Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om indholdet i kurser i økologisk jordbrugsproduktion i forbindelse med opnåelse af forhøjet yj-tilskud


Vejledning

om indholdet i kurser i økologisk jordbrugsproduktion

i forbindelse med opnåelse af forhøjet YJ-tilskud

12. april 1996

Indledning

Denne vejledning er gældende for kurser, der tilrettelægges med henblik på Strukturdirektoratets godkendelse efter § 15, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 820 af 20. oktober 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud til yngre jordbrugere.

Kursusudbyderen skal inden kurset afvikles indsende kursusprogrammet med henblik på at opnå Strukturdirektoratets godkendelse.

Deltagerne i et kursus, tilrettelagt efter denne vejledning, kan opnå kursiststøtte, hvis betingelserne i bekendtgørelse nr. 137 af 24. februar 1994 om tilskud til efteruddannelse inden for jordbrugserhvervene er opfyldt.

Deltagere

Kurset skal tilrettelægges for landmænd med Grønt Bevis, agronomer, jordbrugsteknikere m.v.

Formål

Kurset skal tilrettelægges, så det giver deltagerne udvidet kendskab til de faglige problemstillinger, som knytter sig til en økologiske driftsform, herunder indsigt i forløbet af en omlægning til økologisk produktion.

Kurset skal give deltagerne indsigt i økonomien i økologisk jordbrug samt i de særlige afsætningsmæssige forhold, der knytter sig til driftsformen.

Endvidere skal kurset give deltagerne kendskab til animalsk- og vegetabilsk produktion på økologiske bedrifter.

Kompetence

Kurset giver deltagerne grundlag for at søge om forhøjet ydelsestilskud til YJ-lån.

Tidsrammer

Kurset skal være på sammenlagt 4 uger, svarende til 4x37 timer og i alt 148 undervisningstimer. Kurset anbefales gennemført som internatkursus over fire sammenhængende uger.

Tilrettelæggelse

Kurset skal tilrettelægges, så kursisterne gennemgår et undervisningsforløb, hvor følgende faglige hovedområder som minimum bliver behandlet:

1. LOVGIVNING OG DE ØKONOMISKE BETINGELSER FOR ØKOLOGISK JORDBRUG (22 TIMER)

 

   -   Den gældende lovgivning for økologisk jordbrug gennemgås, 

  herunder betingelserne for at opnå støtte til økologisk jordbrug. 

   -   Afsætningsmulighederne for økologiske produkter belyses. 

  Kursisterne gøres bekendt med mærkning af økologiske varer og 

  afsætningskanalerne for økologiske varer i Danmark. 

2. ØKOLOGISK DRIFT (82 TIMER, HERAF MIN. 44 TIMER TIL ØKOLOGISK PLANTEAVL)

 

   -  Problemstillingerne for økologiske bedrifter med og uden 

  husdyrhold gennemgås. 

   -  Kursisterne skal undervises i tilrettelæggelsen af økologisk 

  planteavl, herunder om behandlingen af agerjorden, jordens 

  omsætningsprocesser og vurdering af jordens tilstand. 

   -  Kurset omfatter endvidere en indføring i forholdene omkring 

  bedriftens næringsstofbalance, sædskifte og afgrødevalg, samt 

  betingelserne for håndtering af ukrudt, sygdomme og skadedyr. 

   -  Det økologisk husdyrhold belyses ud fra en gennemgang af 

  betingelserne for både kvæg- og svinebedrifter. Husdyrholdet 

  behandles i en naturlig sammenhæng med planteavlen, således at 

  kursisterne får et grundlæggende kendskab til gødningsudnyttelse 

  og foderforsyningssikkerhed. Der undervises endvidere i problemer 

  med dyrevelfærd og sygdomshåndtering. 

   -  Idet kurset skal give kursusdeltagerne en faglig og praktisk 

  viden om økologisk jordbrugsproduktion, aflægges studiebesøg på 

  økologiske bedrifter, der har specialiseret sig i henholdsvis 

  husdyrhold og planteavl. 

3. ØKOLOGISK SAMARBEJDE (7 TIMER)

 

   -  Kursisterne undervises i etablering af samarbejde mellem 

  økologiske bedrifter med de fordele og ulemper dette kan medføre. 

4. OMLÆGNING OG DRIFTSPLANER (37 TIMER)

 

   -   Kursisterne udarbejder en driftsplan for en bedrift under 

  omlægning, evt. med udgangspunkt i egen situation. Planerne 

  indeholder opgørelse af næringsstofbalance samt sædskifteplaner og 

  gødningsplaner for en omlægningsperiode. I planerne indgår 

  økonomiske overvejelser vedrørende bedriftens likviditet i 

  omlægningsperioden. 

Denne del af kurset udgør et afsluttende element af det samlede kursus.

Kursusbevis m.v.

Af hensyn til kursusdeltagernes ansøgning om YJ-tilskud skal Strukturdirektoratet henstille, at alle kursusdeltagere tildeles et kursusbevis ved kursets afslutning, hvori der henvises til Strukturdirektoratets godkendelse efter YJ-bekendtgørelsen.

Kursusplan - eksempel .

Eksempel på et kursus, der kan godkendes efter ovennævnte krav, er vedlagt som bilag til denne vejledning.

Strukturdirektoratet

for landbrug og Fiskeri

BILAG

Eksempel på kursusplan for kursus i økologisk jordbrugsproduktion i forbindelse med opnåelse af forhøjet YJ-tilskud

Planen er opbygget i 4 moduler af 1 uges varighed

Modul 1: Økologisk produktion, økonomi og afsætning - et overblik

DAG 1 KURSUSINTRODUKTION OG HOVEDTRÆK AF REGLER

Introduktion til kurset

- kursusindhold, mål og arbejdsformer

- præsentation af deltagere

Den historiske udvikling inden for økologisk jordbrug

Hovedtræk af aktuelle regler for økologisk jordbrug

- hvorfor er reglerne fremkommet?

- hvordan ændres de?

- hvem har ansvaret for at udvikle reglerne?

Som led i gennemgangen af regler belyses filosofiske overvejelser bag den økologiske tankegang.

DAG 2 DEN LEVENDE JORD

Hvad sker der i agerjorden?

- omsætning i agerjorden

- mineraliseringsprocesser med frigørelse af kvælstof, fosfor og kalium

- de usynlige husdyr, regnorme, insekter, bakterier, svampe m.fl.

DAG 3 Agerjordens tilstand

- hvordan arbejder vi med agerjorden, jordbehandlingsmetoder?

- hvordan ser vi om den er levende: spadediagnose, pløjesål, grubning?

DAG 4 AFSÆTNING AF ØKOLOGISKE PRODUKTER

De særlige forhold ved afsætning af økologiske varer

Hvem gør hvad: detailoverblik over afsætningskanaler i Danmark?

Valg af afsætningskanal

- de store virksomheder, som både afsætter konventionelle og økologiske produkter

- de mindre virksomheder, som kun har økologiske varer

- gårdsalg

Emnet belyses med besøg hos forarbejdnings-, grossist- og detailvirksomheder, hvor der bl.a. drøftes, hvordan de økologiske produkter behandles, og landmandens ansvar i den forbindelse.

DAG 5 ØKONOMI I DEN ØKOLOGISKE DRIFTSFORM

Økonomien ved forskellige produktionsformer

- usikkerheden som følge af kravet om selvforsyning med foder belyses. Der anvendes regnskabsresultater fra økologiske bedrifter og fra Helårsforsøgene.

Afrunding af modul 1

- evaluering af modul 1

- nødvendige justeringer af modul 2

Modul 2: Den økologiske drift I

DAG 1 INTRODUKTION TIL MODUL 2

- opfølgning fra modul 1

- introduktion til ekskursion DRIFTSFORMER I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION

Ekskursion til to typemæssigt forskellige økologiske kvæggårde

- sædskifte og foderforsyning

- fodring, stalde, dyrevelfærd

- bedriftens økonomi

DAG 2 Opsamling på ekskursion

- driftsformen: hvad er regelbegrundet, og hvad er landmandens egen ide?

- fodring, stalde, dyrevelfærd og økonomi (besøgsværterne deltager)

Sædskifte og afgrødevalg

- dyrkning af grovfoderafgrøder som kløvergræs, roer, helsæd, herunder majs, jordbehandling

- dyrkning af kerneafgrøder, placering i sædskifte, jordbehandling

- sortsvalg og sortsblandinger

DAG 3 BEDRIFTENS NÆRINGSSTOFBALANCE

Beregning af næringsstofbalance

- hvordan holdes styr på kvælstof og kalium?

Anvendelse af husdyrgødning

- kvæg- og svinegylle

- ajle og fast husdyrgødning

- dybstrøelse

- komposteret og eventuelt afgasset gylle

DAG 4 UKRUDTSREGULERING

- Mekaniske bekæmpelsesmetoder og andre direkte metoder

- Indirekte metoder: effekt af sædskifte, forskudt såning og harvning m.v.

- Regulering af sygdomme og skadedyr

- Andre forebyggende foranstaltninger, læhegn m.v.

DAG 5 FODERFORSYNING PÅ MALKEKVÆGBEDRIFTEN - EN SAMMENFATNING

- De enkelte afgrøders dyrkningssikkerhed

- Afgrødevalg og foderforsyningssikkerhed

- Styring af de enkelte afgrøders foderkvalitet

Afrunding af modul 2

- Evaluering af modul 2

- Nødvendige justeringer af modul 3

Modul 3: Den økologiske drift II

DAG 1 INTRODUKTION TIL MODUL 3

- opfølgning fra modul 2

- introduktion til ekskursion

DRIFTSFORMER I ØKOLOGISK SVINE- OG FJERKRÆPRODUKTION

Ekskursion til to typemæssigt forskellige bedrifter med henholdsvis svineproduktion og æglæggende høns. Der sættes fokus på :

- sædskifte og foderforsyning

- fodring, stalde og dyrevelfærd

- bedriftens økonomi

Der lægges specielt vægt på de områder af husdyrholdet, der adskiller sig væsentligt fra traditionelt husdyrhold, samt problemer med at opnå et tilfredsstillende sædskifte.

DAG 2 OPSAMLING PÅ EKSKURSION

- driftsformen: hvad er regelbegrundet, og hvad er landmandens egen ide?

- husdyrholdet: fodring, stalde, dyrevelfærd

- bedriftens økonomi

SÆDSKIFTE OG AFGRØDEVALG

- eksempler på mulige sædskifter bl.a. fra besøgsejen dommene

- dyrkning af kerneafgrøder til foder, herunder jordbehandling

- efterafgrøders egenskaber og mulige placering i sædskiftet

GØDSKNING OG NÆRINGSSTOFBALANCE

Beregning af næringsstofbalancer

DAG 3 DRIFTSFORMEN ØKOLOGISK PLANTEAVL UDEN HUSDYR

Ekskursion til et økologisk planteavlsbrug og et økologisk gartneri. Fokus på:

- sædskifte og afgrødevalg

- hvordan løses problemer med næringsstofbalance?

- bygninger og maskiner til dyrkning og opbevaring af specialafgrøder

- bedriftens økonomi

Opsummering af ekskursion

- driftsformen: hvad er regelbegrundet, og hvad er landmandens egen ide?

- sædskifte: perspektiverne for den valgte måde at løse næringsstofproblemet, herunder samarbejdsformen med andre økologiske bedrifter

- specialafgrøder: priser på produkter og bedriftens økonomi

DAG 4 UKRUDTSREGULERING I RÆKKEAFGRØDER

Grønsager

Andre salgsafgrøder

REGULERING AF SYGDOMME OG SKADEDYR

GØDSKNINGSMIDLER

Almindelige organiske gødninger

Indkøbsmuligheder

Andre organiske gødninger, herunder frugtsaft m.v.

NÆRINGSSTOFBALANCE

Beregning af næringsstofbalancer i forskellige sædskifter

Efterafgrøders indvirken på næringsstofbalancen

DAG 5 SAMARBEJDE MELLEM ØKOLOGISKE BEDRIFTER

Samarbejdsmuligheder: dele husdyrgødning, afgrøder, sædskifte, arbejdskraft, maskiner

Eksempler på samarbejde mellem bedrifter

- hvilke fordele opnås i retning af en bedre økologisk balance?

Etablering af et samarbejde

Der sættes især fokus på fordele og ulemper ved samarbejde, herunder de regelbegrundede bindinger samt de afledede juridiske og sociale problemstillinger.

Afrunding af modul 3

- Evaluering af modul 3

- Nødvendige justeringer af modul 4

Modul 4: Omlægning til økologisk produktion

DAG 1-4 DRIFTSPLANPROJEKT

Indledning

- dannelse af projektgrupper

Projekter

For hvert projekt udarbejdes en 5-årig driftsplan for en ejendom, der tænkes omlagt til økologisk drift. Den omfatter:

- foderbudget og foderplan

- sædskifteplaner for fem år

- gødningsplan

- næringsstofbalance, dels handelsbalance, dels totalbalance

- likviditetsbudget

DAG 5 Fremlæggelse af projekter

Afslutning på kursus

- etablering af ERFA-grupper blandt deltagerne

- evaluering af modul 4

- sammenfatning og afrunding