Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 518 af 21. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 23, 2. pkt., affattes således:

»Fuldmagt og skifteretsattest om bobestyrerbehandling skal altid forevises i original.«

2. § 46, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og 42, stk. 3, 1. pkt., finder først anvendelse ved retten i Aalborg, afdeling C, den 2. december 1996, retten i Ballerup den 6. januar 1997, retten i Lemvig den 13. januar 1997, retten i Aalborg, Afdeling B, den 3. februar 1997, civilretten i Frederikssund den 24. februar 1997, ved afdelingskontoret i Frederiksværk dog først den 21. april 1997, retten i Aalborg, afdeling A, den 17. marts 1997, retten i Hobro den 24. marts 1997, civilretten i Vejle den 12. maj 1997 og civilretten i Hillerød den 14. juli 1997.«

3. I bilag 6 ændres overskriften »OFFENTLIG SKIFTEBEHANDLING« til: »ERKLÆRING OM DØDSFALD OG/ELLER BOBESTYRERBEHANDLING« og »Boet er taget under offentlig skiftebehandling af undertegnede skifteret/eksekutor.« ændres til: »Dødsfaldet er anmeldt til undertegnede skifteret/Boet behandles ved undertegnede bobestyrer.«

4. Bilag 8. Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb, affattes som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 4, træder dog i kraft den 2. december 1996.

Justitsministeriet, den 22. november 1996

Bjørn Westh

/ Marianne Samuelsson

Bilag 8

Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb

Ballerup (6/1 1997)

Brædstrup

Brøndbyerne

Frederiksberg

Frederikssund (24/2 1997)

Frederiksværk (21/4 1997)

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Grenå

Grindsted

Gråsten

Helsingør

Herning

Hillerød (14/7 1997)

Hobro (24/3 1997)

Holstebro

Hvidovre

Hørsholm

Kjellerup

Københavns Byret

Køge

Lemvig (13/1 1997)

Lyngby

Mariager

Nibe

Randers

Rødovre

Silkeborg

Skanderborg

Terndrup

Tårnby

Tåstrup

Vejle (12/5 1997)

Viborg

Aabenraa

Aalborg, afdeling A (17/3 1997)

Aalborg, afdeling B (3/2 1997)

Aalborg, afdeling C (2/12 1996)

Århus

Officielle noter

Ingen