Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat


§ 1

I bekendtgørelse nr. 768 af 19. september 1995 om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat, som ændret ved bekendtgørelse nr. 761 af 20. august 1996 og bekendtgørelse nr. 878 af 3. oktober 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Feriegodtgørelse beskattes i optjeningsåret. Indeholdelse foretages månedligt i optjeningsåret på grundlag af den feriegodtgørelse, der er optjent i den forløbne måned. Den indeholdte A-skat indbetales efter reglerne i kapitel 9.«

2. I § 22, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Indeholdelse skal foretages i fratrædelsesmåneden.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1997. Bekendtgørelsen har virkning for feriegodtgørelse, der optjenes efter marts måned 1997. A-skat af feriegodtgørelsen, der er optjent i perioden 1. januar 1997 til og med 31. marts 1997, skal senest afregnes samtidig med A-skat, der er indeholdt i april måned 1997.

Skatteministeriet, den 2. december 1996

Carsten Koch

/ Kaj Lotz

Officielle noter

Ingen