Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget STYRING AF PERSONALERESSOURCER ved merkonomkursus


TIMETAL

30 timer

FORMÅL

For at sikre konkurrence- og overlevelsesevne - samt tage hensyn til medarbejdernes behov og ønsker - kræves det af virksomhederne, at de disponerer deres personaleressourcer på en sådan måde, at man har de nødvendige og kvalificerede medarbejdere i rette tid.

Formålet med faget er at give deltagerne indsigt i problematikken omkring styring af personaleressourcer og hermed en mulighed for at arbejde mere målrettet med dette fagområde i egen virksomhed.

 

 INDHOLD OG OMFANG               Vejledende timetal 

 1. Indledning og fastlæggelse af arbejdsform     2 

 2. Styring af personaleressourcer -generelt 

  Grundlag og formål 

  Som en del af virksomhedens øvrige 

  ressourcestyring 

  Personaleressourcestyringen som en model 

  sammensat af delelementer 

  Teoretisk og praktisk model 

  Styringsfunktionens placering i organisationen   4 

 3. Personalebehov 

  Som led i langtidsplanlægningen 

  Kortsigtet personalebehov 

  Informationskilder 

  Systemorienteret og situationsbestemt 

  opgørelse af behovet                4 

 4. Personalestruktur 

  Sammensætning af medarbejderstaben efter 

  forskellige kriterier 

  Personaleregistreringer 

  Personalestatistikker               4 

 5. Personaleprognoser 

  Fremskrivning af en eksisterende personale- 

  struktur efter forskellige kriterier        4 

 6. Konsekvensplaner 

  Planer for aktiviteter til dækning af konstateret, 

  fremtidigt medarbejderbehov            4 

 7. Individuel personaleplanlægning 

  Sammenhæng med MBO, OU m.v. 

  Hvordan den enkelte medarbejder tilgodeses 

  i helheden 

  Samtalesystemer                  4 

 8. Styring af personaleressourcer overført til 

  egen virksomhed                  4 

                           -- 

                           30 

                           -- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skal bestå af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i Personaleadministration I og Personaleledelse eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen