Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administration af ældreboliger


§ 1

I Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 190 af 20. marts 1990 om administration af ældreboliger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 985 af 14. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 11 a, stk. 2, § 17, stk. 6, § 29, stk. 2 og § 33 i lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996 fastsættes følgende:».

2. § 1, affattes således:

»§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ældreboliger,

  • 1) som en kommune, et almennyttigt boligselskab, en selvejende institution eller en pensionskasse etablerer og driver med støtte efter lov om boliger for ældre og personer med handicap, eller
  • 2) som amtskommuner eller kommuner, almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser efter tilladelse fra amtsrådet etablerer og driver for personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.

Stk. 2. For ældreboliger tilhørende almennyttige boligselskaber gælder alene bestemmelserne i § 1 a, stk. 2, § 1 b, stk. 1, § 1 c, §§ 18-21 samt §§ 23-24. Herudover gælder reglerne om almennyttig boligvirksomhed.«.

3. Efter kapitel 1 indsættes:

»Kapitel 1 A

Sammenlægning af ældreboligorganisationer

§ 1 a. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommene er beliggende, kan meddele samtykke til

  • 1) at flere ejendomme indeholdende ældreboliger, der tilhører selvejende institutioner, sammenlægges til en selvejende institution,
  • 2) at flere ejendomme indeholdende ældreboliger, der tilhører pensionskasser, sammenlægges til en ejendom tilhørende en pensionskasse,
  • 3) at flere kommunalt ejede ejendomme indeholdende ældreboliger, sammenlægges til en kommunalt ejet ejendom,
  • 4) at ejendomme indeholdende ældreboliger, der tilhører selvejende institutioner, pensionskasser og kommunen, sammenlægges til en ejendom, der tilhører enten en selvejende institution, en pensionskasse eller en kommune.

Det er en betingelse, at meddelt tilsagn om offentlig støtte overføres samt at ejendommen overdrages til den nye sammenlagte ejendom. Efter sammenlægning af ejendomme tilhørende selvejende institutioner er de hidtidige selvejende institutioner ophørt som selvstændige institutioner.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommene er beliggende, kan meddele samtykke til, at en ejendom indeholdende ældreboliger, der tilhører en selvejende institution, en pensionskasse eller en kommunalt ejet ejendom indeholdende ældreboliger, overgår til at være en afdeling af et almennyttigt boligselskab. Det er en betingelse, at meddelt tilsagn om offentlig støtte overføres, samt at ejendommen overdrages til den nye afdeling i det almennyttige boligselskab. Efter overgangen er de hidtidige selvejende institutioner ophørt som selvstændige institutioner.

§ 1 b. Ansøgning om kommunalbestyrelsens samtykke til sammenlægning efter § 1 a, indsendes af bestyrelsen for den selvejende institution eller af boligselskabets øverste myndighed, jf. § 3, stk. 2, i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 99 af 4. februar 1994 om almennyttig boligvirksomhed med senere ændringer. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for udgifterne og den påtænkte finansiering herved, herunder omfanget af eventuelle nødvendige lejeforhøjelser.

Stk. 2. Skal ældreboligerne efter sammenlægningen tilhøre en selvejende institution, skal der ved indsendelsen af ansøgningen være vedlagt forslag til vedtægter for den sammenlagte institution.

§ 1 c. Meddeler kommunalbestyrelsen samtykke efter § 1 a, skal denne samtidig give meddelelse herom til Hypotekbanken (Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning) samt til Bygge- og Boligstyrelsen. Ved samtykke efter § 1 a, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen tillige give meddelelse herom til Boligselskabernes Landsbyggefond.«.

4. I § 8, stk. 7 og 8, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, stk. 2, 3. pkt., § 13, stk. 1, 2 og 3, § 14, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 2, 1. og 2. pkt., stk. 3, stk. 4, 1. og 2. pkt., stk. 5 og 6, § 15, 1., 2. og 3. pkt., § 16, 2. og 3. pkt., § 17, 1. og 2. pkt., § 18, stk. 1 og 3, § 19, 1. pkt., § 20, § 21, stk. 1 og § 22, stk. 1 og 2, indsættes efter »kommunalbestyrelsen«: »eller amtsrådet«.

5. I § 9, stk. 2, 6. pkt., § 11, stk. 1, 1. pkt. og § 16, 1. pkt. indsættes efter »kommunalbestyrelsens«: eller »amtsrådets«.

6. I § 11, stk. 2, indsættes efter »kommunalt«:

»eller amtskommunalt«.

7. I § 12, stk. 1, indsættes efter »kommunen«:

»dog, jf. stk. 2«.

8. I § 12 indsættes efter stk. 1, som nyt stykke:

»Stk. 2. Amtsrådet fører tilsyn med de ældreboliger, der er beliggende i amtet, og som er opført af amtskommunen eller opført efter tilladelse fra amtsrådet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser.«.

9. I § 13 indsættes efter stk. 3, som nyt stk.:

»Stk. 4. Når ældreboliger indrettes som bofællesskaber for senil demente, og der i umiddelbar tilknytning hertil etableres servicearealer, kan kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering og under forudsætning af, at den nødvendige sikkerhed i brandmæssig henseende kan anses for opfyldt, dispensere fra bygningsreglementets brandmæssige krav til byggeri i skel. Betingelserne i 1. pkt. tinglyses i henhold til byggelovens § 27.

10. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Ældre og personer med handicap, der ønsker at flytte til en anden kommune, har, når ganske særlige grunde taler for det, ret til at få anvist en bolig efter samme retningslinjer, som gælder for kommunens egne borgere. Retten gælder boliger, som kommunen eller amtskommunen har anvisningsret til. Det er en forudsætning, at den pågældende person opfylder betingelserne for at få anvist en bolig med kommunal eller amtskommunal anvisningsret i såvel fraflytningskommunen som i tilflytningskommunen.

Stk. 2. Ganske særlige grunde, jf. stk. 1, foreligger, når en ældre eller en person med handicap vil flytte til en anden kommune

  • 1) for at bevare tæt kontakt til nære pårørende,
  • 2) af religiøse grunde for at bo i en sådan bolig, hvis hovedformål er, at personer med samme religiøse overbevisning kan være sammen,
  • 3) for at blive optaget i en ældreboligorganisation, hvor der er opstået et særligt tegnsprogsmiljø for døve, eller
  • 4) for at opnå en særlig bolig beregnet for personer, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

Stk. 3. Retten til anvisning af en bolig med kommunal eller amtskommunal anvisningsret omfatter boliger, opført i medfør af lov om boliger for ældre og personer med handicap, almennyttige boliger efter lov om boligbyggeri og boliger efter lov om byfornyelse og boligforbedring.

11. I § 21, stk. 1, indsættes efter »kommunal«: »eller amtskommunal«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. november 1996 og har virkning fra 1. januar 1996.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 18. november 1996

Rud Werborg

/ Vibeke Køie

Officielle noter

Ingen