Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. 1)

(Autorisation af mellemhandlere)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. som ændret ved bekendtgørelse nr. 600 af 21. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 64 affattes således:

» § 64. Ved en virksomhed forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person, der producerer, tilbereder, oplagrer eller fra tredjeland indfører nedenstående produkter med henblik på efterfølgende markedsføring heraf, eller som markedsfører sådanne produkter, som er forsynet med eller skal forsynes med angivelser, som henviser til den økologiske produktionsmetode:

1) uforarbejdede vegetabilske landbrugsprodukter; endvidere dyr og uforarbejdede animalske produkter, for så vidt der er anført produktionsprincipper og særlige kontrolregler herfor i bilag I og bilag III i rådsforordningen,

2) foder, foderblandinger og fodermidler, der ikke er omfattet af nr. 1, og

3) gødning og jordforbedringsmidler m.m.

Stk. 2. Virksomheder der kun producerer, tilbereder, oplagrer eller fra tredjeland indfører nedenstående produkter med henblik på efterfølgende markedsføring heraf, eller som markedsfører sådanne produkter, som er forsynet med eller skal forsynes med angivelser, som henviser til den økologiske produktionsmetode, omfattes ikke af stk.1:

1) produkter bestemt til konsum og

2) foder med animalsk indhold, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr.«

2. Efter § 64 indsættes:

» § 64 a. Virksomheder, som omhandlet i § 64, skal være autoriseret af Plantedirektoratet.

Stk. 2. Uanset om en virksomhed lader nogle af de nævnte aktiviteter udføre af tredjemand, er virksomheden fortsat omfattet af stk.1, og tredjemands aktiviteter er omfattet af den i rådsforordningens artikel 9 omhandlede kontrolordning.

Stk. 3. Stk. 1 gælder dog ikke for virksomheder, der alene sælger færdigemballerede og færdigmærkede produkter direkte til den endelige forbruger eller bruger, medmindre produkterne er indført fra et tredjeland.«

3. I § 71 udgår: », jf. bekendtgørelse om økologiske fødevarer«.

4. I § 78, stk. 1, ændres »§ 64, stk. 1,« til: »§ 64 a, stk. 1,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Plantedirektoratet, den 21. juni 2005

Ole P. Kristensen

/Henrik Gjesing

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der er nødvendige for anvendelse af Rådets forordning (EF) nr. 392/2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetoder for landbrugsprodukter og om angivelsen heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (EUT 2004, L 65, s. 1). I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser for ovennævnte forordninger. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.