Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af skovloven

Herved bekendtgøres lov nr. 383 af 7. juni 1989 (Skovloven) med de ændringer, der følger af lov nr. 138 af 7. marts 1990, lov nr. 9 af 3. januar 1992, lov nr. 269 af 6. maj 1993, lov nr. 284 af 27. april 1994 og lov nr. 392 af 22. maj 1996.


Kapitel 1

Formål

§ 1. Lovens formål er

 • 1) at bevare og værne de danske skove,
 • 2) at forbedre skovbrugets stabilitet, ejendomsstruktur og produktivitet,
 • 3) at medvirke til at forøge skovarealet og
 • 4) at styrke rådgivning og information om god og flersidig skovdrift.

Stk. 2. Ved lovens administration skal der lægges vægt på at sikre, at skovene dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre træproduktionen og varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til friluftslivet.

§ 2. I offentligt ejede skove skal landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til friluftslivet tillægges særlig vægt.

Stk. 2. I statsskovene skal der desuden lægges vægt på udviklingsopgaver og forsøgsvirksomhed.

Kapitel 2

Fredskovspligt, pålæggelse og ophævelse m.m.

§ 3. Fredskovspligt er en permanent reservation af arealer til skovbrugsformål.

§ 4. Følgende arealer er fredskovspligtige:

 • 1) Skove, der tilhører staten, kommunerne eller folkekirken, jf. dog stk. 2 og 3.
 • 2) Skove, der i matriklen eller tingbogen er noteret som fredskovspligtige.
 • 3) Skove, der er pålagt fredskovspligt ved tinglyste deklarationer.
 • 4) Skove på mindst 21/2 ha, der tidligere er oprettet ved Hedeselskabets medvirken (fredskovsplantager).
 • 5) Skove, der fandtes i 1805, i de sønderjyske landsdele i 1784, jf. dog stk. 5.
 • 6) Skove, der den 14. maj 1935 tilhørte en offentlig stiftelse.
 • 7) Skove, der hører til eller har hørt til de tidligere majorater.
 • 8) Egekrat, der eksisterede den 1. juli 1989.
 • 9) Arealer uden skovbevoksning, der hører til de under nr. 1-8 nævnte arealer.

Stk. 2. Skove, der i forbindelse med en jordfordeling eller ekspropriation af afskårne arealer midlertidigt tilhører staten, kommunerne eller folkekirken, og som ved erhvervelsen ikke er fredskovspligtige, er ikke omfattet af reglen i stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Når staten, kommunerne eller folkekirken erhverver eller etablerer skov på egne arealer, er arealerne ikke omfattet af stk. 1, nr. 1, hvis de forud for erhvervelsen eller etableringen af skoven ved en endeligt vedtaget lokalplan er udlagt til andre formål. Det samme gælder, når arealer, der eksproprieres til andre formål end skov, tilplantes eller bliver skovbevoksede. Hvis arealerne 20 år efter lokalplanens vedtagelse eller ekspropriationens gennemførelse ikke er taget i brug til det fastsatte formål, bliver de omfattet af stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Reglen i stk. 1, nr. 4, gælder uanset omfanget af tildelt statstilskud og uanset deklarationens bestemmelse om betinget fredskovspligt.

Stk. 5. Arealer i de sønderjyske landsdele, der af en tidligere ejer er ryddet inden den 15. juni 1920, er ikke omfattet af reglen i stk. 1, nr. 5.

Stk. 6. Det påhviler staten, kommunerne og folkekirken at orientere miljø- og energiministeren om erhvervelse eller etablering af skov.

§ 5. Inden et skovareal overgår til anden anvendelse, skal ejeren godtgøre over for miljø- og energiministeren, at det ikke er fredskovspligtigt efter § 4 og ikke omfattet af § 24, stk. 1.

§ 6. Fredskovspligt er bindende for ejere og indehavere af rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet.

§ 7. Miljø- og energiministeren kan beslutte, om et areal er fredskovspligtigt efter reglerne i § 4.

Stk. 2. Ministeren kan beslutte, at skovstykker, der arronderer fredskov, og som er af væsentlig betydning for driften heraf, er fredskovspligtige.

Stk. 3. Ministeren underretter ejere, visse brugere m.v. om beslutninger efter stk. 1 og 2 og drager omsorg for, at fredskovspligten bliver noteret i matriklen.

§ 8. Miljø- og energiministeren kan tillade, at der lægges fredskovspligt på et areal, der findes egnet til god og flersidig skovdrift.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere vilkår for tilladelse efter stk. 1, herunder om tidsfrister, bevoksningers stabilitet og sikkerhed for arealets tilplantning eller tilsåning.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 i områder, der i en regionplan er udpeget som områder, hvor skovtilplantning er uønsket, kan kun gives efter opfyldelse af planlægningslovens regler.

Stk. 4. Ministeren drager omsorg for, at fredskovspligten noteres i matriklen.

§ 9. Miljø- og energiministeren kan tillade, at fredskovspligten ophæves på et areal, der ikke er egnet til god og flersidig skovdrift, eller som ønskes anvendt til andet, jf. i øvrigt § 13.

Stk. 2. Ministeren kan tillade, at fredskovspligten ophæves på et areal, som er blevet fredskovspligtigt i medfør af § 4, stk. 1, nr. 1, hvis formålet med arealet på længere sigt ikke er skov. Det er dog en forudsætning, at arealets endelige anvendelse forud for tilplantning eller tilsåning er fastlagt i en kommuneplan eller i et pålæg om vejbyggelinjer, og at arealet tages i brug til det fastlagte formål. Hvis arealet efter 20 år ikke er taget i brug til det fastlagte formål, vil en ansøgning om ophævelse af fredskovspligt blive behandlet efter stk. 1.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 til rydning af skov i områder, der i en regionplan er udpeget som skovrejsningsområder, kan kun gives efter opfyldelse af planlægningslovens regler.

Stk. 4. Ministeren drager omsorg for, at ophævelsen af fredskovspligten noteres i matriklen.

§ 10. På fredskovspligtige arealer må der ikke opføres bygninger, etableres anlæg eller gennemføres terrænændringer, medmindre det er nødvendigt for skovdriften.

§ 11. Samlede fredskovsstrækninger må ikke udstykkes eller formindskes ved arealoverførsel.

§ 12. Miljø- og energiministeren kan, når særlige grunde taler for det, tillade, at §§ 10 og 11 fraviges.

§ 13. Miljø- og energiministeren kan fastsætte vilkår for tilladelse efter § 9, stk. 1, og § 12, jf. §§ 10 og 11, herunder om, at tilladelse efter § 9, stk. 1, og § 12, jf. § 10, er tidsbegrænset.

§ 14. Ved tilladelse efter § 9, stk. 1, og § 12, jf. § 10, fastsætter miljø- og energiministeren vilkår om, at der lægges fredskovspligt på et andet areal (erstatningsskov) efter reglerne i § 8.

Stk. 2. Ministeren bestemmer erstatningsskovens størrelse.

Stk. 3. Ministeren kan bestemme, at der skal stilles sikkerhed for arealets tilplantning eller tilsåning.

Stk. 4. Ministeren kan tillade, at forpligtelsen til at udlægge erstatningsskov opfyldes ved, at der betales for skovetablering på et offentligt eller privatejet areal, som samtidig bliver fredskovspligtigt.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om erstatningsskov, herunder om, at reglerne i stk. 1 kan fraviges i særlige tilfælde.

Kapitel 3

Anvendelse af fredskovspligtige arealer:

God og flersidig skovdrift.

§ 15. Fredskovspligtige arealer skal anvendes til god og flersidig skovdrift, og anvendelsen skal ske ud fra en helhedsbetragtning.

Stk. 2. Ved god og flersidig skovdrift forstås, at skovene skal dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre træproduktionen og varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til friluftslivet.

§ 16. Fredskovspligtige arealer skal holdes bevoksede med træer, der danner, eller som inden for et rimeligt tidsrum vil danne sluttet skov af højstammede træer.

Stk. 2. Der må dyrkes juletræer og pyntegrønt i kort omdrift på op til 10 pct. af skovens areal.

Stk. 3. Fredskovspligtige arealer kan holdes uden skovbevoksning, når det er nødvendigt for skovdriften.

Stk. 4. Fredskovspligtige arealer kan holdes uden skovbevoksning eller i anden særlig drift, i det omfang det bestemmes i en fredning efter lov om naturbeskyttelse eller lov om bygningsfredning.

Stk. 5. Marker og klitter, der hører til fredskov, er ikke omfattet af reglerne i stk. 1, så længe anvendelsen ikke ændres.

Stk. 6. Søer, vandløb, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og overdrev, der hører til fredskov, og som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens kapitel 2, fordi de er mindre end de deri fastsatte størrelsesgrænser, må ikke dyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres.

Stk. 7. På fredskovspligtige arealer skal ydre skovbryn af løvtræer og buske bevares.

Stk. 8. Egekrat skal bevares. Miljø- og energiministeren gennemfører registrering af bevaringsværdige egekrat for at sikre deres bevaring.

Stk. 9. Stævningsskove kan drives efter de gamle driftsformer efter tilladelse fra ministeren.

Stk. 10. Der må ikke være dyrehold på skovbevoksede arealer i fredskov.

Stk. 11. Der må ikke anbringes affald i fredskov.

§ 17. På skovbevoksede, fredskovspligtige arealer skal god og flersidig skovdrift tilrettelægges ud fra en helhedsbetragtning. Dyrknings- og naturgrundlaget og dermed grundlaget for træproduktionen og den biologiske mangfoldighed skal vedligeholdes eller forbedres, og det omgivende miljø må ikke påvirkes negativt.

Stk. 2. God og flersidig skovdrift indebærer endvidere:

 • 1) Arealet skal, hvis selvforyngelse ikke anvendes, snarest tilplantes eller tilsås med egnet plantemateriale eller frømateriale.
 • 2) Den nye bevoksning skal plejes sådan, at væksten sikres.
 • 3) Under bevoksningens udvikling til højstammede træer skal skovens sundhed, produktion og stabilitet sikres gennem passende dyrkningstiltag, f.eks. tynding, lysningshugst og justering af træartssammensætning eller diameterklassefordeling.
 • 4) Foryngelseshugst må ikke finde sted, før bevoksningen er hugstmoden. I uensaldrende eller fleretagerede dyrkningssystemer gælder hugstmodenhedskriteriet på enkelttræniveau.
 • 5) Foryngelseshugst skal udføres under hensyntagen til opbygning af en stabil og varieret skov.
 • 6) Gamle træer og dødt ved kan i passende omfang efterlades til naturlig nedbrydning og som levesteder for dyr og planter.

§ 18. Miljø- og energiministeren kan efter aftale med ejeren tillade, at et fredskovspligtigt areal med værdifuldt biologisk indhold får status som urørt skov.

Stk. 2. Hvis de hensyn, der er nævnt i § 1, stk. 2, taler for det, kan ministeren efter aftale med ejeren oprette en deklaration, hvorved enkelte træer eller grupper af træer i en skov bevares.

§ 18 a. Tilladelser og deklarationer efter § 18, stk. 1 og 2, tinglyses og er bindende for ejere og indehavere af rettigheder over fast ejendom. Miljø- og energiministeren kan bestemme, at sådanne tilladelser og deklarationer oprettes og tinglyses for ejerens regning.

§ 18 b. Hvis særlige grunde taler derfor, kan miljø- og energiministeren tillade fravigelse af reglerne i § 16, stk. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 og 11, og § 17.

§ 18 c. Miljø- og energiministeren kan efter indstilling fra Skovrådet fastsætte nærmere regler for administrationen af bestemmelserne i §§ 15-18 b.

Kapitel 4

Fremme af god og flersidig skovdrift

§ 19. Miljø- og energiministeren kan give tilskud til:

 • 1) Fremme af god og flersidig skovdrift i eksisterende skove.
 • 2) Permanent udlæg af skovarealer som urørt skov, jf. § 18.
 • 3) Tilplantning af landbrugsarealer med skov, pleje af disse nykulturer og kompensation for tabt indkomst under forudsætning af, at arealerne pålægges fredskovspligt, jf. § 8.
 • 4) Udvikling af produkter fra skovbruget og træindustrien.
 • 5) Konsulentvirksomhed i skovbruget.
 • 6) Oplysnings-, vejlednings- og undersøgelsesvirksomhed vedrørende nr. 1-5.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningernes gennemførelse og administration, herunder at tilskud primært ydes til fredskovspligtige arealer.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at udbetaling af tilskud efter denne lov skal ske til en af ansøger oprettet konto i et pengeinstitut.

Stk. 4. Ministeren kan oprette de registre, der er behov for, i forbindelse med administration af tilskuddene.

§ 20. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om betaling af produktionsafgifter på juletræer og pyntegrønt, som dyrkes her i landet.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte de nærmere regler om opkrævningen af de offentlige midler, som er nævnt i stk. 1, herunder at opkrævningen henlægges til en brancheorganisation.

Stk. 3. Produktionsafgifterne indgår i en fond, jf. § 20 a, hvis midler kan anvendes til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning og uddannelse samt øvrige foranstaltninger indenfor juletræs- og pyntegrøntsektoren, som ministeren giver tilladelse til.

Stk. 4. En del af den afgift, som indbetales til statskassen i medfør af lov nr. 416 af 6. juni 1995 om afgift på bekæmpelsesmidler, og som overføres til landbrugets promillefonde, kan ligeledes indgå i fonden.

Stk. 5. Ministeren kan inden for rammerne fastlagt i finansloven yde tilskud til produktionsafgiftsfonden.

§ 20 a. Til fordeling af de i produktionsafgiftfonden opsamlede midler udpeger miljø- og energiministeren en fondsbestyrelse efter indhentet udtalelse fra de repræsentative brancheorganisationer.

Stk. 2. Ministeren fastsætter de nærmere regler for fondens virke og for fondsbestyrelsens arbejde og forpligtelser, herunder om, at fondsbestyrelsen kan træffe afgørelse om finansiering af foranstaltninger som nævnt i § 20, stk. 3, og om udarbejdelse af budgetter og regnskaber samt om administration og revision.

Stk. 3. Bestyrelsen skal påse, at forvaltningen af produktionsafgiftsfondens midler sker i overensstemmelse med § 20 og § 20 a, regler fastsat i medfør heraf og lovgivningen i øvrigt. Ministeren kan afsætte et bestyrelsesmedlem, som har medvirket til beslutninger i strid med disse bestemmelser.

Stk. 4. Medlemmer af bestyrelsen, som under udførelsen af deres hverv fortsætligt eller uagtsomt har tilføjet fonden skade, er pligtige at erstatte denne.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 gælder også for revisorer. Er et revisionsselskab valgt til revisor, er både revisionsselskabet og den revisor, hvem revisionen er overdraget, erstatningsansvarlige. Beslutning om anlæggelse af søgsmål, herunder om erstatningskravets størrelse, mod bestyrelsesmedlemmer, revisionsselskaber eller revisorer træffes af bestyrelsen eller af ministeren.

Stk. 6. Hvis der i fonden indgår midler, som er overført fra landbrugets promilleafgiftsfonde efter reglerne i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., meddeler ministeren ved hvert finansårs udløb et af Folketinget nedsat udvalg, hvilke midler der er indgået i produktionsafgiftsfonden, og hvordan midlerne er anvendt.

§ 21. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at skovprodukter kan mærkes som bæredygtigt eller økologisk produceret.

Kapitel 5

Ejerskifte m.m.

§ 22. Miljø- og energiministeren kan indhente oplysninger, herunder i elektronisk form, fra offentlige registre om ejerskifte af skove og fredskovspligtige arealer.

Stk. 2. Ministeren skal oplyse den nye ejer om lovens regler og om de statsanerkendte konsulentorganisationer på skovbrugsområdet.

§ 23. Overdrageren af en skov må ikke forbeholde sig træer på roden.

§ 24. Skov på mindst 21/2 ha, der ikke er fredskovspligtig, skal i de første 10 år efter et ejerskifte regnet fra overtagelsesdagen drives efter reglerne i §§ 15-17.

Stk. 2. Hvis særlige grunde taler derfor, kan miljø- og energiministeren tillade, at reglen i stk. 1 fraviges.

§ 25. Miljø- og energiministeren kan beslutte eller fastsætte regler om, at der i de første 10 år efter et ejerskifte regnet fra overtagelsesdagen kun på nærmere angivne vilkår må foretages erhvervsmæssig hugst i skoven. Reglerne kan begrænses til kun at gælde for særlige områder.

Stk. 2. For fredskov, der ejes af et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller lignende, kan ministeren beslutte eller fastsætte regler om, at der i en periode på indtil 10 år kun på nærmere angivne vilkår må foretages erhvervsmæssig hugst.

§ 26. Til fremme af god skovdrift i skov, der er delt mellem flere ejere, søger miljø- og energiministeren i samarbejde med de statsanerkendte konsulentorganisationer på skovbrugsområdet at formidle sammenlægning eller samdrift af skovparceller.

Kapitel 6

Kontrol, tilsyn m.v.

§ 27. Miljø- og energiministeren påser, at loven og regler, der er udstedt efter loven, overholdes.

Stk. 2. Ministeren påser, at påbud efterkommes, og at vilkår, der er fastsat i tilladelser, overholdes.

§ 28. En tilladelse, der er meddelt efter loven eller efter regler, der er udstedt efter loven, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år efter, at den er meddelt.

§ 29. Det påhviler ejeren at berigtige et ulovligt forhold på ejendommen. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren.

§ 30. Ejeren eller brugeren af en ejendom, hvorpå der er skov eller fredskovspligtigt areal, skal efter anmodning fra miljø- og energiministeren give de oplysninger om forholdene på ejendommen, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, der har betydning for lovens administration.

§ 31. Miljø- og energiministeren kan give påbud om at berigtige forholdet, når der konstateres overtrædelse af loven eller af regler, der er udstedt efter loven.

Stk. 2. Hvis ejeren eller brugeren ikke driver skoven i overensstemmelse med reglerne i §§ 15-17, kan ministeren give påbud om, hvordan arbejdet skal gennemføres, herunder om, hvilke træarter og dyrkningsmetoder der skal anvendes. Påbudet kan desuden indeholde bestemmelse om tidsfølgen for arbejdets gennemførelse.

Stk. 3. Ministeren kan lade et påbud tinglyse. Når forholdet er berigtiget, skal ministeren lade påbudet aflyse.

§ 32. Hvis ejeren eller brugeren ikke efterkommer et påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom pålægges den pågældende inden en fastsat frist og under tvang af fortløbende bøder at berigtige forholdet.

Stk. 2. Når et påbud, der er meddelt ved dom, ikke efterkommes rettidigt og inddrivelse af tvangsbøder ikke antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan miljø- og energiministeren for ejerens regning foretage det nødvendige for at berigtige forholdet.

§ 33. Hvis undladelse af at efterkomme et påbud efter § 31 er af særlig alvorlig karakter, kan det ved dom bestemmes,

 • 1) at der i et nærmere fastsat tidsrum kun må foretages hugst, efter at statsskovdistriktet har udpeget de træer, der må fældes, eller
 • 2) at skoven for ejerens regning tages i drift af statsskovdistriktet i et nærmere fastsat tidrum.

Stk. 2. Til dækning af udgifterne til de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, er der pante- og fortrinsret i ejendommen som for ejendomsskatter.

§ 34. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilsyn med de foranstaltninger, hvortil der er ydet tilskud efter denne lov.

Stk. 2. Den, der ejer eller driver en ejendom, hvortil der ydes tilsagn om tilskud efter loven, skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i § 30 nævnte materiale skal udleveres til de kontrollerende myndigheder på disses begæring.

Stk. 3. Til brug for kontrollen kan ministeren indhente fornødne oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder og andre offentlige myndigheder.

Stk. 4. Modtageren af tilskud efter loven skal i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for at modtage støtte fortsat opfyldes.

Stk. 5. Modtageren af tilskud skal i hele støtteperioden underrette ministeren, hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke længere opfyldes.

§ 34 a. Miljø- og energiministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud efter § 19, stk. 1, helt eller delvist bortfalder, og at beløb, der er udbetalt efter § 19, stk. 1, eller efter regler, der er udstedt i medfør af § 19, stk. 2, eller § 20, stk. 3, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis

 • 1) tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
 • 2) betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes,
 • 3) tilskudsmodtageren tilsidesætter sin pligt i medfør af regler udstedt efter § 34, stk. 1, og pligter i medfør af § 34, stk. 2, 4 og 5, eller
 • 4) forudsætningerne for støtte i øvrigt efter ministerens skøn er væsentligt ændrede.

Stk. 2. Op til 20 pct. af beløb udbetalt efter § 19, stk. 1, nr. 2 og 4, eller efter regler udstedt i medfør af § 19, stk. 2, kan tilbageholdes og anvendes til modregning med modtagerens eventuelle restancer til det offentlige. For øvrige tilskud efter § 19, stk. 1, eller efter regler udstedt i medfør af § 19, stk. 2, eller § 20, stk. 3, kan modregningen omfatte hele tilskuddet.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om beregningen af renter af beløb, der skal tilbagebetales i henhold til stk. 1.

§ 34 b. Hypotekbanken (Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning) kan inddrive statskassens tilgodehavende efter § 34 a, stk. 1, med tillæg af renter og omkostninger, jf. § 34 a, stk. 3. Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Hypotekbanken i henhold til stk. 1 kan indbringes for finansministeren. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.

Kapitel 7

Myndigheder

§ 35. Miljø- og energiministeren kan henlægge sine opgaver og beføjelser efter loven til Skov- og Naturstyrelsen, herunder statsskovdistrikterne, eller andre institutioner under Miljø- og Energiministeriet.

§ 36. Skov- og Naturstyrelsen yder faglig bistand til miljø- og energiministeren og andre myndigheder i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål, der har betydning for lovens administration.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen iværksætter forsknings- og udviklingsarbejder, der støtter de formål og hensyn, som er nævnt i § 1.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen udøver vejlednings- og informationsvirksomhed om skove og skovbrugserhvervet over for andre myndigheder og private.

§ 37. Miljø- og energiministeren skal, hvis ejeren anmoder om det, afgive en erklæring om skovens tilstand, herunder om, hvorvidt der er forhold, som kan begrunde et påbud efter § 31, stk. 1 eller stk. 2. Ministeren skal afgive erklæringen senest 8 uger efter, at anmodningen er modtaget.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at der skal betales gebyr for erklæringen.

§ 38. Til kontrol med overholdelse af loven og af regler, der er udstedt efter loven, kan miljø- og energiministeren besigtige ejendomme, hvorpå der er skov eller fredskovspligtigt areal. Besigtigelsen kan gennemføres uden retskendelse, men mod legitimation og så vidt muligt efter forudgående meddelelse til ejeren eller brugeren.

Overvågning af skovenes tilstand og skovstatistik.

§ 38 a. Miljø- og energiministeren overvåger skovenes tilstand, herunder ved samarbejde med andre nationale og internationale myndigheder og institutioner.

Stk. 2. Ministeren drager omsorg for, at der mindst hvert 10. år udarbejdes en landsdækkende statistik for skovbrugets og skovenes udvikling. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herfor.

Internationale forpligtelser

§ 38 b. Regeringen kan indgå overenskomster med fremmede stater om fælles foranstaltninger til opfyldelse af lovens formål.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler til opfyldelse af internationale overenskomster, der indgås i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov.

Kapitel 8

Klage

§ 39. Afgørelser truffet i henhold til denne lovs §§ 8, 9, 12, 18 b, § 24, stk. 2, og § 31 af miljø- og energiministeren eller efter bemyndigelse fra denne kan påklages til Naturklagenævnet, som er nedsat af ministeren i henhold til lov om naturbeskyttelse.

Stk. 2. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i sager, der ikke skønnes at have meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål.

Stk. 3. Naturklagenævnets afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over andre afgørelser end de i stk. 1 nævnte, truffet efter bemyndigelse, jf. § 35. Ministeren kan fastsætte regler om, at disse afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 39 a. Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler, der er udstedt i medfør af loven, kan påklages af

 • 1) den, som afgørelsen retter sig mod,
 • 2) den, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Stk. 2. Afgørelser truffet i henhold til denne lovs § 8, § 9 og § 12, jf. § 10, kan endvidere påklages af

 • 1) Danmarks Naturfredningsforening og
 • 2) Friluftsrådet.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren giver meddelelse om afgørelser nævnt i stk. 2 til Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

§ 40. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Tilladelse efter §§ 9, 12, 18 b og § 24, stk. 2, må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Stk. 3. Klage over en tilladelse efter §§ 9, 12, 18 b og § 24, stk. 2, har opsættende virkning, indtil klagemyndigheden har truffet afgørelse eller bestemmer andet.

Stk. 4. Klage over et påbud efter § 31 om iværksættelse af foranstaltninger efter loven har opsættende virkning, indtil klagemyndigheden har truffet afgørelse eller bestemmer andet.

Stk. 5. Klage over et påbud efter § 31 om at ophøre med eller undlade foranstaltninger i strid med loven har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer det.

Søgsmål

§ 40 a. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 9

Skovrådet og Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien

§ 41. Miljø- og energiministeren nedsætter et rådgivende udvalg (Skovrådet), der rådgiver ministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove.

Stk. 2. Rådets formand udnævnes af ministeren.

Stk. 3. Rådet består af 12 medlemmer ud over formanden. 8 medlemmer udnævnes af ministeren efter indstilling fra Landbrugs- og Fiskeriministeriet, Dansk Skovforening (2 medlemmer), De Danske Skovdyrkerforeninger, Hedeselskabet, Danmarks Naturfredningsforening (2 medlemmer) og Friluftsrådet. 4 medlemmer udnævnes af ministeren som repræsentanter for det skovbrugsvidenskabelige område, det naturvidenskabelige område, Skov- og Naturstyrelsen og statsskovdistrikterne.

Stk. 4. Udnævnelserne gælder for 4 år.

§ 42. Skovrådet afgiver indstilling til miljø- og energiministeren om forslag til bekendtgørelser efter § 18 c.

Stk. 2. Skovrådet har i øvrigt følgende opgaver:

 • 1) Rådet drøfter på eget initiativ spørgsmål, det finder af betydning for skovene, og udtaler sig herom til ministeren.
 • 2) Rådet afgiver udtalelse til brug for de regler, ministeren udarbejder med hjemmel i loven, jf. dog stk. 1.
 • 3) Rådet udtaler sig om de spørgsmål, ministeren forelægger.
 • 4) Rådet afgiver udtalelse til brug for retningslinjer for administration af loven, herunder vejledninger, som ministeren udarbejder til opfølgning af loven.
 • 5) Rådet afgiver efter anmodning fra Naturklagenævnet udtalelse til brug for afgørelse i de sager, der i medfør af § 39, stk. 1, er påklaget til nævnet.
 • 6) Rådet afgiver udtalelse til brug for afgørelse i de sager, der i medfør af regler efter § 39, stk. 4, er påklaget til ministeren.
 • 7) Rådet kan afgive redegørelse til ministeren om udviklingen inden for skovbrugsområdet og om de ændringer, rådet finder ønskelige.

Stk. 3. Ministeren fastsætter en forretningsorden for rådet. Der kan heri fastsættes regler om, at visse nærmere bestemte sager, som er påklaget til ministeren, ikke skal forelægges for rådet.

§ 42 a. Miljø- og energiministeren nedsætter et Bevillingsudvalg for Skovbruget og Træindustrien til bistand ved behandling af tilskudsansøgninger efter § 19, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Bevillingsudvalget består af 12 medlemmer, der beskikkes af ministeren. Et medlem beskikkes som repræsentant for Miljø- og Energiministeriet, et medlem for Landbrugs- og Fiskeriministeriet og et medlem for Erhvervsministeriet. Tre medlemmer beskikkes efter indhentet udtalelse fra henholdsvis Dansk Industri, Dansk Skovforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De øvrige 6 medlemmer udpeges af ministeren som særligt sagkyndige.

Stk. 3. Ministeren udpeger Bevillingsudvalgets formand blandt udvalgets medlemmer.

Stk. 4. For hvert medlem beskikkes en suppleant efter reglerne i stk. 2 og 3.

Stk. 5. Ministeren fastsætter Bevillingsudvalgets forretningsorden og de nærmere regler for udvalgets arbejde, herunder om sekretariatsbetjening for udvalget.

§ 42 b. Miljø- og energiministeren kan bemyndige Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien til at træffe afgørelse om tildeling af visse tilskud efter § 19, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 43. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder § 5, § 10, § 16, § 17, § 23 eller § 24, stk. 1,
 • 2) tilsidesætter vilkår, der er knyttet til en tilladelse efter § 8, § 9, § 12, § 18, § 18 b, § 24, stk. 2, eller § 25,
 • 3) til brug for afgørelser, der træffes i henhold til § 19 eller de i medfør heraf fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse,
 • 4) undlader at efterkomme en beslutning efter § 25 om, at der kun på nærmere angivne vilkår må foretages erhvervsmæssig hugst,
 • 5) undlader at give oplysninger efter § 30 eller § 34, stk. 2,
 • 6) undlader at efterkomme et påbud efter § 31, stk. 1 eller 2.

Stk. 2. I regler, der er udstedt efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst.

§ 44. For overtrædelser, der er begået af et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 45. Loven træder i kraft den 1. juli 1989.

Stk. 2. Følgende lovbestemmelser ophæves:

 • 1) Lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 4. maj 1979.
 • 2) § 3 i lov om udstykning og sammenlægning m.m. af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 1977.
 • 3) § 10 i lov nr. 250 af 23. maj 1984 om ændring af forskellige miljø- og planlægningslove. (Håndhævelse).

Stk. 3. Denne lovs § 22, stk. 1, ophæves efter miljø- og energiministerens bestemmelse.

§ 46. Tilladelser og vilkår for tilladelser, der er meddelt efter den tidligere lovgivning, bevarer deres gyldighed. Tilladelser bortfalder dog, hvis de ikke er udnyttet senest den 1. juli 1991.

Stk. 2. Bygninger, anlæg, lystskove, dyrehaver og andre indretninger fra før den 14. maj 1935, der ikke opfylder lovens regler, kan bevares, så længe anvendelsen ikke ændres.

Stk. 3. Tinglyste deklarationer, der er oprettet af ejeren for at frede enkelte træer eller partier af en skov af hensyn til bevaring af naturskønheden, bevarer deres gyldighed, medmindre miljø- og energiministeren bestemmer andet.

Stk. 4. Fredskove, der har et større juletræs- og pyntegrøntsareal i kort omdrift end nævnt i § 16, stk. 2, skal senest den 1. juli 1999 opfylde denne bestemmelse.

§ 47. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lov nr. 138 af 7. marts 1990, som ændrer § 12, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 20. Loven træder i kraft den 1. juli 1990. Lov nr. 9 af 3. januar 1992, som ændrer §§ 4, 15, 17 og 41, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 93. Loven træder i kraft den 1. juli 1992. Lov nr. 269 af 6. maj 1993, som ændrer § 41, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 58. Loven træder i kraft den 1. april 1994. Lov nr. 284 af 27. april 1994, som indsætter ny § 21a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 20. Loven træder i kraft den 1. juli 1994. Lov nr. 392 af 22. maj 1996, som ændrer Kapitel 2-4, § 22, stk. 1, § 24, stk. 1, overskriften til Kapitel 6, § 31, stk. 2, § 34, § 35, Kapitel 8, overskriften til Kapitel 9, § 42, § 43, stk. 1, § 46, stk. 4, indsætter ny § 34a, § 34b, § 38a, § 38b, § 42a, § 42b, § 43, stk. 4, og ophæver § 36, stk. 4, indeholder følgende ikraftrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 274 af 2. maj 1990 om tilskud til skovbrugets konsulentvirksomhed.

Stk. 3. I lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 30. august 1995 ophæves samtidig § 1, stk. 2, og §§ 19 og 20.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 19, § 20 og § 20 a som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3.

§ 3

Stk. 1. Regler udstedt i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 2, stk. 2 og 3, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt efter skovloven.

Stk. 2. Det samme gælder regler udstedt efter lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 617 af 18. juli 1995.

§ 4

Stk 1. Hvor tilsagn om tilskud er meddelt i medfør af skovlovens hidtidige regler inden denne lovs ikrafttræden, jf. dog § 2, stk. 4, færdigbehandles ansøgningen efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Det samme gælder for tilsagn om tilskud i medfør af reglerne nævnt i § 2, stk. 2 og 3, samt i medfør af lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 617 af 18. juli 1995.

Stk. 3. Ansøgninger om tilskud, der er modtaget i Skov- og Naturstyrelsen eller på et statsskovdistrikt inden lovens ikrafttræden, jf. dog § 2, stk. 4, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Miljø- og Energiministeriet, den 2. november 1996

Svend Auken

/ Jens Bjerregaard Christensen

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Lovbekendtgørelsen ophæves først den 1. oktober 2004