Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om spillekasinoer

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »2 måneder« til: »5 år«.

2. § 9 c, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet underretter spillekasinoet om straffesagens endelige udfald. Såfremt anmeldelsen ikke fører til nogen sigtelse, eller en sigtelse frafaldes, skal spillekasinoet straks slette den pågældende registrering. Det samme gælder, hvis den registrerede frifindes for det anmeldte forhold.«

3. § 9 c, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Oplysninger registreret i henhold til stk. 1, som ikke skal slettes tidligere efter stk. 2, skal slettes senest 5 år efter straffesagens afslutning.«

4. I § 9 c, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Oplysningerne kan dog videregives til andre spillekasinoer, hvis den registrerede er fundet skyldig i det anmeldte forhold. Det spillekasino, der modtager oplysningerne, kan registrere disse og anvende dem som grundlag for afvisning efter stk. 1, 2. pkt. Reglen i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse for de danske spillekasinoer, som oplysningerne videregives til.«

5. I § 9 c indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Et spillekasino kan foretage registrering af oplysninger om personer, der i udlandet er fundet skyldig i at have begået eller medvirket til falskspil eller andre strafbare handlinger på et spillekasino i forbindelse med spillenes afvikling. Spillekasinoet kan anvende oplysningerne som grundlag for afvisning efter stk. 1, 2. pkt. Reglen i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse for behandlingen af disse oplysninger.«

6. § 9 d ophæves.

7. I § 22, stk. 1, 1. pkt., ændres »En tilladelse kan tilbagekaldes af justitsministeren,« til: »Der kan ske tilbagekaldelse eller frakendelse af tilladelser,«.

8. § 22, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3.

9. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgørelse i sager omfattet af stk. 1, nr. 1, træffes af domstolene. I øvrigt tilkommer kompetencen justitsministeren. Justitsministerens afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.«

10. § 23, stk. 1, affattes således:

»Justitsministerens afgørelse efter § 22, stk. 2, 2. pkt., kan af tilladelsens indehaver forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal fremsættes over for Justitsministeriet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter af Justitsministeriet for retten i den borgerlige retsplejes former.«

11. § 24, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

    /Frank Jensen