Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (* 1)


I medfør af § 5, § 6, § 10, stk. 4, § 15, § 20, § 22, stk. 2 og 4, § 22 b, § 23, § 25, stk. 4, § 27, stk. 1, § 30, stk. 1, § 31, § 33, stk. 3, 6 og 7, § 34, stk. 2-3, § 35, stk. 4 og 7, § 36, stk. 2, § 38 d, § 43, § 44, § 45, § 46, stk. 2, § 56 og § 61 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bilaget til loven ophæves og erstattes af bilag 1 til denne bekendtgørelse. Stoffer og pro0dukter, der anvendes til formål, der er nævnt i bilag 1, er således omfattet af kapitel 7 i lov om kemiske stoffer og produkter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter bekæmpelsesmidler i den form, de leveres til brugeren og aktivstoffer for så vidt angår § 29 a.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse i forbindelse med

 • 1) transport af bekæmpelsesmidler, jf. dog § 20,
 • 2) bekæmpelsesmidler, der forhandles mellem producenter og importører eller mellem producenter indbyrdes, jf. dog § 21,
 • 3) eksport af bekæmpelsesmidler, jf. dog § 30 og § 31, stk. 1, om opbevaring, som også gælder ved eksport.

§ 2. Ved et aktivstof forstås i denne bekendtgørelse et kemisk stof eller mikroorganismer, herunder vira, med generel eller specifik virkning mod skadegørere eller på planter, plantedele eller planteprodukter.

Stk. 2. Ved EF-listen forstås i denne bekendtgørelse den liste over aktive stoffer, som må indgå i plantebeskyttelsesmidler jf. bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

Kapitel 2

Godkendelse

§ 3. Bekæmpelsesmidler skal før salg, import eller anvendelse være godkendt.

Stk. 2. Afgørelse om godkendelse træffes af Miljøstyrelsen. For plantebeskyttelsesmidler skal godkendelsen ske i overensstemmelse med retningslinier og procedurer i Rådets direktiv 91/414/EØF.

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af et bekæmpelsesmiddel indsendes til Miljøstyrelsen af den, der agter at indføre bekæmpelsesmidler til Danmark eller at producere bekæmpelsesmidler i Danmark med henblik på salg eller anvendelse i Danmark.

Stk. 4. Ansøgeren skal have fast forretningssted i Norden eller i et land, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber. For plantebeskyttelsesmidler skal ansøgeren have fast forretningssted i Fællesskabet.

§ 4. Ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder mindst et kemisk aktivstof, som ikke er optaget på EF-listen til det ansøgte anvendelsesområde og ikke den 26. juli 1993 indgik i et plantebeskyttelsesmiddel, som blev solgt i eller importeret til et EF-land, skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 5.1, jf. dog stk. 7.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder mindst et mikrobiologisk aktivstof, som ikke er optaget på EF-listen til det ansøgte anvendelsesområde, skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 5.2, jf. dog stk. 7.

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, hvor alle aktivstofferne er optaget på EF-listen til det ansøgte anvendelsesområde, skal alene indeholde oplysninger vedrørende selve midlet. For kemiske bekæmpelsesmidler er oplysningerne angivet i bilag 5.1, litra b, og for mikrobiologiske i bilag 5.2, litra b.

Stk. 4. Ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, hvor alle aktivstofferne er optaget på EF-listen, og hvor midlet er godkendt i et andet EF-land, efter eller da aktivstofferne kom på EF-listen, og hvor de relevante landbrugsmæssige, plante sundheds- og miljømæssige forhold, herunder klimaforhold, mellem det pågældende land og Danmark er sammenlignelige, skal indeholde oplysninger, der dokumenterer denne sammenlignelighed, hvis ansøgeren ønsker ansøgningen behandlet efter reglerne om gensidig anerkendelse, jf. artikel 10 i Rådets direktiv 91/414/EØF.

Stk. 5. Ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder kemiske aktivstoffer, der dels ikke er optaget på EF-listen til det ansøgte anvendelsesområde, dels indgik i et plantebeskyttelsesmiddel, som blev solgt i eller importeret til et EF-land den 26. juli 1993, skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 5.1 eller i bilag 5.3, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Ansøgning om godkendelse af andre kemiske bekæmpelsesmidler end de i stk. 1-5 nævnte skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 5.3.

Stk. 7. Ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder forskellige kategorier aktivstoffer, skal indeholde oplysning om de enkelte stoffer i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 5. Indeholder midlet både aktivstoffer, der er nævnt i stk. 1, og aktivstoffer, der er nævnt i stk. 5, skal oplysningerne vedrørende selve midlet være i overensstemmelse med bilag 5.1, litra b.

Stk. 8. Analyser og undersøgelser, der skal gennemføres i henhold til reglerne om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, skal normalt udføres i overensstemmelse med principperne for god laboratoriepraksis som anført i Erhvervsfremme Styrelsens regler herom. Oplysninger om eventuelle undtagelser kan fås ved henvendelse til Erhvervsfremme Styrelsen. Erhvervsfremme Styrelsen kan stille krav om, at undersøgelser og analyser skal være foretaget på anerkendte institutioner eller lignende. Undersøgelser af plantebeskyttelsesmidlers effektivitet, der er udført i Danmark efter 1. januar 1996, skal være foretaget på forsøgsenheder, der er anerkendt hertil af Statens Planteavlsforsøg (GEP-anerkendelse).

Stk. 9. Ansøgningen skal være skriftlig, udformet på dansk eller engelsk og i øvrigt følge Miljøstyrelsens anvisninger. Miljøstyrelsen kan bestemme, at ansøgning skal ske på et skema, der kan rekvireres hos Miljøstyrelsen.

Stk. 10. Den, der ansøger om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder mindst et kemisk eller mikrobiologisk aktivstof, som ikke er optaget på EF-listen til det ansøgte anvendelsesområde og ikke den 26. juli 1993 indgik i et plantebeskyttelsesmiddel, som blev solgt i eller importeret til et EF-land, skal efter Miljøstyrelsens anvisninger sende ansøgningen til EF-kommissionen og alle EF-lande, når Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at ansøgningen formodes at opfylde de nødvendige datakrav.

§ 5. Offentlige eller videnskabelige institutioner, som har med landbrug, gartneri mv. at gøre, faglige landbrugsorganisationer og erhvervsmæssige brugere kan søge om, at et plantebeskyttelsesmiddel, der allerede er godkendt, også anvendes til andre formål end de, der er omfattet af godkendelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal redegøre for de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser ved den ansøgte udvidelse, om midlets effektivitet, om restkoncentrationer i de pågældende afgrøder samt om, hvordan brugerne vil blive oplyst om midlet og dets anvendelse.

§ 6. Den, der agter at gennemføre forsøg på hvirveldyr til brug for ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, som indeholder at aktivstof, der er på EF-listen, skal inden iværksættelsen af forsøget indhente en udtalelse fra Miljøstyrelsen, om der i De Europæiske Fællesskaber er godkendt et identisk middel.

Stk. 2. Ansøgeren skal indsende dokumentation om midlets oprindelse og sammensætning til brug for Miljøstyrelsens udtalelse samt sandsynliggøre at være eller kunne komme i besiddelse af de oplysninger, der i øvrigt er nødvendige for at kunne opnå godkendelse.

§ 7. En godkendelse af et bekæmpelsesmiddel er tidsbegrænset, jf. lovens § 33, stk. 4. Ansøgning om fornyet godkendelse skal udformes efter de regler, der er angivet i § 4, og indsendes til Miljøstyrelsen senest 1 år før godkendelsesperiodens udløb.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, at godkendelsen ikke kan fornys, eller fastsætte ændrede vilkår for godkendelsen. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om en afviklingsfrist for bekæmpelsesmidler, der er på lager. I afviklingsperioden betales afgift efter lovens § 36 og eventuelt gebyr efter § 39.

§ 8. Ved vurderingen af om, der for bekæmpelsesmidler, der ikke er plantebeskyttelsesmidler, findes alternative midler eller metoder, der er mindre farlige for sundheden eller mindre skadelige for miljøet, jf. lovens § 35, stk. 2, lægges til grund, at de alternative midler eller metoder kan anvendes med samme effekt på skadevolderen uden væsentlige økonomiske og arbejdsmæssige ulemper for brugeren.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger hos importøren eller producenten, herunder dokumentation for midlets effektivitet og virkninger ved forskellige doseringer til brug for den i stk. 1. nævnte vurdering.

§ 9. Miljøstyrelsen kan kræve prøver af det rene aktivstof og aktivstoffet i den renhedsgrad, der anvendes ved formuleringen, samt prøve af det formulerede middel.

§ 10. Bekæmpelsesmidler skal være fremstillet, så aktivstofferne er ensartet fordelt eller fordeler sig ensartet efter omrystning eller omrøring.

§ 11. Af hensyn til fabrikations- og analyseusikkerhed tillades følgende tolerance for kemiske aktivstoffer:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Angiven vægtprocent af aktivstof i midler  Tolerancer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Over 50 ................................   +- 2,5 pct. (absolut) 

 Over 25 og højst 50 .....................   +- 5  pct. (relativ) 

 Over 10 og højst 25 .....................   +- 6  pct. (relativ) 

 Over 2,5 og højst 10 ....................   +- 10 pct. (relativ) 

 Højst 2,5 ...............................   +- 15 pct. (relativ) 

 --------------------------------------------------------------------- 

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan ved godkendelsen af det enkelte middel fastsætte andre tolerancer.

Kapitel 3

Klassificering

§ 12. Miljøstyrelsen afgør i forbindelse med godkendelsen efter § 3, om et bekæmpelsesmiddel skal betegnes som farligt. Farlige bekæmpelsesmidler klassificeres af Miljøstyrelsen og tildeles en eller flere af følgende farebetegnelser:

 • 1) Eksplosiv,
 • 2) Yderst brandfarlig,
 • 3) Meget brandfarlig,
 • 4) Brændnærende,
 • 5) Meget giftig,
 • 6) Giftig,
 • 7) Sundhedsskadelig,
 • 8) Ætsende,
 • 9) Lokalirriterende.

Stk. 2. Kriterier for klassificering og tildeling af farebetegnelser foretages som anført i bilag 2.

Kapitel 4

Emballering og mærkning

§ 13. Bekæmpelsesmidler må kun sælges, såfremt den anvendte emballage opfylder følgende krav:

 • 1) emballagen skal være således udformet og fremstillet, at indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud,
 • 2) det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette,
 • 3) emballagen og lukningen skal i alle dele være så solid og stærk, at den ikke kan løsne sig, og skal med sikkerhed kunne tåle den behandling, som den erfaringsmæssigt udsættes for,
 • 4) emballager med lukkeanordning, som gør det muligt at lukke emballagen igen, skal være konstrueret således, at emballagen kan lukkes gentagne gange, uden at indholdet utilsigtet kan trænge ud,
 • 5) emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.

Stk. 2. Emballagen skal af producenter eller importører være forseglet på en sådan måde, at forseglingen ødelægges endeligt ved den første åbning af emballagen.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan bestemme, at prøver af salgsemballagen inden godkendelsen skal indsendes til Miljøstyrelsen.

Stk. 4. Emballager med indhold af bekæmpelsesmidler, der sælges en detail til offentligheden, skal være forsynet med børnesikrede lukninger, hvis de skal mærkes med farebetegnelserne »Ætsende« eller »Sundhedsskadelig«, og emballagen har et rumindhold på 3 liter eller derunder.

Stk. 5. Børnesikrede lukninger, jf. stk. 4, skal udformes i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

§ 14. Emballagen skal være forsynet med en etiket, der angiver:

 • 1) midlets handelsnavn,
 • 2) navn og adresse på indehaveren af godkendelsen,
 • 3) angivelse af midlets anvendelsesområde, fx afgrøde, virkefelt, fx insekticid og type, fx sprøjtepulver efterfulgt af produktets registreringsnummer samt sætningen:

»omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler«,

 • 4) for hvert aktivstof i midlet: navn på og indhold af stoffet i midlet,

a. i vægtprocent for bekæmpelsesmidler, der er faste stoffer, aerosoler, flygtige væsker (kogepunkt maks. 5 C) eller tyktflydende væsker (nedre grænse 1 Pa. s. ved 2 C),

b. i vægtprocent og i g pr. l ved 2 C for andre væsker,

c. i rumfangsprocent for luftarter,

d. i g pr. enhed for imprægnerede genstande,

 • 5) for mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler hvis relevant:

antal levende kim pr. g, pr. l eller antal internationalt anerkendte enheder pr. g eller pr. 1,

 • 6) navnet på alle stoffer, der har farebetegnelserne »Meget giftige«, »Giftige«, »Sundhedsskadelige« eller »Ætsende« og som forekommer i midlet i en koncentration, der overstiger 0,2 pct. for meget giftige og giftige stoffer og 5 pct. for sundhedsskadelige eller ætsende.
 • 7) midlets nettoindhold,
 • 8) partiets fabrikationsnummer eller -dato,
 • 9) eventuel holdbarhedsangivelse,
 • 10) farebetegnelser og faresymboler som angivet i bilag 3,
 • 11) risikoangivelser og sikkerhedsforskrifter (R- og S-sætninger),
 • 12) oplysninger om førstehjælp,
 • 13) forskrifter for anvendelse og opbevaring og anvisning for bortskaffelse af rester og emballage,
 • 14) hvis relevant: angivelse af den periode, der skal gå efter midlets anvendelse indtil høst eller anvendelse af afgrøde,
 • 15) for bekæmpelsesmidler, der har farebetegnelserne, »Meget giftige«, »Giftige« eller »Sundhedsskadelige«, skal sætningen: »Emballagen må ikke genanvendes«, anføres på emballagen, medmindre beholderen er beregnet på at blive genanvendt eller genpåfyldt af producenten eller importøren,
 • 16) brugsanvisning,
 • 17) hvis relevant: angivelse af den periode, der skal gå efter midlets anvendelse indtil udsåning eller plantning af den kultur, der skal beskyttes, eller indtil udsåning eller plantning af efterafgrøder,
 • 18) oplysning om uønskede bivirkninger på planter, bl.a. fytotoksicitet og skader på naboafgrøder, samt
 • 19) Angivelse af bigiftighed og symbol herfor, jf. bilag 3.1.
 • 20) eventuelle andre særlige angivelser, der har til formål at beskytte sundheden eller miljøet.

Stk. 2. For kemiske bekæmpelsesmidler skal de i stk. 1, nr. 4 og 6, nævnte angivelser være i overensstemmelse med nomenklaturen i Miljøministeriets liste over farlige stoffer. Hvis stoffet ikke er optaget på listen, skal angivelsen være i overensstemmelse med en internationalt anerkendt nomenklatur, fortrinsvis den betegnelse, der er anvendt i EINECS (europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer).

Stk. 3. De i stk. 1, nr. 5, 10, 11, 14, 19 og 20 nævnte angivelser fastsættes af Miljøstyrelsen i forbindelse med godkendelsen.

§ 15. De i § 14 krævede oplysninger skal anføres samlet på en etiket (fareetiketten), jf. dog § 18. Fareetiketten må ikke indeholde andre oplysninger, men kan udgøre en del af en større etiket, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. Fareetikettens tekst skal være affattet på dansk og skal, eksempelvis ved indramning, adskille sig klart fra andre oplysninger, herunder mærkning på andre sprog.

Stk. 3. Fareetiketten skal have mindst følgende format:

 

 Emballagens                    Format 

 rumindhold                     (i mm) 

 1) 3 liter eller derunder             52 x 74 

 2) over 3 liter men højst 

  50 liter                    74 x 105 

 3) over 50 liter men højst 

  500 liter                   105 x 148 

 4) over 500 liter                148 x 210 

Stk. 4. Hvert faresymbol skal optage mindst 1/10 af fareetikettens overflade. Det må dog ikke være mindre end 1 cm2. Farebetegnelsen skal angives under symbolet.

Stk. 5. Etikettens farve og udseende skal sikre, at faresymbolet og dets orangegule baggrund, jf. bilag 3, træder klart frem. Teksten skal være let læselig og må ikke kunne udviskes.

§ 16. Etiketten skal fastgøres på emballagen, således at teksten kan læses vandret, når emballagen er anbragt på sædvanlig måde. Etiketten skal med hele sin overflade være fastklæbet på den emballage, som umiddelbart indeholder midlet, og på en sådan måde, at den forbliver på emballagen.

Stk. 2. Såfremt stoffet eller produktet sælges i dobbelt salgsemballage, skal begge emballagedele være forsynet med de i § 14 krævede angivelser.

§ 17. En etiket er ikke påkrævet, når angivelserne i §§ 14-16 tydeligt er anført på selve emballagen.

§ 18. Miljøstyrelsen kan give tilladelse til, at de angivelser, der er nævnt i § 14, stk. 1, nr. 16-19, gives i en særskilt vedlagt folder, hvis der er for lidt plads på selve emballagen. Miljøstyrelsen kan i disse tilfælde endvidere tillade, at disse oplysninger ikke skal være angivet på yderemballagen, hvis midlet sælges i en dobbelt salgsemballage.

Stk. 2. Ved angivelse i en folder, jf. stk. 1, skal etiketten indeholde følgende sætning: »Læs først vedlagte brugsanvisning«.

Stk. 3. Teksten i folderen, jf. stk. 1, skal være på dansk, let læselig og må ikke kunne udviskes.

§ 19. Miljøstyrelsen skal godkende etiket, jf. § 14, teksten på emballage, jf. § 17, og folder, jf. § 18, inden salg af midlet.

§ 20. Kravene til en transportemballage anses for opfyldt, hvis transportemballagen som minimum er mærket i overensstemmelse med de internationale bestemmelser om transport af farlige stoffer samt angivelserne efter § 14, stk. 1, nr. 1, 8, 11 og 15.

§ 21. De bekæmpelsesmidler, der er nævnt i § 1, stk. 3, nr. 2, skal tydeligt være mærket med midlets navn, navn på og procentvis indhold af hvert aktivstof, producentens eller importørens navn og adresse samt følgende tekst: »Må ikke udleveres til forbrugere. Kun til viderefabrikation (ompakning)». Midlerne skal desuden mærkes efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Kapitel 5

Salg m.v.

§ 22. Reglerne i dette kapitel samt i kapitel 6, 7 og 9 om meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler finder anvendelse for alle midler, der skal mærkes med farebetegnelsen »Meget giftig« eller »Giftig«.

§ 23. Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler må kun sælges af

 • 1) indehaveren af godkendelsen for det pågældende middel eller
 • 2) den, der på nærmere fastsatte vilkår har fået tilladelse hertil af Miljøstyrelsen. En tilladelse omfatter et udsalgssted og kan indskrænkes til kun at omfatte giftige bekæmpelsesmidler. Tilladelser kan tilbagekaldes af Miljøstyrelsen.

§ 24. Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler må kun sælges til virksomheder, der er omfattet af § 23 eller til den, der har gennemført et giftkursus, jf. § 33, stk. 2, nr. 1.

Stk. 2. Giftige bekæmpelsesmidler må endvidere sælges til den, der i medfør af § 33, stk. 1, nr. 1-2 må anvende disse bekæmpelsesmidler.

§ 25. Forhandleren har pligt til at sikre sig, at køberen er berettiget til at købe meget giftige eller giftige bekæmpelsesmidler. Salg af meget giftige bekæmpelsesmidler til brugere må kun finde sted mod forevisning af bevis for at have et gennemført giftkursus, jf. § 33, stk. 2, nr. 1, eller en tilladelse, som er udstedt af Miljøstyrelsen til at indkøbe og anvende bekæmpelsesmidler i fareklasse »meget giftig«, uanset om gyldighedsperioden er overskredet. Salg må endvidere kun finde sted mod egenhændig kvittering fra køberen.

§ 26. Forhandlere, der sælger meget giftige bekæmpelsesmidler, skal føre bog over hvert køb og salg af disse midler. Bogføringen skal foretages straks efter, at dispositionen har fundet sted og skal ske med angivelse af dato, køberen navn og adresse, midlernes handelsnavn samt antal og størrelse af pakningerne.

Stk. 2. Bogføringen skal i øvrigt ske på en sådan måde, at forhandlerens beholdning af disse midler til enhver tid klart fremgår af bogen eller af en særlig specificeret udskrift af forhandlerens normale bogholderi, der kan godkendes af Miljøstyrelsen. Bogen med bilag skal opbevares i 5 år efter at være udskrevet.

§ 27. Bekæmpelsesmidler må kun sælges i den ubrudte originalpakning, hvori varen er leveret fra producent eller importør.

Stk. 2. Åbne originalpakninger af bekæmpelsesmidler må ikke forefindes i forretningslokaler, lagerlokaler og andre lokaler, hvor bekæmpelsesmidler opbevares med henblik på salg til brugere.

§ 28. Bestemmelserne i lovens § 24 og § 25, stk. 1-3, gælder ikke for bekæmpelsesmidler, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 29. Et bekæmpelsesmiddel må ikke sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede brugerne med hensyn til midlets anvendelse eller den risiko, der kan være forbundet med midlet.

Stk. 2. Et bekæmpelsesmiddel må ikke markedsføres under omstændigheder, der er egnet til at give brugerne den opfattelse, at midlet ikke indebærer risiko for mennesker eller miljø. Dette gælder bl.a. angivelser, handelsnavne mv. som »ufarlig«, »ugiftig«, »ikke sundhedsskadelig«, »ikke mærkningspligtig«, »- testet for .....« (f.eks. allergi), »godkendt«, »miljø«, »øko« og »natur« eller sammensætninger heraf.

Stk. 3. Reklamering må ikke indeholde udsagn mv. om, at et bekæmpelsesmiddel indeholder eller har virkning som plantenæringsstof. Ved reklame for et bekæmpelsesmiddel, der er klassificeret, jf. § 12, skal der i reklamebudskabet gøres opmærksom på midlets farebetegnelse og indholdet af aktivstoffer.

§ 29 a. Aktivstoffer, der den 26. juli 1993 ikke indgik i et plantebeskyttelsesmiddel, som blev solgt i et EU-land, må kun markedsføres til anvendelse i plantebeskyttelsesmidler,

 • 1) hvis de er klassificeret, emballeret og etiketteret i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter,
 • 2) hvis en ansøgning, der opfylder kravene i bilag 5.1.a. eller 5.2.a eller tilsvarende regler i andre EU-lande, er sendt til alle EU-lande og Europakommissionen i overensstemmelse med § 4, stk. 10, eller tilsvarende regler i andre EU-lande med en erklæring om, at aktivstoffet er bestemt til at indgå i et plantebeskyttelsesmiddel.

Stk. 2. Undtaget for bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, er markedsføring til anvendelser, som er omfattet af kapitel 8.

Kapitel 6

Opbevaring og bortskaffelse

§ 30. Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler, jf. § 22, skal overalt opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, under lås, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende.

Stk. 2. Producenter, importører og forhandlere skal opbevare meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler i særskilt og aflåst skab eller rum, der tydeligt er mærket med advarselstavle, som er angivet i bilag 4. Forhandlere må ikke anbringe andet end meget giftige og giftige stoffer og produkter i et sådant giftskab eller giftrum.

§ 31. Bekæmpelsesmidler skal overalt opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende.

§ 32. Rester af bekæmpelsesmidler samt tom brugt emballage er omfattet af bestemmelserne i § 30, stk. 1 og § 31.

Stk. 2. Brugere må kun opbevare bekæmpelsesmidler i den oprindelige emballage.

Stk. 3. Sprøjtevæsker mv., der er tilberedt af bekæmpelsesmidler, må ikke efterlades uden tilsyn.

Stk. 4. Rester af bekæmpelsesmidler samt emballage skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald, herunder reglerne om olie- og kemikalieaffald.

Kapitel 7

Anvendelse

§ 33. Giftige bekæmpelsesmidler, jf. § 22, må kun anvendes af:

 • 1) den, der erhvervsmæssigt anvender midlerne i egen bedrift,
 • 2) den, der erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse for andre.

Stk. 2. Meget giftige bekæmpelsesmidler, jf. § 22, må kun anvendes af:

 • 1) den, der er omfattet af stk. 1, og som har bevis for at have gennemgået et giftkursus for det pågældende anvendelsesområde. Kurset skal være foranstaltet eller anerkendt af Miljøstyrelsen
 • 2) ansatte hos den i nr. 1 nævnte.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af grupper af meget giftige bekæmpelsesmidler.

§ 34. Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler, jf. § 22, må ikke anvendes i private haver, i de offentlige områder og lignende, der er tilgængelige for publikum, på arealer omkring boligbyggeri, børneinstitutioner og lignende eller til behandling af beplantninger i skel mod offentlige veje eller private haver.

Stk. 2. Undtaget for bestemmelsen i stk. 1 er anvendelsen af meget giftige og giftige midler til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe under forudsætning af, at bekæmpelsen udføres af personer, der har gennemgået et giftkursus, jf. § 33, stk. 2, nr. 1.

§ 35. Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler, jf. § 22, må ikke overlades til personer, som må antages at ville volde skade på sig selv eller deres omgivelser.

Kapitel 8

Forsøgsmæssig afprøvning

§ 36. Miljøstyrelsen kan tillade, at bekæmpelsesmidler uanset bekendtgørelsens øvrige bestemmelser kan anvendes til undersøgelser af bekæmpelsesmidlers anvendelighed mv. Midlerne skal i så fald udleveres vederlagsfrit, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal indgives af den mulige ansøger om godkendelse, jf. § 3, stk. 3, til Miljøstyrelsen inden forsøgets start og skal indeholde oplysninger om:

 • 1) midlets sammensætning samt akut toksicitet for dets aktivstof(fer),
 • 2) for mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler:

Aktivstoffets eller aktivstoffernes patogenicitet over for pattedyr, især mennesker, samt naturlig forekomst og udbredelse i Danmark,

 • 3) data, der i øvrigt kan belyse mulige virkninger på menneskers og dyrs sundhed eller på miljøet,
 • 4) midlets anvendelsesområde,
 • 5) de forhold, hvorunder afprøvningen skal finde sted, herunder angivelse af de foranstaltninger, der vil blive truffet for at imødegå eventuel fare for sundheden eller miljøet,
 • 6) navn og adresse på den ejer eller bruger, hvis arealer, afgrøder eller husdyr benyttes ved afprøvningen og
 • 7) navn og adresse på den, der forestår afprøvningen.

Stk. 3. Ansøgninger, jf. stk. 1, vedrørende kemiske bekæmpelsesmidler skal indgives på et særligt skema, som kan fås hos Miljøstyrelsen.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan kræve yderligere oplysninger og fastsætte nærmere vilkår for afprøvningen.

Stk. 5. Forsøgsmæssig afprøvning, der foretages af Landbrugsministeriets forskningsinstitutioner eller foretages af laboratorier eller institutioner, der er akkrediteret, jf. Industriministeriets regler herom, kan få generel tilladelse til at foretage bestemte forsøg og prøver på nærmere fastsatte vilkår om udførelse af forsøgene. Der kan opkræves vederlag for midler, der anvendes ved disse forsøg.

Stk. 6. Forsøg, der foretages på laboratorium uden udslip til miljøet af ikke godkendte bekæmpelsesmidler, forudsætter ikke tilladelse efter dette kapitel.

Kapitel 9

Afgifter og gebyrer

§ 37. Den i lovens § 36 nævnte afgift forfalder til betaling 1. januar og skal indbetales til Miljøstyrelsen inden 1. februar.

§ 38. Den, der efter lovens § 36 skal betale afgift, skal senest den 1. februar indsende en årsopgørelse for det umiddelbart foregående kalenderår til Miljøstyrelsen efter dennes nærmere anvisning. Årsopgørelsen skal omfatte den solgte mængde for hvert enkelt produkt og skal udarbejdes på grundlag af optegnelser i en form, som kan godkendes af Miljøstyrelsen. For udenlandske godkendelsesindehavere skal opgørelsen omhandle den samlede mængde, der er afsat med henblik på anvendelse i Danmark. Årsopgørelsen skal være underskrevet af en autoriseret eller registreret revisor, medmindre Miljøstyrelsen i det konkrete tilfælde meddeler fritagelse for revisorattestation.

§ 39. Den, der har fået tilladelse til forhandling af meget giftige eller giftige bekæmpelsesmidler, skal for hvert udsalgssted, tilladelsen omfatter, betale et gebyr på:

 • 1) 250 kr. pr. halvår, hvis tilladelsen omfatter meget giftige midler eller
 • 2) 125 kr. pr. halvår, hvis tilladelsen alene omfatter giftige midler.

Stk. 2. Gebyrerne forfalder til betaling 1. januar hvert andet år og skal indbetales inden 1. februar i det pågældende kalenderår. Gebyrer, der indbetales efter denne dato, forrentes med 1,3 pct. pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen at regne.

Kapitel 10

Myndighederne

Klage og dispensation

§ 40. Følgende beføjelser i henhold til loven udøves af Miljøstyrelsen:

 • 1) bestemmelse i henhold til lovens § 35 b, stk. 1 om, at oplysninger vedrørende et middel kan lægges til grund for behandlingen af et identisk middel og fastsætte vilkårene herfor,
 • 2) modtagelse af underretning i henhold til lovens § 37 om væsentlige ændringer i eller tilføjelser til allerede indsendte oplysninger om et stof eller produkt, der er godkendt efter § 33.
 • 3) tilbagekaldelse i henhold til lovens § 38 af en godkendelse, såfremt vilkårene herfor overtrædes, eller nye oplysninger skønnes at gøre det nødvendigt.

Stk. 2. Miljøstyrelsen skal i henhold til lovens § 38, stk. 2, straks tilbagekalde en godkendelse, såfremt det konstateres, at det pågældende stof eller produkt medfører alvorlig fare for sundheden eller miljøet.

Stk. 3. Miljøstyrelsen skal i forbindelse med udøvelsen af de opgaver og beføjelser, der er nævnt i stk. 1 og 2, for så vidt angår plantebeskyttelsesmidler overholde de retningslinier og procedurer, der er fastsat i direktiv 91/414/EØF, og Kommissionsdirektiver, der er udstedt i medfør af artikel 18, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, og som er nævnt i bilag 6.

§ 41. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens § 48.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bistår Miljøstyrelsen ved tilsyn og kontrol med overholdelsen af reglerne om opbevaring og anvendelse af bekæmpelsesmidler hos erhvervsmæssige brugere, jf. lovens § 48.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen bistår Miljøstyrelsen ved tilsyn og kontrol med overholdelsen af opbevarings- og mærkningsreglerne hos detailhandlere og lignende, jf. lovens § 48.

§ 42. I spørgsmål om bekæmpelsesmidler bistås Miljøstyrelsen af et af ministeren nedsat bekæmpelsesmiddelråd.

Stk. 2. Landbrugsministeriets forskningsinstitutioner bistår Miljøstyrelsen ved vurderingen af bekæmpelsesmidlers effektivitet.

Stk. 3. Levnedsmiddelstyrelsen bistår Miljøstyrelsen i forbindelse med vurderingen af restkoncentrationer i levnedsmidler.

Stk. 4. Statens Planteavlsforsøg anerkender forsøgsenheder, der jf. § 4, stk. 8, i Danmark udfører undersøgelser af plantebeskyttelsesmidlers effektivitet. Statens Planteavlsforsøgs afgørelser om anerkendelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Statens Planteavlsforsøg kan opkræve et grundgebyr samt et årligt gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med anerkendelser af laboratorier og tilsyn med, at vilkårene herfor overholdes.

Stk. 6. Statens Planteavlsforsøg bistår ved vurdering af plantebeskyttelsesmidlers farlighed for bier, herunder fastsættelse af krav til mærkning for bifare.

§ 43. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan ændre bekendtgørelsens bilag 2-6.

§ 44. Miljøstyrelsens afgørelser efter § 3, stk. 2, § 5, stk. 1, § 7, stk. 2 og § 40, stk. 1, kan påklages til Miljøklagenævnet i overensstemmelse med reglerne i lovens § 55 og § 57. Miljøstyrelsen har dog den endelige administrative afgørelse af sager

 • 1) om plantebeskyttelsesmidler, der indeholder mindst et aktivstof, der ikke den 26. juli 1993 indgik i et plantebeskyttelsesmiddel, som blev solgt i eller importeret til et EF-land,
 • 2) om plantebeskyttelsesmidler, hvor alle aktivstoffer er optaget på EF-listen.

Stk. 2. Miljøstyrelsen har den endelige administrative afgørelse i sager, der ikke kan indbringes for Miljøklagenævnet.

Kapitel 11

Straf

§ 45. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år den, der:

 • 1) overtræder § 6, §§ 10-11, § 13, stk. 1, 2, 4 og 5, §§ 14-16, § 18, stk. 2-3, § 21, §§ 23-26, § 27, stk. 1-2, §§ 29-35 eller § 38,
 • 2) sælger et bekæmpelsesmiddel uden godkendelse efter § 19,
 • 3) tilsidesætter vilkår knyttet til en godkendelse, tilladelse eller dispensation efter § 23, nr. 2, § 33, stk. 3, § 36 eller § 43,
 • 4) overtræder regler fastsat i medfør af § 33, stk. 3,
 • 5) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med afgifter efter § 37.

Stk. 2. For overtrædelser af § 13, stk. 1, 2, 4 og 5, §§ 14-16, § 18, stk. 2-3, § 19, § 21, §§ 30-31 kan der pålægges producent, importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 12

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. november 1996. Samtidig ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 768 af 23. august 1994 om bekæmpelsesmidler.

Stk. 2. Afgørelser, truffet efter de hidtil gældende regler, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse træffes ny afgørelse. Overtrædelse af sådanne afgørelser straffes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Plantebeskyttelsesmidler, som er godkendt af Miljøstyrelsen før 20. november 1996 og som af Statens Planteavlsforsøg er klassificeret som farlige eller meget farlige for bier jf. bekendtgørelse nr. 588 af 8. december 1983 om klassificering m.v. af bekæmpelsesmidler, skal fortsat mærkes herfor.

§ 47. Den, der til Danmark indfører eller producerer plantebeskyttelsesmidler, hvis aktivstoffer alene er mikrobiologiske aktivstoffer, og som blev solgt i Danmark inden den 26. juli 1993, skal indsende ansøgning om godkendelse af plantebeskyttelsesmidlet efter reglerne i denne bekendtgørelse senest den 26. juli 1994, hvis midlet ønskes solgt i Danmark efter denne dato.

Stk. 2. Hvis en ansøgning ikke er indsendt senest den 26. juli 1994, ophører retten til salg af det pågældende middel fra denne dato.

Stk. 3. Hvis ansøgningens indhold er helt utilstrækkeligt, kan Miljøstyrelsen afvise at behandle sagen.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan fastsætte en frist for fremsendelse af yderligere oplysninger samt tilkendegive, at ansøgningen anses for bortfaldet og retten til salg ophørt, hvis ikke oplysningerne er modtaget inden fristens udløb. For plantebeskyttelsesmidler, der ikke kan opnå godkendelse, fastsætter Miljøstyrelsen en frist for ophør af retten til salg af det pågældende middel.

§ 48. Regler, der er fastsat af Giftnævnet i henhold til Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 289 af 25. september 1961 om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler, der fastsættes i henhold til denne eller anden bekendtgørelse. Overtrædelse af sådanne regler straffes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Afgørelser truffet efter de regler, der er nævnt i stk. 1, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne eller anden bekendtgørelse træffes ny afgørelse. Overtrædelse af sådanne afgørelser straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 49. Bekæmpelsesmidler, der er klassificeret af Giftnævnet efter lov nr. 118 af 3. maj 1961, må sælges, importeres og anvendes, hvis Miljøstyrelsen har accepteret ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med § 4 i bekendtgørelse nr. 791 af 10. december 1987 om kemiske bekæmpelsesmidler, og der ikke er truffet anden endelig administrativ afgørelse efter denne eller anden bekendtgørelse.

Miljøministeriet, den 31. oktober 1996

Svend Auken

/ Niels Juul Jensen

Oversigt over bilag

Bilag 1. Liste over stoffer og produkter der er omfattet af lovens kapitel 7 side 12

Bilag 2. Klassificering og farebetegnelser

Bilag 3. Farebetegnelser og faresymboler

Bilag 4. Advarselstavle

Bilag 5. Datakrav ved ansøgning om godkendelse af bekæmpelsesmidler

Bilag 6. Kommissionsdirektiver, udstedt under henvisning til artikel 18, stk. 2, i direktiv 91/414 side 53

Bilag 1

LISTE OVER STOFFER OG PRODUKTER, SOM ER OMFATTET AF LOVENS KAPITEL 7

1. Bekæmpelsesmidler

A. Kemiske stoffer og produkter, som er bestemt til bekæmpelse af

a. plantesygdomme,

b. træødelæggende svamp,

c. uønsket plantevækst,

d. algevækst,

e. slimdannende organismer i papirmasse,

f. følgende laverestående dyr:

 

  1. dyr, der må anses for skadelige for nytte- og kulturplanter, 

  2. utøj hos husdyr, herunder stuefugle, 

  3. skadedyr i korn, kornprodukter, foderstoffer og frø, 

  4. tekstilskadedyr, 

  5. skadedyr i tømmer og træværk, 

  6. insekter, snegle, mider og lignende og 

  7. regnorme og 

g. følgende pattedyr: kaniner, mosegrise, muldvarpe, mus og rotter.

B. Kemiske afskrækningsmidler

Kemiske stoffer og produkter, som er bestemt til at forebygge skader, der forårsages af de under A. f. og g. nævnte skadedyr samt af vildtlevende pattedyr og fugle, eller bestemt til at holde disse dyr borte fra steder, hvor de ikke er ønskede.

C. Kemiske plantevækstreguleringsmidler

Kemiske stoffer og produkter, som uden atvære egentlige plantenæringsstoffer eller grundforbedringsmidler er bestemt til at regulere planters vækst eller udvikling eller frøenes modning såsom

a. nedvisningsmidler,

b. respirations- og spiringshæmmere,

c. vækstretarderingsstoffer,

d. roddannere,

e. blomster- og frugtdannere,

f. spiringsfremmere,

g. blomstringsinkere,

h. udtyndingsstoffer,

i. hold-faststoffer,

j. podehjælpere.

D. Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler

Plantebeskyttelsesmidler, hvor aktivstoffet består af levende mikroorganismer, herunder vira, og hvor aktivstoffets virkemåde beror på mikroorganismerne selv eller på et eller flere stoffer produceret af disse.

2. Plantebeskyttelsesmidler

Ved plantebeskyttelsesmidler i kapitel 7 forstås kemiske eller mikrobiologiske stoffer og produkter, der har et eller flere af følgende formål:

- at beskytte planter eller planteprodukter mod skadegørere eller at forebygge sådanne skadegøreres angreb,

- at øve indflydelse på planters livsprocesser på anden måde end som ernæring (fx som vækstregulerende midler),

- at bevare produkter, som stammer fra planter, der er uforarbejdede eller er forarbejdede ved simple metoder, såsom formaling, tørring eller presning, og for hvilke der ikke findes særlige Fællesskabsbestemmelser om konserveringsmidler,

- at ødelægge uønskede planter, at ødelægge plantedele eller at bremse eller forebygge uønsket vækst af planter.

Bilag 2

KLASSIFICERING - FAREBETEGNELSER

Farlige bekæmpelsesmidler, jf. § 12, skal klassificeres og tildeles en eller flere farebetegnelser og faresymboler.

Sammenhængen mellem klassificering og farebetegnelser fremgår af tabel 2.1, mens sammenhængen mellem farebetegnelse og faresymbol fremgår af bilag 3.

Tabel 2.1

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Farebetegnelse                Fareklasse(r) 

 Eksplosiv ...............................  eksplosiv 

 Yderst brandfarlig ......................  yderst brandfarlig 

 Meget brandfarlig .......................  meget brandfarlig 

 ingen farebetegnelse ....................  brandfarlig 

 Brandnærende ............................  brandnærende 

 Meget giftig ............................  meget giftig 

 Giftig ..................................  giftig, 

                       kræftfremkaldende, 

                       mutagen eller 

                       reproduktionstoksisk 

 Sundhedsskadelig .........................  sundhedsskadelig, 

                       kræftfremkaldende, 

                       mutagen, reproduktions- 

                       toksisk eller 

                       sensibiliserende 

 Ætsende ................................... ætsende 

 Lokalirriterende .......................... lokalirriterende eller 

                       sensibliserende 

 --------------------------------------------------------------------- 

Et kemisk bekæmpelsesmiddel klassificeres og tildeles farebetegnelser af Miljøstyrelsen ud fra undersøgelser af midlet, vurdering af aktivstofferne og viden om fyldstofferne. Vurderingen af aktivstofferne sker efter kriterierne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (klassificeringsbekendtgørelsen).

Midlets klassificering fastsættes under hensyntagen til mængden af aktivstoffer og fyldstoffer samt midlets anvendelse. Tildeling af farebetegnelserne »Eksplosiv«, »Yderst brandfarlig«, »Meget brandfarlig« og »Brandnærende« sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende klassificeringsbekendtgørelse. Ved tildeling af farebetegnelserne »Meget giftig«, »Giftig« og »Sundhedsskadelig« anvendes de kriterier, der er angivet i afsnit 2.1. Ved vurderingen af, om et sensibiliserende middel skal tildeles farebetegnelsen »Sundhedsskadelig«, lægges aktivstoffets sensibiliserende virkning til grund, hvis de foretagne undersøgelser af aktivstoffets sensibiliserende virkning er mere følsomme end undersøgelserne af midlets sensibiliserende virkning. Sensibiliserende midler, der ikke tildeles farebetegnelsen »Sundhedsskadelig«, tildeles farebetegnelsen »Lokalirriterende«. Også ved denne tildeling kan aktivstoffets sensibiliserende virkning lægges til grund. Tildeling af farebetegnelserne »Ætsende« og »Lokalirriterende« sker i øvrigt på grundlag af tests lavet på midlet i overensstemmelse med kriterier, der er angivet i klassificeringsbekendtgørelsen.

For mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler gælder reglerne for kemiske bekæmpelsesmidler og aktivstoffer i det omfang, det er relevant.

2.1. Kriterier for tildeling af farebetegnelserne »Meget giftig«, »Giftig« og »Sundhedsskadelig«

Stk. 1. Bekæmpelsesmidler klassificeres af Miljøstyrelsen ved bestemmelse af midlets akutte toksicitet udtrykt ved den hos rotten konstaterede LD50værdi ved oral eller kutan tilførsel eller LC50-værdi ved indånding.

 • a) For så vidt angår LD50-værdien ved oral tilførsel gælder følgende referenceværdier:

1. for faste stoffer (med undtagelse af lokkemidler og bekæmpelsesmidler i form af tabletter) 5 mg/kg legemsvægt og derunder: meget giftig, over 5, men højst 50 mg/kg legemsvægt: giftig, over 50, men højst 500 mg/kg legemsvægt: sundhedsskadelig,

2. for væsker (samt lokkemidler og bekæmpelsesmidler i form af tabletter) 25 mg/kg legemsvægt og derunder: meget giftig, over 25, men højst 200 mg/kg legemsvægt: giftig, over 200, men højst 2.000 mg/kg legemsvægt: sundhedsskadelig.

 • b) For luftformige bekæmpelsesmidler eller for bekæmpelsesmidler, der forhandles i form af flydende luftarter, samt for rygemidler og aerosoler tjener som reference følgende LC50-værdier, konstateret på rotten ved inhalationsprøver af en varighed på fire timer:

0,5 mg/l luft og derunder: meget giftig,

over 0,5 mg/l luft, men højst 2 mg/l luft: giftig,

over 2 mg/l luft, men højst 20 mg/l luft: sundhedsskadelig.

For pulverformige bekæmpelsesmidler, hvor partikeldiameter af hovedfraktionen ikke overstiger 50 mikron, bestemmes værdierne ved inhalationsprøver. Når disse bekæmpelsesmidler i forvejen er markedsført, kan de dog klassificeres efter de bestemmelser, der gælder for de ovenfor under litra a omhandlede bekæmpelsesmidler i flydende form.

 • c) For bekæmpelsesmidler, der kan absorberes gennem huden, og hvis kutane LD50-værdi er sådan, at den ville medføre klassificering i en mere restriktiv fareklasse end den, den orale LD50-værdi eller LC50-værdien på grundlag af inhalationsprøven ville indicere, gælder følgende referenceværdier, konstateret ved kutane prøver på rotten og/eller, hvor Miljøstyrelsen kræver det, på kaninen:

1. for faste stoffer (med undtagelse af lokkemidler og bekæmpelsesmidler i form af tabletter)

10 mg/kg legemsvægt og derunder: meget giftig,

over 10, men højst 100 mg/kg legemsvægt: giftig,

over 100, men højst 1.000 mg/kg legemsvægt: sundhedsskadelig,

2. for væsker (samt lokkemidler og bekæmpelsesmidler i form af tabletter)

50 mg/kg legemsvægt og derunder: meget giftig,

over 50, men højst 400 mg/kg legemsvægt: giftig,

over 400, men højst 4.000 mg/kg legemsvægt: sundhedsskadelig.

De foreskrevne prøver skal gennemføres i henhold til internationalt anerkendte metoder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan Miljøstyrelsen klassificere bekæmpelsesmidler på grundlag af beregning.

 • a) når klassificeringen som meget giftig, giftig eller sundhedsskadelig er indlysende i betragtning af midlets bestanddele, eller
 • b) når det godtgøres, at et bekæmpelsesmiddel i sin sammensætning udviser stor lighed med et allerede klassificeret bekæmpelsesmiddel og dettes toksikologiske data er tilstrækkeligt kendte.

Der må i så fald være begrundet sandsynlighed for, at den på grundlag af beregning opnåede klassificering ikke afviger væsentligt fra den, der ville blive resultatet ved gennemførelse af de i stk. 1 omhandlede forsøg.

Såfremt midlet kun indeholder et aktivstof, samt et eller flere inaktive bære- og/eller hjælpestoffer, anvendes ved beregning følgende formel:

 

 L x 100 = A 

 ------ 

  C 

hvor

L = LD50 af aktivstoffet ved oral tilførsel hos rotten

C = koncentrationen af aktivstoffet i vægtprocent

A = den værdi, der skal lægges til grund for klassificeringen af bekæmpelsesmidlet i overensstemmelse med stk. 1, litra a.

Hvis et aktivstof er opført på fortegnelsen i tabel 2.2, skal den i tabellen anførte LD50-værdi anvendes ved beregningen.

Såfremt midlet indeholder to eller flere aktivstoffer, kan tilsvarende beregningsmetode anvendes.

Stk. 3. Der kan lægges yderligere toksikologiske data til grund ved tildelingen af farebetegnelse af bekæmpelsesmidlet, når:

 • a) omstændighederne giver grund til at formode, at der ved regelret anvendelse er farligt for mennesker, fx ved at

- give irreversible skadevirkninger efter en enkelt eksponering,

- have alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig påvirkning,

- fremkalde kræft,

- have mutagene virkninger,

- have reproduktionstoksiske virkninger,

- have sensibiliserende virkning ved indånding eller,

 • b) det påvises, at rotten ikke er det bedst egnede dyr til forsøg med et bestemt bekæmpelsesmiddel, men at en anden dyreart f.eks. afgjort er mere følsom eller udviser reaktioner, der ligner menneskets mere, eller
 • c) når den orale eller kutane LD50-værdi ikke egner sig som grundlæggende kriterium for klassificeringen (dette gælder f.eks. i visse tilfælde aerosoler, andre særlige præparater, pulverformige præparater og rygemidler).

Hvis det derimod kan påvises, at et bekæmpelsesmiddel er mindre giftigt eller sundhedsskadeligt, end det skulle forventes i betragtning af toksiciteten af dets bestanddele, tages der ved klassificeringen også hensyn hertil.

Tabel 2.2

Fortegnelsen over aktivstoffer med angivelse af de vedtagne LD50- og LC50-værdier

Bemærkninger

1. De kursiverede tal er dem, der skal benyttes ved anvendelse af formlen i bilag 2.1., stk. 2. De øvrige tal er medtaget til orientering med henblik på at bestemme, hvilke supplerende sætninger til angivelse af arten af særlige risici (R-sætninger) og vejledende sikkerhedsforskrifter (S-sætninger), der skal findes på etiketten.

 • 2) NR (ikke relevant). Dette vil sige, at tallene foreligger, men hverken har betydning for klassificeringen eller etiketteringen, f.eks. at den kutane LD50-værdi er større end de i bilag 2.1., stk. 1, omhandlede grænseværdier.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   EØF-nummer   Stoffer        Vedtagne værdier 
  
                    ----------------------------------- 
  
                    Orl. LD50  Cut. LD50 IHL. LC50 
  
                     mg/kg   mg/kg    mg/l/4h 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   015-079-00-7  Acephat       945    NR 
  
   605-008-00-3  2-Propenol 
  
           (Acrolein)      46     562 
  
           Alachlor      1 200    NR 
  
   602-048-00-3  Aldrin        46     98 
  
   006-025-00-3  Allethrin      920    NR 
  
   616-004-00-6  Allidochlor     700     360 
  
   603-015-00-6  2-Propenol      64     90 
  
   613-011-00-6  Amitrol      2 000 
  
   613-010-00-0  Ametryn      1 405    NR      NR 
  
   015-080-00-2  Amidithion      600 
  
   612-052-00-7  2-Aminobutan     380    2 500 
  
   006-018-00-5  Aminocarb       50     275 
  
   006-008-00-0  Antu          2 
  
   015-056-00-1  Azinphos-ethyl    12     250 
  
   015-039-00-9  Azinphos-methyl    16     250 
  
   006-020-00-6  Barban       1 300    NR      NR 
  
           Barium karbonat   650 
  
   015-083-00-9  Bensulid       770    3 950 
  
   613-012-00-1  Bentazon      1 100    NR 
  
   006-036-00-3  Benzthiazuron   1 280 
  
   609-024-00-1  Binapacryl      421     720 
  
   609-032-00-5  Bromophenoxim   1 217    NR 
  
           Bromophos     1 600    2 181 
  
   015-064-00-5  Bromophos-ethyl    71    1 000 
  
   608-006-00-0  Bromoxynil      190 
  
   602-044-00-1  Camphecxhlor     80    1 075 
  
   006-011-00-7  Carbaryl       300    NR 
  
   006-026-00-9  Carbofuran       8     120 
  
   015-044-00-6  Carbophenothion    32     27 
  
   602-047-00-8  Chlordan       460     700 
  
   606-019-00-6  Chlordecon      114     475 
  
   650-007-00-3  Chlordimeform    340     640 
  
   607-074-00-9  Chlorfenac      575    3 160 
  
   603-039-00-1  Chlorfenethol    930 
  
   607-075-00-4  Chlorfenprop- 
  
           methyl       1 190 
  
   015-071-00-3  Chlorfenvinphos    10     108 
  
   606-014-00-9  Chlorophacinon     2     200 
  
   015-085-00-X  Chlorphonium     178     750 
  
   015-084-00-4  Chlorpyrifos     135     202 
  
   616-005-00-1  Chlorthiamid     757 
  
   607-057-00-6  Coumachlor      900 
  
   015-038-00-3  Coumaphos       16     860 
  
   607-059-00-7  Coumatetralyl     17 
  
   015-086-00-5  Coumithoat      67 
  
           Crotoxyphos      74     202 
  
   613,004-00-8  Crimidin        1,25 
  
   015-074-00-X  Crufomat       770    2 000 
  
   613-013-00-7  Cyanazin       182    NR 
  
   015-087-00-0  Cyanophos      610     800 
  
           Cycloheximid      2 
  
   015-700-00-8  Cyanthoat       3,2    105 
  
   050-002-00-0  Cyhexatin      540    2 200 
  
   607-039-00-8  2,4-D        375    1 500 
  
   613-008-00-X  Dazomet       640 
  
   607-083-00-8  4-(2,4-Dichlor- 
  
           phenoxy) smørsyre  700     800 
  
   602-045-00-7  DDT         113    2 510 
  
   015-028-00-9  Demoton-O       1,7 
  
   015-030-00-X  Demoton-O-methyl   180 
  
   015-029-00-4  Demoton-S       1,7 
  
   015-031-00-5  Demoton-S-methyl   40     302 
  
   015-078-00-1  Demoton-S- 
  
           methylsulfon     37 
  
   613-007-00-4  Desmetryn     1 390    1 000 
  
   015-088-00-6  Dialifor        5     145 
  
   006-019-00-0  Diallat       395 
  
   015-040-00-4  Diazinon       300     900 
  
   602-021-00-6  1,2-Dibrom-3- 
  
           chlorpropan     170    1 420 
  
   015-068-00-7  Dichlofenthion    270    NR 
  
   606-018-00-0  Dichlon      1 300 
  
   602-012-00-7  1,2-Dichlorethan   670    2 800 
  
   607-045-00-0  Dichlorprop     800    1 400 
  
   015-019-00-X  Dichlorvos      56     107 
  
   603-044-00-4  Dicofol       690    1 870 
  
   015-073-00-4  Dicrotophos      22     181 
  
   602-049-00-9  Dieldrin       38     10 
  
   015-061-00-9  Dimefox        1      5 
  
   006-010-00-1  Dimetan       120 
  
   015-051-00-4  Dimethoat      425 
  
   006-040-00-5  Dimetilan       47     600 
  
   006-028-00-X  Dinobuton      140    NR 
  
   609-025-00-7  Dinoseb        58     200 
  
   609-023-00-6  Dinocap       980    NR 
  
   609-026-00-2  Salte og estere af 
  
           dinoseb       60 
  
   609-030-00-4  Dinoterb       25 
  
   609-031-00-X  Salte og estere af 
  
           dinoterb       25 
  
   006-029-00-5  Dioxacarb      90    3 000 
  
   015-063-00-X  Dioxathion      23      63 
  
   616-007-00-2  Diphenamid     970 
  
   015-060-00-3  Disulfoton      2,6     20 
  
   613-021-00-0  Dithianon      640 
  
   609-020-00-X  DNOC         25     200 
  
   607-076-00-X  Dodin       1 000     NR 
  
   650-008-00-9  Drazoxolon     126 
  
   602-052-00-5  Endosulfan      80     359 
  
   607-055-00-5  Endothal-Na     51     750 
  
   015-049-00-3  Endothion      30     400 
  
   602-051-00-X  Endrin        7      60 
  
   015-036-00-2  EPN         14      25 
  
   006-030-00-0  EPTC       1 652    3 200 
  
   607-077-00-5  Erbon       1 120 
  
   015-047-00-2  Ethion       161     915 
  
   015-089-00-1  Ethoat-methyl    340    1 000 
  
           Ethoprophos     62      26 
  
   611-003-00-7  Fenaminosulf     60    1 000 
  
   613-015-00-8  Fenazaflor      283     700 
  
   015-052-00-X  Fenchlorphos    1 740    2 000 
  
   015-054-00-0  Fenitrothion     503 
  
   607-047-00-1  Fenoprop       650 
  
   015-090-00-7  Fensulfothion     3,5     3,5 
  
   015-048-00-8  Fenthion       190    1 680 
  
   050-003-00-6  Fentin-acetat    125     500 
  
   050-004-00-1  Fentin-hydroxid   108 
  
   607-078-00-0  Fluenetil       6      4 
  
   616-002-00-5  Monofluoracetamid   13     80 
  
   015-091-00-2  Fonofos        8     25 
  
   015-057-00-7  Formothion      365 
  
           Hexachlororo- 
  
           acetone      1 550    2 980 
  
           Heptachlor 
  
           epoxide       34 
  
   602-046-00-2  Heptachlor     100     159 
  
   613-017-00-9  8-Hydroxyquinolin- 
  
           sulfat       1 200 
  
   608-007-00-6  Ioxynil       110     809 
  
           Ioxynil-octanoate  390 
  
   602-053-00-0  Isobenzan       4,8     4 
  
   006-009-00-6  Isolan        11      5,6 
  
   607-079-00-6  Kelevan       240     314 
  
   602-043-00-6  Lindan        88     900 
  
           Malathion med 
  
           over 1,8 % 
  
           isomalathion     885 
  
           Malathion med 1,8% 
  
           eller 
  
           derunder 
  
           isomalathion    2 000 
  
   607-051-00-3  MCPA         700 
  
   607-052-00-9  Salte og estere 
  
           af MCPA       700 
  
   607-053-00-4  MCPB         680 
  
   607-054-00-X  Salte og estere af 
  
           MCPB         680 
  
   015-045-00-1  Mecarbam       36 
  
   607-049-00-2  Mechlorprop     930     900 
  
   015-094-00-9  Mephosfolan      9      9,7 
  
   006-023-00-2  Mercaptodinethur   35     400 
  
   080-003-00-1  Kviksølv(I)chlorid  210 
  
   605-005-00-7  Metaldehyd      630 
  
   015-095-00-4  Methamidophos     7,5    110 
  
   015-069-00-2  Methidathion     25    1 546 
  
   615-002-00-2  Methylisothiocyanat 175    2 780 
  
           Methomyl       17    NR 
  
           Mevinphos       4      4 
  
           Molinate       720 
  
           Monuron      1 480 
  
   015-072-00-9  Monocrotophos     14     112 
  
   006-032-00-1  Monolinuron    1 800 
  
   613-018-00-4  Morfamguat      325 
  
   006-014-00-3  Nabam        395 
  
   015-055-00-6  Dibrom        430     800 
  
   614-001-00-4  Nicotin        50     50 
  
   650-004-00-7  Norbormid       4,4 
  
   015-066-00-6  Omethoat       50     700 
  
   015-034-00-1  Parathion       2      6,8 
  
   015-035-00-7  Parathion-methyl    6     67 
  
   006-034-00-2  Pebulat      1 120 
  
   604-002-00-8  Pentachlorphenol   27     105 
  
   015-097-00-5  Phenthoat      400     700 
  
   015-033-00-6  Phorat         2      2,5 
  
   015-101-00-5  Phosmet       230    1 150 
  
   015-022-00-6  Phosphamidon     17     374 
  
           Phospholan       9     23 
  
   015-100-00-X  Phoxim       1 845    NR 
  
   015-099-00-6  Pirimiphos-ethyl   140    1 000 
  
   006-037-00-9  Promecarb       74 
  
   616-009-00-3  Propanil      1 400    NR 
  
           Propargite     1 500 
  
           Promurit        0,28 
  
   006-016-00-4  Propoxur       95    NR 
  
   015-032-00-0  Prothoat        8     14 
  
   015-026-00-8  Schradan        9     15 
  
   614-003-00-5  Strychnin       5 
  
   006-038-00-4  Sulfallat      850 
  
   015-027-00-3  Sulfotep        5     20 
  
   607-041-00-9  2,4,5-T       500 
  
   607-042-00-4  Salte og estere af 
  
           2,4,5-T       500    NR 
  
   015-025-00-2  TEPP          1,1     2,4 
  
   015-050-00-9  Thiometon      120     700 
  
           Thionazin       12     11 
  
   006-039-00-X  Triallat      1 700 
  
   015-098-00-0  Trichloronat     16     135 
  
   613-020-00-5  Tridemorph      650    1 350 
  
           Trifenmorph    1 400 
  
           2,3,6-TBA     1 500 
  
   006-005-00-4  Thiram        560    2 000 
  
   015-024-00-7  Triamiphos      20     48 
  
   015-021-00-0  Trichlorfon     560    NR 
  
   015-059-00-8  Vamidothion     103    1 160 
  
   607-056-00-0  Warfarin        3 
  
   006-012-00-2  Ziram       1 400 
  
   602-008-00-5  Tetrachloro- 
  
           methan (1)       0,4 
  
   602-002-00-3  Brommethan (1)     0,4     0,004 
  
   006-003-00-3  Carbondisulfid (1)   0,4 
  
   015-004-00-8  Aluminiumphosphid (1) 0,4     0,004 
  
   015-006-00-9  Zinkphosphid (1)    0,4     0,004 
  
   602-010-00-6  1,2-Dibromethan (1)  0,4 
  
   603-023-00-X  Ethylenoxid (1)          0,004 
  
   016-010-00-3  Natriumpolysulfider (2) 
  
   016-007-00-7  Kaliumpolysulfider (2) 
  
   016-008-00-2  Ammoniumpolysulfider (2) 
  
   016-005-00-6  Calciumpolysulfider (2) 
  
   016-003-00-5  Bariumpolysulfider (2) 
  
   616-006-00-7  Dichlofluanid (2) 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • (1) Ikke fastsat på eksperimentel basis.
 • (2) Konventionelle LD50- og LC50-værdier er ikke fastsat for disse stoffer på grund af deres ætsende/lokalirriterende egenskaber.

Bilag 3

FARESYMBOLER OG FAREBETEGNELSER

De faresymboler og farebetegnelser, der i medfør af § 14, stk. 1, nr. 10 skal påføres etiketten, skal udformes som angivet nedenfor.

Tx

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Meget giftig

T

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Giftig

Xn

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Sundhedsskadelig

C

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Ætsende

Xl

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Lokalirriterende

E

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Eksplosiv

Fx

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Yderst brandfarlig

F

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Meget brandfarlig

O

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Brandnærende

Faresymboler skal trykkes i sort på orangegul baggrund.

Bilag 3.1

Faresymboler i forbindelse med giftighed over for bier

De symboler, der i medfør af § 14, stk. 19 skal påføres etiketten, skal udformes som angivet nedenfor.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Farlig for bier

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Meget farlig for bier

Bilag 4

ADVARSELSTAVLE

Advarselstavle til giftskab, giftrum eller lokale, hvori der opbevares meget giftige eller giftige stoffer eller produkter, jf. § 30, stk. 2.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Giftige stoffer

Advarselstavlen skal trykkes med sort kant på gul baggrund. Den gule baggrund skal dække mindst 50% af tavlens overflade. Hver af tavlens sider skal mindst være 16 cm.

Bilag 5

DATAKRAV VED ANSØGNING OM GODKENDELSE AF BEKÆMPELSESMIDLER

Ansøgning om godkendelse af et bekæmpelsesmiddel skal indeholde oplysninger om midlet og dets aktivstoffer.

I bekendtgørelsens § 4 er datakravene for forskellige kategorier af bekæmpelsesmidler nævnt, idet det henvises til bilag 5.1-5.3. Oplysningerne vedrørende aktivstofferne er i de enkelte bilag opgivet under litra a, mens oplysningerne vedrørende selve midlet er opgivet under litra b. Figur 5.1 angiver hvilket bilag, der er gældende for forskellige typer aktivstoffer.

Mere detaljerede regler om datakrav samt oplysning om udformning af resumeer af undersøgelser kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen.

Figur 5.1

Rutediagram, som viser frem til det bilag, som angiver datakravene for et middel med et givent aktivstof.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 5.1

Bilag 5.1 angiver de oplysninger, som skal indgå ved ansøgning om godkendelse af kemiske plantebeskyttelsesmidler, der indeholder mindst et aktivstof, som ikke er optaget på EF-listen og ikke den 26. juli 1993 var markedsført i et plantebeskyttelsesmiddel i et EF-land. Bilag 5.1, litra b, anvendes endvidere ved ansøgning om godkendelse af et kemisk plantebeskyttelsesmiddel, hvor alle aktivstofferne er optaget på EF-listen. Endelig anvendes ved bilag 5.1, litra b, ved ansøgning om godkendelse af midler med aktivstoffer, der er nævnt i § 4, stk. 1, og aktivstoffer, der er nævnt i § 4, stk. 7, (blandede midler).

De krævede oplysninger:

- skal omfatte et teknisk dossier med de oplysninger, som er nødvendige for at vurdere de forudselige - øjeblikkelige eller senere forekommende - risici, som stoffet kan frembyde for mennesker, for dyr og for miljøet, og mindst indeholde de nedenfor omhandlede oplysninger og undersøgelsesresultater

- skal, hvis det er relevant, udføres efter de i dette bilag nævnte eller beskrevne retningslinjer. Dog kan undersøgelser anerkendes, hvis

1. de er udført under anvendelse af egnede internationalt eller nationalt anerkendte retningslinjer eller - hvis sådanne ikke foreligger - under anvendelse af retningslinjer, som er accepteret af Miljøstyrelsen og

2. undersøgelserne er iværksat inden der i overensstemmelse med Kommissionsdirektiver, jf. bilag 6, senest skulle være gennemført relevante retningslinjer i dansk ret. Tidspunkt for seneste gennemførelse i dansk ret fremgår af bilag 6.

- skal, hvis en retningslinje ikke er egnet eller ikke er beskrevet, eller hvis der er anvendt andre retningslinjer end dem, der er nævnt i dette bilag, omfatte en begrundelse for den anvendte retningslinje, som Miljøstyrelsen kan acceptere

- skal, når Miljøstyrelsen kræver det, omfatte en detaljeret beskrivelse af de anvendte retningslinjer, medmindre de er nævnt eller beskrevet i dette bilag, og en detaljeret beskrivelse af eventuelle fravigelser fra dem, herunder en begrundelse for disse fravigelser, som Miljøstyrelsen kan acceptere

- skal omfatte en udførlig og objektiv rapport om de foretagne undersøgelser tillige med en detaljeret beskrivelse af dem eller en begrundelse, som Miljøstyrelsen kan acceptere, hvis:

- visse data og oplysninger, som ikke er nødvendige som følge af stoffets art eller det påtænkte anvendelsesformål, ikke forelægges, eller

- det ikke er videnskabeligt påkrævet eller teknisk muligt at forelægge visse data og oplysninger

- skal i givet fald være udført i overensstemmelse med kravene i direktiv 86/609/EØF.

Forsøg og analyser skal gennemføres i overensstemmelse med principperne i direktiv 87/18/EØF (GLP), hvis forsøgene gennemføres for at opnå data for egenskaber og/eller sikkerhed, hvad angår menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet.

a. DATAKRAV FOR AKTIVSTOFFET

 

 1. Aktivstoffets identitet1) 

   1.1.  Ansøger (navn, adresse osv.) 

   1.2.  Fabrikant (navn og adresse, herunder produktions- 

       anlæggenes beliggenhed) 

   1.3.  Foreslået eller accepteret ISO-fællesnavn, samt synonymer 

   1.4.  Kemisk navn (IUPAC-og CA-nomenklatur) 

   1.5.  Fabrikantens udviklingskodenummer (-numre) 

   1.6.  CAS-, EF-og CIPAC-numre (hvis disse foreligger) 

   1.7.  Molekylformel og strukturformel samt molekylmasse 

 ------------------- 

 1) For nærmere oplysninger om ovennævnte punkter herunder 

  retningslinjer for forsøgene henvises til direktiv 94/37/EF, jf. 

  bilag 6. 

   1.8.  Metoden til fremstilling (syntesevejen) af aktivstoffet 

   1.9.  Specifikation af renheden af aktivstoffet, udtrykt 

       i g/kg 

   1.10. Identitet af isomerer, urenheder og tilsætningsstoffer 

       (f.eks. stabilisatorer) tillige med strukturformel og 

       indhold udtrykt i g/kg 

   1.11. Batchernes analyseprofil 

 2. Aktivstoffets fysiske og kemiske egenskaber1) 

   2.1.  Smeltepunkt og kogepunkt 

   2.2.  Relativ massefylde 

   2.3.  Damptryk (i Pa), flygtighed (f.eks. Henry's lov 

       konstant) 

   2.4.  Udseende (fysisk tilstand, farve og lugt, hvis kendt) 

   2.5.  Spektre (UV/VIS, IR, NMR, MS), molær ekstinktion ved 

       relevante bølgelængder 

   2.6.  Opløselighed i vand, herunder pH-værdiens (4 til 10) 

       indvirkning på opløseligheden 

   2.7.  Opløselighed i organiske opløsningsmidler 

   2.8.  Fordelingskoefficient n-octanol/vand, herunder pH- 

       værdiens (4 til 10) indvirkning herpå 

   2.9.  Stabilitet i vand, hydrolysehastighed, fotokemisk 

       nedbrydning, kvanteudbytte og nedbrydningsprodukters 

       identitet, dissociationskonstant, herunder pH-værdiens 

       (4 til 9) indvirkning herpå 

   2.10. Stabilitet i luft, fotokemisk nedbrydning, 

       nedbrydningsprodukters identitet 

   2.11. Antændelighed, herunder selvantændelighed, 

   2.12. Flammepunkt 

   2.13. Eksplosive egenskaber 

   2.14. Overfladespænding 

   2.15. Oxiderende egenskaber 

 3. Yderligere oplysninger om aktivstoffet1) 

   3.1.  Funktion, f.eks. fungicid, herbicid, insekticid, 

       afskrækningsmiddel eller vækstreguleringsmiddel 

   3.2.  Virkninger på skadelige organismer, f.eks. ved kontakt, 

       indånding eller som mavegift, fungitoksisk eller 

       fungistatisk middel osv., evt. systemisk i planter 

   3.3.  Påtænkte anvendelsesområder, f.eks. markanvendelse, 

       beskyttede afgrøder, oplagring af planteprodukter, 

       private haver 

   3.4.  Skadevoldende organismer, som skal bekæmpes, og afgrøder 

       eller produkter, som ønskes beskyttet eller behandlet 

   3.5.  Virkemåde 

   3.6.  Oplysning om forekomst eller mulig forekomst af 

       resistensudvikling samt om forholdsregler i så fald 

   3.7.  Anbefalede metoder og forholdsregler vedrørende: 

       håndtering, oplagring, transport eller brand 

   3.8.  Fremgangsmåder ved destruktion eller dekontaminering 

   3.9.  Nødforholdsregler i ulykkestilfælde 

 4. Analytiske metoder 

   4.1.  Analytiske metoder for bestemmelse af det rene aktive 

       stof og i givet fald for relevante nedbrydnings- 

       produkter, isomerer og urenheder i aktivstoffet samt 

       tilsætningsstoffer (f.eks. stabilisatorer) 

   4.2.  Analytiske metoder, herunder genvindingsprocent og 

       påvisningsgrænserne for restkoncentrationer i og i givet 

       fald på: 

       1. Behandlede planter, planteprodukter, fødevarer, foder 

 ------------------- 

 1) For nærmere oplysninger om ovennævnte punkter herunder 

  retningslinjer for forsøgene henvises til direktiv 94/37/EF, jf. 

  bilag 6. 

       2. Jord 

       3. Vand (herunder drikkevand) 

       4. Luft 

       5. Dyrs og menneskers legemsvæsker og -væv 

 5. Toksicitetstest og metabolismetest af det aktive stof 

   5.1  Test af absorption, distribution, udskillelse og 

       metabolisme hos pattedyr 

       Mindst enkeltdosis i rotter (oral indgift) med mindst 

       to dosisniveauer og gentagen dosis i rotter 

   5.2  Akut toksicitet 

       5.2.1 Oral indgift 

       5.2.1 Indgift gennem huden 

       5.2.3 Inhalation 

       5.2.4 Hudirritation 

       5.2.5 Øjenirritation 

       5.2.6 Hudsensibilisering 

   5.3  Korttidstoksicitet 

       5.3.1 Oral 28-dages test 

          Hvis den findes 

       5.3.2 Oral 90-dages test 

          I rotte og hund 

       5.3.3 Andre administrationsveje 

   5.4  Genotoksicitetstest 

       5.4.1 In vitro- test 

       5.4.2 In vivo -test i somatiske celler 

       5.4.3 In vivo -test i kimceller 

   5.5  Langtidstoksicitet og carcinogenicitet 

       Oral langtidstoksicitetstest og carcinogenicitetstest 

       skal foretages i rotte. 

       Carcinogenicitetstest i mus skal foretages. 

       Hvis der i 90-dages testene er tegn på, at hunden er 

       mere følsom end rotten, skal der foretages en 

       12-måneders toksicitetstest i hunde. 

   5.6  Reproduktionstoksicitet 

       5.6.1 Flergenerationstest 

          Test i rotter over mindst to generationer skal 

          foretages 

       5.6.2 Udviklingstoksicitetstest 

          Oral test i rotte og kanin skal foretages 

   5.7  Test for forsinket neurotoksicitet 

       Skal udføres for stoffer med lignende eller relaterede 

       strukturer som dem, der kan medføre forsinket 

       neurotoksicitet, for eksempel organofosfater 

   5.8  Andre toksicitetstest 

       5.8.1 Evt. toksicitetstest af metabolitter 

       5.8.2 Supplerende test af det aktive stof 

   5.9  Medicinske data 

       5.9.1 Lægetilsyn med personalet på fabriksanlæg 

       5.9.2 Direkte obserrvation, for eksempel kliniske 

          tilfælde og forgiftningstilfælde 

       5.9.3 Observationer af eksponering af befolkningen i 

          almindelighed og epidemiologiske undersøgelser, 

          hvis relevante 

       5.9.4 Diagnosticering af forgiftning (bestemmelse af 

          det aktive stof, metabolitter), specifikke 

          forgiftningssymptomer, kliniske test 

       5.9.5 Forslag til behandling: førstehjælp, antidot, 

          lægebehandling 

       5.9.6 Forventede virkninger af forgiftning 

   5.10  Resume af pattedyrstoksicitet og generel vurdering 

       Resume og vurdering af alle data samt forslag til ADI og 

       AOEL 

 6. Restkoncentrationer i eller på behandlede produkter, 

  levnedsmidler og foder 

   6.1.  Identifikation af nedbrydnings- og reaktionsprodukter 

       samt metabolitter i behandlede planter eller produkter 

   6.2.  Adfærd af restkoncentrationer af aktivstoffet og dets 

       metabolitter fra anvendelsestidspunktet til høst eller 

       udtagning af oplagrede produkter - optagning og 

       fordeling i og i givet fald på planter, 

       forsvindingskinetik, binding til plantebestanddele osv. 

   6.3.  Generel materialebalance for aktivstoffet. Tilstrække- 

       lige data om restkoncentrationer fra kontrollerede 

       forsøg til at påvise, at restkoncentrationer, som kan 

       forventes i forbindelse med de påtænkte behandlinger, 

       ikke giver anledning til bekymring for menneskers og 

       dyrs sundhed 

   6.4.  Vurdering af potentiel og faktisk udsættelse gennem 

       spisevaner og på andre måder, f.eks. data om rest- 

       koncentrationsovervågning for produkter i alle 

       distributionsled eller data for udsættelse gennem luft, 

       vand mv. 

   6.5.  Fodrings- og stofskifteundersøgelser af husdyr- 

       besætninger (hvis der findes restkoncentrationer i eller 

       på afgrøder eller dele af afgrøder, som anvendes til 

       foder) med henblik på en vurdering af restkoncentra- 

       tioner i foder af animalsk oprindelse 

   6.6.  Virkning af industriforarbejdning og/eller tilberedning 

       i husholdninger på restkoncentrationers art og mængde 

   6.7.  Sammenfatning og evaluering af restkoncentrationers 

       adfærd i henhold til de i punkt 6.1 til 6.6 omhandlede 

       data 

 7. Skæbne og opførsel i miljøet 

 De meddelte oplysninger skal sammen med dem, der er givet for et 

  eller flere midler, som indeholder det aktive stof, være 

  tilstrækkelige til, at der kan foretages en vurdering af det 

  aktive stofs skæbne og opførsel i miljøet og effekt på de 

  ikke-målarter, som kan være udsat for risiko på grund af 

  eksponering for det aktive stof, dets metabolitter, nedbrydnings- 

  og reaktionsprodukter (når disse er af toksikologisk eller 

  miljømæssig betydning). 

 Effekten kan skyldes en enkelt, langvarig eller gentagen eksponering 

  og kan være reversibel eller irreversibel. 

 Der skal gives begrundede skøn over de forventede koncentrationer af 

  det aktive stof og relevante metabolitter, nedbrydnings- og 

  reaktionsprodukter i jord, grundvand, overfladevand og luft efter 

  brug som påtænkt eller allerede igangværende brug. Derudover skal 

  der foretages et realistisk skøn over den værst tænkelige 

  situation. 

 Datakrav for det aktive stof 

 7.1. Skæbne og opførsel i jord 

    7.1.1. Nedbrydningsvej og -hastighed. 

       7.1.1.1. Nedbrydningsvej. 

            7.1.1.1.1. Aerob nedbrydning undersøges i en 

                 jordtype. Massebalancer opstilles, 

                 og restkoncentrationer i jorden 

                 identificeres. Undersøgelsen af 

                 nedbrydningsveje skal omfatte alle 

                 mulige trin til at beskrive og 

                 kvantificere ikke-ekstraherbare 

                 restkoncentrationer, der er dannet 

                 efter 100 døgn, og overstiger 70% 

                 af den anvendte dosis aktivt stof. 

            7.1.1.1.2. Supplerende undesøgelser. 

                 - Anaerob nedbrydning undersøges i 

                  en jordtype, medmindre det kan 

                  dokumenteres, at det er sand- 

                  synligt, at plantebeskyttelses- 

                  midlerne, som indeholder det 

                  aktive stof, ikke vil blive 

                  brugt under anaerobe betingelser. 

                 - Fotolyse på jord 

       7.1.1.2. Nedbrydningshastighed. 

            7.1.1.2.1. Laboratorietest. 

                 - Aerob nedbrydning undersøges i 

                  tre jordtyper, ud over den i 

                  punkt 7.1.1.1.1. undersøgte. Den 

                  tid, det tager for 50% og for 

                  90% (DT50 og DT90) af det aktive 

                  stof og de relevante metabolit- 

                  ter, nedbrydnings- og reaktions- 

                  produkter at blive nedbrudt 

                  under laboratoriebetingelser, 

                  angives. For en af de anvendte 

                  jordtyper udføres en supplerende 

                  test ved hhv. 10 grader og 20 

                  graderC. 

                  Lignende undersøgelser skal 

                  udføres for tre jordtypers 

                  vedkommende for alle relevante 

                  metabolitter, nedbrydnings- og 

                  reaktionsprodukter, som fore- 

                  kommer i jord, og som på et 

                  eller andet tidspunkt under 

                  testene udgør mere end 10% af den 

                  tilførte mængde aktivt stof, 

                  medmindre det er muligt at 

                  beregne DT50-værdier ud fra 

                  resultaterne af nedbrydningstest 

                  med det aktive stof. 

                 - Anaerob nedbrydning skal under- 

                  søges i en jordtype som i punkt 

                  7.1.1.2.1., hvis der skal fore- 

                  tages en anaerob test efter punkt 

                  7.1.1.1.2. 

            7.1.1.2.2. Feltforsøg. 

                 - Test for forsvinden i jorden. 

                  DT50 og DT90 af det aktive stof 

                  og de relevante metabolitter, 

                  nedbrydnings- og reaktions- 

                  produkter angives under feltfor- 

                  hold. 

                  Testene udføres, når DT50 under 

                  laboratorieforhold ved 20 graderC 

                  er bestemt til over 60 døgn. Hvis 

                  midlet er beregnet til at bruge 

                  under kolde vejrforhold, skal 

                  testene udføres, hvor DT50 under 

                  laboratorieforhold ved 10 graderC 

                  er bestemt til over 90 døgn. 

                  Enkelttest udføres med en række 

                  repræsentative prøver (normalt 

                  fire forskellige jordtyper), 

                  indtil over 90% af den udbragte 

                  mængde er forsvundet. 

                 - Test for restkoncentrationer i 

                  jorden. 

                  Test for restkoncentrationer i 

                  jorden udføres, hvis DT50 under 

                  laboratorieforhold er bestemt til 

                  mere end en tredjedel af tiden 

                  mellem udbringning og høst. 

                  Undersøgelsen skal dog ikke 

                  udføres, hvis der ud fra data fra 

                  undersøgelsen af forsvinden fra 

                  jorden kan gives et pålideligt 

                  skøn over restkoncentrationer i 

                  jorden på tidspunktet for såning 

                  eller plantning af en efter- 

                  følgende kultur, eller hvis det 

                  kan dokumenteres, at disse 

                  restkoncentrationer ikke kan være 

                  fytotoksiske eller efterlade 

                  uacceptable rester i 

                  vekselafgrøder. 

                 - Test for akkumulering i jorden. 

                  Hvis DT90 er over et år, og der 

                  påtænkes gentagen behandling 

                  enten i samme vækstsæson eller i 

                  forskellige sæsoner, skal der 

                  udføres langtidstests i felten på 

                  to relevante jordbundstyper med 

                  flere udbringninger. Testene bør 

                  give tilstrækkelige data til at 

                  evaluere muligheden for, at 

                  restkoncentrationer af det aktive 

                  stof og relevante metabolitter, 

                  nedbrydnings- og reaktions- 

                  produkter akkumuleres. 

    7.1.2. Adsorption og desorption. 

       Undersøgelser af det aktive stof udføres i fire 

       jordtyper. 

       Lignende undersøgelser for mindst tre jordtyper skal 

       rapporteres med hensyn til alle relevante metabolitter, 

       nedbrydnings- og reaktionsprocesser, som på et hvilket 

       som helst tidspunkt udgør mere end 10% af den mængde 

       aktivt stof, der er tilført. 

    7.1.3. Mobilitet i jorden. 

       7.1.3.1. Mobilitet i mindst fire jordtyper. 

       7.1.3.2. Mobilitet af ældet stof. 

       7.1.3.3. Der foretages en ekspertvurdering af, hvorvidt 

            en lysimetertest eller en nedvaskningstest i 

            felten er påkrævet. 

 7.2. Skæbne og opførsel i vand og luft. 

    7.2.1. Nedbrydningsvej og -hastighed i akvatiske systemer. 

       7.2.1.1 Nedbrydning ved hydrolyse. 

           Testen udføres med aktivt stof og med relevante 

           metabolitter, nedbrydnings- og reaktions- 

           produkter, der på et eller andet tidspunkt 

           udgør over 10% af den tilførte mængde aktivt 

           stof. 

       7.2.1.2 Fotokemisk nedbrydning. 

           Testen udføres med aktivt stof og med relevante 

           metabolitter, nedbrydnings- og reaktions- 

           produkter, der på et eller andet tidspunkt 

           udgør over 10% af den tilførte mængde aktivt 

           stof. 

       7.2.1.3 Biologisk nedbrydning. 

           7.2.1.3.1. Let bionedbrydelighed. 

           7.2.1.3.2. Vand-/sediment test. 

       7.2.1.4. Nedbrydning i den mættede zone for aktive 

            stoffer og relevante metabolitter, 

            nedbrydnings- og reaktionsprodukter. Der 

            foretages en ekspertvurdering af, hvorvidt 

            testen er påkrævet. 

    7.2.2. Nedbrydningshastighed og -vej i luft, medmindre disse 

       er omfattet af punkt 2.10. 

 7.3. Definition af restkoncentration. 

    I lyset af den kemiske sammensætning af restkoncentrationer, 

    der forekommer i jord, vand eller luft som følge af brug 

    eller påtænkt brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som 

    indeholder det aktive stof, skal der indgives et forslag til 

    definition af restkoncentrationen, hvori der tages hensyn til 

    såvel det fundne indhold som dets toksikologiske og 

    miljømæssige betydning. 

 7.4. Overvågningsdata. 

    Foreliggende overvågningsdata vedrørende det aktive stofs, 

    og relevante metabolitters samt nedbrydnings- og reaktions- 

    produkters skæbne og opførsel skal rapporteres. 

 8. Økotoksikologiske undersøgelser 

 8.1. Effekter på fugle. 

    8.1.1. Akut oral toksicitet for en vagtelart (japansk 

       vagtel, Coturnix coturnix japonica ) eller for gråand 

       ( Anas platyrhynchos ). 

    8.1.2. Toksicitet på kort sigt - fem dages fodrings- 

       undersøgelse på mindst en art. 

       Hvis den akutte orale NOEL er(500 mg/kg legemsvægt, 

       eller hvis korttids-NOEC er < 500 mg/kg foder, skal 

       testen udføres på endnu en art. 

    8.1.3. Subkronisk toksicitet og effekt på reproduktion. 

 8.2. Effekter på akvatiske organismer. 

    8.2.1. Akut toksicitet for regnbueørred ( Oncorhynchus 

       mykiss ) og for en varmtvandsfiskeart. 

    8.2.2. Kronisk toksicitet for fisk, medmindre der foreligger 

       en passende mikro- eller mesokosmosundersøgelse. 

       8.2.2.1. Test for kronisk toksicitet på ungfisk. 

       8.2.2.2. Toksicitetstest for fisk i de tidlige 

            udviklingsstadier. 

       8.2.2.3. Livscyklustest for fisk. 

            Der foretages en ekspertvurdering af, hvilken 

            test der skal udføres. 

    Det er ikke nødvendigt at udføre en test for kronisk 

    toksicitet på ungfisk, hvis der er udført en toksicitetstest 

    for fisk i de tidlige udviklingsstadier eller en 

    livscyklustest for fisk. Det er heller ikke nødvendigt at 

    udføre en toksicitetstest for fisk i de tidlige udviklings- 

    stadier, hvis der er udført en livscyklustest. 

    8.2.3. Bioakkumulering i fisk. 

    8.2.4. Akut toksicitet for akvatiske invertebrater 

       ( Daphnia) . Hvis udbringning skal ske direkte på 

       overfladevand, kræves data for mindst en repræsentativ 

       art fra hver af følgende grupper: vandinsekter, 

       vandkrebsdyr (fra en art som ikke er beslægtet med 

        Daphnia) og vandsnegle. 

    8.2.5. Kronisk toksicitet for akvatiske invertebrater 

       ( Daphnia) og for mindst en repræsentativ art fra hver 

       af grupperne: vandinsekter og vandsnegle. 

    8.2.6. Effekt på algevækst. For herbicider testes endnu en art 

       fra en anden taksonomisk gruppe. 

    8.2.7. Effekt på sedimentlevende organismer. Hvis data om 

       skæbne og opførsel angiver, at et aktivt stof 

       sandsynligvis vil udskille sig i og persistere i 

       vandsedimenter, foretages en ekspertbedømmelse af, 

       hvorvidt der kræves en test for akut eller kronisk 

       toksicitet. 

    8.2.8. Effekt på vandplanter (for herbicider) 

 8.3. Virkninger på leddyr 

    8.3.1. Bier. 

       8.3.1.1. Akut toksicitet for bier1) 

       8.3.1.2. Fodringstest for bi-yngel 

    8.3.2. Effekt på andre leddyr1) uden for målgruppen, herunder 

       på to følsomme organismer (en parasitoid og en rovmide) 

       og på endnu to relevante arter. 

 8.4. Effekt på regnorm. 

    8.4.1. Akut toksicitet. 

    8.4.2. Subletal effekt. 

 8.5. Effekt på jordlevende mikroorganismer uden for målgruppen. 

 8.6. Effekt på andre organismer uden for målgruppen (flora og 

    fauna) som vurderes at tilhøre en risikogruppe 

 8.7. Effekt på biologiske metoder til rensning af spildevand 

 9. Resume og vurdering 

   af punkt 7 og 8 

 10. Forslag, herunder begrundelsen derfor, til klassifikation og 

   etikettering af aktivstoffet i henhold til direktiv 67/548/EØF 

   - Faresymbol(er) 

   - Farebetegnelser 

   - Risikosætninger 

   - Sikkerhedssætninger 

 b. DATAKRAV FOR MIDLET 

 1. Plantebeskyttelsesmidlets identitet2) 

 1.1. Ansøger (navn og adresse osv.) 

 1.2. Fabrikanten af produktet og aktivstoffet(ferne) (navn og 

   adresse osv., herunder produktionsanlæggenes beliggenhed) 

 1.3. Handelsnavn eller foreslået handelsnavn samt i givet fald 

   fabrikantens udviklingskodenummer for produktet 

 1.4. Detaljerede kvantitative og kvalitative oplysninger om 

   produktets sammensætning aktivstof(fer), og hjælpestoffer 

 ------------- 

 1) Undersøgelser foretaget i Danmark er indtil 31. december 1999 

  undtaget kravet om GLP, men undersøgelserne skal være udført af 

  officielle eller officielt anerkendte forsøgsenheder eller 

  organisationer, jf. ovenfor under punkt 6. Tilsvarende gælder for 

  undersøgelser foretaget i andre EU-lande under forudsætning af, at 

  de pågældende landes regler herfor er fulgt. 

 2) For nærmere oplysninger om ovennævnte punkter herunder 

  retningslinjer for forsøgene henvises til direktiv 93/71/EØF, jf. 

  bilag 6. 

 1.5. Produktets fysiske tilstandsform og art (emulsionskoncentrat, 

   vanddispergerbart pulver; opløsning osv.) 

 1.6. Funktion (herbicid, insekticid osv.) 

 2. Plantebeskyttelsesmidlets fysiske, kemiske og tekniske 

   egenskaber1) 

 2.1. Udseende (farve og lugt) 

 2.2. Eksplosive og oxiderende egenskaber 

 2.3. Flammepunkt og andre angivelser af antændelighed eller 

   selvantændelighed 

 2.4. Aciditet/alkalinitet, i givet fald pH-værdi 

 2.5. Viskositet, overfladespænding 

 2.6. Relativ massefylde og bulkmassefylde 

 2.7. Lagringsstabilitet - stabilitet og holdbarhed samt virkningen 

   af lys, temperatur og fugtighed på plantebeskyttelsesmidlets 

   tekniske karakteristika 

 2.8. Produktets tekniske karakteristika 

   1. Fugtningsmulighed 

   2. Persistent skumdannelse 

   3. Dispersionsevne og dispersionsstabilitet 

   4. Opløsningsstabilitet 

   5. Vådsigtningstest, tørsigtningstest 

   6. Partikelstørrelsesfordeling (puddere og vanddispergerbare 

     pulvere, granulater), indhold af støv/fint pulver 

     (granulater), samt slid ved gnidning og tendens til 

     smuldring (granulater) 

   7. Emulsionsevne, reemulsionsevne, emulsionsstabilitet 

   8. Flydeevne, hældbarhed (skylbarhed) og dustability 

 2.9. Fysisk og kemisk forenelighed med andre midler, herunder 

   plantebeskyttelsesmidler, som det skal tillades benyttet sammen 

   med 

 2.10. Vedhæftning til og fordeling på frø 

 2.11. Resume og evaluering af data fremlagt under pkt. 2.1.-2.10. 

 3. Anvendelsesdata1) 

 3.1. Anvendelsesområde, f.eks. markanvendelse, beskyttede afgrøder 

   oplagring af planteproduktion og private haver 

 3.2. Virkninger på skadelige organismer, f.eks. ved kontakt, 

   indånding eller som mavegift, fungitoksisk eller fungistatisk 

   middel osv., eventuelt systemisk i planter 

 3.3. Enkeltheder vedrørende den påtænkte anvendelse, f.eks. arter af 

   skadelige organismer, som skal bekæmpes, og/eller planter eller 

   planteprodukter, som ønskes beskyttet 

 3.4. Dosering 

 3.5. Koncentration af aktivstoffet i det brugsfærdige middel (f.eks. 

   i fortyndet sprøjtemiddel, lokkemad eller bejdsede frø) 

 3.6. Udbringningsmetode 

 3.7. Udbringningshyppighed og -tidspunkt og beskyttelsens varighed 

 3.8. Nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler for at 

   undgå fytotoksiske virkninger på efterfølgende afgrøder 

 3.9. Påtænkt brugsanvisning 

 -------------------- 

 1) For nærmere oplysninger om ovennævnte punkter herunder 

  retningslinjer for forsøgene henvises til direktiv 93/71/EØF, jf. 

  bilag 6. 

 4. Yderligere oplysninger om plantebeskyttelsesmidlet1) 

 4.1. Emballage (type, materialer, størrelse mv.), produktets 

   forenelighed med de foreslåede emballagematerialer 

 4.2. Fremgangsmåde ved rengøring af anvendt udstyr 

 4.3. Re-entry perioder, nødvendige venteperioder eller andre 

   forholdsregler for at beskytte mennesker og husdyr 

 4.4. Anbefalede metoder og forholdsregler vedrørende håndtering, 

   oplagring, transport eller brand 

 4.5. Nødforholdsregler i ulykkestilfælde 

 4.6. Fremgangsmåde ved destruktion eller dekontaminering af 

   plantebeskyttelsesmidlet og emballagen 

   1. Mulighed for neutralisering 

   2. Kontrolleret forbrænding 

   3. Andet 

 5. Analytiske metoder 

 5.1. Analytiske metoder til bestemmelse af 

   plantebeskyttelsesmidlets sammensætning 

 5.2. For så vidt de ikke er omfattet af bilag 5.1, litra a, punkt 

   4.2: analytiske metoder, herunder genvindingsprocent og 

   påvisningsgrænserne for restkoncentrationer i og i givet fald 

   på: 

   1. Behandlede planter, planteprodukter, fødevarer, foder 

   2. Jord 

   3. Vand (herunder drikkevand) 

   4. Luft 

   5. Dyrs og menneskers legemsvæsker og -væv 

 6. Effektivitetsdata 

 Undersøgelser, der kræves under dette punkt, skal udføres af 

  officielle eller officielt anerkendte forsøgsenheder eller 

  organisationer, jf. pkt. 2.2 og 2.3 i bilag II til direktiv 

  93/71/EØF1) 

 6.1. Indledende forsøg 

 6.2. Effektivitetsforsøg 

 6.3. Oplysninger om udvikling eller mulig udvikling af resistens 

 6.4. Virkninger på udbyttet af behandlede planter eller 

   planteprodukter i henseende til mængde og/eller kvalitet 

   6.4.1. Virkninger på planters eller planteprodukters 

       kvalitet 

   6.4.2. Virkninger på forarbejdningsprocesserne 

   6.4.3. Virkninger på udbyttet af behandlede planter eller 

       planteprodukter 

 6.5. Fytotoksicitet for målgruppen af planter (herunder forskellige 

   sorter) eller for målgruppen af planteprodukter 

 6.6. Observerede uønskede eller utilsigtede bivirkninger, f.eks. på 

   nytte- og andre organismer uden for målgruppen, på 

   efterfølgende afgrøder, andre planter eller dele af behandlede 

   planter, som anvendes til formering (f.eks. frø, stiklinger, 

   udløbere) 

   6.6.1. Virkning på efterfølgende afgrøder 

   6.6.2. Virkning på andre planter, herunder naboafgrøder 

   6.6.3. Virkning på behandlede planter eller planteprodukter, 

       som anvendes til formering 

   6.6.4. Virkninger på nyttige og andre organismer uden for 

       målgruppen 

 6.7. Sammendrag og evaluering af dataene i punkt 6.1 til 6.6 

 7. Toksicitetstest af midlet1) 

 7.1 Akut toksicitet 

 --------------------------- 

 1) For nærmere oplysninger om ovennævnte punkter herunder 

  retningslinjer for forsøgene henvises til direktiv 93/71/EØF, jf. 

  bilag 6. 

   7.1.1 Oral indgift 

   7.1.2 Indgift gennem huden 

   7.1.3 Inhalation 

   7.1.4 Hudirritation 

   7.1.5 Øjenirritation 

   7.1.6 Hudsensibilisering 

   7.1.7 Supplerende test af kombinationer af plantebeskyttelses- 

      midler 

 7.2 Eksponeringsdata 

   7.2.1 Eksponering af sprøjtepersonale 

      7.2.1.1 Skønnet eksponering af sprøjtepersonale 

      7.2.1.2 Måling af eksponering af sprøjtepersonale 

   7.2.2 Eksponering af andre tilstedeværende 

      Et skøn over eksponering af andre tilstedeværende skal 

      udarbejdes 

   7.2.3 Eksponering af arbejdere 

      7.2.3.1 Skøn over eksponering af arbejdere 

      7.2.3.2 Måling af eksponering af arbejdere 

 7.3 Optagelse gennem huden 

 7.4 Foreliggende toksikologiske data i forbindelse med ikke-aktive 

  stoffer 

 8. Restkoncentrationer i eller på behandlede produkter, 

  levnedsmidler og foder 

 8.1. Data fra kontrollerede forsøg på afgrøder, levnedsmidler eller 

  foder, for hvilke der søges om tilladelse til anvendelse, med 

  angivelse af alle forsøgsbetingelser og enkeltheder, herunder 

  oplysninger om restkoncentrationer af aktivstoffet, relevante 

  metabolitter og andre relevante bestanddele af 

  plantebeskyttelsesmidlet, fra anvendelsestidspunktet til høst 

  eller, i tilfælde af behandling efter høst, fald i 

  restkoncentrationer under oplægning og restkoncentrationsniveauet 

  ved udtagning med henblik på markedsføring. Der bør stilles data 

  til rådighed for det spektrum af klimatiske og agronomiske 

  betingelser, som kan forventes i de foreslåede anvendelsesområder. 

 8.2. Virkning af industriforarbejdning og/eller tilberedning i 

  husholdning på restkoncentrationernes art og mængde 

 8.3. Virkning på farve, lugt, smag eller andre kvalitetsaspekter som 

  følge af restkoncentrationer i eller på friske eller forarbejdede 

  produkter 

 8.4. Vurdering af restkoncentrationer i produkter af animalsk 

  oprindelse som følge af indtagelse af foder eller kontakt med 

  strøelse på grundlag af data vedrørende restkoncentrationer, jf. 

  punkt 8.1, og undersøgelser af husdyrbesætninger, jf. bilag 5.1, 

  litra a, punkt 6.5 

 8.5. Data om restkoncentrationer i efterfølgende afgrøder og 

  sædskifteafgrøder, hvis der kan forventes tilstedeværelse af 

  restkoncentrationer 

 8.6. Foreslåede tidsintervaller inden høst for påtænkte anvendelser 

  eller tilbageholdelsesperioder eller oplagringsperioder i tilfælde 

  af anvendelser efter høst 

 8.7. Foreslåede maksimale restkoncentrationsniveauer og begrundelse 

  for, at disse niveauer er acceptable 

 8.8. Sammendrag og evaluering af dataene om restkoncentrationers 

  adfærd i punkt 8.1 til 8.7 

 9. Skæbne og opførsel i miljøet 

 9.1. Skæbne og opførsel i miljøet. 

   9.1.1 Nedbrydningshastighed i jorden 

      9.1.1.1. Nedbrydningshastigheden (DT50 og DT90) 

           undersøges i laboratoriet under såvel aerobe som 

           anaerobe betingelser. Persistens og opførsel i 

           jord undersøges. 

           Markforsøg udføres efter samme betingelser som i 

           punkt 7.1.1.2.2. 

           - Test for forsvinden i jorden. 

            DT50 og DT90 af det aktive stof angives, og 

            oplysninger om de relevante metabolitter, 

            nedbrydnings- og reaktionsprodukter under 

            feltforhold indsamles. 

           - Test for restkoncentrationer i jorden. 

            Skøn over indholdet af restkoncentrationer i 

            jorden ved høst eller på tidspunktet for 

            såning eller plantning af efterfølgende 

            kulturer. 

           - Test af akkumulering i jorden. 

            Data benyttes til at vurdere muligheden for 

            akkumulering af restkoncentrationer af det 

            aktive stof og relevante metabolitter, 

            nedbrydnings- og reaktionsprodukter. 

   9.1.2. Mobilitet i jorden. 

       9.1.2.1. Mobilitet 

       9.1.2.2. Lysimetertest eller nedvaskningstest i felten. 

           Der foretages en ekspertvurdering af, hvorvidt 

           denne undersøgelse er påkrævet. 

   9.1.3. Skøn over forventede koncentrationer i jorden. 

 9.2. Skæbne og opførsel i vand. 

   9.2.1. Skøn over koncentrationer i grundvandet 

   9.2.2. I tilfælde, hvor disse oplysninger er nødvendige i 

       forbindelse med en betinget tilladelse, skal de givne 

       oplysninger gøre det muligt at fastlægge eller anslå 

       vandbehandlingsmetoders effektivitet (drikkevand og 

       spildevand), og indvirkninger på sådanne metoder. 

       Testene foretages efter myndighedernes samtykke. 

   9.2.3. Skøn over koncentrationer i overfladevand. 

 9.3. Skæbne og opførsel i luft. 

 10. Økotoksikologiske undersøgelser 

 10.1. Effekter på fugle. 

    10.1.1. Akut oral toksicitet. Testen udføres når TERa1) eller 

        TERst1) for det aktive stof hos fugle er mellem 10 og 

        100, eller hvor resultaterne fra test på pattedyr 

        viser, at midlet har en betydelig større toksicitet 

        end det aktive stof. 

    10.1.2. Overvågede forsøg i bur eller i felten udføres ikke, 

        hvis TERa eller TERst er >100. I alle andre tilfælde 

        foretages en ekspertvurdering af, hvorvidt 

        undersøgelsen er påkrævet. 

    10.1.3. Undersøgelser af fugles accept af lokkemad, granulater 

        eller bejdsede frø. 

        Når der er tale om behandlet frø, pellets, lokkemad og 

        midler på granulat form, og hvor TERa er(10 udføres 

        testen. 

    10.1.4. Der foretages en ekspertvurdering af, hvorvidt en 

        undersøgelse af effekter ved sekundær forgiftning er 

        påkrævet. 

 10.2. Effekt på akvatiske organismer. 

    10.2.1. Akut toksicitet for fisk, akvatiske invertebrater og 

        effekt på algevækst. 

    10.2.2. Hvis TERa2) er <= 100 eller TERlt2) <=10, foretages en 

        ekspertvurdering af, hvorvidt et mikrokosmos- eller 

        mesokosmosforsøg er påkrævet. 

    10.2.3. Data for rester i fisk. 

        Hvis der i testen udført i punkt 8.2.3. er observeret 

        bioakkumulering, foretages en ekspertvurdering af, 

        hvorvidt en mikrokosmos- eller mesokosmoslangtidstest 

        er påkrævet. 

    10.2.4. Supplerende undersøgelse. 

        Test af fisk (punkt 8.2.2) og vandinvertebrater (punkt 

        8.2.5) kan være påkrævet for bestemte 

        plantebeskyttelsesmidler. 

 10.3 Effekt på vertebrater, der lever på land, bortset fra fugle. 

   Hvis TERa1) eller TERlt1) >100, kræves der ikke supplerende 

   undersøgelse. 

 ---------------------------- 

 1) TERa = LD50 (mg a.s./kg legemsvægt)/ETE(mg a.s./kg legemsvægt) 

  hvor a.s.= aktivt stof 

  TERst = LC50 (mg a.s./kg foder)/ ETE (mg a.s./kg foder) 

  ETE = estimeret teoretisk eksponering 

 2) TERa = akut LC50 (mg a.s./l)/ realistisk værste tilfælde af PECsw 

  (initiel eller korttids, mg a.s./l) 

  TER lt = kronisk NOEC (mg a.s./)/langtids-PECsw (mg a.s./l) 

  hvor PECsw = Estimeret koncentration i overfladevand 

   I alle andre tilfælde foretages en ekspertvurdering af, 

   hvorvidt supplerende undersøgelser er påkrævede. 

   Hvis TERa og TERst er <=10 eller TERlt er <=5, skal der udføres 

   bur- eller feltforsøg eller andre relevante undersøgelser. 

 10.4 Toksicitet for bier1) 

   10.4.1. Akut oral toksicitet og kontakttoksicitet. Testen 

       kræves kun hvis 

       - Midlet indeholder mere end et aktivt stof 

       - En ny formulerings toksicitet ikke kan forudsiges at 

        være enten den samme eller lavere end en formulering, 

        som er testet efter punkt 8.3.1.1. eller dette punkt. 

   10.4.2. Restkoncentrationstest. 

       Hvis QHC2) >=50, foretages en ekspertbedømmelse af 

       hvorvidt en undersøgelse af effekten af rester er 

       påkrævet. 

   10.4.3. Burforsøg. 

       Hvis QHO og QHC <50, kræves der ikke tillægsunder- 

       søgelse. Hvis QHO og QHC er >50, kræves der bur og/ 

       eller feltforsøg. 

   10.4.4. Feltforsøg. 

       Der skal udføres feltforsøg, når der ud fra ekspert- 

       bedømmelse observeres betydelige virkninger i 

       burforsøg. 

   10.4.5. Tunnelforsøg. 

       Hvis det ikke er muligt at undersøge bestemte 

       virkninger ved feltforsøg, udføres et tunnelforsøg. 

 10.5. Effekter på andre leddyr end bier.1) 

    10.5.1. Laboratorie-, udvidede laboratorie- og semi-felttest. 

    Testen kræves, hvis der er observeret betydelige effekter på 

    testorganismerne ved brug af den højeste anbefalede dosis 

    udført efter kravene i punkt 8.3.2. Desuden kræves test, hvis: 

    - Midlet indeholder mere end et aktivt stof 

    - En ny formulerings toksicitet ikke kan forudsiges at være 

     enten den samme eller lavere end en formulering, som er 

     testet efter punkt 8.3.1.1. eller dette punkt. 

    - Der kan forventes vedvarende eksponering 

    - Der sker ændring i anvendelse 

    - Der sker øgning af den anbefalede dosering 

    Toksiciteten undersøges for to relevante arter, som ikke 

    allerede er testet i punkt 8.3.2. 

    10.5.2. Feltforsøg. 

        Hvis der ses signifikante effekter under laboratorie- 

        og semi-felteksponering, eller hvis der forventes 

        vedvarende eller gentagen eksponering, foretages en 

        ekspertbedømmelse af hvorvidt feltundersøgelser er 

        påkrævede. 

 10.6. Effekt på regnorme og andre jordlevende makroorganismer. 

    10.6.1. Effekt på regnorme. 

        10.6.1.1. Akut toksicitet. Testen kræves kun, hvis: 

             - Midlet indeholder mere end et aktivt stof 

             - En ny formulerings toksicitet ikke kan 

              forudsiges at være enten den samme eller 

              lavere end en formulering, som er testet 

              efter punkt 8.4 eller dette punkt. 

 --------------------- 

 1) Undersøgelser foretaget i Danmark er indtil 31. december 1999 

  undtaget kravet om GLP, men undersøgelserne skal være udført af 

  officielle eller officielt anerkendte forsøgsenheder eller 

  organisationer, jf. ovenfor under punkt 6. Tilsvarende gælder for 

  undersøgelser foretaget i andre EU-lande under forudsætning af, at 

  de pågældende landes regler herfor er fulgt. 

 2) QHO = dosering/oral LD50 (m a.s./bi) 

 QHC = dosering/kontakt LD50 (m a.s./bi) 

        10.6.1.2. Test for subletale effekter. Testen kræves 

             kun, hvis: 

             - Midlet indeholder mere end et aktivt stof 

             - En ny formulerings toksicitet ikke kan 

              forudsiges at være enten den samme eller 

              lavere end en formulering, som er testet 

              efter punkt 8.4 eller dette punkt. 

             - Der sker en øgning af den anbefalede 

              dosering. 

        10.6.1.3. Feltforsøg. 

             Hvis TERlt<5 udføres feltforsøg. Der 

             foretages en ekspertvurdering af hvorvidt en 

             undersøgelse af restkoncentrationsindhold i 

             regnorme er påkrævet. 

    10.6.2. Effekt på andre jordlevende makroorganismer udenfor 

        målgruppen. 

        Test kræves ikke, hvis det ud fra punkt 9.1 er klart, 

        at DT90-værdierne er under 100 døgn, eller hvis der 

        ikke er nogen risiko for jordmakrofauna, regnorm eller 

        jordmikroflora. 

 10.7. Effekter på jordlevende mikroorganismer uden for målgruppen 

    10.7.1. Laboratorietest. 

        Hvis DT90-værdierne (bestemt i punkt 9.1) er!100 døgn, 

        skal effekten på jordlevende mikroorganismer uden for 

        målgruppen undersøges. Dog kun hvis test efter punkt 

        8.5. viser, at afvigelserne fra kontrolværdierne 

        udtrykt som den mikrobielle biomasses metaboliske 

        aktivitet efter 100 døgn er <25%, og sådanne 

        oplysninger er relevante. 

    10.7.2. Supplerende undersøgelse. 

        Hvis den målte aktivitet efter 100 døgns forløb 

        afviger med mere end 25% af kontrolprøven, kan 

        supplerende undersøgelse kræves. 

 10.8. Foreliggende data for biologisk primærscreening i sammendrag. 

 11. Resume og vurdering af afsnit 9 og 10 

 12. Yderligere informationer 

 12.1. Information om tilladelser i andre lande 

 12.2. Information om opstillede maksimalgrænser for restkoncentra- 

    tioner i andre lande 

 12.3. Forslag, herunder begrundelsen derfor, til klassifikation og 

    etikettering i overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF og 

    78/631/EØF 

    - Faresymbol(er) 

    - Farebetegnelser 

    - Risikosætninger 

    - Sikkerhedssætninger 

 12.4. Forslag til risiko- og sikkerhedssætninger i overensstemmelse 

    med artikel 16, stk. 1, litra g og h, i Rådets direktiv 

    91/414/EØF, og påtænkt etiket 

 12.5. Eksempler på påtænkt emballage. 

 Bilag 5.2 

 Bilag 5.2 angiver de oplysninger, som skal indgå ved ansøgning om 

  godkendelse af mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler, der 

  indeholder mindst et aktivstof, som ikke er optaget på EF-listen. 

  Bilag 5.2, litra b, skal endvidere anvendes ved ansøgning om 

  godkendelse af et mikrobiologisk plantebeskyttelsesmiddel, hvor 

  alle aktivstofferne er optaget på EF-listen. 

 De krævede oplysninger 

 - skal omfatte et teknisk dossier med de oplysninger, som er 

  nødvendige for at vurdere de forudselige - øjeblikkelige eller 

  senere forekommende - risici, som stoffet kan frembyde for 

  mennesker, for dyr og for miljøet, og mindst indeholde de nedenfor 

  omhandlede oplysninger og undersøgelsesresultater 

 - skal, hvis det er relevant, udføres efter de i dette bilag nævnte 

  eller beskrevne retningslinjer. Dog kan undersøgelser anerkendes, 

  hvis 

 1. de er udført under anvendelse af egnede internationalt eller 

  nationalt anerkendte retningslinier eller - hvis sådanne ikke 

  foreligger - under anvendelse af retningslinjer, som er accepteret 

  af Miljøstyrelsen og 

 2. undersøgelserne er iværksat inden der i overensstemmelse med 

  Kommissionsdirektiver, jf. bilag 6, senest skulle være gennemført 

  relevante retningslinjer i dansk ret. Tidspunkt for seneste 

  gennemførelse i dansk ret fremgår af bilag 6. 

 - skal, hvis en retningslinje ikke er egnet eller ikke er beskrevet, 

  eller hvis der er anvendt andre retningslinjer end dem, der er 

  nævnt i dette bilag, omfatte en begrundelse for den anvendte 

  retningslinje, som Miljøstyrelsen kan acceptere 

 - skal, når Miljøstyrelsen kræver det, omfatte en detaljeret 

  beskrivelse af de anvendte retningslinjer, medmindre de er nævnt 

  eller beskrevet i dette bilag, og en detaljeret beskrivelse af 

  eventuelle fravigelser fra dem, herunder en begrundelse for disse 

  fravigelser, som Miljøstyrelsen kan acceptere 

 - skal omfatte en udførlig og objektiv rapport om de foretagne 

  undersøgelser tillige med en detaljeret beskrivelse af dem eller 

  en begrundelse, som Miljøstyrelsen kan acceptere, hvis: 

 - visse data og oplysninger, som ikke er nødvendige som følge af 

  stoffets art eller det påtænkte anvendelsesformål, ikke 

  forelægges, eller 

 - det ikke er videnskabeligt påkrævet eller teknisk muligt at 

  forelægge visse data og oplysninger 

 - skal i givet fald være udført i overensstemmelse med kravene i 

  direktiv 86/609/EØF. 

 Forsøg og analyser skal gennemføres i overensstemmelse med 

  principperne i direktiv 87/18/EØF (GLP), hvis forsøgene 

  gennemføres for at opnå data for egenskaber og/eller sikkerhed, 

  hvad angår menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet. 

 a. DATAKRAV FOR AKTIVSTOFFET 

 1. Organismens identitet) 

 1.1. Ansøger (navn, adresse osv.) 

 1.2. Fabrikant (navn og adresse, herunder produktionsanlæggets 

   beliggenhed) 

 1.3. Almindeligt navn eller alternative og udgåede navne 

 1.4. Taxonomisk navn og stamme for bakterier, protozoer og svampe, 

   samt oplysning om, hvorvidt der er tale om en stammevariant 

   eller en mutant stamme; for vira tillige den taxonomiske 

   betegnelse for aktivstoffet, serotype, stamme eller mutant 

 1.5. Kollektions- og kulturreferencenummer, hvis kulturen opbevares 

 1.6. De testprocedurer og kriterier, der er anvendt for 

   identifikationen (f.eks. morfologi, biokemi, serologi) 

 1.7. Sammensætning - mikrobiologisk renhed, art, identitet og 

   iboende egenskaber, indhold af urenheder og fremmede organismer. 

 2. Organismens biologiske egenskaber 

 2.1. Målart - sygdomsfremkaldende evne eller arten af 

   modsætningsforhold til vært, smitsom dosis, overførbarhed og 

   oplysning om virkemåde 

 2.2. Historisk redegørelse for organismen og dens anvendelser. 

   Naturlig forekomst og geografisk udbredelse 

 2.3. Værtsspecifikt område og virkninger på andre arter end den 

   skadelige målgruppeorganisme, herunder de nærmest beslægtede 

   arter til målgruppearten - inklusiv smitteevne, 

   sygdomsfremkaldende evne og overførbarhed 

 2.4. Smitteevne og fysisk stabilitet under brug ved den foreslåede 

   anvendelsesmetode. Temperaturpåvirkning, virkning af udsættelse 

   for luftens adgang, bestråling osv. Persistens under de 

   sandsynlige miljømæssige anvendelsesbetingelser 

 2.5. Er organismen nært beslægtet med en art, som fremkalder 

   afgrødesygdomme, eller med en art, som er sygdomsfremkaldende 

   hos et hvirveldyr eller hos et ikke-hvirveldyr uden for 

   målgruppen 

 2.6. Laboratoriepåvist genetisk stabilitet (dvs. mutationshastighed) 

   under de miljømæssige betingelser for den foreslåede anvendelse 

 2.7. Forekomst, fravær eller produktion af toksiner såvel som disses 

   art, identitet, (eventuelt) kemiske opbygning og stabilitet 

 3. Yderligere oplysninger om organismen 

 3.1. Funktion, f.eks. fungicid, herbicid, insektcid, repellent, 

   vækstregulator 

 3.2. Virkninger på skadelige organismer, f.eks. kontakt, 

   indåndingsgift, mavegift, fungitoksisk eller fungistatisk osv., 

   systemisk eller ej i planter 

 3.3. Påtænkte anvendelsesområder, f.eks. åben mark, drivhus, 

   opbevaring af levnedsmidler eller foder, private haver 

 3.4. Særlige landbrugs-, plantebeskyttelses- eller miljøforhold, 

   hvorunder organismen kan anvendes eller ikke må anvendes, når 

   dette i lyset af prøveresultaterne eventuelt er nødvendigt 

 3.5. Skadelige organismer, som skal bekæmpes, og afgrøder eller 

   produkter, som ønskes beskyttet eller behandlet 

 3.6. Produktionsmetode med beskrivelse af den anvendte teknik til 

   sikring af et ensartet produkt og af vurderingsmetoder for dets 

   standardisering. I tilfælde af en mutant bør der gives 

   detaljerede oplysninger om dens produktion og isolering tillige 

   med alle kendte forskelle mellem mutanten og de vilde 

   forældrestammer 

 3.7. Metoder til hindring af tab af virulens i stamkultur 

 3.8. Anbefalede metoder og sikkerhedsforanstaltninger vedrørende 

   håndtering, oplagring, transport eller brand 

 3.9. Mulighed for at gøre organismen uskadelig 

 4. Analytiske metoder 

 4.1. Metoder til at fastslå identitet og renhed af den stamkultur, 

   hvorfra forsøgsserier produceres, samt opnåede resultater, 

   herunder oplysninger om variabilitet 

 4.2. Metoder til at vise den mikrobiologiske renhed af det færdige 

   produkt og til at vise, at forurenende stoffer er blevet 

   begrænset til et acceptabelt niveau; opnåede resultater og 

   oplysninger om variabilitet 

 4.3. Metoder til påvisning af, at der i aktivstoffet ikke findes 

   bestanddele, som er sygdomsfremkaldende for mennesker og andre 

   pattedyr, herunder for protozoers og svampes vedkommende 

   temperaturpåvirkning (ved 35 graderC og andre relevante 

   temperaturer) 

 4.4. Metoder til påvisning af levedygtige og ikke-levedygtige 

   restkoncentrationer (f.eks. toksiner) i eller på behandlede 

   produkter, fødevarer, foder, dyrs og menneskers legemsvæsker 

   og -væv, jord, vand og luft, hvor noget sådant er relevant 

 5. Toksikologiske undersøgelser og undersøgelser vedrørende 

  sygdomsfremkaldende evne og smitteevne 

 5.1. Bakterier, svampe, protozoer og mykoplasma 

  1.  Toksicitet og/eller sygdomsfremkaldende evne og smitteevne 

  1.1. Oral enkeltdosis 

  1.2. I tilfælde af, at en enkeltdosis ikke er velegnet til at 

     vurdere den sygdomsfremkaldende evne, skal der udføres et 

     sæt tests for at påvise stærkt giftige aktivstoffer og 

     smitteevne 

  1.3. Enkeltdosis gennem huden 

  1.4. Indånding af enkeltdosis 

  1.5. Intraperitoneal enkeltdosis 

  1.6. Hud- og i givet fald øjenirritation 

  1.7. Hudsensibiliserende virkning 

  2.  Toksicitet på kort sigt (90 dages udsættelse) 

  2.1. Oral 

  2.2. Andre veje (indånding eller gennem huden) 

  3.  Supplerende toksikologiske undersøgelser og/eller 

     undersøgelser vedrørende sygdomsfremkaldende evne og 

     smitteevne 

  3.1. Oral toksicitet på langt sigt og kræftfremkaldende evne 

  3.2. Mutagencitet (tests som omhandlet under punkt 5.4 i bilag 

     5.1, litra a) 

  3.3. Undersøgelser vedrørende teratogenicitet 

  3.4. Flergenerationsundersøgelser i pattedyr (mindst to 

     generationer) 

  3.5. Stofskifteundersøgelser - absorption, distribution og 

     ekskretion i pattedyr, herunder belysning af stofskifteveje 

  3.6. Neurotoksicitetsundersøgelser, herunder om nødvendigt 

     forsinkede neurotoksicitetstests på voksne høns 

  3.7. Immunotoksicitet, f.eks. allergifremkaldende evne 

  3.8. Sygdomsfremkaldende evne og smitteevne under 

     immunosuppression 

 5.2. Vira, viroider 

   1. Akut toksicitet og/eller sygdomsfremkaldende evne og 

     smitteevne. Data som skitseret under punkt 5.1.1 og 

     cellekulturundersøgelser under anvendelse af renset smitsomt 

     virus og primære cellekulturer af celler af pattedyr, 

     fjerkræ og fisk 

   2. Toksicitet på kort sigt. Data som skitseret under punkt 

     5.1.2 og tests for smitteevne gennemført ved bioassay eller 

     på en egnet cellekultur mindst syv dage efter sidste 

     indgivelse hos forsøgsdyrene 

   3. Supplerende toksikologiske undersøgelser og/eller 

     undersøgelser vedrørende sygdomsfremkaldende evne og 

     smitteevne som skitseret i punkt 5.1.3 

 5.3. Giftvirkninger på hus- og kæledyr 

 5.4. Medicinske data 

   1. Medicinsk overvågning af fremstillingsvirksomhedens personale 

   2. Helbredsjournaler, både fra industri og landbrug 

   3. Observationer af befolkningens udsættelse og i givet fald 

     epidemiologiske data 

   4. Diagnose af forgiftning, specifikke tegn på forgiftning, 

     kliniske tests, om nødvendigt 

   5. Overfølsomhed/allergifremkaldende evne, om nødvendigt 

   6. Foreslået behandling: førstehjælp, modgift, medicinsk 

     behandling, om nødvendigt 

   7. Prognose for forventede forgiftningsvirkninger, om nødvendigt 

 5.5. Oversigt over pattedyrstoksikologi og konklusioner (herunder om 

  nødvendigt NOAEL, NOEL og ADI). Generel vurdering for så vidt 

  angår alle data vedrørende toksikologi, sygdomsfremkaldende evne 

  og smitteevne, samt smitteevne og anden information angående 

  aktivstoffet 

 6. Restkoncentrationer i eller på behandlede produkter, 

  levnedsmidler og foder 

 6.1. Identifikation af levedygtige og ikke-levedygtige (f.eks. 

  toksiner) restkoncentrationer i eller på behandlede planter eller 

  produkter, de levedygtige restkoncentrationer ved dyrkning eller 

  bioassay og de ikke-levedygtige ved passende teknikker 

 6.2. Sandsynligheden af multiplikation af aktivstoffet i eller på 

  afgrøder eller levnedsmidler sammen med en rapport om eventuelle 

  virkninger på levnedsmiddelkvaliteten 

 6.3. I tilfælde, hvor der stadig er restkoncentrationer af toksiner 

  i eller på en spiselig afgrøde, vil data som skitseret under punkt 

  4.2.1 og 6 i bilag 5.1, litra a være nødvendige 

 6.4. Sammenfatning og evaluering af restkoncentrationsadfærd i 

  henhold til de i punkt 6.1 til 6.3 omhandlede data 

 7. Skæbne og adfærd i miljøet 

 7.1. Spredning, mobilitet, multiplikation og persistens i luft, 

  vand og jord 

 7.2. Oplysning om mulig skæbne i fødekæder 

 7.3. I tilfælde, hvor der frembringes toksiner, vil data som 

  skitseret under punkt 7 i bilag 5.1, litra a, eventuelt være 

  nødvendige 

 8. Økotoksikologiske undersøgelser 

 8.1. Fugle: akut oral toksicitet og/eller sygdomsfremkaldende evne 

  og smitteevne 

 8.2. Fisk: akut toksicitet og/eller sygdomsfremkaldende evne og 

  smitteevne 

 8.3. Toksicitet: Daphnia magna (om nødvendigt) 

 8.4. Virkninger på algevækst 

 8.5. Vigtige parasitter og rovorganismer for målgruppearten: akut 

  toksicitet og/eller sygdomsfremkaldende evne og smitteevne1) 

 8.6. Honningbier: akut toksicitet og/eller sygdomsfremkaldende evne 

  og smitteevne1) 

 8.7. Regnorme: akut toksicitet og/eller sygdomsfremkaldende evne og 

  smitteevne 

 8.8. Andre organismer uden for målgruppen, som menes at tilhøre en 

  risikogruppe: akut toksicitet og/eller sygdomsfremkaldende evne og 

  smitteevne1) 

 8.9. Omfanget af indirekte kontamination på tilgrænsende afgrøder, 

  vilde planter, jord og vand uden for målgruppen 

 8.10. Virkninger på andet plante- og dyreliv 

 8.11. I tilfælde, hvor der frembringes toksiner, vil data som 

  skitseret under punkt 8.1.2, 8.1.3, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 

  8.2.6, 8.2.7 og 8.3.3 i bilag 5.1, litra a eventuelt være 

  nødvendige 

 9. Resume og vurdering 

 af punkt 7 og 8 

 10. Foreslag, herunder begrundelsen derfor, til klassificering og 

  etikettering af aktivstoffet i henhold til direktiv 67/548/EØF 

      - Faresymbol(er) 

      - Farebetegnelser 

      - Risikosætninger 

      - Sikkerhedssætninger 

 b. DATAKRAV FOR MIDLET 

 1. Plantebeskyttelsesmidlets identitet 

 1.1. Ansøger (navn og adresse osv.) 

 1.2. Fabrikanten af produktet og aktivstoffet(ferne) (navn og 

  adresse osv., herunder produktionsanlæggenes beliggenhed) 

 ----------------- 

 1) Undersøgelser på honningbier og andre nytteleddyr er indtil 31. 

  december 1999 undtaget kravet om GLP, men undersøgelserne skal 

  være udført af officielle eller officielt anerkendte 

  forsøgsenheder eller organisationer, jf. bilag 5. 1 b, pkt. 6. 

 1.3. Handelsnavn eller foreslået handelsnavn og fabrikantens 

  udviklingskodenummer for plantebeskyttelsesmidlet, hvis det er 

  relevant 

 1.4. Detaljerede kvantitative og kvalitative oplysninger om 

  plantebeskyttelsesmidlets sammensætning (aktiv(e), organisme(r) 

  uvirksomme bestanddele, fremmedorganismer osv.) 

 1.5. Plantebeskyttelsesmidlets fysiske tilstand og art (koncentraqt, 

  som kan emulgeres; pulver som kan fugtes, osv.) 

 1.6. Anvendelseskategori (insekticid, fungicid osv.) 

 2. Plantebeskyttelsesmidlets tekniske egenskaber 

 2.1. Udseende (farve og lugt) 

 2.2. Lagringsstabilitet - stabilitet og holdbarhed samt påvirkninger 

  af den fortsatte biologiske virksomhed fra temperatur, 

  emballerings- og oplagringsmetoder m.v. 

 2.3. Metoder til opnåelse af lagringsstabilitet og stabilitet med 

  hensyn til holdbarheden 

 2.4. Produktets tekniske karakteristika 

   1. Fugtningsmulighed 

   2. Persistent skumdannelse 

   3. Opslemningsmulighed, opslemningsstabilitet 

   4. Vådsigtningstest, tørsigtningstest 

   5. Partikelstørrelsesfordeling, indhold af støv/fint materiale, 

     slid og skørhed 

   6. Ved små korn: sigtetest og angivelse af vægtfordelingen for 

     de små korn, i det mindste af den del hvis partikelstørrelse 

     er over 1 mm 

   7. Indhold af aktivstof i eller på lokkemadspartikler, små korn 

     eller behandlede frø 

   8. Emulsionsevne, reemulsionsevne, emulsionsstabilitet 

   9. Flydeevne, hældbarhed og støvafgivelse 

 2.5. Fysisk og kemisk forenelighed med andre midler, herunder 

  plantebeskyttelsesmidler, som det skal tillades benyttet sammen 

  med 

 2.6. Fugtning, vedhængning og fordeling til målgruppen af planter 

 3. Anvendelsesdata 

 3.1. Anvendelsesområde, f.eks. mark, væksthus, fødevare- eller 

  foderlager, privat have 

 3.2. Enkeltheder vedrørende den påtænkte anvendelse, f.eks. 

  skadelige organismer, som skal bekæmpes, og/eller planter eller 

  planteprodukter, som ønskes beskyttet 

 3.3. Særlige landbrugs-, plantebeskyttelses- eller miljøforhold, 

  hvorunder midlet kan anvendes eller ikke må anvendes, når dette i 

  lyset af prøveresultaterne eventuelt er nødvendigt 

 3.4. Anvendelseshyppighed 

 3.5. Koncentration af aktivstoffet i det anvendte materiale (f.eks. 

  procentvis koncentration i den fortyndede spray) 

 3.6. Anvendelsesmetode 

 3.7. Antal anvendelser og anvendelsestidspunkter 

 3.8. Fytopatogen virkning 

 3.9. Brugsanvisning 

 4. Yderligere oplysninger om produktet 

 4.1. Emballage (type, materialer, størrelse osv), produktets 

  forenelighed med de foreslåede emballagematerialer 

 4.2. Fremgangsmåde ved rengøring af anvendt udstyr 

 4.3. Tidsintervaller, nødvendige venteperioder eller andre 

  forholdsregler for at beskytte mennesker og husdyr 

 4.4. Anbefalede metoder og forholdsregler vedrørende håndtering, 

  oplagring, transport 

 4.5. Nødforholdsregler i ulykkestilfælde 

 4.6. Fremgangsmåde ved destruktion eller dekontaminering af 

  plantebeskyttelsesmidlet og emballagen 

 5. Analytiske metoder 

 5.1. Analytiske metoder til bestemmelse af 

  plantebeskyttelsesmidlets sammensætning 

 5.2. Metoder til bestemmelse af restkoncentrationer i eller på 

  behandlede planter eller i eller på planteprodukter (f.eks. 

  biotest) 

 5.3. Metoder til påvisning af plantebeskyttelsesmidlets 

  mikrobiologiske renhed 

 5.4. Metoder til påvisning af, at plantebeskyttelsesmidlet ikke 

  indeholder stoffer, som er sygdomsfremkaldende for mennesker og 

  andre pattedyr eller i givet fald stoffer, som er 

  sygdomsfremkaldende for honningbier 

 5.5. Teknik, der anvendes for at sikre produktets ensartethed, og 

  prøvemetoder med henblik på dets standardisering 

 6. Effektivitetsdata 

 Undersøgelser, der kræves under dette punkt, skal udføres af 

  officielle eller officielt anerkendte forsøgsenheder eller 

  organisationer, jf. pkt. 2.2 og 2.3 i bilag II til direktiv 

  93/71/EØF.1) 

 6.1.  Indledende forsøg 

 6.2.  Effektivitetsforsøg 

 6.3.  Oplysninger om udvikling eller mulig udvikling af resistens 

 6.4.  Virkninger på udbyttet af behandlede planter eller 

    planteprodukter i henseende til mængde og/eller kvalitet 

 6.4.1. Virkninger på planters eller planteprodukters kvalitet 

 6.4.2. Virkninger på forarbejdningsprocesserne 

 6.4.3. Virkninger på udbyttet af behandlede planter eller 

    planteprodukter 

 6.5.  Fytotoksicitet for målgruppen af planter (herunder 

    forskellige sorter) eller for målgruppen af planteprodukter 

 6.6.  Observerede uønskede eller utilsigtede bivirkninger, f.eks. 

    på nytte- og andre organismer uden for målgruppen, på 

    efterfølgende afgrøder, andre planter eller dele af 

    behandlede planter, som anvendes til formering (f.eks. frø, 

    stiklinger, udløbere) 

 6.6.1. Virkning på efterfølgende afgrøder 

 6.6.2. Virkning på andre planter, herunder naboafgrøder 

 6.6.3. Virkning på behandlede planter eller planteprodukter, som 

    anvendes til formering 

 6.6.4. Virkninger på nyttige og andre organismer uden for målgruppen 

 6.7.  Sammendrag og evaluering af dataene i punkt 6.1 til 6.6 

 7. Undersøgelser af toksicitet og/eller sygdomsfremkaldende evne og 

  smitteevne 

 7.1.  Oral enkeltdosis 

 7.2.  Enkeltdosis gennem huden 

 7.3.  Indånding 

 7.4.  Hud- og hvis relevant øjenirritation 

 7.5.  Hudsensibiliserende virkning 

 7.6.  Foreliggende toksikologiske data vedrørende fyldstoffer 

 7.7.  Brugerudsættelse 

    1. Optagelse gennem huden 

    2. Sandsynlig brugerudsættelse under markforhold, herunder 

      evt. kvantitativ analyse af brugerudsættelse 

 8. Restkoncentrationer i eller på behandlede produkter, 

  levnedsmidler og foder 

 8.1.  Data om restkoncentrationer af aktivstoffet, herunder data 

    fra kontrollerede forsøg på afgrøder, levnedsmidler eller 

    foder, for hvilke der søges om tilladelse til anvendelse, med 

    angivelse af alle forsøgsbetingelser og enkeltheder. Der bør 

    stilles data til rådighed for det spektrum af forskellige 

    klimatiske og agronomiske betingelser, som træffes i det 

    foreslåede anvendelsesområde. herudover er det nødvendigt at 

    bestemme levedygtige og ikke-levedygtige restkoncentrationer 

    i behandlede afgrøder. 

 8.2. Virkninger af industriforarbejdning og/eller tilberedning i 

   husholdning på restkoncentrationernes art og mængde, såfremt 

   det er relevant 

 8.3. Virkninger på farve, lugt, smag eller andre kvalitetsaspekter 

   som følge af restkoncentrationer i eller på friske eller 

   forarbejdede produkter, såfremt det er relevant 

 8.4. Data om restkoncentrationer i produkter af animalsk oprindelse 

   som følge af indtagelse af foder eller kontakt med strøelse, 

   såfremt det er relevant 

 8.5. Data om restkoncentrationer i efterfølgende afgrøder og 

   sædskifteafgrøder, hvis der kan forventes tilstedeværelse af 

   restkoncentrationer 

 8.6. Foreslåede tidsintervaller inden høst for påtænkte anvendelser 

   eller tilbageholdelsesperioder eller oplagringsperioder i 

   tilfælde af anvendelser efter høst 

 8.7. Foreslåede maksimale restkoncentrationer og begrundelse for, at 

   disse niveauer er acceptable (for toksiner), såfremt det er 

   relevant 

 8.8. Sammendrag og evaluering af dataene om restkoncentrationers 

   adfærd i punkt 8.1 til 8.7 

 Datakrav for midlet 

 9. Skæbne og adfærd i miljøet 

 9.1. Ved produktion af toksiner kræves der data som anført i bilag 

  5.1, litra b, punkt 9, såfremt det er hensigtsmæssigt 

 10. Økotoksikologiske undersøgelser 

 10.1. Virkninger på akvaorganismer 

    1. Fisk 

    2. Undersøgelser af Daphnia magna og arter, der er nært 

     knyttet til arterne i målgruppen 

    3. Undersøgelser af mikroorganismer, der lever i vand 

 10.2. Virkninger på nytte-organismer og andre organismer uden for 

    målgruppen 

    1. Virkninger på honningbier, hvis det er relevant1) 

    2. Virkninger på andre nytte-organismer1) 

    3. Virkninger på regnorme 

    4. Virkninger på andet dyreliv i jorden 

    5. Virkninger på andre organismer uden for målgruppen, som 

     menes at tilhøre en risikogruppe 

    6. Virkninger på mikrofloraen i jorden 

 11. Resume og vurdering af afsnit 9 og 10. 

 12. Yderligere informationer 

 12.1. Information om tilladelser i andre lande 

 12.2. Information om opstillede maksimalgrænser for 

    restkoncentrationer i andre lande 

 12.3. Forslag, herunder begrundelsen derfor, til klassifikation og 

    etikettering i overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF og 

    78/631/EØF 

    - Faresymbol(er) 

    - Farebetegnelser 

    - Risikosætninger 

    - Sikkerhedssætninger 

 12.4. Forslag til risiko- og sikkerhedssætninger i overensstemmelse 

  med artikel 16, stk. 1, litra g og h, i Rådets direktiv 

  91/414/EØF, og påtænkt etiket 

 ---------- 

 1) Undersøgelser på honningbier og andre nytteleddyr er indtil 31. 

  december 1999 undtaget kravet om GLP, men undersøgelserne skal 

  være udført af officielle eller officielt anerkendte 

  forsøgsenheder eller organisationer, jf. bilag 5. 1 b, pkt. 6. 

 12.5. Eksempler på påtænkt emballage. 

 Bilag 5.3 

 Bilag 5.3 angiver de oplysninger, som skal indgå ved ansøgning om 

  godkendelse af kemiske plantebeskyttelsesmidler, der indeholder 

  aktivstoffer, der ikke er optaget på EF-listen og som var 

  markedsført i et plantebeskyttelsesmiddel i mindst et EF-land den 

  26. juli 1993. Bilag 5.3 anvendes endvidere ved ansøgning om 

  godkendelse af andre kemiske bekæmpelsesmidler end 

  plantebeskyttelsesmidler. 

 a. DATAKRAV FOR AKTIVSTOFFET 

 1. Ansøgerens navn og adresse 

 2. Oplysninger om aktivstoffets identitet 

  2.1. Navn i henhold til IUPAC-nomenklaturen 

  2.2. Andre betegnelser (ISO-betegnelser, handelsnavn, 

     kodebetegnelse) 

  2.3. Handelsnavne på andre kemiske produkter, som indeholder 

     stoffet, for såvidt de er ansøgeren bekendt 

  2.4. Stoffets CAS-nr. 

  2.5. Bruttoformel 

  2.6. Strukturformel 

  2.7. Molvægt 

 3. Oplysninger om aktivstoffets som teknisk vare 

  3.1. Renhed i vægtprocent 

  3.2. Kemisk betegnelse og mængde (vægtprocent) af betydende 

     urenheder, herunder isomerer, syntesebiprodukter, 

     nedbrydningsprodukter o.lign. i henhold til IUPAC eller CA 

     samt CAS-nr 

  3.3. Art og mængde af eventuelle tilsætningsstoffer, 

     stabilisatorer, inhibitorer eller andre tilsætningsstoffer i 

     % eller p.p.m. 

 4. Oplysninger vedrørende bestemmelse af aktivstoffet 

  4.1. Spektraldata (UV, IR, NMR, MS og lign.) 

  4.2. Påvisnings- og bestemmelsesmetoder. Beskrivelse af 

     brugelige kontrolmetoder til kvalitativ og kvantitativ 

     bestemmelse af stoffet i kemiske produkter 

     (bekæmpelsesmidler), i jord, i vand, i luft og i biologisk 

     materiale (plante- og animalsk væv, urin, fæces og evt. 

     mælk) 

 5. Oplysninger vedrørende aktivstoffets oprindelse og fremstilling 

  5.1. Navn/firmanavn og adresse på leverandøren af aktivstoffet 

  5.2. Skitse af aktivstoffets fremstillingsproces 

 6. Aktivstoffets fysisk-kemiske egenskaber 

 Oplysningerne om tilstandsform, refraktionsindeks, smeltepunkt, 

  kogepunkt, damptryk, massefylde og opløselighed skal give såvel 

  for den tekniske vare, der er anvendt ved formulering, som for det 

  kemisk rene stof. 

  6.1. Beskrivelse af stoffet 

     1. Tilstandsform 

     2. Farve, lugt, etc. 

  6.2. Refraktionsindeks 

  6.3. Smeltepunkt (sublimationspunkt, dekomponeringstemperatur) 

  6.4. Kogepunkt 

  6.5. Massefylde D  20 

             -- 

             4 

  6.6. Damptryk, eventuelt damptrykkurve 

  6.7. Overfladespænding 

  6.8.1.Vandopløselighed 

  6.8.2.Styrke konstant (dissociationskonstant) for stoffer med 

     syre- eller baseegenskaber 

  6.9. Fedtopløselighed 

  6.10. Fordelingskoefficient n-octanol/vand 

  6.11. Opløselighed i methanol, hexan, dichlormethan. Opløselighed 

     i andre organiske opløsningsmidler. 

  6.12. Hydrolyse stabilitet i: 

     1. Vand 

     2. Syre 

     3. Alkali 

  6.13. Stabilitet 

     1. Fotostabilitet 

     2. Termostabilitet 

  6.14. Flammepunkt 

  6.15. Antændelighed 

  6.16.1. Brandnærende egenskaber 

  6.16.2. Eksplosionsfare 

  6.17. Spaltning eller anden reaktion ved opvarmning (ophedning), 

     forbrænding eller slag 

  6.18. Andre karakteristika, som ansøgeren måtte have kendskab til 

 7. Akut toksicitet 

  7.1. Oral 

  7.2. Gennem huden 

  7.3. Indånding 

  7.4. Andre indgivelsesmåder 

  7.5. Irritation af huden 

  7.6. Irritation af øjnene 

  7.7. Hudsensibiliserende virkning 

 8. Sub-kronisk toksicitet 

  8.1. 90 dages undersøgelse på rotter 

  8.2. 3 eller 6 måneders undersøgelse på en ikke gnaver (anden 

     art end rotte og mus) 

  8.3. Evt. undersøgelser med andre applikationsmåder, dyr eller 

     tidsrum 

 9. Kronisk toksicitet 

   Fodringsforsøg på mindst 2 pattedyrarter 

 10. Karcinogenicitet 

   Undersøgelse på mindst 2 pattedyrarter 

 11. Mutationsfremkaldende virkning 

 11.1. Genmutationer, in vitro og in vivo 

 11.2. Kromosomforandringer 

 12. Andre mutagenicitetsundersøgelser 

 Hvis en eller flere af ovennævnte tests er positive: test for 

  påvirkning af kønsceller 

 13. Reproduktionsundersøgelser 

   Mindst forsøg over 2 generationer med 2 kuld pr. generation 

 14. Teratogenicitetsundersøgelser 

   Undersøgelse på mindst 2 pattedyrarter 

 15. Neurotoksicitet 

 16. Giftighed af eventuelle metabolitter, nedbrydningsprodukter og 

  urenheder 

 17. Metabolisme i dyr 

 17.1. Absorption, distribution og udskillelse i pattedyr 

    a. ved engangstilførsel 

    b. ved flere tilførsler 

 17.2. Biotransformation i pattedyr 

 17.3. Andre undersøgelser på pattedyr (hæmatologi, lever- og 

  nyrefunktionsundersøgelser, enzympåvirkning etc.) 

 17.4. Evt. absorption, distribution og udskillelse hos andre dyreater 

 17.5. Formodet toksisk virkningsmekanisme 

 18. Toksicitet overfor mennesker 

 Eventuelle erfaringer, gjort under produktionsprocessen, ved 

  praktisk anvendelse eller i forbindelse med forgiftningstilfælde. 

  Modforanstaltninger ved forgiftning 

 19. Metabolisme og persistens i eller på planter 

 Optagelse, transport, art og mængde af nedbrydningsprodukter 

 20. Undersøgelser af restkoncentrationer i relevante spiselige 

  plantedele samt i produkter af animalsk oprindelse 

 Nedbrydningskurver og halveringstid for det aktive stof og 

  væsentlige metabolitter (mindst 3 prøvetagninger) 

 21. I jord 

 21.1. Omdannelse og nedbrydning. 

    Fotolyse på jordoverflade. 

    Nedbrydningshastighed i 3 jordtyper under aerobe betingelser 

    I 1 jordtype: metabolisme, nedbrydningshastighed ved 2 

    temperaturer og ved 2 doseringer, nedbrydningshastighedens 

    afhængighed af fugtindhold, nedbrydningshastighed i steril 

    jord samt under anaerobe betingelser 

 21.2. Transport og bevægelighed 

    Mindst udvaskningsforsøg i jordsøjle med aktivstof i 3 

    jordtyper samt med ældet aktivstof i 1 jordtype. 

 21.3. Adsorption/desorption 

 21.4. Akkumulering i jord af aktivstof og væsentlige metabolitter 

 21.5. Fordampning fra jord 

 22. I vand 

 22.1. Nedbrydning, biotisk. Mindst BOD-værdien og forholdet BOD/COD. 

 22.2. Adsorption til organisk materiale (svæv og sediment), 

    akkumulering i sediment. 

 22.3. For midler, der udledes til rensningsanlæg: effekt på 

    anlæggenes funktion, herunder på det aktive slams evne til at 

    fjerne organisk stof. 

 23. Toksisk virkning på vandorganismer 

 23.1. Akut toksicitet på fisk (på 2 fiskearter) 

    1. Akut toksicitet på daphnier 

    2. Reproduktionstest på daphnier 

    3. Akut toksicitet på alger 

    4. Toksisk virkning på andre vandorganismer 

 23.5. Bioakkumuleringsundersøgelse i akvatiske økosystemer, hvis 

    fordelingskoefficienten n-octanol/vand er større end 103, jf. 

    pkt. 6.10 

 24. Toksisk virkning på jordorganismer 

 24.1. Akut toksicitet og andre påvirkning af regnorme 

 24.2. Effekt på jordrespiration 

 24.3. Effekt på ammonifikation 

 24.4. Effekt på nitrifikation 

 24.5. Effekt på asymbiotisk N-fiksering og i visse tilfælde effekt 

    på symbiotisk N-fiksering 

 25. Toksisk virkning på fugle 

 25.1. Akut fødetoksicitet på mindst to fuglearter med forskelligt 

    fødegrundlag. 

 25.2. Reproduktionstest på mindst en fugleart. 

 26. Virkning på bier 

 27. Evt. oplysning om toksisk virkning på andre nyttedyr 

 28. Andre oplysninger om aktivtoffets eller dets 

  nedbrydningsprodukters skæbne eller effekt i miljøet 

 29. Fytotoksicitet 

 30. Resistensdannende egenskaber 

 31. Toksisk virkningsmekanisme i målorganisme. Årsag til selektivitet 

 32. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med: 

   32.1. Håndtering 

   32.2. Oplagring 

   32.3. Transport 

   32.4. Brandfare 

 33. Stoffets uskadeliggørelse 

 Eventuelle kemiske forbindelser og de mængder, der skal anvendes 

  for at få en hurtig uskadeliggørelse af tiloversblevne rester 

  eller lignende 

 34. Andre forholdsregler ved eventuel spredning i miljøet i 

  forbindelse med uheld eller misbrug 

 35. Registrering, klassificering, behandlingsfrister og tilladte 

  restkoncentrationer i andre lande 

 36. Litteraturreferencer 

 37. Nummereret bilagsfortegnelse 

 b. DATAKRAV FOR MIDLET 

 1. Firma og handelsnavn 

   1.1. Ansøgerens navn (firma), adresse og telefon samt SE nr. 

   1.2. Navn/firmanavn og adresse på fremstilleren af midlet 

   1.3. Midlets navn (handelsbetegnelse) samt kodebetegnelse 

 2. Oplysninger om midlet 

   2.1. Bekæmpelsesmiddeltype 

   2.2. Midlets virkemåde 

   2.3. Midlets aktivstoffer (art og procent) 

   2.4. Midlets fyldstoffer 

   2.5. Midlets tilstandsform 

 3. Midlets anvendelse 

   3.1. Midlets anvendelsesområde 

   3.2. Midlets dosering og brugskoncentration 

   3.3. Midlets udbringning 

   3.4. Midlets blandbarhed 

   3.5. Effektivitet 

 4. Midlets emballage 

   4.1. Forslag til etiket og brugsanvisning 

   4.2. Midlets emballage 

 5. Toksikologiske data for midlet 

   5.1. Akut oral toksicitet 

   5.2. Akut toksicitet gennem huden 

   5.3. Akut toksicitet ved indånding 

   5.4. Irritation af huden 

   5.5. Irritation af øjnene 

   5.6. Andre toksikologiske data for midlet 

   5.7. Toksikologiske data for ikke-aktive bestanddele 

 6. Økotoksikologiske undersøgelser af midlet 

   6.1. Indhold af stoffer, der er farlige for bier 

   6.2. Andre økotoksikologiske virkninger 

   6.3. Økotoksikologiske virkninger ved ikke-aktive bestanddele 

 7. Midlets fysiske, kemiske og tekniske egenskaber 

   7.1. Fri aciditet eller alkalinitet 

   7.2. Massefylde (for væsker) 

   7.3. Partikelstørrelse (for pulvere og puddere) 

   7.4. Suspensions- eller emulgeringsegenskaber 

   7.5. Lagringsholdbarhed, herunder kuldestabilitet 

   7.6. Korroderende egenskaber 

   7.7. Damptryk 

   7.8. Flammepunkt 

   7.9. Egenskaber ved opvarmning og brand 

   7.10. Eventuelle andre relevante oplysninger 

 8. Yderligere oplysninger til brug for klassificering og mærkning 

   8.1. Klassificering for brandfarlighed 

   8.2. Klassificering ved transport 

 9. Destruktionsmetode 

 10. Analysemetode 

 11. Oplysninger til brug for Arbejdstilsynet 

   11.1. Beskyttelsesudstyr 

   11.2. Forholdsregler ved brand, herunder forslag til egnede 

      slukningsmidler. 

 12. Brugerudsættelse (for plantebeskyttelsesmidler) 

   12.1. Optagelse gennem huden. 

   12.2. Sandsynlig brugerudsættelse under markforhold, herunder 

      evt. kvantitativ analyse af brugerudsættelse. 

Bilag 6

Direktiver udstedt af EU-Kommissionen under henvisning til artikel 18, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

Direktiv 93/71/EØF af 27. juli 1993, jf. EF-tidende 1993 L 221, s. 27.

Direktivet vedrører indledningen til direktiv 91/414, bilag II og III samt afsnit 6 »effektivitetsdata« i del A og B til bilag III.

Direktivet skal være gennemført i dansk ret senest den 31. august 1994.

Direktiv 94/37/EF af 22. juli 1994, jf. EF-tidende 1994 L 194, s. 65.

Direktivet vedrører følgende sektioner i direktiv 91/414, bilag II, del A:

1. Det aktive stofs identitet

2. Det aktive stofs fysiske og kemiske egenskaber

3. Yderligere oplysninger om det aktive stof

samt følgende sektioner i direktiv 91/414, bilag III, del A:

1. Plantebeskyttelsesmidlets identitet

2. Plantebeskyttelsesmidlets fysiske, kemiske og tekniske egenskaber

3. Anvendelsesdata

4. Yderligere oplysninger om plantebeskyttelsesmidlet.

Direktivet skal være gennemført i dansk ret senest den 31. juli 1995.

Direktiv 94/79/EF af 21. december 1994, jf. EF-tidende 1993 L 354, side 16

Direktivet vedrører følgende sektion i direktiv 91/414, bilag II del A:

1. Toksikologiske undersøgelser og metabolismeundersøgelser af det aktive stof

samt følgende sektion i direktiv 91/414, bilag III, del A:

1. Toksikologiske undersøgelser

Direktivet skal være gennemført i dansk ret senest den 31. januar 1996

Direktiv 95/35/EF af 14. juli 1995, jf. EF-tidende 1995 L 172, side 6

Direktivet vedrører følgende sektioner i direktiv 91/414, bilag II:

1. Indledning (undtagelsesbestemmelse)

samt følgende sektion i direktiv 91/414, bilag III:

2. Indledning (undtagelsesbestemmelse).

Direktivet skal være gennemført i dansk ret senest den 30 juni 1996.

Direktiv 95/36/EF af 14. juli 1995, jf. EF-tidende 1995 L 172, side 8

Direktivet vedrører følgende sektioner i direktiv 91/414, bilag II del A:

1. Skæbne og opførsel i miljøet.

samt følgende sektion i direktiv 91/414, bilag III, del A:

1. Skæbne og opførsel i miljøet.

Direktivet skal være gennemført i dansk ret senest den 30. april 1996.

Direktiv 96/12/EF af 8. marts 1996, jf. EF-tidende 1996 L 65, side 20

Direktivet vedrører følgende sektioner i direktiv 91/414, bilag II del A:

1. Økotoksikologiske undersøgelser af det aktive stof.

samt følgende sektion i direktiv 91/414, bilag III, del A:

1. Økotoksikologiske undersøgelser samt resume og vurdering.

Direktivet skal være gennemført i dansk ret senest den 31. marts 1997.

Officielle noter

(* 1) Indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 91/414, EF-tidende 1991 L 230, side 1, Rådets direktiv nr. 78/631/ EF-tidende 1978 L 206, side 13 og Rådets direktiv nr. 92/32, EF-tidende 1992 L 154, side 15 og Kommissionsdirektiver, jf. bilag 6.