Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af antallet af lønmodtagere efter lov om europæiske samarbejdsudvalg


I medfør af § 8 i lov nr. 371 af 22. maj 1996 om europæiske

samarbejdsudvalg, fastsættes følgende om opgørelse af antallet af

lønmodtagere:

§ 1. Når der skal ske en opgørelse af antal beskæftigede lønmodtagere i Danmark, herunder på danske skibe, jf. lovens § 4, § 5, § 11, stk. 5 og § 22, stk. 5 og 8, beregnes antallet som et gennemsnit af antal beskæftigede lønmodtagere i de 24 forudgående måneder.

Stk. 2. Hvis en virksomhed eller en bdrift, som indgår i opgørelsen, er yngre end 24 måneder, beregnes antal beskæftigede lønmodtagere som et gennemsnit af de beskæftigede i virksomhedens eller bedriftens levetid.

§ 2. Ved en beskæftiget lønmodtager forstås i denne bekendtgørelse en person, der i en lønningsperiode har modtaget vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.

Stk. 2. Opgørelsen af antal beskæftigede lønmodtagere sker uden hensyntagen til arbejdstidens længde.

§ 3. Ved beregningen af det gennemsnitlige antal beskæftigede lønmodtagere efter § 1, stk. 1, opgøres antallet af lønmodtagere, jf. § 2, for hver lønningsperiode for sig, det vil sige særskilt for fx uge-, 14-dages og månedslønnede, i de forudgående 24 måneder. De enkelte tal divideres derefter med antallet af de respektive lønningsperioder, det vil sige fx henholdsvis 104, 52 og 24, og summen af resultaterne udgør det gennemsnitlige antal lønmodtagere.

Stk. 2. Hvis referenceperioden i medfør af § 1, stk. 2, er kortere end 24 måneder, beregnes det samlede antal lønmodtagere opgjort efter § 2 forholdsmæssigt efter principperne i stk. 1.

§ 4. Lønmodtagerne på virksomheden eller bedriften eller disses repræsentanter, hvor sådanne er valgt, har adgang til at gøre sig bekendt med opgørelserne.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1996.

Arbejdsministeriet, den 20. november 1996

Jytte Andersen

/ E. Edelberg

Officielle noter

Ingen