /2/   nr. 1 

 132. 25057-89-0   Bentazone    m.d.    /2/   nr. 3 

 ?  60757-09-9   Chlorphenyl   0,1     /2/   nr. 1 

 ?   370-50-3   Flucofenuron   0,1     /2/   nr. 1 

 ?   3567-25-7   Sulcofenuron   10     /2/   nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • a) Stoffer, som ikke må anvendes i Danmark i bekæmpelsesmidler eller grupper heraf.1)2).
 • b) Stoffer, som det er forbudt at markedsføre eller anvende i bekæmpelsesmidler eller grupper heraf i henhold til internationale forpligtelser eller aftaler.1)
 • c) Stoffer, som er omfattet af begræsning af udledning til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelsens § 8.
 • d) Stoffer, som i henhold til internationale forpligtelser eller aftaler er pålagt en reduktion på 50% eller mere i perioden 1985-2000 af tilførslen til havet via vandløb og direkte udledninger.
 • e) Stoffer, som i henhold til internationale forpligtelser eller aftaler er pålagt en reduktion på 70% eller mere i perioden 1985-2000 af tilførslen til havet via alle tilførselsveje.
 • f) Stoffer, som i henhold til internationale forpligtelser eller aftaler er udpeget med henblik på at forhindre tilførsel til havet.
 • g) Stoffer, som i henhold til internationale forpligtelser eller aftaler er udpeget med henblik på at opnå en væsentlig reduktion i tilførsel til havet.
 • h) Stoffer, som er omfattet af anvendelsesbegræsning i Danmark.3).

----------------------------

 • 1) Ifølge Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 om kemiske stoffer og produkter.
 • 2) Ifølge Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 790 af 30. august 1996 om helt eller delvis forbud mod visse bekæmpelsesmidler.
 • 3) Ifølge følgende bekendtgørelser:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1004 af 14. december 1995 om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 223 af 5. april 1989 om indhold af cadmium i fosforholdig gødning.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1199 af 23. december 1992 om salg, import og fremstilling af cadmiumholdige produkter.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 520 af 9. juni 1994 om forbud mod salg af kviksølv og kviksølvholdige produkter.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 718 af 9. oktober 1986 om begrænsninger i anvendelsen af PCB og PCT.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 420 af 21. april 1996 om begrænsning af salg og anvendelse af pentachlorphenol, PCP.

Kvalitetskrav for vand for udvalgte liste II metaller.

 

 Stofnavn      Kvalitetskrav (microg/l)  Kilde Jf. § 3, stk. 2 

        ------------------------------- 

        Saltvand     Ferskvand 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bly c      5,6 a       3,2 a     /3/    nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Chrom b     1,0 a      10,0 a     /7/    nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kobber b    2,9 a      12,0 a     /3/    nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nikkel b    8,3 a      160,0 a     /3/    nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Zink b     86,0 a      110,0 a     /3/    nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • a) Forslag til kvalitetskrav, hvor datagrundlaget ikke er endeligt kvalitetsvurderet.
 • b) Jævnfør bemærkning b) under tabel med kvalitetskrav for vand for liste I stoffer.
 • c) Jævnfør bemærkning e) under tabel med kvalitetskrav for vand for liste I stoffer.

Kvalitetskrav for vand for udvalgte liste II stoffer, som er kræftfremkaldende1) eller som har en skadelig virkning på smagen og/eller lugten af produkter til menneskeligt forbrug.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 CAS nr.  Stofnavn      Kvalitetskrav  Kilde Jr. § 3, stk. 2 

                (microg/l) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 79-06-1 acrylamid        m.d.      /6/    nr. 3 

 107-13-1 acrylonitril     18.000 a     /8/    nr. 1 

 108-39-4 m-cresol        200 a     /8/    nr. 1 

 95-48-7 o-cresol        400 a     /8/    nr. 1 

 106-44-5 p-cresol        120 a     /8/    nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 87-65-0 2,6-dichlorphenol    35 a     /8/    nr. 1 

 302-01-2 hydrazin         m.d.     /6/    nr. 3 

 108-95-2 phenol        1.000 a     /8/    nr. 1 

 50-00-0 formaldehyd     95.000 a     /8/    nr. 1 

 75-21-8 oxiran          m.d.     /6/    nr. 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 110-86-1 pyridin         800 a     /8/    nr. 1 

 123-31-9 p-quinon        500 a     /8/    nr. 1 

 100-42-5 styren         250 a     /8/    nr. 1 

 90-05-1 guaiacol         82 a     /8/    nr. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • a) Forslag til kvalitetskrav, hvor datagrundlaget ikke er kvalitetsvurderet og bør opdateres.

Skemaforkortelser

m.d. Kvalitetskrav for vand er ikke fastsat p.g.a. for få eller manglende data.

excl. Foreslås udeladt af liste I af CSTE, jf. kilde /2/.

nr. 1 Kvalitetskrav fastsat på grundlag af toxicitet og vurdering af persistens og evne til at bioakkumulere i levende organismer og i aflejringer.

nr. 2 Kvalitetskrav fastsat alene på grundlag af toxicitet.

nr. 3 Kvalitetskrav er ikke fastsat.

Kilder

/1/ EF (1982-): Kvalitetskrav fastsat i forbindelse med direktiv 76/464/EØF om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø. Kvalitetskrav findes i flg. direktiver: 82/176/EØF (EFTidende L81/29 af 27.0382), 84/491/EØF (EF-Tidende L274/11 af 17.10.84), 88/347/EØF (EF-Tidende L158/35 af 25.06.88), 90/415/EØF (EF-Tidende L219/49 af 14.08.90).

/2/ CSTE/EEC (1994) : EEC Water Quality Objectives for Chemicals Dangerous to Aquatic Environments (List 1) in Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, Vol 137. 1994 Sprenger-Verlag New York, Inc.

/3/ US-EPA (1986): Quality critaria for water.

/4/ Hollands Miljøministerium (1991): Environmental quality standards for soil and water.

/5/ CWQG (1987): Canadian water quality guidelines. Canadian Council of Resource and Environment Ministers, Environment Canada, March 1987, Ottawa.

/6/ Kvalitetskrav for vand alene fastsat på grundlag af toksicitet.

Miljøprojekt nr. 250 Økotoksikologiske kvalitetskriterier for overfladevand.

/7/ EF forslag til kvalitetsgrænseværdi. (Kommissionens Forslag til Rådets direktiv om vandkvalitetsmålsætninger for så vidt angår chrom - KOM(88) 29 endelig udgave).

/8/ US-EPA (1972): Water Quality Criteria, Refereret i Miljøstyrelsens vejledning i recipientkvalitetsplanlægning, Del II, Kystvande, Bilag 2 tabel 6. Koncentrationer af kemiske forbindelser, der kan forårsage smagsforringelse i fisk og andre havdyr.

------------------

 • 1) Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 830 af 15. oktober 1993 af listen over farlige stoffer, som ændret ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1016 af 12. december 1994.
Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 76/464/EØF, EF-Tidende 1976 L 129 s. 23