Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om tilskud til læplantning


Vejledning om tilskud til læplantning

Indledning

Danmark har en lang tradition for at have læplantninger i det åbne land. Plantningerne er både til gavn for jordbruget og for flora og fauna, en investering i erhverv og natur.

Derfor kan private ejere og forpagtere få tilskud til læplantning på arealer, der anvendes til landbrug, frugtavl, frilandsgartneri eller lignende. Men ikke hvis de anvendes til skov.

Der gives fortrinsvis tilskud til kollektive projekter, hvor en gruppe landmænd i fællesskab gennemfører et større læplantningsprojekt, der omfatter en række ejere og forpagtere. Men det er også muligt at opnå tilskud til individuelle læplantninger, der gennemføres af den enkelte landmand.

Ordningen omfatter både etablering af læhegn og supplerende lægivende løvtræplantninger. Man kan også få tilskud til at udskifte eksisterende læplantninger.

Fællesudvalget for læplantning varetager den daglige administration af loven. Desuden varetager de valgte Regionsudsvalg funktioner på lokalt plan.

Oplysninger om ordningen fås også hos Jordbrugsdirektoratet.

Generelle betingelser

Hvad gives der tilskud til?

Man kan få tilskud til nyanlæg og udskiftning af læplantninger på arealer, der anvendes eller tænkes anvendt til landbrug, frilandsgartneri, frugtplantage eller lignende. Der er også mulighed for at få tilskud til forsknings- og forsøgsprojekter.

Anvendte begreber

Læplantninger er defineret som

- læhegn eller

- supplerende lægivende løvtræplantninger.

Læhegn er en sammenhængende beplantning af træer og/eller buske, som indholder op til 7 planterækker, og som ikke er over 10 m bred.

Supplerende lægivende løvtræplantninger etableres i sammenhæng med et læhegn, der etableres samtidigt, eller et eksisterende læhegn, der som hovedregel ikke må være mere end 10 år gammelt. Den supplerende plantningsareal må maksimalt være 1/2 hektar eller 20 m bredt. Hvis arealet overstiger 1/2 hektar, må den samlede bredde af læhegn og supplerende løvtræbeplantning ikke være over 30 m.

Mindst 75 pct. af de anvendte træ- og buskarter til supplerende lægivende løvtræplantninger skal være løvfældende.

Hvem kan få tilskud?

Private ejere og forpagtere af arealer, der anvendes eller tænkes anvendt til landbrug, frilandsgartneri, frugtplantage eller lignende, kan få tilskud til læplantning. Forpagtere skal dog have ejerens skriftlige accept for at få tilskud.

Der gives ikke tilskud til læplantning på arealer, der tilhører offentlige institutioner, kirker og præsteembeder.

Tilskudsgrundlag

Tilskuddets størrelse afhænger af, om læplantningen er et kollektivt eller et individuelt projekt. For kollektive projekter afhænger tilskuddet desuden af, om læplantningen består af læhegn med 1-5 planterækker, 6-7 planterækker eller supplerende lægivende løvtræplantninger.

Tilskuddet dækker en procentdel af de tilskudsberettigede udgiver ved læplantningen. Skemaet viser tilskudsprocenterne ved de forskellige læplantninger.

 

                 Kollektive   Individuelle 

                 projekter    projekter 

 Læhegn med 6-7 planterækker     65%       50% 

 Udvidelse af maks. 10 år gammelt 

 læhegn til 6-7 rækker        65%       50% 

 Læhegn med 1-5 planterækker     50%       50% 

 Supplerende lægivende 

 løvtræplantninger          50%       50% 

For kollektive projekter er følgende udgifter tilskudsberettigede:

- udgifter til projektering

- udgifter til rydning af eventuelle gamle hegn,

- udgifter til jordarbejde,

- udgifter til planter,

- udgifter til plantning,

- udgifter til de første tre års vedligeholdelse af læplantningerne.

De tilskudsberettigede udgifter omfatter ikke:

- moms

- værdien af eget arbejde

- udgifter ved brug af eget materiel.

For individuelle projekter er tilskudsgrundlaget alene planternes anskaffelsespris ekskl. moms.

Begrænsninger

Etablering af læplantninger skal ske i overensstemmelse med den lovgivning, som gælder for arealet. F.eks. er der i naturbeskyttelsesloven forskellige begrænsninger for plantninger i nærheden af vandløb, søer og fortidsminder.

Naboforhold

Ud over tilskudsbestemmelserne fastlægger loven om læhegn og tilskud til læplantning særlige regler for placering og vedligeholdelse af læhegn.

Placering og vedligeholdelse af læhegn på eller i nærheden af naboskel kan aftales mellem naboer. Der kan være tale om et fælleshegn, hvor skellinien ligger inden for læhegnets ydergrænser, eller om egne hegn, hvor læhegnet skal placeres så langt fra skellinien, at det ved almindelig vedligeholdelse kan holdes inden for skellinien. En eventuel uenighed mellem naboer kan afgøres af det kommunale hegnssyn, der er nedsat i henhold til hegnsloven.

Kollektive projekter

Et kollektivt projekt skal omfatte plantninger på arealer, der udgør et geografisk sammenhængende område, hvor læplantningerne supplerer hinanden og således udgør en samlet natur- og jordbrugsmæssig forbedring af hele området.

Projektet skal gennemføres af en kreds af ejere og forpagtere, som danner en sammenslutning, et læplantningslav, med vedtægter, der er godkendt af Fællesudvalget for Læplantning. Alle interesserede kan tage initiativ til at danne et læplantningslav, hvor det ikke eksisterer i forvejen. Hertil kan man få hjælp ved henvendelse til Fællesudvalget for Læplantning.

Læplantningslavet ansøger på vegne af de enkelte projektdeltagere om tilskud til den kollektive læplantning. Hvor et lav endnu ikke er dannet, kan repræsentanter for den kreds af ejere og forpagtere, som senere danner et lav, indsende ansøgningen. Lavet skal blot være dannet, inden projektet kan godkendes.

Et kollektivt projekt skal som hovedregel omfatte mindst 20 m læhegn og mindst 20 forskellige tilskudsmodtagere.

Ansøgningen sendes til Fællesudvalget for Læplantning inden den 1. september året før, projektet ønskes påbegyndt.

På ansøgningstidspunktet kan det være usikkert, hvor mange der vil deltage i projektet, hvilke typer læplantninger, der vil blive tale om, og hvor stort det samlede areal vil blive. Det er derfor muligt at indsende en ansøgning på grundlag af et skøn over projektets omfang.

Fællesudvalget behandler og godkender ansøgninger om tilskud til læplantning. Hvis der ansøges om flere penge, end der er afsat, prioriterer udvalget blandt de indkomne ansøgninger. Der tages her hensyn til blandt andet læplantningsregionernes langtidsprioritering.

I begyndelsen af det nye år giver Fællesudvalget for Læplantning tilsagn om tilskud til de udvalgte lav. Tilsagn indebærer, at lavet kan vælge en entreprenør til etablering af projektet, gå i gang med detailprojektering og udarbejde en færdig projektbeskrivelse.

Sammen med tilsagnet gives nærmere anvisninger på, hvordan projektet skal beskrives, og detailprojektet udformes. Projektbeskrivelsen skal indsendes til Fællesudvalget for Læplantning senest den 1. maj.

Fællesudvalget sender derefter projekterne til høring hos de myndigheder, der varetager de planlægnings-, frednings- og miljømæssige interesser. I forbindelse med høringen er myndighedernes berettigede til at besigtige de areaaler, hvor der ønskes læplantninger. Der er den enkelte lodsejers egen opgave at sørge for, at plantningerne ikke er i strid med lokale vedtægter m.v.

Inden 1. august godkender Fællesudvalget projektbeskrivelsen.

Projektgodkendelsen vedlægges formularer, som skal benyttes for at få udbetalt tilskuddet. Lavet indsender løbende anmodninger om at få udbetalt tilskuddet, sådan som det er beskrevet i projektets afviklings- og betalingsplan.

Senest ved projektstart indgår lavet en aftalew med den hovedentreprenør, der skal stå for projektets praktiske gennemførelse. Fællesudvalget har udarbejdet et standardforslag til kontrakt til dette formål.

Ansøgningsperiode, indsendelse af ansøgning og tilsagn om tilskud. (Proceduren for kollektive læplantningsprojekter):

År 0

Læplantningslav og andre, der viser interesse for kollektive læplantningsprojekter, orienteres ved eventuelle fællesmøder.

År 1

     1. sept.

Er sidste frist for ansøgning om tilskud til kollektiv læplantning. Ansøgning sendes af lav eller interessegruppe direkte til eller gennem Regionsudvalget til Fællesudvalget.

Sep./okt.

Drøftelse af ansøgninger i regionerne.

Okt./nov.

En samlet afvejning foretages hvori indgår Fællesudvalgets prioritering ud fra aktuelle ønsker, regionernes indstillinger og de økonomiske muligheder.

År 2

     1. jan.

Tilsagn eller afslag på ansøgning gives til lav eller interessegrupper. Interessegrupper danner lav ved stiftende generalforsamling, og eksisterende lav afholder ordinær generalforsamling.

Valg af entreprenør m.v.

Detailplanlægning af læplantningsprojektet, og tilbud til lodsejere i området om at være med.

     1. maj

Projektbeskrivelse sendes til Fællesudvalget.

     1. maj-1. aug.

Fællesudvalget gennemgår projekterne, hører myndighederne og meddeler lavene godkendelse af projekterne.

Sep./okt.

Anlægsarbejdet går i gang efter projektets handlingsplan.

År 3-5

Fortsat etablering og vedligeholdelse efter handlingsplanen.

Tilskuddet udbetales løbende efter handlingsplanen og udførte arbejder. Fællesudvalget fører tilsyn, godkender arbejdet eller rejser krav om udbedring af mangler eller tilbagebetaling af allerede udbetalt tilskud.

Individuelle projekter

Ejere eller forpagtere, der ikke har mulighed for at indgå i et kollektivt projekt, kan få tilskud til selv at etablere læplantninger. Der gives alene tilskud til udgifter ved indkøb af planter ekskl. moms.

Ansøgningsskemaer om tilskud til indvidiuelle læplantningsprojekter kan fås hos planteskoler og plantningsforeninger, der er optaget på Fællesudvalget for Læplantnings liste over leverandører. Hvis betingelserne for at få tilskud er opfyldt, påtegner planteleverandøren ansøgningen senest samtidig med plantekøbet. Påtegningen er planteleverandørens garanti for, at de leverede planter er godkendt til læplantningsformål, og er velegnede til den pågældende lokalitet.

Oplysninger om, hvilke planteskoler og plantningsforeninger, der er optaget på listen over leverandører, kan få hos Fællesudvalget for Læplantning eller den lokale plantningsforening. Fællesudvalget for Læplantning, plantningsforeninger og planteskoler, der er på listen, har ansøgningsskemaer, liste over tilskudsberettigede plantearter og andet relevant vejledningsmateriale.

Tilskudsmodtageren skal selv være opmærkomsom på, om f.eks. naturbeskyttelsesloven eller anden lovgivning hindrer plantning på det pågældende areal, og i givet fald selv søge de nødvendige dispensationer. Ansøgeren skriver under på, at reglerne er overholdt.

Ønsker ansøger på forhånd at sikre sig, at tilskudsmidlerne for ordningen ikke er opbrugt, kan ansøgningen indsendes til Fællesudvalget for Læplantning med planteleverandørens påtegning før købet af planter. Fællesudvalget for Læplantning kan på dette grundlag give et tilsagn.

Når fakturaen er betalt, indsendes den attesterede ansøgning og faktura af ansøger eller af planteleverandøren inden 14 dage til Fællesudvalget for Læplantning, som sender tilskudsbeløbet til ansøgeren under forudsætning af at bevillingerne ikke er opbrugt.

Ansøgningsperiode

Der er mulighed for at søge om tilskud på et hvilket som helst tidspunkt.

Skattemæssige forhold

De udbetalte tilskud er skattepligtig indkomst. Udgiften til anlæg af læhegn og lægivende løvtræplantninger kan trækkes fra.

Vedligeholdelse

Såvel kollektive som individuelle læplantninger skal holdes ved lige og må ikke ryddes indenfor de første 10 år efter etableringen.

Kontrol

Fællesudvalget for Læplantning fører løbende kontrol med både kollektive og individuelle læplantningsprojekter, som modtager tilskud. Der er tale om en kontrol, som også kan omfatte de bilag og den dokumentation, der ligger til grund for projektet. Kontrollen kan også udføres af Jordbrugsdirektoratet.

Hvis betingelserne for at få tilskud ikke er overholdt, kan tilsagn om tilskud bortfalde, og allerede udbetalt tilskud kræves tilbagebetalt med tillæg af rente.

Straffebestemmelser

Der kan idømmes straf af bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Dette gælder afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielse af oplysninger af betydning for Fællesudvalget for Læplantnings afgørelse om tilsagn eller udbetaling af tilskud.

Straf kan endvidere pådrages af den, der handler i strid med vilkårene for Fællesudvalget for Læplantnings afgørelser eller forsøger herpå. Det samme gælder den, som undlader at afgive pligtmæssige oplysninger, eller som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold.

Endelig kan straf pådrages af den, der undlader at yde fornøden vejledning og hjælp ved gennemførelse af kontrol af gennemførte foranstaltninger, eller som undlader at udlevere det af kontrollerede myndigheder begærede materiale.

Adresseliste:

Oplysninger og vejledning om kollektiv og individuel læplantning fås hos:

Fællesudvalget for Læplantning

Hjortevangen 3

7323 Give

tlf. 79 71 71 71

Oplysninger om ordningerne kan også fås hos:

Jordbrugsdirektoratet

Sankt Annæ Plads 19

1250 København K

til. 33 63 73 70