Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om affaldsdepoter

Hermed bekendtgøres lov nr. 420 af 13. juni 1990 om affaldsdepoter med de ændringer, der følger af lov nr. 213 af 28. april 1993, § 24 i lov nr. 214 af 28. april 1993, lov nr. 1111 af 21. december 1994, og lov nr. 396 af 22. maj 1996.


Anvendelsesområde

§ 1. Loven omfatter registrering, undersøgelser og foranstaltninger vedrørende følgende affaldsdepoter, såfremt de kan have skadelig virkning på mennesker og miljø:

  • 1) depoter indeholdende kemikalieaffald, der er spildt, henlagt eller nedgravet før den 1. april 1976,
  • 2) depoter indeholdende olieaffald, der er spildt, henlagt eller nedgravet før den 1. november 1972, og
  • 3) lossepladser m.v. uden olie- eller kemikalieaffald, der er taget i brug før den 1. oktober 1974, og som ikke er i drift på lovens ikrafttrædelsestidspunkt.

Stk. 2. Loven gælder, uanset om affaldsprodukterne er uemballerede eller anbragt i emballage eller særlige indretninger.

§ 2. I Københavns og Frederiksberg Kommuner udøver kommunalbestyrelsen de opgaver, som loven henlægger til amtsrådene, eller som henlægges til amtsrådene i henhold til regler udstedt efter loven.

§ 3. Loven bevirker ingen indskrænkning for myndighederne i adgangen til at foretage undersøgelser eller foranstaltninger i medfør af lov om miljøbeskyttelse eller forskrifter udfærdiget i medfør af lov om miljøbeskyttelse. Undtaget herfra er dog offentligt drevne lossepladser m.v. omfattet af § 1, nr. 1-3, som ikke er i drift på lovens ikrafttrædelsestidspunkt.

Stk. 2. Såfremt der foretages undersøgelser eller foranstaltninger i medfør af denne lov, kan der ikke træffes afgørelse over for ejeren af den pågældende ejendom vedrørende samme forhold efter §§ 11 (* 1) og 14 (* 2) i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 3. Loven berører ikke myndighedernes adgang til ved civilt søgsmål at søge udgifter, der i medfør af denne lov er afholdt til undersøgelser, foranstaltninger, udgifter til ekspropriationserstatninger og andre erstatninger efter §§ 13-15, godtgjort af den, der er ansvarlig for affaldsdepotet.

Undersøgelser og afværgeforanstaltninger m.v.

§ 4. Amtsrådet foretager i samarbejde med kommunalbestyrelsen registrering af, hvilke pladser og lokaliteter der er omfattet af loven, samt udarbejder oversigter over, hvor der bør foretages undersøgelser eller træffes afværgeforanstaltninger for at sikre, at de i § 1 omhandlede depoter ikke medfører forurening af omgivelserne eller indebærer risiko herfor.

Stk. 2. Oversigterne skal indeholde en angivelse af den tidsmæssige rækkefølge for udførelsen af undersøgelser og foranstaltninger.

Stk. 3. Amtsrådet afgiver en årlig indberetning til det efter § 8 b nedsatte råd om gennemførte aktiviteter og om den planlagte indsats, budgetter m.v. for de kommende år.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte retningslinjer for amtsrådenes prioritering af undersøgelser og afværgeforanstaltninger samt fastsætte nærmere regler for indholdet af den i stk. 3 nævnte årlige indberetning. Ministeren kan endvidere efter drøftelse med amtsrådet i særlige tilfælde pålægge amtsrådet at tage en sag op til behandling.

§ 5. Såfremt en ejer ikke vil afvente, at amtsrådet foretager undersøgelser, eller at amtsrådet iværksætter afværgeforanstaltninger, kan ejeren iværksætte og bekoste undersøgelser, afværgeforanstaltninger og drift af afværgeforanstaltninger.

Stk. 2. Ejeren skal indhente amtsrådets til-ladelse, forinden afværgeforanstaltninger må iværksættes.

§ 6. Amtsrådet udfører de undersøgelser vedrørende affaldsdepoter, der er nævnt i § 4.

§ 7. Amtsrådet udarbejder forslag til projekter til afværgeforanstaltninger, godkender projekterne og forestår udførelsen af dem.

Stk. 2. Såfremt et forslag til et projekt til afværgeforanstaltninger indebærer, at oppumpet forurenet grundvand skal udledes i vandløb, søer eller havet, skal amtsrådet offentliggøre forslaget herom, således at der gives offentligheden adgang til at afgive indsigelser imod forslaget inden for en frist af 4 uger.

§ 8. Amtsrådet forestår driften af afværgeforanstaltninger, der er gennemført efter § 7, og driften af arealer, der er eksproprieret efter § 14.

Stk. 2. Amtsrådet fører tilsyn med pladser og lokaliteter, der er optaget på de i § 4 omhandlede oversigter.

§ 8 a. Amtsrådet indsamler erfaringer med gennemførelse af afværgeforanstaltninger på affaldsdepoter.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren forestår udvikling og afprøvning af ny teknologi. Ministeren kan i den forbindelse afholde udgifter til projekter til afværgeforanstaltninger, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 3. Udgifterne til fremme af den i stk. 2 nævnte teknologiudvikling afholdes inden for de beløbsrammer, der fastsættes på de årlige finanslove.

§ 8 b. Miljø- og energiministeren nedsætter et råd, Depotrådet, som følger myndighedernes administration af loven. Rådet udarbejder en årlig redegørelse til ministeren på baggrund af amtsrådenes indberetninger efter § 4, stk. 3 og 4. Rådet rådgiver ministeren i generelle spørgsmål om teknologiudvikling og i forbindelse med udfærdigelse af regler i medfør af loven.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om rådets sammensætning og virksomhed.

Finansiering

§ 9. Amtsrådet afholder udgifterne til gennemførelse af registrering og indberetning efter § 4, stk. 3, ved gennemførelse af undersøgel-ser efter § 6, ved drift og tilsyn efter § 8 og ved tinglysning efter §§ 12 og 17. Endvidere afholder amtsrådet udgifterne til afværgeforanstaltninger efter § 7, stk. 1, og udgifter til ekspro-priationserstatninger, andre erstatninger samt drift af overtagne arealer efter §§ 13-15.

Forholdet til grundejeren m.v.

§ 10. Kommunalbestyrelsen, amtsrådet, miljø- og energiministeren eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, samt vedkommende embedslæge har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at tilvejebringe oplysninger til beslutninger eller for at udføre foranstaltninger efter loven eller efter de regler, der er fastsat med hjemmel i loven.

Stk. 2. Legitimation skal forevises på forlangende.

Stk. 3. Politiet yder myndighederne bistand ved udøvelse af beføjelserne efter stk. 1. Justitsministeren kan efter forhandling med miljø- og energiministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 11. Enhver ejer eller bruger af offentlige eller private ejendomme skal efter anmodning give de myndigheder eller personer, der er nævnt i § 10, oplysninger til brug for myndighedernes udførelse af opgaver efter loven eller efter de regler, der er fastsat med hjemmel i loven. Det samme gælder den, der er ansvarlig for, at affaldet er spildt, henlagt eller nedgravet, eller har været ansvarlig for driften af en losseplads omfattet af loven.

§ 12. Når et affaldsdepot registreres, underretter amtsrådet ejeren om registreringen og lader denne tinglyse på ejendommen. Underretningen skal tillige indeholde oplysning om mulighederne for oprydning i henhold til værditabsloven.

Stk. 2. Amtsrådet skal underrette grundejeren og den, der er ansvarlig for forureningen, før der udføres undersøgelser, og når der træffes beslutning om at iværksætte afværgeforanstaltninger.

Stk. 3. Ved underretningen skal amtsrådet så vidt muligt angive omfanget af de påtænkte undersøgelser eller foranstaltninger og de udgifter, der er forbundet hermed. Der skal samtidig gives den pågældende lejlighed til at udtale sig.

Stk. 4. Underretning efter stk. 2 og 3 kan undlades, hvis der er overhængende, alvorlig fare for sundheden, eller hvis øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig miljøskade.

§ 13. Amtsrådet kan på fremmed grund foretage opmålinger, nivellementer, pejlinger, boringer og andre tekniske forarbejder og undersøgelser, der er nødvendige for bedømmelsen af, om der skal udføres foranstaltninger efter loven.

Stk. 2. De skader, der opstår ved foranstaltninger efter stk. 1, skal erstattes.

§ 14. Amtsrådet kan til gennemførelse af foranstaltninger i medfør af denne lov ekspropriere rettigheder over fremmed ejendom. Bestemmelserne i vandforsyningslovens § 37, § 40, stk. 3, og §§ 41-44 finder tilsvarende anvendelse. Ved fastsættelsen af erstatning for en ekspropriation skal ejendommens værdi beregnes uden hensyn til den værdinedsættelse, der skyldes forureningsfare fra affaldsdepotet, når der foreligger god tro hos den, over for hvem ekspropriationen gennemføres.

Stk. 2. På ubebyggede arealer, som tilhører det offentlige, kan amtsrådet foretage undersøgelser og foranstaltninger, uden at stk. 1, 2. pkt., og § 13, stk. 2, kommer til anvendelse.

§ 15. Amtsrådet kan bestemme, at et vandindvindingsanlæg, som er truet af forurening fra et affaldsdepot, ikke længere må benyttes, eller at det skal ændres på nærmere angiven måde. Amtsrådet kan i denne forbindelse bestemme, at et anlæg helt eller delvis skal sløjfes.

Stk. 2. Amtsrådet kan efter drøftelse med kommunalbestyrelsen bestemme, at brugere af anlægget i stedet skal have vand fra et nyoprettet eller bestående alment vandforsyningsanlæg, hvorved reglerne i vandforsyningslovens § 29 finder tilsvarende anvendelse. Amtsrådet kan endvidere bestemme, at en enkelt eller nogle få ejendomme skal have vand fra et bestående ikke alment anlæg, hvorved vandforsyningslovens § 45, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Når et vandforsyningsanlæg i medfør af stk. 1 skal ændres eller ikke længere må benyttes, har anlæggets ejer krav på erstatning, herunder for anlægsudgifter ved vandforsyning, der tilvejebringes efter stk. 2.

Stk. 4. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde under hensyn til det tidligere anlægs alder, eller hvis de hidtidige vandforsynings- eller spildevandsforhold ikke var lovlige eller kvalitetsmæssigt tilfredsstillende, uden at dette skyldes affaldsdepotet. Erstatningen kan afkortes med den forøgelse i værdi, som forsyningen fra det nye anlæg måtte tilføre anlægsejeren.

§ 16. Erstatningsfastsættelse efter denne lov foretages i mangel af mindelig overenskomst af landvæsensretten.

§ 17. Amtsrådet kan frigive et affaldsdepot til en nærmere fastsat anvendelse, hvis det godtgøres, at anvendelsen ikke medfører fare for mennesker eller for miljøet, og at anvendelsen ikke vil umuliggøre eller væsentligt fordyre fremtidige undersøgelser eller afværgeforanstaltninger.

Stk. 2. En frigivelse af affaldsdepotet tinglyses af amtsrådet på ejendommen.

Stk. 3. Et affaldsdepot kan udgå af registreringen, når amtsrådet finder det godtgjort, at pladsen eller lokaliteten ikke er forurenet eller forureningen er bragt til ophør. Amtsrådet lader herefter tinglysningen af affaldsdepotet aflyse.

§ 18. Et areal, der er registreret som affaldsdepot, må ikke bebygges eller overgå til anden anvendelse, medmindre depotet frigives til det pågældende formål.

§ 19. Enhver ejer eller bruger af en ejendom, der på denne opdager et depot eller en forurening af jorden, skal underrette kommunalbestyrelsen herom.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen giver amtsrådet meddelelse om forureningen.

§ 20. Såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres et depot eller en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Forpligtelsen hertil påhviler ejendommens ejer og den, som er ansvarlig for det pågældende arbejde. § 19 finder tilsvarende anvendelse, dog skal kommunalbestyrelsen tillige underrette den stedlige arbejdstilsynsmyndighed.

Stk. 2. Arbejdet kan genoptages, når området frigives efter § 17.

Administrative bestemmelser

§ 21. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om undersøgelser, oprydning og vurdering af affaldsdepoter.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udføre de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Ministeren kan endvidere bemyndige amtsråd og kommunalbestyrelser til at udføre opgaver efter loven.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til en bemyndigelse efter stk. 1 og 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for højere administrativ myndighed eller miljø- og energiministeren.

Stk. 4. Ministeren kan som led i forsøg bemyndige Københavns Amtsråd til at fortsætte med at udføre opgaver efter friamtsregulativ nr. 8 for Københavns Amt om delvis overførsel af Miljøstyrelsens kompetence i sager vedrørende affaldsdepoter, der er godkendt i henhold til frikommuneloven og senest forlænget i § 4, stk. 1, nr. 1, i lov nr. 895 af 30. november 1993 om forlængelse af visse frikommuneforsøg m.v.

§ 22. Amtsrådets beslutninger om ekspropriation efter § 14 og amtsrådets afgørelser efter § 15 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 23. Godkendelse, tilladelse, planudarbejdelse og dispensation m.v. i henhold til lov om kommuneplanlægning, lov om by- og landzoner, lov om lands- og regionplanlægning, naturfredningsloven, råstofloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, vandløbsloven, skovloven og sandflugtsloven er ufornødne i forbindelse med udførelse af undersøgelser og afværgeforanstaltninger i medfør af denne lov.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 24. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der

  • 1) forsætligt undlader at give oplysninger efter § 11 og § 19, stk. 1,
  • 2) undlader at efterkomme påbud eller overtræder forbud, som er meddelt i medfør af § 15, stk. 1-2,
  • 3) anvender en ejendom i strid med § 18 eller
  • 4) undlader at standse et bygge- eller jordarbejde omfattet af § 20.

Stk. 2. Straffen kan under skærpende omstændigheder stige til fængsel i indtil 1 år.

Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af § 21, kan der fastsættes straf af bøde eller hæfte. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 5. Er overtrædelsen begået af staten, en amtskommune, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, amtskommunen, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 6. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år for overtrædelser m.v. som omhandlet i stk. 1 undtagen overtrædelse af nr. 1 for så vidt angår § 11.

§ 25. Sagerne behandles som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan dog anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

§ 26. Loven træder i kraft den 1. september 1990.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 262 af 8. juni 1983 om kemikalieaffaldsdepoter.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte overgangsregler for overlevering af opgaver fra kommunalbestyrelser til amtsråd.

§ 27. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lov nr. 213 af 28. april 1993 om ændring af lov om affaldsdepoter der angår § 17, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Lov nr. 214 af 28. april 1993 om en værditabsordning for boligejere m.v. § 24, der angår § 12, stk. 1, 2. pkt. indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 29

Loven træder i kraft den 1. september 1993. Lov nr. 1111 af 21. december 1994 om ændring af lov om affaldsdepoter, der angår § 21, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Lov nr. 396 af 22. maj 1996 om ændring af lov om affaldsdepoter, der angår § 4, stk. 3 og 4, § 5, stk. 1, § 5, stk. 2, § 5, stk. 3, § 6, stk. 2, § 7, stk. 1, § 7, stk. 2, 2. pkt., og § 7, stk. 3, § 8, § 9, § 13, stk. 3, § 14, stk. 2, § 15, stk. 3 og 6, § 17, stk. 1, § 17, stk. 3, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

§ 3

Stk. 1. Miljø- og energiministerens opgaver i forbindelse med igangværende sager overdrages ved lovens ikrafttræden til amtsrådene.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler og betingelser for overdragelsen af opgaver fra ministeren til amtsrådene, herunder om overførsel af opgavernes finansiering.

Miljø- og Energiministeriet, den 27. oktober 1996

Svend Auken

/ Hans Henrik Christensen

Officielle noter

Lov om affaldsdepoter

(* 1) §§ 19 og 20 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994.

(* 2) § 24 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994.