Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i personbogen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 187 af 15. marts 1994 om tinglysning i personbogen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 316 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 5, affattes således:

» Stk. 5. Tinglysning i personbogen af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 og rådighedsfratagelse i henhold til § 66 i lov om skifte af fællesbo m.v. sker på grundlag af en erklæring, der er udformet i overensstemmelse med reglerne i §§ 5-6 og 10.«

2. § 10 affattes således:

» § 10. Ægtepagter og dokumenter vedrørende bosondringer eller rådighedsindskrænkninger i medfør af § 12 i lov om ægteskabets retsvirkninger samt erklæringer om fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 og rådighedsfratagelse i henhold til § 66 i lov om skifte af fællesbo m.v. skal indeholde oplysning om henholdsvis parternes eller den pågældende persons samt værgens navn, adresse og cpr-nummer.«

3. § 16, 2. pkt., affattes således:

»Fuldmagt og skifteretsattest om bobestyrerbehandling skal altid forevises i original.«

4. Kapitel 7 ophæves.

5. I § 37, stk. 1, nr. 5, ændres »umyndiggørelser« til: »værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6« og § 37, stk. 1, nr. 6, ophæves.

§ 37, stk. 1, nr. 7, bliver herefter til § 37, stk. 1, nr. 6.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1997.

Justitsministeriet, den 22. november 1996

Bjørn Westh

/ Marianne Samuelsson

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Lovtidende A, hæfte nr. 173, er omtrykt den 11.12.1996 på grund af en håndteringsfejl, der alene havde betydning for den trykte udgave af bekendtgørelsen.