Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om retsafgifter (* 1)

(Arrest og forbud, appel i fogedsager m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 2

I lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. affattes § 6, stk. 3, således:

" Stk. 3. Under forretningen kan indsigelser fremsættes over for pante- eller toldfogden, der underretter fogedretten om indsigelserne. Efter forretningen kan indsigelser fremsættes over for fogedretten. Fristen for fremsættelse af indsigelser er 4 uger fra forretningens foretagelse. Oversiddes fristen, afviser fogedretten indsigelsen. Justitsministeren kan dog undtagelsesvis indtil 1 år efter forretningen tillade, at en indsigelse behandles. Begæring herom skal i så fald indleveres til fogedretten inden 4 uger efter tilladelsens meddelelse. Fogedrettens afgørelse om indsigelser kan kæres til landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 53."

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1989. Retsplejelovens § 653 som affattet ved § 1, nr. 18, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Er anmodning om arrest eller forbud indgivet til fogedretten før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. december 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Erik Ninn Hansen

Redaktionel note
  • (* 1) Kun lovens §§ 2 og 4 er indlagt i Retsinformation. §§ 1 og 3 om ændring af retsplejeloven og retsafgiftsloven er indarbejdet i senere lovbekendtgørelser, som forefindes i Retsinformation