Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af tillægsprotokol nr. 8 af 19. marts 1985 til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (* 1)


Danmark undertegnede uden ratifikationsforbehold den 19. marts 1985 en i Wien den 19. marts 1985 udfærdiget ottende tillægsprotokol til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 11. juni 1953 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 41 af 7. april 1989, Lovtidende C. Protokollen har følgende ordlyd:

Oversættelse

PROTOKOL NR. 8 TIL DEN EUROPÆISKE KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER OG GRUNDLÆGGENDE FRIHEDSRETTIGHEDER Europarådets medlemsstater, der har undertegnet denne protokol til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950 (i det følgende omtalt som »konventionen«),

som finder det ønskeligt at ændre visse bestemmelser i konventionen for at forbedre og i særdeleshed fremme sagsbehandlingen ved Menneskerettighedskommissionen,

som yderligere finder, at det er ønskeligt at ændre visse bestemmelser i konventionen vedrørende sagsbehandlingen i Menneskerettighedsdomstolen,

er blevet enige om følgende:

ARTIKEL 1

Den eksisterende tekst i konventionens artikel 20 skal udgøre stk. 1 i samme artikel, og der tilføjes følgende fire stykker:

     2. Samtlige medlemmer deltager i kommissionens møder. Der er imidlertid mulighed for at arbejde i kamre, hvert sammensat af mindst syv medlemmer. Kamrene kan undersøge andragender i henhold til konventionens artikel 25, som kan behandles på grundlag af etableret retspraksis, eller som ikke giver anledning til alvorlig tvivl vedrørende fortolkning eller anvendelse af konventionen. På grundlag af nævnte begrænsning og bestemmelserne i denne artikels stk. 5 skal kamrene udøve alle de beføjelser, som er tillagt kommissionen i henhold til konventionen.

Det kommissionsmedlem, som er valgt for en høj kontraherende part, mod hvem et andragende rettes, skal have ret til at deltage i det kammer, hvortil dette andragende er blevet henvist.

     3. Kommissionen kan nedsætte komiteer, hver bestående af mindst tre medlemmer, med beføjelse til enstemmigt at afvise et andragende indbragt i henhold til artikel 25 eller slette det fra sagslisten, når en sådan beslutning kan tages uden nærmere undersøgelse.

     4. Et kammer eller en komite kan når som helst give afkald på sin jurisdiktionskompetence til fordel for den samlede kommission, som desuden kan forlange ethvert andragende, der er blevet henvist til et kammer eller en komite, overført til sig.

     5. Alene den samlede kommission kan udøve følgende beføjelser:

a. undersøgelse af andragender indbragt i henhold til artikel 24;

b. indbringelse af en sag for domstolen i medfør af artikel 48 a.;

c. fastsættelse af forretningsorden i medfør af artikel 36.'

ARTIKEL 2

Til konventionens artikel 21 føjes følgende stk. 3:

     3. Kandidaterne skal nyde den højeste moralske anseelse og må enten besidde de kvalifikationer, der kræves for udnævnelse til de overordnede dommerembeder, eller være personer af anerkendt sagkundskab inden for national ret eller folkeret.'

ARTIKEL 3

Til konventionens artikel 23 føjes følgende sætning:

»Under deres funktionstid må de ikke tage beskæftigelse, som er uforenelig med deres uafhængighed og upartiskhed som medlemmer af kommissionen eller med de krav, der stilles til dette embede.«

ARTIKEL 4

Konventionens artikel 28 med ændringer skal udgøre stk. 1 i samme artikel, og artikel 30 med ændringer skal udgøre stk. 2. Artikel 28's nye ordlyd er følgende:

»ARTIKEL 28

     1. Når kommissionen antager en sag, der er indbragt for den, skal den:

a. med henblik på at udrede kendsgerningerne foretage en gennemgang af sagen i forening med parternes repræsentanter og om nødvendigt foranstalte en undersøgelse, til hvis effektive gennemførelse vedkommende stater skal stille alle midler til rådighed efter at have drøftet spørgsmålet med kommissionen;

b. samtidig hermed stille sig til rådighed for vedkommende parter med det formål at opnå en mindelig løsning af sagen på grundlag af respekt for menneskerettighederne som defineret i denne konvention.

     2. Hvis det lykkes kommissionen at udvirke en mindelig løsning, skal den udarbejde en beretning, der skal sendes til vedkommende stater, til Ministerudvalget og til Europarådets generalsekretær til offentliggørelse. Denne beretning skal indskrænke sig til en kort konstatering af kendsgerningerne og den løsning, der er opnået.«

ARTIKEL 5

I konventionens artikel 29, første stk., skal ordet »enstemmigt« erstattes af ordene »med to tredjedeles flertal af sine medlemmmer«.

ARTIKEL 6

Følgende bestemmelse er indsat i konventionen:

»ARTIKEL 30

     1. Kommissionen kan på ethvert tidspunkt i sagsbehandlingen beslutte at slette et andragende af sagslisten, såfremt det på baggrund af omstændighederne findes, at:

a. klageren ikke har til hensigt at forfølge sit andragende, eller

b. sagen er blevet løst, eller

c. det i øvrigt efter kommissionens opfattelse ikke længere er begrundet at fortsætte undersøgelsen af andragendet.

Kommissionen skal dog fortsætte undersøgelsen af et andragende, hvis respekt for menneskerettighederne som defineret i denne konvention påbyder det.

     2. Hvis kommissionen beslutter at slette en sag fra listen efter at have antaget den, skal kommissionen udarbejde en beretning indeholdende en konstatering af kendsgerningerne og beslutningen om at slette sagen samt begrundelsen herfor. Beretningen skal oversendes til parterne, ligesom den skal tilsendes Ministerudvalget til underretning. Kommissionen kan offentliggøre beretningen.

     3. Kommissionen kan beslutte at genoptage et andragende på sin sagsliste, hvis den mener, at omstændighederne berettiger en sådan fremgangsmåde.«

ARTIKEL 7

Konventionens artikel 31, stk. 1, skal have følgende ordlyd:

     1. Hvis undersøgelsen af et andragende ikke er blevet afsluttet i henhold til artikel 28 (stk. 2), 29 eller 30, skal kommissionen udarbejde en beretning om kendsgerningerne og anføre sin opfattelse med hensyn til, om disse åbenbarer, at vedkommende stat har brudt sine forpligtelser ifølge konventionen. De enkelte kommissionsmedlemmers opfattelse af dette punkt kan anføres i beretningen.'

ARTIKEL 8

Konventionens artikel 34 skal have følgende ordlyd:

»Med forbehold af bestemmelserne i artikel 20 (stk. 3.) og 29 træffer kommissionen sin afgørelse ved flertal af de medlemmer, der er til stede og afgiver stemme.«

ARTIKEL 9

Til konventionens artikel 40 føjes følgende stk. 7:

     7. Domstolens medlemmer har sæde i domstolen som individuelle personer. Under deres funktionstid må de ikke tage beskæftigelse, som er uforenelig med deres uafhængighed og upartiskhed som medlemmer af domstolen eller med de krav, der stilles til dette embede.'

ARTIKEL 10

Konventionens artikel 41 skal have følgende ordlyd:

»Domstolen vælger sin præsident og en eller to vicepræsidenter for et tidsrum af tre år. De kan genvælges.«

ARTIKEL 11

I konventionens artikel 43, første sætning, skal tallet »7« erstattes af tallet »9«.

ARTIKEL 12

     1. Nærværende protokol er åben for undertegnelse af de af Europarådets medlemsstater, der har undertegnet konventionen; de kan give deres samtykke til at være bundet i form af:

a. undertegnelse uden forbehold af ratifikation, accept eller godkendelse, eller

b. undertegnelse med forbehold af ratifikation, accept eller godkendelse efterfulgt af ratifikation, accept eller godkendelse.

     2. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter skal deponeres hos Europarådets generalsekretær.

ARTIKEL 13

Denne protokol træder i kraft på førstedagen i den måned, der følger efter udløbet af et tidsrum på tre måneder efter den dato, hvor alle konventionsparter har givet deres samtykke til at blive bundet af protokollen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 12.

ARTIKEL 14

Europarådets generalsekretær skal give stater, der er medlemmer af rådet, meddelelse om:

a. enhver undertegnelse;

b. deponering af ethvert ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument;

c. datoen for nærværende protokols ikrafttræden i henhold til artikel 13;

d. enhver anden handling, notifikation eller meddelelse i forbindelse med denne protokol.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, som er behørigt befuldmægtigede dertil, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i Wien, den 19. marts 1985, på engelsk og fransk, idet

begge tekster skal have samme gyldighed, i et eksemplar, som skal

deponeres i Europarådets arkiver. Europarådets generalsekretær skal overgive bekræftede genparter til hver af Europarådets medlemsstater. Protokollen trådte i medfør af artikel 13 i kraft den 1. januar 1990 mellem samtlige de af Europarådets medlemsstater, der er deltagere i konventionen, nemlig: Belgien, Cypern, Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Portugal, San Marino, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyrkiet og Østrig.

Der er afgivet følgende erklæringer:

Forbundsrepublikken Tyskland erklærede, at Land Berlin skal være omfattet af protokollen.

Irland erklærede, at det er forståelsen, at Den Europæiske Menneskerettighedskommission i sine procedureregler etablerer en praksis, hvorved den medlemsstat, mod hvilken et andragende er rettet, skal gives adgang til at tilkendegive statens holdninger for så vidt angår sagens henvisning til et kammer eller til den samlede kommission.

Nederlandene afgav erklæring om, at protokollen også finder anvendelse for De Nederlandske Antiller og Aruba.

Storbritannien afgav samme erklæring som Irland og erklærede endvidere i ratifikationsinstrumentet, at protokollen finder anvendelse for »The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Bailiwick of Jersey, the Bailiwick of Guernsey, the Isle of Man, Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands, Gibraltar, Montserrat, Saint Helena, Saint Helena Dependencies, and Turks and Caicos Islands«.

Udenrigsministeriet, den 15. marts 1990

Uffe Ellemann-Jensen

Redaktionel note
  • BEK nr 127 af 10/10/1996
  • (* 1) Andre landes tiltrædelse: