Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret


I medfør af §§ 1-8 og § 11 i lov nr. 310 af 24. april 1996 om

ændring af forskellige pensionsbestemmelser, fastsættes:

§ 1. For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat inden for Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner m.v., og som er optaget i Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionskassen af 1925 for de private eksamensskoler, Pensionskassen for Erhvervsskoler og Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler m.v., som alle er statsgaranterede, skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et bidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for overenskomstansatte og regulativansatte ved de i stk. 1 anførte skoler, institutioner m.v., der som en personlig ordning har medlemsskab i en af de anførte pensionskasser med ret til tjenestemandspension.

§ 2. For det i § 1 nævnte personale, der aflønnes via Statens Centrale Lønanvisning, trækkes bidraget direkte via Statens Centrale Lønanvisning i forbindelse med den månedlige lønanvisning.

§ 3. For det i § 1 nævnte personale, der ikke aflønnes via Statens Centrale Lønanvisning, indbetaler den tilskudsberettigede institution bidraget til den statsgaranterede pensionskasse, hvor den ansatte er medlem, jf. § 1.

Stk. 2. Den tilskudsberettigede institution indbetaler bidragene senest den 1. i måneden til de statsgaranterede pensionskasser.

Stk. 3. De statsgaranterede pensionskasser overfører månedligt de indbetalte bidrag til Økonomistyrelsen. Overførslen foretages senest den 12. i måneden. Pensionskasserne giver inden denne frist Undervisningsministeriet meddelelse om eventuelle restancer i forbindelse med indbetalingen.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1997. Bestemmelsen i § 2 har virkning fra 1. januar 1996.

Stk. 2. Ordningen efter § 1, stk. 1, omfatter ikke tjenestemandslignende ansatte ledere og lærere ved private studentereksamenskurser, private kurser til højere forberedelseseksamen og private gymnasieskoler bortset fra de private gymnasieskolers grundskoleafdelinger.

Finansministeriet, den 20. november 1996

Mogens Lykketoft

/ Lene Larsen